Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «brukerhåndbok, brukerveiledning til dataprogram». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 251 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Folkeverksted  + (arena - ofte i bibliotek - tilrettelagt for utveksling av praktisk kunnskap og skaperkraft, ved hjelp av digitale eller analoge verktøy, f.eks. 3D-printer, symaskin,)
 • Institusjonelt arkiv  + (arkiv der faglige og vitenskapelige arbeider lagres i fulltekst, kan inneholde studentarbeider på bachelor- og masternivå, avhandlinger, vitenskapelige artikler, forskningsrapporter og bidrag til konferanserapporter/antologier)
 • Digitalt arkiv  + (arkiv som oppbevarer og gi adgang til digitale dokumenter, som f.eks. [[institusjonelt arkiv|institusjonelt arkiv]])
 • Tilhengerfeste  + (arm med krok, øye e.l. bak på kjøretøy til å feste tilhenger på)
 • Indol  + (aromatisk [[Heterosyklisk forbindelse|heterosyklisk]] organisk forbindelse)
 • Lesestund  + (arrangement der man leser høyt for en gruppe personer)
 • Eventyrstund  + (arrangement for barn, der høytlesing, historiefortelling og sang ofte inngår)
 • Asfaltbetong  + (asfaltdekke som består av tørket, oppvarmet steinmateriale og ca. 6 % bitumen)
 • Solvatisering  + (assosiering av løsemiddelmolekyler til løste atomer, molekyler eller ioner)
 • Parsec  + (astronomisk lengdeenhet lik avstanden hvor en lengde på én [[Astronomisk enhet|astronomisk enhet]] spenner en vinkel på ett buesekund)
 • Lysår  + (astronomisk lengdeenhet lik strekningen som lys tilbakelegger i løpet av ett år (i [[Vakuum|vakuum]]))
 • Svart hull  + (astronomisk objekt med så sterkt gravitasjonsfelt at ingen ting kan unnslippe)
 • Planet  + (astronomisk objekt som går i bane rundt sola eller en annen [[Stjerne|stjerne]], og som er massivt nok til å få en rund form og rydde banen sin for andre småobjekter, uten å være så massivt at det settes i gang kjernefysisk fusjon)
 • Substituent  + (atom eller funksjonell gruppe som er erstatta med eit anna atom eller ei anna gruppe i ein kjemisk struktur)
 • Sentralatom  + (atom i eller i nærleiken av senteret av eit molekyl eller eit ion)
 • Brohodeatom  + (atom som er felles for meir enn éin ring i eit polysyklisk molekyl)
 • Heteroatom  + (atom som ikke er hydrogen eller karbon)
 • Elektrondonor  + (atom, ion eller molekyl som leverer elektron til ei binding)
 • Protondonor  + (atom, ion eller molekyl som leverer proton til ei binding)
 • Elektronakseptor  + (atom, ion eller molekyl som mottek elektron)
 • Protonakseptor  + (atom, ion eller molekyl som mottek proton)
 • Kjemisk stoff  + (atomer, ioner, molekyler eller forbindelser satt sammen av disse)
 • Funksjonell gruppe  + (atomgruppe i eit organisk molekyl som gjev sambindinga karakteristiske kjemiske eigenskapar)
 • Alkylgruppe  + (atomgruppe som oppstår når et alkan mister et H-atom.)
 • Sidegruppe  + (atomgruppe, vanligvis [[alkylgruppe|alkylgruppe]] bundet til en sammenhengende [[hydrokarbon|hydrokarbon]]kjede)
 • ADR-attest for kjøretøy  + (attest for kjøretøy som frakter farlig gods i henhold til Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods)
 • Helseattest  + (attest fra lege om en persons helsetilstand)
 • Vandelsattest  + (attest utstedt av politiet som godtgjør at en person har ført en hederlig vandel og er ustraffet)
 • Matrikkelbrev  + (attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato)
 • Adaptiv optikk  + (automatisert mekanisk system som kontinuerlig deformerer et speil i et [[Teleskop|teleskop]] for å kompensere for effekten av dårlig [[Observasjonsskarphet|observasjonsskarphet]])
 • Aktiv optikk  + (automatisert mekanisk system som korrigerer deformasjoner og forskyvninger i speilet i en [[Reflektor|reflektor]] som oppstår som følge av tyngdekraftens virkning på speilet, temperaturendringer osv.)
 • Streknings-ATK  + (automatisk fartskontroll ved hjelp av snittmåling av fart mellom fotobokser)
 • Nyhetsvarsling  + (automatisk nettjeneste som overvåker forva
  automatisk nettjeneste som overvåker forvalgte nettsider og registrerer nytt stoff som blir publisert der, og som varsler om det nye stoffet i en kortform som inneholder noen tekstrader og en tilhørende klikkbar lenke til fullversjonen av det aktuelle stoffet
  til fullversjonen av det aktuelle stoffet)
 • Cruisekontroll  + (automatisk regulering av farten til det nivå som er bestemt av føreren)
 • Automatisering  + (automatisk utføring av en prosess ved hjelp av en eller annen form for teknisk innretning)
 • Fletteutskrift  + (automatisk utskrift med variabler hentet fra en eller flere datafiler)
 • Maskinoversettelse  + (automatisk, datamaskinell oversettelse fra et språk til et annet)
 • Nettverkstilgang  + (autorisert tilgang for bruker til et datanettverk slik at han/hun kan logge seg inn og bruke de tjenestene som tilbys)
 • Kunstig virkelighet  + (avansert, tredimensjonal grafikk som gir brukeren mulighet til å delta og påvirke en simulering)
 • Barneavdeling  + (avdeling eller sone i [[folkebibliotek|folkebibliotek]] spesielt tilrettelagt for barn både m.h.t møblering og innhold)
 • Ungdomsavdeling  + (avdeling i et folkebibliotek med samlinger for ungdom, ofte mellom 10 og 15 år)
 • Gjenvinning  + (avfall brukt i produksjon av nye materialer eller som energikilde eller til å lage nye kjemiske forbindelser.)
