Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «arrangement der man leser høyt for en gruppe personer». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 51 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 100 | neste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Molfraksjon  + (andel [[Mol|mol]] av en bestemt komponent av de totale molene som er i en blanding)
 • Underavdeling  + (andre eller påfølgende ledd i en emneordstreng)
 • Flytende logikk  + (anerkjenner andre kategorier enn rett og galt)
 • Volumprosent  + (angir forholdet mellom volumet i mL av et stoff i 100 mL blanding og denne blandingen)
 • Gigabyte  + (angir hvor stor plass en viss mengde data fyller, eller hvilken kapasitet et lagringsmedium har)
 • Tracing  + (angivelse på hovedkortet av alle biinnførsler for samme dokument)
 • Karbanion  + (anion der karbon har eit udelt elektronpar og ei negativ ladning)
 • Tømmestasjon  + (anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler m.v.)
 • Observatorium  + (anlegg utstyrt med instrumenter for astronomiske observasjoner)
 • Innsynskrav  + (anmodning fra berørt part om tilgang til saksdokumenter, journaler o.l.)
 • Alternativ rute  + (annen rute som fører frem til samme destinasjon)
 • Galaksehop  + (ansamling av alt fra rundt 50 til tusenvis av [[Galakse|galakser]] som kan være bundet sammen av gjensidige gravitasjonskrefter)
 • Galaksegruppe  + (ansamling av opp mot 50 [[Galakse|galakser]] som er bundet sammen av gjensidige gravitasjonskrefter)
 • Åpen stjernehop  + (ansamling av opp til noen tusen [[Stjerne|stjerner]] som er dannet fra samme gassky, og som er svakt gravitasjonelt bundet til hverandre)
 • Arkivar  + (ansatt i arkiv, med ansvar for å f.eks forvalte og/eller tilgjengliggjøre [[arkivmateriale|arkivmateriale]])
 • Bibliotekpersonale  + (ansatte i et bibliotek)
 • Informasjonsvisualisering  + (anskueliggjørelse i grafisk form, f.eks. et bibliometrisk kort, diagram eller illustrasjon)
 • Forurensningsmyndighet  + (ansvarlig instans for oppfølging av saker vedrørende forurensning og avfall)
 • Fredningsmyndighet  + (ansvarlig instans som fatter beslutninger og vedtak for å sikre langsiktig vern av kulturminner)
 • Essensialisme  + (antakelse om at det finnes en eller flere egenskaper som medlemmene i en gruppe nødvendigvis må ha for å tilhøre gruppen)
 • Biologisk determinisme  + (antakelse om at kroppslig biologi er en determinerende faktor for sosiale, kulturelle og psykologiske identiteter og posisjoner i samfunnet)
 • Analytisk konsentrasjon  + (antall [[Mol|mol]] som skal løses, dividert på volumet av løsningen)
 • Kilometerstand  + (antall kjørte kilometer som [[kilometerteller]] viser)
 • Fraværsskadefrekvens  + (antall personskadeulykker med fravær utover ulykkesdagen per million arbeidstimer)
 • Molekylaritet  + (antall reaktantmolekyler som inngår i en elementærreaksjon)
 • Grad av umettethet  + (antall ringer og/eller multippelbindinger i et molekyl)
 • Parabolantenne  + (antenne for å ta i mot signaler sendt fra en satelitt)
 • Intelligente transportsystemer  + (anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og tjenester innen transport og tilhørende infrastruktur)
 • Kilometerteller  + (apparat (i speedometer) som viser [[kilometerstand]])
 • Brannslokningsapparat  + (apparat for å slokke brann)
 • Utlånsautomat  + (apparat hvor lånerne selv kan foreta utlån og innlevering av bibliotekmateriale)
 • Språkkyndig  + (applikasjoner som har fått bedre funksjonalitet, utførelse eller presentasjon ved hjelp av språkteknologi)
 • Verk  + (arbeid som utgjør en sammenhengende avsluttet helhet, og som kan fremstilles fysisk som en [[Publikasjon|publikasjon]] eller et [[Dokument|dokument]])
 • Telependling  + (arbeid utført ved hjelp av tele- og datateknologi der arbeidstaker og -giver har geografisk avstand)
 • Vegetasjonsrydding  + (arbeider med hogging, rydding og fjerning av buskas, trær og hogstavfall og fjerning av stubber og røtter)