 • Omregistreringsavgift  + (avgift du må betale til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier i det sentrale motorvognregisteret)
 • Bompenger  + (avgift for passering av bomstasjon)
 • Trafikkforsikringsavgift  + (avgift på [[trafikkforsikring]] som kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten og som fra 2018 erstatter [[årsavgift]]en)
 • Vrakpantavgift  + (avgift som betales som del av [[engangsavgift]]en for å kunne utbetales som [[vrakpant]] når kjøretøyet vrakes på godkjent måte)
 • Engangsavgift  + (avgift som må betales ved første gangs registrering av motorkjøretøy i Norge og betales bare én gang)
 • Merverdiavgift  + (avgift til staten på salg av varer og tjenester i alle ledd)
 • Piggdekkgebyr  + (avgift ved bruk av piggdekk i enkelte (by)kommuner)
 • Utslipp  + (avgivning (av skadestoffer fra naturlige og menneskeskapte prosesser))
 • Regional planbestemmelse  + (avgjørelse som skal sikre at det ikke foretas arealbruksendringer som er i strid med retningslinjene i en [[regional plan]])
 • Proteindomene  + (avgrensa del av eit [[Protein|protein]] som utgjer ei strukturell eining)
 • Parallelt univers  + (avgrenset område av [[Verdensrom|verdensrommet]] som hypotetisk sett kan eksisterer side om side med [[Universet|universet]] vårt i et tenkt [[Multivers|multivers]])
 • Lukke program  + (avlutte et program)
 • Eksos  + (avløpsgass fra en forbrenningsmotor)
 • Administrativ avregistrering  + (avregistrering av et kjøretøy foretatt uten at kjennemerker er innlevert)
 • Adsorbsjon  + (avsetning av et stoff på en overflate)
 • Bacheloroppgave  + (avsluttende oppgave skrevet på en bachelorutdanning)
 • Evolusjonær avstand  + (avstand mellom organismegrupper på et fylogenetisk evolusjonært tre, ofte målt som forskjell i sekvens av aminosyrer og nukleotider i makromolekyler)
 • Bindingsavstand  + (avstand mellom to atom som er bundne til kvarandre)
 • Overheng  + (avstanden fra bakerste dekk på et kjøretøy til bakkanten av kjøretøyets ramme eller påbygg)
 • Seilingshøyde  + (avstanden fra vannet/bakken til høyeste punkt under broen)
 • Brennvidde  + (avstanden mellom det optiske midtpunktet og brennpunktet til en linse eller et linsesystem)
 • Akselavstand  + (avstanden mellom foraksel og bakaksel på et kjøretøy)
 • Bremsepedalvandring  + (avstanden mellom uinntrykket bremsepedal og fullt inntrykket bremsepedal)
 • Rammeavtale  + (avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører som har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode)
 • AutoPASS-avtale  + (avtale med et bompengeselskap som omfatter en rabattert betalingsordning via elektronisk [[bombrikke]])
 • Programvareavtale  + (avtale om innkjøp av større mengde programvare)
 • Lisensavtale  + (avtale som gir rett til utnyttelse av en oppfinnelse eller teknisk eller kommersiell knowhow som lisensgiveren disponerer)
 • Baksete  + (bakerste sete i bil og buss)
 • Bakhjul  + (bakre hjul på kjøretøy)
 • Gang- og sykkelveg  + (bane for fotgjengere og syklister langs el. nær en kjørevei)
 • Sterk base  + (base med høg dissosiasjonsgrad i ei vasshaldig løysning)
 • Svak base  + (base med låg dissosiasjonsgrad i ei vasshaldig løysning)
 • Tekstdatabase  + (base som inneholder tekst)
 • Alkaloid  + (basisk nitrogenforbindelse (vanligvis heterosyklisk) for det meste fra planteriket)
 • Avbruddsfri strømforsyning  + (batteridrevet strømforsyning som sikrer strømtilførsel til en datamaskin hvis strømnettet svikter)
 • Prøvepreparering  + (bearbeiding av en prøve før den kan analyseres)
 • Verksted  + (bedrift eller bygning der kjøretøy blir reparert)
 • Diskoptimering  + (bedring av harddiskens ytelse)
 • Relikt  + (begrenset område eller særlig miljø ([[Refugium|refugium]]) hvor det lever en gjenværende art som tidligere har hatt større utbredelse)
 • Sosial dumping  + (begrep som brukes om konkurranse hvor arbeidstakeres arbeidskraft tilbys på vilkår som ligger langt under det som ellers gjelder)
 • Hyponymi  + (begrep som er mer spesifikt enn et annet)
 • Online-søking  + (begrepet ble brukt om [[informasjonssøking
  begrepet ble brukt om [[informasjonssøking|informasjonssøk]] i elektroniske kilder, spesielt [[database|databaser]], for å skille det fra søk i trykte kilder som for eksempel håndbøker og [[leksikon|leksikon (bibliotekfag)]] og andre [[referanseverk|referanseverk]]
  ] og andre [[referanseverk|referanseverk]])
 • Domene  + (begrepsfelt som språkbrukerne oppfatter som sammenhengende)
 • Elektronisk databehandling  + (behandling av data ved hjelp av elektronisk databehandlingsutstyr)
 • Forsegling  + (behandling av vegdekke hvor vegbanen først sprøytes med bindemiddel og deretter strøs med sand e.l.)
 • Biloppsamlingsplass  + (behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy)
 • Verktøykasse  + (beholder for håndredskaper som brukes ved utførelse av et arbeid)
 • Eksikator  + (beholder som kan lukkes tett, og som benyttes for å unngå opptak av fuktighet fra luften ved avkjøling eller lagring av gjenstander eller stoffer)
 • Ferdigattest  + (bekreftelse fra kommunen på at arbeid er utført i samsvar med byggetillatelsen og gjeldende bestemmelser)
 • Kjøreseddel  + (bekreftelse fra politiet på at fører av drosje, selskapsvogn, turvogn og rutevogn som utfører persontransport mot vederlag oppfyller bestemte krav)
 • Bilbelte  + (belte for fastspenning av fører og passasjerer i bil)
 • Kostnadsramme  + (beløp som angir hvor mye beslutningstakerne har satt av for å finansiere et prosjekt)
 • Monosubstituert benzen  + (benzen hvor et hydrogenatom er erstattet med et annet atom eller en gruppe atomer)
 • Fenol  + (benzenring som har en OH-gruppe bundet direkte til ringen)
 • Klimaframskriving  + (beregnet respons til klimasystemet basert på på ulike utslippscenarier)
 • Ruteoptimalisering  + (beregning av den mest hensiktsmessige ruten basert på forhåndsbestemte kriterier)
 • Estimering av forsinkelse  + (beregning av forskjellen mellom forventet reisetid og reisetid ved liten trafikkbelastning)
 • Reanalyse  + (beregning av historiske meteorologiske og oseanografiske data som temperatur, vind, havstrømmer og lignende ved å assimilere andre historiske data i en værvarslingsmodell)
 • Referansebane  + (beregning av hvordan klimagassutslippene kan utvikle seg framover i tid, gitt videreføring av eksisterende politikk og uten nye tiltak)
 • Grus  + (bergartsfragmenter med kornstørrelse 2–60 mm)
 • Proposisjon  + (beskrevet saksforhold som man for eksempel kan bekrefte, benekte eller stille spørsmål ved)
 • Bibliotekhistorie  + (beskrivelse av bibliotekets utvikling over tid)
 • Grammatikk  + (beskrivelse av formelle strukturelle aspekter (syntaks) og mening (semantikk og diskurs))
 • Polaritet  + (beskrivelse av ladningsforskyvelse i en forbindelse)
 • Debattarena  + (beskriver bibliotekets funksjon som tilrettelegger for samtale og debatt enten i det fysiske bibliotek eller i sosiale medier)
 • Meningskaping  + (beskriver det å skape mening eller lære noe i [[informasjonssøkeprosessen|informasjonssøking]] og oppstår gjennom å redusere [[informasjonskløft|informsjonskløften]], eller avstanden mellom informasjonsbehov og resultat)
 • Bærplukking  + (beskriver en ikke-lineær [[informasjonssøking|informasjonsøkeprosess]] og dynamisk [[søkestrategi|søkestrategi]] der man kommer mer tilfeldig over relevant informasjon, eller ved [[serendipitet|serendipitet]])
 • Direkte søk  + (beskriver et [[informasjonssøking|informasjonssøk]] du foretar selv)
 • Foliert  + (beskriver et dokument forsynt med bladtall, slik at bare hver annen side er nummerert)
 • Søkespråk  + (beskriver for eksempel en metode for [[informasjonssøk|informasjonssøking]] som var kommandobasert, det vil si at man må angi hvilke [[søkefelt|søkefelt]] man søkte i)
 • Informasjonskløft  + (beskriver gapet mellom det å ha et [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]] og det å utføre handlinger, som for eksempel et [[informasjonssøk|informasjonssøk]] for å redusere avstanden mellom behov og handling)
 • Siteringspraksis  + (beskriver hvilke metode man bruker for å lage [[sitering|siteringer]], eller henvisninger i en akademisk tekst)
 • Informasjonssøkeadferd  + (beskriver hvordan for man konkret søker etter informasjon for å tilfredsstille et [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]])
 • Bibliotekdidaktikk  + (beskriver hvordan undervisning, veiledning og formidling kan tilrettelegges for å oppnå størst mulig læringsutbytte, det spesielle for denne sektoren er at skilting, formidling og veiledning også inngår i bibliotekets pedagogisk oppdrag)
 • Informasjonspraksis  + (beskriver hvordan vi finner og bruker informasjon for å dekke et [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]] og er inspirert av sosialkonstruktivistiske teorier, f.eks [[informasjonssøking|informasjonssøking]] som sosial praksis)
 • Informasjonssøkepraksis  + (beskriver hvordan vi konkret finner og søk
  beskriver hvordan vi konkret finner og søker etter [[informasjon|informasjon]], samt hvilke [[kilder|informasjonskilder]] man tar i bruk, er inspirert av sosialkonstruktivistiske teorier, for eksempel [[informasjonssøking|informasjonssøk]] som sosial praksis
  øking|informasjonssøk]] som sosial praksis)
 • Informasjonsadferd  + (beskriver menneskets adferd knyttet til hvilke kilder og kanaler brukt for å dekke et [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]], dekker både aktiv og passiv [[informasjonssøking|informasjonssøking]])
 • Skjult Markovmodell  + (beskriver realiseringen av en konkatenering av elementære prosesser som representerer sekvensen av akustiske parametre ekstrahert fra en menneskelig ytring)
 • Omslag  + (beskyttende blad rundt en bokblokk eller et falset legg, det kan være et løst omslag på en innbundet bok eller ytterste blad (på et annet papir enn tittelblad og tekst) på en heftet publikasjon)
 • Verneutstyr  + (beskyttende utrustning)
 • Reguleringsvedtak  + (beslutning som fattes i tråd med [[reguleringsplan]])
 • Forvaltningsvedtak  + (beslutning truffet av et forvaltningsorgan)
 • Bilpark  + (bestand av personbiler)
 • Kvalitativ analyse  + (bestemmelse av hvilke stoffer eller stoffgrupper som finnes i en prøve)
 • Kvantitativ analyse  + (bestemmelse av hvor stor mengde av et stoff stoffer eller en stoffgrupper som finnes i en prøve)
 • Analyse  + (bestemmelse av hvordan en prøve er sammensatt)
 • Sitatrett  + (bestemmelse i Åndsverkslovens §22 som tillater siteringer fra offentliggjorte verk i samsvar med "god skikk" og "i den utstrekning formålet betinger")
 • Periodisk egenskap  + (bestemt mønster i den periodiske tabellen som illustrerer ulike aspekter ved et visst grunnstoff, blant annet størrelse og elektroniske egenskaper)
 • Indre innskuddsmetall  + (består av [[lantanoider|lantanoider]] og [[actinoider|actinoider]], dvs. f-blokkgrunnstoffer)
 • Fortolling  + (betaling av merverdiavgift og eventuell klimagassavgift hosTollvesenet i forbindelse med innførsel av kjøretøy fra utlandet)
 • Elektronisk betalingsformidling  + (betaling av varer og/eller tjenester ved hjelp av "elektroniske" penger)
 • Vegprising  + (betaling for bruk av vegen, dvs. beskatning, trengselsavgift, bomringer, veg-, bru- eller tunnelavgifter m.m.)
 • Brukerbetaling  + (betaling knyttet til bruk av offentlige tjenester)
 • Debetkort  + (betalingskort hvor avregningen skjer fortløpende mot saldo på innehaverens bankkonto)
 • Bedriftskort (for betaling)  + (betalingskort som gir en bedrift kreditt ved kjøp av varer og tjenester)
 • Nano  + (betegnelse for en milliarddel)
 • Y2K  + (betegnelse for år 2000)
 • Creative commons  + (betegnelse på bruksrett til opphavsrettslig beskyttet materiale, når det er snakk om ikke-kommersiell bruk)
 • Fagreferent  + (betegnelse på en fagansvarlig som hovedsaklig arbeider i et [[universitetsbibliotek|universitetsbibliotek]],)
 • Forvaltningskontroll  + (betegnelse som brukes for kontroll i hall og som inkluderer alle vedtak som vi gjør,registrering og godkjenning av kjøretøy, ombygninger og oppbygginger.)
 • Referansebibliotekar  + (betegnelsen beskriver ei rolle eller spesi
  betegnelsen beskriver ei rolle eller spesialisering bibliotekar med ansvar for [[referansearbeid|referansearbeid]] har, er spesialist i å gjennomføre [[referanseintervju!referanseintervju]], avklare [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]] og har bred og dyp kunnskap til ulike [[informasjonskilder|informasjonskilde]] og informasjonsressurser
  formasjonskilde]] og informasjonsressurser)
 • Bibliotekvitenskap  + (betegnelser for forskningssområdet som har bibliotekfunksjoner, organisasjon og prosesser som studiefelt)
 • Skrifttype  + (betegner et bestemt utseende på bokstaver og tall)
 • Engelsk syke  + (betegner feilaktig bruk av engelske skriveregler og ordstillinger i norsk)
 • UMTS  + (betegner høyhastighets datatrafikk for mobiltelefoner og andre mobile enheter)
 • Bibliotekskranke  + (betjeningspunkt i bibliotek)
 • Relevans  + (betydning eller viktighet av noe i en gitt sammenheng)
 • Spindelapparat  + (bevegelig samling av [[Mikrotubuli|mikrotubuli]] som skiller kromosomer under [[Mitose|mitose]] og [[Meiose|meiose]])
 • Dataanimasjon  + (bevegelige ("levende") bilder laget ved hjelp av en datamaskin og tilhørende animasjonsprogram)
 • Atmosfærisk sirkulasjon  + (bevegelse av luft i [[Atmosfære|atmosfæren]] som fordeler varme på jordens overflate)
 • Havstrøm  + (bevegelse av sjøvann som en kontinuerlig strømning langs en gitt bane)
 • Tilbakeslag av røyk  + (bevegelse/spredning av røyk og varme gasser mot luftstrømmen)
 • Reotaksis  + (bevegelsesrespons hos en organisme som lever i en strøm av luft eller vann)
 • Kompetansebevis for yrkessjåfører  + (bevis på at en person innehar kompetansen som gir rett til å utføre person- eller godstransport mot vederlag)
 • Universalbibliografi  + (bibliografi over litteratur som skal dekke alle kunnskapsfelt og fag)
 • Kryptobibliografi  + (bibliografi publisert som en del av et dokument, for eksempel i en biografi)
 • Retrospektiv bibliografi  + (bibliografi som er utgitt som et avsluttet verk, ikke som et periodikum, og som derfor registrerer litteratur fra en avgrenset tidsperiode)
 • Leiebibliotek  + (bibliotek der låneren må betale en vanligvis lav sum for å låne bøker)
 • Musikkbibliotek  + (bibliotek eller avdeling i et bibliotek med en samling av innspilt musikk, musikalier og litteratur om musikk)
 • Mobil bibliotektjeneste  + (bibliotek eller bibliotektjeneste plassert i eit flyttbart lokale eller kjøretøy)
 • Kunstbibliotek  + (bibliotek hvor samlingen er avgrenset til kunsfaglig litteratur og/eller kunstverk)
 • Folkebibliotek  + (bibliotek i ein kommune, drifta og finansiert av denne kummunen og med kommunen sine innbyggjarar som målgruppe)
 • Fengselsbibliotek  + (bibliotek i fengsel, med innsatte som målgruppe)
 • Pasientbibliotek  + (bibliotek knyttet til en helseinstitusjon, med pasienter og pårørende som målgruppe)
 • Forvaltningsbibliotek  + (bibliotek knyttet til en offentlig institusjon med overveiende forvaltningsmessige oppgaver, for eksempel et departement)
 • Sykehusbibliotek  + (bibliotek på sykehus, som regel brukt om bibliotek som kan benyttes av ansatte og pasienter)
 • Forskningsbibliotek  + (bibliotek som er en del av et universitet eller en høyskole, et forskningsinstitutt eller en annen offentlig eller privat institusjon der forskning er en primæraktivitet)
 • Meråpent bibliotek  + (bibliotek som er åpent for publikum utenom betjent åpningstid)
 • Nasjonalbibliotek  + (bibliotek som har som sin viktigste oppgave å samle inn, bevare og gjøre tilgjengelig den nasjonale litteraturen i et land)
 • Læringssenter  + (bibliotek som legger spesielt til rette for ulike læringsaktiviteter og læringsstiler)
 • Depotbibliotek  + (bibliotek som mottar dokumenter fra andre bibliotek med det formål å bevare og gjøre tilgjengelig materialet for ettertiden)
 • Museumsbibliotek  + (bibliotek som tilhører et museum og som inneholder dokumenter som er relevant for områder museet jobber med)
 • Parlamentarisk bibliotek  + (bibliotek tilknyttet en nasjons bibliotek, som støtter opp om den parlamentariske prosessen)
 • Undervisingsbibliotek  + (bibliotek tilknyttet en utdanningsinstitusjon)
 • Digitalt bibliotek  + (bibliotek, [[bibliotektjeneste|bibliotektjeneste]] eller bibliotekavdeling der samlingen består av [[digitale dokumenter|digital ressurs]])
 • Skolebibliotekar  + (bibliotekar som arbeider i bibliotek knyttet til grunnskole eller videregående skole)
 • Avdelingsbibliotekar  + (bibliotekar som er ansvarlig for en avdeling)
 • Hovedkatalog  + (bibliotekkatalog som dekker samlingen ved et biblioteks hovedavdeling)
 • Oppsøkende virksomhet  + (bibliotekstjeneste for barn eller voksne som av fysiske eller psykiske årsaker ikke kan besøke biblioteket)
 • Ladbar hybridbil  + (bil med både bensin/dieselmotor og elektrisk motor)
 • Brøytebil  + (bil med snøplog)
 • Bergingsbil  + (bil med spesialutstyr for berging og frakt av kjøretøyer)
 • Servicebil  + (bil med utstyr til tauing og enklere reparasjoner av andre biler)
 • Førerløs bil  + (bil som er automatisert slik at den kan operere på vegen uten sjåfør, ved hjelp av kameraer, sensorer osv.)