 • Betongutstøpning  + (arbeidet som utføres for å få den ferske betongen på plass i sin forskalingsform)
 • Virkedag  + (arbeidsdag, dvs. mandag til fredag med unntak av offisielle fridager)
 • Regionalt planforum  + (arbeidsforum for gjensidig informasjon, drøfting og avklaring av planspørsmål og sektorinteresse mellom kommuner, fylker og sektormyndigheter)
 • Stuff  + (arbeidsfront i tunnel, sjakt, bergrom eller skjæring)
 • Klatreforskaling  + (arbeidsplattform som løftes oppover konstruksjonen etappevis etter hvert som byggearbeidene skrider fram)
 • Landbruksområde  + (areal avsatt til næringsgren(er) der dyrking av jord er grunnleggende for produksjonen)
 • Midtdeler  + (areal mellom kjøreretningene som kan være opphøyd med kantstein eller utformet som for eksempel en jord- eller gressvoll)
 • Planområde  + (areal som planen gjelder for)
 • Naturvernområde  + (areal som skal vernes for å sikre sårbare og truede naturtyper, hegne om steds- og regiontypiske naturområder og bevare områder med internasjonale og nasjonale verneverdier)
 • Holdeplass  + (areal, som oftest beliggende inntil kjørebanen, beregnet for av- og påstigning i forbindelse med kollektivtransport)
 • Folkeverksted  + (arena - ofte i bibliotek - tilrettelagt for utveksling av praktisk kunnskap og skaperkraft, ved hjelp av digitale eller analoge verktøy, f.eks. 3D-printer, symaskin,)
 • Institusjonelt arkiv  + (arkiv der faglige og vitenskapelige arbeider lagres i fulltekst, kan inneholde studentarbeider på bachelor- og masternivå, avhandlinger, vitenskapelige artikler, forskningsrapporter og bidrag til konferanserapporter/antologier)
 • Digitalt arkiv  + (arkiv som oppbevarer og gi adgang til digitale dokumenter, som f.eks. [[institusjonelt arkiv|institusjonelt arkiv]])
 • Tilhengerfeste  + (arm med krok, øye e.l. bak på kjøretøy til å feste tilhenger på)
 • Indol  + (aromatisk [[Heterosyklisk forbindelse|heterosyklisk]] organisk forbindelse)
 • Lesestund  + (arrangement der man leser høyt for en gruppe personer)
 • Eventyrstund  + (arrangement for barn, der høytlesing, historiefortelling og sang ofte inngår)
 • Asfaltbetong  + (asfaltdekke som består av tørket, oppvarmet steinmateriale og ca. 6 % bitumen)
 • Solvatisering  + (assosiering av løsemiddelmolekyler til løste atomer, molekyler eller ioner)
 • Parsec  + (astronomisk lengdeenhet lik avstanden hvor en lengde på én [[Astronomisk enhet|astronomisk enhet]] spenner en vinkel på ett buesekund)
 • Lysår  + (astronomisk lengdeenhet lik strekningen som lys tilbakelegger i løpet av ett år (i [[Vakuum|vakuum]]))
 • Svart hull  + (astronomisk objekt med så sterkt gravitasjonsfelt at ingen ting kan unnslippe)
 • Planet  + (astronomisk objekt som går i bane rundt sola eller en annen [[Stjerne|stjerne]], og som er massivt nok til å få en rund form og rydde banen sin for andre småobjekter, uten å være så massivt at det settes i gang kjernefysisk fusjon)
 • Substituent  + (atom eller funksjonell gruppe som er erstatta med eit anna atom eller ei anna gruppe i ein kjemisk struktur)
 • Sentralatom  + (atom i eller i nærleiken av senteret av eit molekyl eller eit ion)
 • Brohodeatom  + (atom som er felles for meir enn éin ring i eit polysyklisk molekyl)
 • Heteroatom  + (atom som ikke er hydrogen eller karbon)
 • Elektrondonor  + (atom, ion eller molekyl som leverer elektron til ei binding)
 • Protondonor  + (atom, ion eller molekyl som leverer proton til ei binding)
 • Elektronakseptor  + (atom, ion eller molekyl som mottek elektron)
 • Protonakseptor  + (atom, ion eller molekyl som mottek proton)
 • Kjemisk stoff  + (atomer, ioner, molekyler eller forbindelser satt sammen av disse)
 • Funksjonell gruppe  + (atomgruppe i eit organisk molekyl som gjev sambindinga karakteristiske kjemiske eigenskapar)
 • Alkylgruppe  + (atomgruppe som oppstår når et alkan mister et H-atom.)