 • Bruktbil  + (bil som har hatt minst én tidligere eier)
 • Lastebil  + (bil som hovedsaklig er innrettet for transport av gods, har tillatt totalvekt 3 500 kg eller mer og ikke har mer enn en seterad)
 • Leiebil  + (bil som man leier)
 • Strøbil  + (bil som strør sand på glatte veger for å oppnå bedre veggrep)
 • Varebil  + (bil til varetransport)
 • Lysbilde  + (bilde avsatt på fotografisk film eller annet transparent materale som vises fram ved å sende lys igjennom filmen i en framviser)
 • Tegneserie  + (bilder, satt i en rekkefølge, som forteller en historie, ofte med en ledsagende tekst eller med figurenes tale skrevet i bobler)
 • Bilist  + (bilfører)
 • Pekebok  + (billedbok uten tekst)
 • Skillingstrykk  + (billige småtrykk med folkelige viser o.l. som var utbredt over hele Europa fra slutten av 1500-tallet til slutten av 1800-tallet)
 • Organometallisk binding  + (binding mellom karbon og metall)
 • Sigmabinding  + (binding som dannes ved frontoverlapping av to atomorbitaler langs en linje trukket mellom kjernene)
 • Kovalent binding  + (binding som er danna ved at elektron er delte mellom atom)
 • Aksialbinding  + (binding som er parallell med aksen til en ring, f.eks. sykloheksan)
 • Ekvatorialbinding  + (binding som har en liten vinkel i forhold til gjennomsnittsplanet av en ring)
 • Digital  + (binær koding av informasjon)
 • Fettstoff  + (biologisk materiale som omfatter triglyserider, [[fettsyre|fettsyrer]], fosfolipider og steroider.)
 • Polynukleotid  + (biopolymer som består av ca. 20 eller flere nukleotidmonomerer bundet sammen i en kjede)
 • Platebærer  + (bjelke satt sammen av stålplater)
 • Avstivningsbærer  + (bjelke som har som funksjon å bære trafikklasten samt å avstive brukonstruksjonen)
 • Tittelblad  + (blad som inneholder et dokuments [[Tittelside|tittelside]])
 • Legering  + (blanding av metall og et eller flere andre grunnstoffer med egenskaper som et metall)
 • Rasemisk blanding  + (blanding med lik mengde av to [[enantiomer|enantiomerer]])
 • Speil  + (blank plate av metall el. glass (med belegg på baksiden) som reflekterer lysstråler og dermed gir bilder)
 • Skjema (Statens vegvesen)  + (blankett med rubrikker til å fylle ut)
 • Rakle  + (blomsterstand sammensatt av vindpollinerte enkjønnete, små blomster innenfor hvert sitt rakleskjell, f.eks. osp, bjerk, or osv.)
 • Billedbok  + (bok der bilder er det primære uttrykket)
 • Innbundet bok  + (bok med stive permer, hardt omslag)
 • Lettlest bok  + (bok som er tilrettelagt med korte setninger, et ikke for vanskelig ordvalg og en samlet tekstlengde som er mye kortere enn i andre bøker)
 • Inkunabel  + (bok trykt før 1501 i Europa)
 • Tilstandssymbol  + (bokstav i en parentes som viser aggregattilstanden til et stoff, f.eks. (g))
 • Understellsnummer  + (bokstav- og tallkode vanligvis preget i kjøretøyets ramme/karosseri, som angir kjøretøyets identitet)
 • Antologi  + (bokutgivelse som består av flere artikler/bidrag skrevet av forskjellige forfattere, vanligvis redigert av en eller flere personer, der bidragene som oftest har en tematisk fellesnevner)
 • Gatetun  + (boliggate primært for gangtrafikk til og fra tilgrensende boliger, og med avgrensede arealer for grøntanlegg, trær og plass for opphold og lek)
 • Østlig grensestrøm  + (bred og svak [[Grensestrøm|grensestrøm]] langs østlige grenser i havet)
 • Passeringslomme  + (breddeutvidelse på høyre side av vegen for at trafikk som skal rett fram kan passere på høyre side av biler som venter på å svinge til venstre)
 • Bærekraftig transport  + (bredt begrep som betegner et overordnet prinsipp i transportpolitikk, herunder miljøvennlighet, rettferdighet etc.)
 • Kvinnebevegelse  + (brei rørsle som kjempar for kvinners frigjering og rettar)
 • Påløpsbrems  + (brems på tilhenger eller tilhengerutstyr som aktiveres av tilhengerens skyvekraft mot den trekkende motorvogn)
 • Drivstoff  + (brennstoff der energien blir brukt til framdrift av biler, fly, skip o.l.)
 • Standardbrev  + (brev med likt innhold som sendes til en gruppe personer)
 • Minnekort  + (brikke med fastminne)
 • Vernebriller  + (briller beregnet for mekanisk beskyttelse av øynene)
 • Skjermbriller  + (briller med en liten innebygget skjerm som viser et bilde tilsvarende det en ser på datamaskinens skjerm)
 • Kassebru  + (bro hvor hovedbjelkene er formet som en hul kasse innvendig)
 • Gangbru  + (bro utformet for fotgjengere)
 • Fagverksbru  + (bru hvor brubanen bæres av et fagverk)
 • Fritt frambygg-bru  + (bru som bygges ved utkraging fra en fast ende)
 • Hengebru  + (bru som er opphengt i kjettinger eller kabler som er utspent mellom høye pilarer eller tårn på hver side)
 • Flytebru  + (bru som hviler på vannet, oftest ved hjelp av pontonger)
 • Svingbru  + (bru som svinges av den midterste pillaren når et skip skal passere)
 • Overtredelse  + (brudd på lov, forskrift e.l.)
 • Grignardsyntese  + (bruk av [[Grignardreagens|grignardreagens]] i en [[Kjemisk reaksjon|reaksjon]])
 • Salting av veger  + (bruk av [[vegsalt]] for å oppnå eller opprettholde bar veg)
 • Bioteknologi  + (bruk av biologiske systemer, levende organismer, celler eller deler av disse til å utvikle og framstille produkter)
 • Bioinformatikk  + (bruk av datateknologi til å organisere eller tolke biologisk informasjon, for eksempel for å kartlegge og forstå geners funksjon)
 • Multimedium  + (bruk av flere medier (bilde, lyd, video) samtidig for å skape en situasjon der brukeren kan velge presentasjonsmåte for informasjonen han/hun er interessert i)
 • Syntetisk biologi  + (bruk av genteknologiske metoder for å designe og fremstille kunstige biologiske systemer med nye egenskaper, fra enkeltmolekyler til hele organismer)
 • Parametrisering  + (bruk av parametre som verktøy for å beskrive prosesser som ikke kommer eksplisitt til uttrykk i [[Klimamodell|klimamodeller]])
 • Nødsignallys  + (bruk av samtlige retningslys på bilen til å varsle en nødsituasjon)
 • Informetri  + (bruk av statistiske modeller til å undersøke informasjonsaktivitet)
 • Trunkering  + (bruke trunkeringstegn (jokertegn) for å erstatte ett eller flere tegn i et søk, og dermed søke på en del av et ord eller en frase)
 • Kraftbruker  + (bruker som kan utnytte de avanserte funksjonene i et program)
 • Lån  + (brukerens midlertidige hjemtagelse av et dokument fra et bibliotek eller en samling)
 • Manual  + (brukerhåndbok, brukerveiledning til dataprogram)
 • Kode  + (brukes i IKT om programkode eller programmering)
 • Falt i det fri  + (brukes i avtalesammenheng om åndsverk som ikke lenger er beskyttet av opphavsrett, i Norge inntreffer det vanligvis 70 år etter rettighetshaverens død)
 • Multimediemelding  + (brukes mellom mobiltelefoner og omfatter tekst og fargebilder)
 • Fakultetsbibliotekar  + (brukes om leder av et fakultetsbibliotek)
 • Parafiner  + (brukt i oljebransjen om alkaner.)
 • Dansgaard-Oeschger-hendelse  + (brå hendelse der en kald fase (istid) etterfølges av en rask overgang til en varm fase og en sakte overgang tilbake til kaldt klima (istid))
 • Karbonatsystem  + (buffersystem der molekylene/ionene CO2, H2CO3, HCO3– og CO32– utgjør flere syre-base-par som vekselvirker)
 • Affiks  + (bunden [[Morf|morf]] som vert nytta til bøying og avleiing)
 • Matebuss  + (buss som kjører trafikanter til og fra en T-banestasjon eller en jernbanestasjon)
 • Nettbutikk  + (butikk som driver salg via internett)
 • Internettbutikk  + (butikk som selger varer eller tjenester på internett)
 • Totalentreprise  + (bygge- eller anleggsarbeid der entreprenøren i sin avtale med byggherren påtar seg både prosjektering og utførelse)
 • Betong  + (byggemateriale som lages ved å blande sement og vann med tilslag av sand- og steinmaterialer)
 • Fundamentering  + (byggingen av den delen av et byggverk som overfører vekten av bygget og annen belastning, ned til grunnen)
 • Tunnel  + (byggverk som fører vegen i en underjordisk eller undersjøisk passasje)
 • Bærende konstruksjon  + (bygningskonstruksjon som har evnen til å bære eller overføre belastninger og lede krefter til grunnen)
 • Oppgradere  + (bytte ut eller installere nye komponenter i en datamaskin)
 • Bru  + (bærende konstruksjon for kjørende og gående med spennvidde større enn eller lik 2,5 meter og som skal bære trafikklaster)
 • Forenklet forelegg  + (bøteleggelse etter faste satser for visse trafikkforseelser og mindre overtredelser av tollovgivningen, som ikke føres i straffe- eller bøteregisteret)
 • Modifikasjon  + (bøying eller avleiing gjennom endring i rot eller stamme)
 • Indre bøying  + (bøying gjennom [[Modifikasjon|modifikasjon]])
 • Bobil  + (campingbil/spesialbil innredet for ferie- og fritidsbruk, med køyeplasser, sittegruppe, kjøkken, WC osv.)
 • Homozygot  + (celle eller organisme hvor de to [[Allel|allelene]] i et bestemt genpar er like)
 • Heterozygot  + (celle eller organisme hvor de to [[Allel|allelene]] i et bestemt genpar er ulike)
 • Hemizygot  + (celle eller organisme hvor et bestemt [[Gen|gen]] kun foreligger i én kopi, mens cellen eller organismen for øvrig er [[Diploid|diploid]])
 • Stamcelle  + (celle som kan gjennomgå selvfornyende [[Celledeling|celledeling]] og gi opphav til andre celletyper i kroppen)
 • Nekrose  + (celledød forårsaka av skadelege endringar i miljøet rundt ei [[Celle|celle]])
 • Strukturdannelse  + (dannelse av [[Galakse|galakser]], [[Galaksehop|galaksehoper]] og større strukturer fra små fluktuasjoner i [[Universet|universets]] [[Massetetthet|massetetthet]])
 • Dypvanndannelse  + (dannelse av dypvann ved at relativt kaldt og salt vann i overflatelaget kjøles ned og synker ned til 2000-4000 meter dyp)
 • DNA-replikasjon  + (dannelse av to identiske kopier (dattermolekyler) fra ett forelder-DNA-molekyl, hvor hver kopi dannes ved at en tråd fra foreldermolekylet brukes som mal for den komplementære tråden i dattermolekylet.)
 • Konseptuell integrasjon  + (danning av [[Integrasjonsnettverk|integrasjonsnettverk]])
 • Kjemisk syntese  + (danning av ei kjemisk sambinding frå andre kjemiske sambindingar)
 • Diastereoselektivitet  + (danning av ein [[Diastereomer|diastereomer]] som er føretrekt framfor ein annan, i ein kjemisk reaksjon)
 • Enantioselektivitet  + (danning av ein [[Enantiomer|enantiomer]] som er føretrekt framfor ein annan, i ein kjemisk reaksjon)
 • Wolff-omleiring  + (danning av eit [[Keten|keten]] frå eit alfa-diazoketon)
 • Massedata  + (data i så store mengder at tradisjonelle database- og behandlingsteknikker ikke makter å analysere dem på en formålstjenlig måte)
 • Metadata  + (data om data eller dokument, ofte brukt om bibliografisk beskrivelse som er integrert i et digitalt objekt for å gjøre søking etter data eller dokument mer presis)
 • Binære data  + (data representert i binær form som 0 og 1)
 • E-post  + (data sendt fra en datamaskin(adresse) til en annen datamaskin(adresse) lokalt eller via internett)
 • Informasjon  + (data som er forståelig for mennesker)
 • Indirekte indikator  + (data, bevis eller arkiv som er relatert til en miljøvariabel som brukes som et mål eller bevis for det som ikke kan måles eller observeres direkte)
 • Nasjonal vegdatabank  + (database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger)
 • Bibliografisk database  + (database over bibliografiske poster, [[bibliografisk post|bibliografisk post]], se også [[bibliografiske data|bibliografiske data]])
 • Ordnett  + (database over ord som er ordnet i et semantisk nettverk, f.eks. synonymer, antonymer, hyponymer)
 • Fulltekstdatabase  + (database som inneholder dokumenter i fulltekst i tillegg til bibliografiske opplysninger)
 • Folkeregisteret  + (database som inneholder nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge)
 • Klippkunst  + (datagrafikk for bruk i dokumenter)
 • Tilstandsovervåkning av vegnett  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av den aktuelle trafikksituasjonen og oppdatering av status for nettverksdatabase)
 • Overvåkning av omgivelsene  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelt vær og andre forhold ved omgivelsene som er aktuelt for vegtransport)
 • Overvåkning av vegtilstand  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuell vegtilstand inkludert utstyr langs vegen)
 • Overvåkning av siktforhold  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelle siktforhold)
 • Trafikkovervåkning  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelle trafikkforhold)
 • Miljøovervåkning  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelle miljøparametere som er påvirket av vegtrafikk)
 • Overvåkning av forurensning  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelle forurensningsparametere som påvirkes av vegtrafikk)
 • Overvåkning av signalanlegg  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av forhold knyttet til signalregulering)
 • Overvåkning av vegdekke  + (datainnsamling og vurdering av aktuell tilstand på vegens overflate, som f.eks. friksjon og jevnhet)
 • Ekstern datakommunikasjon  + (datakommunikasjon som foregår i kommunikasjonskanaler utenfor virksomhetens kontroll)
 • Direkteminne  + (datalager som prosessoren i datamaskinen kan lese fra og skrive til)
 • SSD-disk  + (datalagringsenhet som bruker integrerte kretskort som minne til varig lagring av data)
 • Elektronisk oppslagstavle  + (datamaskin med en eller flere modemer som kjører programmer som lager en elektronisk oppslagstavle for beskjeder og evt. datafiler)
 • Bulletin board system  + (datamaskin med en eller flere modemer som kjører programmer som lager en elektronisk oppslagstavle for beskjeder og ev. datafiler)
 • PC  + (datamaskin som brukes av en enkelt bruker)
 • Vert  + (datamaskin som er koblet til et nettverk og som gir et tilgangspunkt til nettverket)