 • Sidegruppe  + (atomgruppe, vanligvis [[alkylgruppe|alkylgruppe]] bundet til en sammenhengende [[hydrokarbon|hydrokarbon]]kjede)
 • ADR-attest for kjøretøy  + (attest for kjøretøy som frakter farlig gods i henhold til Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods)
 • Helseattest  + (attest fra lege om en persons helsetilstand)
 • Vandelsattest  + (attest utstedt av politiet som godtgjør at en person har ført en hederlig vandel og er ustraffet)
 • Matrikkelbrev  + (attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato)
 • Adaptiv optikk  + (automatisert mekanisk system som kontinuerlig deformerer et speil i et [[Teleskop|teleskop]] for å kompensere for effekten av dårlig [[Observasjonsskarphet|observasjonsskarphet]])
 • Aktiv optikk  + (automatisert mekanisk system som korrigerer deformasjoner og forskyvninger i speilet i en [[Reflektor|reflektor]] som oppstår som følge av tyngdekraftens virkning på speilet, temperaturendringer osv.)
 • Streknings-ATK  + (automatisk fartskontroll ved hjelp av snittmåling av fart mellom fotobokser)
 • Nyhetsvarsling  + (automatisk nettjeneste som overvåker forva
  automatisk nettjeneste som overvåker forvalgte nettsider og registrerer nytt stoff som blir publisert der, og som varsler om det nye stoffet i en kortform som inneholder noen tekstrader og en tilhørende klikkbar lenke til fullversjonen av det aktuelle stoffet
  til fullversjonen av det aktuelle stoffet)
 • Cruisekontroll  + (automatisk regulering av farten til det nivå som er bestemt av føreren)
 • Automatisering  + (automatisk utføring av en prosess ved hjelp av en eller annen form for teknisk innretning)
 • Fletteutskrift  + (automatisk utskrift med variabler hentet fra en eller flere datafiler)
 • Maskinoversettelse  + (automatisk, datamaskinell oversettelse fra et språk til et annet)
 • Nettverkstilgang  + (autorisert tilgang for bruker til et datanettverk slik at han/hun kan logge seg inn og bruke de tjenestene som tilbys)
 • Kunstig virkelighet  + (avansert, tredimensjonal grafikk som gir brukeren mulighet til å delta og påvirke en simulering)
 • Barneavdeling  + (avdeling eller sone i [[folkebibliotek|folkebibliotek]] spesielt tilrettelagt for barn både m.h.t møblering og innhold)
 • Ungdomsavdeling  + (avdeling i et folkebibliotek med samlinger for ungdom, ofte mellom 10 og 15 år)
 • Gjenvinning  + (avfall brukt i produksjon av nye materialer eller som energikilde eller til å lage nye kjemiske forbindelser.)
 • Omregistreringsavgift  + (avgift du må betale til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier i det sentrale motorvognregisteret)
 • Bompenger  + (avgift for passering av bomstasjon)
 • Trafikkforsikringsavgift  + (avgift på [[trafikkforsikring]] som kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten og som fra 2018 erstatter [[årsavgift]]en)
 • Vrakpantavgift  + (avgift som betales som del av [[engangsavgift]]en for å kunne utbetales som [[vrakpant]] når kjøretøyet vrakes på godkjent måte)
 • Engangsavgift  + (avgift som må betales ved første gangs registrering av motorkjøretøy i Norge og betales bare én gang)
 • Merverdiavgift  + (avgift til staten på salg av varer og tjenester i alle ledd)
 • Piggdekkgebyr  + (avgift ved bruk av piggdekk i enkelte (by)kommuner)
 • Utslipp  + (avgivning (av skadestoffer fra naturlige og menneskeskapte prosesser))
 • Regional planbestemmelse  + (avgjørelse som skal sikre at det ikke foretas arealbruksendringer som er i strid med retningslinjene i en [[regional plan]])
 • Proteindomene  + (avgrensa del av eit [[Protein|protein]] som utgjer ei strukturell eining)
 • Parallelt univers  + (avgrenset område av [[Verdensrom|verdensrommet]] som hypotetisk sett kan eksisterer side om side med [[Universet|universet]] vårt i et tenkt [[Multivers|multivers]])
 • Lukke program  + (avlutte et program)
 • Eksos  + (avløpsgass fra en forbrenningsmotor)
 • Administrativ avregistrering  + (avregistrering av et kjøretøy foretatt uten at kjennemerker er innlevert)