 • Bærbar datamaskin  + (datamaskin som er konstruert for mobil bruk, er liten og lett nok til å ha på fanget, har integrert skjerm og kan ha integrert fysisk eller virtuelt tastatur og pekeenhet)
 • Håndholdt datamaskin  + (datamaskin som er liten nok til å holdes i hånden)
 • Talerverifisering  + (datamaskinell analyse av menneskelig tale for å identifisere taleren)
 • Talegjenkjenning  + (datamaskinell analyse som gjenkjenner menneskelig tale og gjør den om til tekst)
 • Prosessering av naturlig språk  + (datamaskinell behandling av naturlige språkdata)
 • Talesyntese  + (datamaskinell generering av tale fra tekst)
 • Overklokking  + (datamaskinen gir høyere ytelse enn det produsentens spesifikasjoner tilsier)
 • Funksjonskrav til bibliografiske poster  + (datamodell for [[Bibliografiske_data|bibliografiske opplysninger]] og relasjoner mellom dem)
 • Funksjonskrav for emneautoriteter  + (datamodell for beskriving av dokumenters emne i bibliografiske poster, modellen utgjør en del av [[Funksjonskrav_for_bibliografiske_poster|FRBR]])
 • Flerbrukersystem  + (datanettverk med flere brukerkontoer)
 • Flysimulator  + (dataprogram eller datasystem som simulerer flyging)
 • Dataspill  + (dataprogram for en eller flere brukere, primært brukt til underholdning)
 • Posttjener  + (dataprogram som distribuerer elektronisk post)
 • Parser  + (dataprogram som utfører [[Parse|parsing]])
 • Kontaktfølsom skjerm  + (dataskjerm som kan styres ved å trykke på punkter på skjermen)
 • Eventyrspill  + (dataspill der du styrer en eller flere personer som beveger seg i en eventyrverden)
 • Konferansesystem  + (datasystem som setter en gruppe mennesker i stand til å kommunisere over lange avstander ved hjelp av et datanettverk)
 • Språkteknologi  + (datasystemer som kan gjenkjenne, forstå, tolke og generere menneskelig språk i alle dets former)
 • Smartklær  + (datautstyr i form av klesplagg som en bruker kan ha på seg)
 • Smarttilbehør  + (datautstyr som en bruker kan ha på seg, i form av tilbehør som for eksempel klokker, briller og armbånd)
 • Makrovirus  + (datavirus som legger seg i makrofiler)
 • Systemvirus  + (datavirus som ligger på startsektoren til en harddisk)
 • Personnummer  + (de fem siste sifrene i [[Fødselsnummer|fødselsnummeret]])
 • Lantanoider  + (dei 14 grunnstoffa som kjem etter lantan i periodesystemet. Dei tilhøyrer f-blokka.)
 • Programvare  + (dei binære filene med instruksjonar som gjer det mogleg å bruke ein datamaskin eller annan elektronikk)
 • Maskinvare  + (dei fysiske delane ein datamaskin eller anna teknologisk innretning består av)
 • Vinterdekk  + (dekk for vinterkjøring som har mønsterdybde 3 mm eller mer, som er særskilt fremstilt for vinterkjøring, og som er merket med M+S, MS, M&S, M-S eller "Mud and Snow")
 • Helårsdekk  + (dekk som i følge produsenten er laget for å kunne brukes året rundt)
 • Piggdekk  + (dekk til kjøretøy som har pigger av metall i slitebanen, beregnet på kjøreforhold med is- og snødekte veier)
 • Dekkdimensjon  + (dekkets størrelse)
 • Panser  + (deksel over motoren på en bil)
 • Flersignalastronomi  + (del av [[Astronomi|astronomien]] der man kombinerer observasjoner av forskjellige typer signaler fra samme astronomiske hendelse)
 • Astrofysikk  + (del av [[Astronomi|astronomien]] som bruker fysikk og kjemi til å forstå egenskapene, oppbygningen og utviklingen til astronomiske objekter og fenomener)
 • Artikulatorisk sjikt  + (del av [[Gestpartitur|gestpartituret]] som representerer én artikulators bidrag)
 • Kryosfære  + (del av [[Klimasystem|klimasystemet]] som består av all snø, is og fryst grunn, inkludert permafrost, som befinner seg på bakken, under bakken og i havet)
 • Atmosfære  + (del av [[Klimasystem|klimasystemet]] som består av et luftlag som omgir jorda)
 • Hydrosfære  + (del av [[Klimasystem|klimasystemet]] som består av alt flytende vann ved og under jordoverflaten)
 • Verdensrom  + (del av [[Universet|universet]] som er utenfor jordas [[Atmosfære|atmosfære]])
 • Solfysikk  + (del av [[astrofysikk|astrofysikken]] som innebærer å studere sola)
 • Kommunedelplan  + (del av [[kommuneplan]] som kan utarbeides for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder)
 • Diagramskive  + (del av analog [[fartsskriver]] der kjøretid blir registrert)
 • Fri atmosfære  + (del av atmosfæren som ikke er påvirket av friksjon fra jordoverflaten, og som ligger over atmosfærens grenselag)
 • Pollen  + (del av de hannlige reproduksjonsenhetene til en plante)
 • Bibliotekmagasin  + (del av den fysiske biblioteksamlingen som er skilt ut fra den ordinære samlinga, som regel fordi det er forventet at dokumentene det gjelder er lite etterspurt)
 • Vinddrevet havsirkulasjon  + (del av den storstilte [[Havsirkulasjon|havsirkulasjonen]] som drives av vindpådrag på havoverflaten)
 • Cellekjerne  + (del av en [[Eukaryot celle|eukaryot celle]] som inneholder arvestoffet (DNA-et))
 • Spesialsamling  + (del av en dokumentsamling som fysisk og administrativt holdes for seg selv i kraft av opprinnelse, sjeldenhet, emneområde, fysisk form eller andre forhold)
 • DNA-segment  + (del av et [[DNA-molekyl|DNA-molekyl]])
 • Nettverkssone  + (del av et [[Datanettverk|datanettverk]])
 • Ekson  + (del av et [[Gen|gen]] som koder for en [[RNA-sekvens|RNA-sekvens]], og som inngår i RNA-molekylet etter at eventuelle [[intron|introner]] er fjernet)
 • Intron  + (del av et [[Gen|gen]] som koder for en [[RNA-sekvens|RNA-sekvens]], og som blir fjernet under modningen av det endelige RNA-produktet)
 • Sentromer  + (del av et [[Kromosom|kromosom]] som festes til [[Spindelapparat|spindelapparatet]] under [[Mitose|mitose]] og [[Meiose|meiose]])
 • Arealbruk og arealbruksendring  + (del av et lands utslippsregnskap som beskriver hvordan landet utnytter landarealene og slik påvirker opptak og utslipp av [[Klimagass|klimagasser]])
 • Oksidert form  + (del av et redokspar som har høyest oksidasjonstall)
 • Reaksjonskinetikk  + (del av kjemifaget som handlar om reaksjonssnøggleik - mekanismar)
 • Organometallisk kjemi  + (del av kjemifaget som studerer kjemiske sambindingar som inneheld bindingar mellom karbon og metall)
 • Defragmenteringsverktøy  + (del av operativsystemet som utfører defragmentering)
 • Albedo  + (del av solens stråling som reflekteres av en overflate eller et objekt)
 • Deltittel  + (del av tittelen som får egen [[biinnførsel|biinnførsel]], f.eks. [[alternativ tittel|alternativ tittel]])
 • Fortau  + (del av veg reservert for gående som ligger høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (kan også benyttes av syklende))
 • Klientdel  + (delen av eit klient-/tenarprogram som køyrer på klienten)
 • Tjenerdel  + (delen av eit klient-/tenarprogram som køyrer på tenaren)
 • Målgruppe  + (deler av bibliotekets samlinger, men også arrangementer kan rette seg mot forskjellige målgrupper som kan defineres ved hjelp av alder, interesser o.l.)
 • Ekstranett  + (deler av et [[Intranett|intranett]] som er delvis tilgjengelige for utenforstående med begrenset tilgang)
 • Mitose  + (deling av [[Cellekjerne|cellekjernen]] slik at det dannes to nye kjerner med samme kromosomsett som den opprinnelige kjernen)
 • Celledeling  + (deling av en celle i to eller flere celler)
 • Halvreaksjon  + (delreaksjon som enten viser oksidasjonen eller reduksjonen i en redoksreaksjon.)
 • Foreskreven kilde  + (den (de) fastlagte kilden(e) for opplysninger som skal brukes som grunnlag for de enkelte feltene i en bibliografisk beskrivelse)
 • Nitrogruppe  + (den [[Funksjonell gruppe|funksjonelle gruppen]] -NO<sub>2</sub>)
 • Absolutt størrelsesklasse  + (den [[Tilsynelatende størrelsesklasse|tilsynelatende størrelsesklassen]] et [[Himmellegeme|himmellegeme]] har i en avstand på 10 [[Parsec|parsec]])
 • Isoionisk punkt  + (den [[pH|pH]] der det er like mange positive og negative [[ion|ioner]] til stede i en løsning av et stoff som har både positive og negative ladninger)
 • Originaltittel  + (den [[tittelen|tittel]] et [[verk|verk]] første gang ble publisert under)
 • Vegskulder  + (den del av vegen som ligger utenfor kantlinjen)
 • Underbygning  + (den del av vegkroppen som er under [[planum]] og som består av uforedlede materialer)
 • Det observerbare universet  + (den delen av [[Universet|universet]] som er teoretisk mulig å observere fra jorda fordi lys derfra har rukket fram til oss i løpet av tiden siden universets begynnelse)
 • Frostsikringslag  + (den delen av [[overbygning]]en som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller [[underbygning]])
 • Dokumentkontroll  + (den delen av [[trafikkontroll]] som består av gjennomgang av papirer som førerkort og vognkort)
 • Slitebane  + (den delen av dekk på kjøretøy som berører vegbanen)
 • Profil  + (den delen av en konseptuell struktur som et uttrykk står for, et spesialtilfelle av [[Figur|figur]])
 • Base (Kognitiv lingvistikk)  + (den delen av en konseptuell struktur som profilen står for, et spesialtilfelle av [[Bakgrunn|bakgrunn]])
 • Fundament  + (den delen av et byggverk som overfører vekten av bygget og annen belastning som bygget utsettes for, ned til grunnen)
 • Bakgrunn  + (den delen av et opplevelsesfelt som utgjør omgivelsene til en [[Figur|figur]])
 • Stereokjemi  + (den delen av kjemi som omhandlar den tredimensjonale strukturen av eit molekyl)
 • IT-pressen  + (den delen av pressen som helt eller hovedsaklig skriver om IKT)
 • Kjørebane  + (den delen av veg/gate som er beregnet for kjøretøyer)
 • Overbygning  + (den delen av vegkroppen som er over [[planum]])
 • Emulering  + (den egenskapen hos program- eller maskinvare at det gir seg ut for å være et annet program eller en annen enhet)
 • Inndelingskriterium  + (den egenskapen ved et begrep som brukes for å dele inn i underbegrep)
 • Faradaykonstanten  + (den elektriske ladningen av ett mol elektroner: 96 490 C/mol.)
 • Bind  + (den enkelte enhet i en [[serie|serie]])
 • Nøkkeltittel  + (den entydige [[tittel|tittelen]] som International Serials Data System (ISDS) har satt på et periodikum eller en serie, er direkte tilknyttet [[ISSN|ISSN]])
 • Aktuell totalvekt  + (den faktiske vekten kjøretøyet har på et gitt tidspunkt, med last inkludert)
 • Cytosol  + (den flytende delen av [[Cytoplasma|cytoplasma]])
 • Løpetittel  + (den fullstendige eller forkortede [[tittel|tittelen]] på boken som kan finnes øverst (eller nederst) på hver side eller på den ene siden av et oppslag)
 • Hovedinnførsel  + (den fullstendige innførselen for et dokume
  den fullstendige innførselen for et dokument; den standardformen som ønskes brukt ved beskrivelse av og henvisning til den aktuelle enheten, kan også omfatte en fortegnelse (tracing) over alle de andre ordningsordene som innførselen vil bli presentert under i katalogen
  selen vil bli presentert under i katalogen)
 • Daltons atomteori  + (den første anerkjente teori som beskriver materien som bygget opp av [[atom|atomer]].)
 • Pleistocen  + (den første av to perioder i epoken kvartær)
 • Relativ atommasse  + (den gjennomsnittlige massen av de stabile [[isotop|isotopene]] som forekommer i naturen av et [[grunnstoff|grunnstoff]])
 • World Wide Web  + (den grafiske delen av Internett hvor hypertekst er vanlig, og hvor filer i forskellige formater, produsert på forskjellige computere, kan utveksles)
 • Konstruktiv hastighet  + (den hastighet kjøretøyet er konstruert for av fabrikanten og som bare ved vesentlig konstruktiv forandring kan endres)
 • Fartsgrense  + (den høyeste tillatte hastighet for en, flere eller alle kategorier av kjøretøy på en vegstekning)
 • Vedlikeholdsetterslep  + (den innsats som kreves for å heve den tekniske tilstanden på veiene (veielementene) til et definert ambisjonsnivå)
 • Klageinstans  + (den instans som behandler klager på forvaltningsvedtak fattet av en underordnet instans)
 • Planmyndighet  + (den instans som har ansvaret for og ledelsen av planleggingsvirksomheten (på kommunalt, regionalt eller nasjonalt nivå))
 • Atomkjerne  + (den inste, sentrale positivt ladde delen av eit [[atom|atom]] som utgjer mesteparten av [[masse|massen]] til atomet.)
 • Absolutt nullpunkt  + (den laveste temperatur som i teorien kan oppnås)
 • Hovedspenn  + (den lengste av de horisontale avstandene mellom understøttelsene for en bygningskonstruksjon)
 • Byråd  + (den lokale «regjering» i en bykommune, som utgår fra flertallet i bystyret)
 • Kommuneråd  + (den lokale «regjering» i en kommune eller by, som utgår fra flertallet i kommunestyret og leder kommunalforvaltningen på tilsvarende måte som regjeringen leder statsforvaltningen)
 • Batterikapasitet  + (den maksimale elektrisitetsmengda som kan trekkjast frå eit fulladd batteri)
 • Største totalvekt  + (den maksimale totalvekt kjøretøyet er konstruert og garantert for av fabrikanten)
 • Tillatt totalvekt  + (den maksimale totalvekt kjøretøyet, inkludert last, er registrert for i vognkortet)
 • Holosen  + (den mellomistiden vi er inne i nå)
 • Prototype  + (den mest representative underkategorien i en kategori)
 • Fonem  + (den minste betydningsdifferensierende enheten i språk)
 • Aktiveringsenergi  + (den minste energi som må tilføres reaktanter for å danne produkter)
 • Elementærladning  + (den minste kjente elektriske ladningen)
 • Celle  + (den minste levende enhet, kjennetegnet av at den er omsluttet av en membran og inneholder organeller)
 • Atom  + (den minste nøytrale delen av eit [[Grunnstoff|grunnstoff]] som kan delta i ein kjemisk reaksjon)
 • Formelenhet  + (den minste repeterande eininga for ein ionisk forbindelse)
 • Absolutt konfigurasjon  + (den nøyaktige tredimensjonale strukturen til et [[Kiralt molekyl|kiralt molekyl]])
 • Redokspar  + (den oksiderte formen og den reduserte formen av et stoff)
 • Karboksygruppe  + (den organiske gruppa -COOH)
 • Komethode  + (den runde delen av en [[Komet|komet]] som [[Komethale|komethalen]] strømmer ut fra, og som består av [[Kometkjerne|kometkjernen]] og [[Koma|koma]])
 • Folkefinansiering  + (den samlede innsatsen til enkeltpersoner som danner et nettverk og bidrar med penger, vanligvis via [[Internett|Internett]], for å støtte tiltak som er startet av andre personer eller organisasjoner)
 • Utstyrspakke  + (den samlede mengde av en type utstyr som disponeres av et firma, en institusjon eller en organisasjon)
 • Utstyrspark  + (den samlede mengde tilgjengelig datautstyr hos et firma, en institusjon eller organisasjon)
 • Aksellast  + (den samlede tyngde som overføres til vegen fra alle hjul på samme aksel)
 • Boggilast  + (den samlede tyngde som overføres til vegen fra en [[boggi]])
 • Databehandler  + (den som behandlar [[Personopplysning|personopplysingar]] på oppdrag frå den [[Behandlingsansvarlig|behandlingsansvarlege]])
 • Behandlingsansvarlig  + (den som bestemmer føremålet med behandlinga av [[Personopplysning|personopplysingar]] og kva for nokre hjelpemiddel som skal nyttast)
 • Vevredaktør  + (den som er ansvarlig for innholdet på et nettsted på internett)
 • Byggeleder  + (den som etter oppdrag fra byggherren følger opp og kontrollerer arbeidet på en byggeplass)
 • Bremselengde  + (den strekning et kjøretøy tilbakelegger fra bremseanlegget betjenes til kjøretøyet er stanset)
 • Reaksjonslengde  + (den strekningen som tilbakelegges i løpet av den tiden det tar bilføreren å oppfatte situasjonen, vurdere den og ta en beslutning om å bremse ned)
 • Bæreevne  + (den største aksellast en veg kan ta over en tidsperiode uten at vegens kjørbarhet ved normalt vedlikehold faller under en nedre akseptabel grense)
 • Solrand  + (den tilsynelatende ytre randen av sola)
 • Gjennomsnittlig kjørehastighet  + (den totale distansen som alle betraktede kjøretøy beveger seg, dividert med summen av de individuelle kjøretidene, dvs. harmonisk middel av individuelle kjørehastigheter)
 • Luminositet  + (den totale energien i den [[Elektromagnetisk stråling|elektromagnetiske strålingen]] som et [[Himmellegeme|himmellegeme]] sender ut per tidsenhet)
 • Levetidskostnad  + (den totale kostnaden som påløper et produkt eller en komponent over levetiden)
 • Båndbredde  + (den totale overføringskapasiteten til en kommunikasjonslinje i en viss tidsperiode)
 • Tertiærstruktur  + (den tredimensjonale formen av et protein, dannet ved bindinger mellom R-gruppene i [[aminosyre|amino­syrene]].)
 • Hydroksyl  + (den uladede atomgruppen OH når den foreligger fritt som et radikal, eller når den er del av et molekyl som [[Substituent|substituent]] for hydrogen)
 • Fylkesordfører  + (den valgte leder av et [[fylkesting]])
 • Nyttelast  + (den vekt som fremkommer som differansen mellom totalvekt og summen av kjøretøyets [[egenvekt]] og vekten av eventuell fører (75 kg))
 • Kognitiv grammatikk  + (den versjonen av [[Kognitiv lingvistikk|kognitiv lingvistikk]] som fyrst blei fullstendig presentert i tobandsverket "Foundations of Cognitive Grammar" av Ronald Langacker)
 • Hovedtittel  + (den viktigste [[tittel|tittelen]] på et dokument, som også omfatter eventuelle alternative titler)
 • Vegdekke  + (den øverste delen av vegens overbygning)
 • Løsemiddel  + (det [[stoff|stoffet]] det er mest av i ei [[løsning|løysning]])
 • Betakarbon  + (det andre karbonatomet som er festet til en [[Funksjonell gruppe|funksjonell gruppe]])
 • Daglig kjøretid  + (det antall timer en kan føre gods- eller persontransport i henhold til [[kjøre- og hviletidsbestemmelsene]])
 • Trafikkarbeid  + (det arbeidet som blir utført av ett eller flere kjøretøy under en transport fra et sted til et annet)
 • Transportarbeid  + (det arbeidet som blir utført når et transportmiddel transporterer en viss godsmengde over en bestemt reiselengde)
 • Transportarbeid (person)  + (det arbeidet som blir utført når et transportmiddel transporterer et visst antall personer en bestemt reiselengde)
 • Kroppsforankring  + (det at [[Begrep|omgrep]] vert danna og forstått ut frå kroppslege erfaringar)
 • Matrikseffekt  + (det at [[Matriks|matriks]] påvirker analyseresultater)
 • Vannplaning  + (det at bilhjul mister veggrepet på vått vegdekke)
 • Rødforskyvning  + (det at bølgelengden til den [[Elektromagnetisk stråling|elektromagnetiske strålingen]] fra et objekt blir forskjøvet mot lengre (rødere) bølgelengder)
 • Blåforskyvning  + (det at bølgelengden til den [[Elektromagnetisk stråling|elektromagnetiske strålingen]] fra et objekt blir forskjøvet mot kortere (blåere) bølgelengder)
 • Massebalanse (kjemi)  + (det at det er like mye masse av et grunnstoff i et system før og etter en kjemisk reaksjon)
 • Punktering  + (det at det går hull på hjulets gummislange slik at luften strømmer ut)
 • Kødannelse  + (det at det oppstår rekker av ventende eller saktegående kjøretøyer)
 • Begrepsmetafor  + (det at ein forstår eitt domene med utgangspunkt i eit anna ved å nytte koplingar mellom dei)
 • Begrepsmetonymi  + (det at ein forstår eitt omgrep ved hjelp av eit anna omgrep frå det same [[Domene|domenet]])
 • Avhengighet  + (det at ein struktur i større eller mindre grad berre kan nyttast saman med ein annan struktur)
 • Uavhengighet (kognitiv lingvistikk)  + (det at ein struktur ikkje føreset ein annan struktur)
 • Denaturering  + (det at eit [[Protein|protein]] eller ei [[Nukleinsyre|nukleinsyre]] taper den opphavlege strukturen på grunn av vilkåra i omgjevnadane, til dømes varme, ekstrem pH-verdi eller høgt saltinnhald)
 • Avgrensning  + (det at en entitet oppfattes å ha grenser)
 • Surrogati  + (det at en kvinne bærer fram og føder et barn for en annen person eller et par)
 • Historieløs  + (det at en ny datamaskin eller et nytt program har brutt arven fra fortiden)
 • Sanksjonering  + (det at en ny struktur er fullt eller delvis motivert av konvensjonelle enheter gjennom [[Utbygging|utbygging]] eller [[Utdyping|utdyping]].)
 • Lagring  + (det at en substans blir lagret eller bundet i et reservoar (oppbevaringssted))
 • Formørkelse  + (det at et [[Himmellegeme|himmellegeme]] beveger seg inn i skyggen av et annet himmellegeme)
 • Okkultasjon  + (det at et [[Himmellegeme|himmellegeme]] dekker for et annet himmellegeme)
 • Passasje  + (det at et [[Himmellegeme|himmellegeme]] passerer foran et annet himmellegeme uten å dekke det til fullstendig)
 • Saliens  + (det at et fenomen er fremtredende)
 • Familielikhet  + (det at et medlem i en kategori deler egenskaper med andre medlemmer, men ikke alle)
 • Optisk aktivitet  + (det at et molekyl dreier i [[Planpolarisert lys|planpolarisert lys]])
 • Kiralitet  + (det at et molekyl kan opptre i to former som er hverandres speilbilde)
 • Ørkenspredning  + (det at et opprinnelig tørt, men fruktbart område blir til ørken)
 • Talesituasjonsforankring  + (det at et språklig element er knyttet til et element i [[Talesituasjon|talesituasjonen]])
 • Adsorbere  + (det at et stoff gjennomgår [[Adsorbsjon|adsorbsjon]])
 • Allotropi  + (det at grunnstoff kan eksistere i forskjellige former)
 • Utryddelse  + (det at hele arter av organismer dør ut)
 • Ullenhet  + (det at kategoriar har uklåre grenser)
 • Fellesioneffekt  + (det at løseligheten av et [[Salt|salt]] reduseres fordi ett eller flere av saltets [[Ion|ioner]] allerede er til stede i [[Løsning|løsningen]])
 • Framkommelighet  + (det at man kan komme seg fra A til B uten hindringer i trafikken)