Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «forskjellige former for svindel og annen datakriminalitet på nettet». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 251 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Deskriptor  + (enkeltelement i beskrivelsen av et dokument, for eksempel emnebeskrivelse)
 • Templat  + (enkelttrådet [[Polynukleotid|polynukleotid]] som tjener som mal for [[Syntese|syntesen]] av en ny [[Komplementær DNA-tråd|komplementær DNA-]] eller [[Komplementær RNA-tråd|RNA-tråd]])
 • Galaksefilament  + (enorm trådlignende struktur som består av [[Galakse|galakser]])
 • Luftmasse  + (ensartet del av luften i [[Atmosfære|atmosfæren]])
 • Utførelsesentreprise  + (entrepriseform der byggherren planlegger og prosjekterer nøyaktig hva som skal gjøres og entreprenøren kun har ansvar for å utføre arbeidet)
 • Informasjonsbehov  + (er en betegnelse som beskriver at man ønsk
  er en betegnelse som beskriver at man ønsker [[informasjon|informasjon]] om noe, dette kan være knyttet til et skole- eller forskningsarbeid, men brukes også både i privat og profesjonell sammenheng, et [[informasjonssøking|informasjonssøk]] vil dekke dette behovet
  |informasjonssøk]] vil dekke dette behovet)
 • Sitering  + (er en henvisning til innførsel i [[referanseliste|referanseliste]], i de fleste tilfellene består denne av forfatter og utgivelsesår)
 • Situert kunnskap  + (erkjennelsesteoretisk rammeverk basert på innsikten om at kunnskap er innsvøpt i og reflekterer konteksten den produseres i, blant annet gjennom kunnskapssubjektets plassering i tid, rom og samfunnsmessige maktrelasjoner)
 • Optikerattest  + (erklæring fra optiker som angir synsstyrke og synsfelt i forhold til de helsekrav som foreligger i forbindelse med søknad om førerkort/kompetansebevis)
 • Seksualitet  + (erotisk og reproduktiv dimensjon ved menneskers liv som organiserer og gir retning til begjær)
 • Midlertidig kjøretillatelse  + (erstatning for mistet eller stjålet førerkort med gyldighet i inntil tre måneder, utstedt av politiet eller trafikkstasjon)
 • Diglyserid  + (ester dannet av glyserol og to fettsyrer)
 • Fosfolipid  + (ester, oftest avglyserol, med to fettsyremolekyler og ett fosforsyremolekyl, som igjen er forestret med en aminoalkohol, oftest kolin eller kolamin)
 • Reisetidsberegning  + (estimat av den tid et kjøretøy eller en person faktisk bruker for å reise mellom to punkter når eventuelle stans undervegs er medregnet)
 • Global overflatetemperatur  + (estimat av det globale gjennomsnittet av lufttemperaturen ved jordens overflate)
 • Klimaprediksjon  + (estimat av fremtidig klimautvikling for neste sesong, neste år eller de neste tiårene)
 • Strålingsbudsjett  + (estimat av total stråling som påvirker [[Klimasystem|klimasystemet]] basert på balansen mellom strålingen jorden mottar fra solen, [[Solinnstråling|solinnstrålingen]] som reflekteres ut igjen, og varmestråling fra jorden)
 • Kombidokument  + (et [[dokument|dokument]] som består av deler som tilhører to eller flere materialkategorier, for eksempel en bok med tilhørende CD-plate)
 • Indirekte søk  + (et [[informasjonsøk|informasjonssøking]] noen andre, for eksempel en bibliotekar, utfører for deg)
 • Reguleringsplan  + (et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser)
 • Dublin Core  + (et av flere dataformat eller standard brukt for å legge inn [[metadata|metadata]], stort sett knyttet til digitale objekter på [[World Wide Web|Weben]])
 • Arkitektur  + (et datasystems eller -komponents indre bygning, struktur og funksjon)
 • Psevdonym  + (et fiktivt navn som brukes av en forfatter eller en gruppe av forfattere i stedet for det virkelige navnet, når forfatteren av ulike årsaker ikke ønsker å stå fram med sitt egentlige navn)
 • Varige konstruksjoner  + (et fireårig (2012-2015) forsknings- og utviklingsprogram i Statens vegvesen)
 • Veggrep  + (et hjuls motstand mot glidning eller skrensing)
 • Bliss  + (et internasjonalt, grafisk system der ord og begreper representeres av logiske tegn i stedet for bokstaver)
 • Intranett  + (et internt datanettverk som bruker IP-teknologi til å dele informasjon, operasjonelle systemer eller datatjenester innenfor en organisasjon og til å hindre tilgang for eksterne)
 • Nukleofil  + (et ion eller et molekyls affinitet for kjerner)
 • Retningsstabilitet  + (et kjøretøys evne til å holde stø kurs, dvs stabilitet på en akse som står vinkelrett på kjøreretningen)
 • Entropi  + (et mål for uorden i et system)
 • Ordningsord  + (et navn, ord eller en forbindelse av ord eller tegn (et uttrykk) plassert i begynnelsen av [[kataloginnførsel|kataloginnførselen]], som gir søkemulighet i [[bibliotekkatalog|bibliotekkatalogen]])
 • Pregnant  + (et ord eller en formulering som er innholdsrik, fyndig og slående i forhold til det den skal beskrive)
 • Kvalifikator  + (et ord eller uttrykk benyttet som presisering til et oppslagsord i et indekseringsspråk eller gjenfinningssystem)
 • Vaskemiddel  + (et produkt som inneholder vaskeaktive stoffer, se [[tensid|tensid]].)
 • Referansehåndteringsprogram  + (et program som lar deg organisere [[referanse|referanser]] digitalt)
 • Autoritetsregister  + (et register som inneholder vedtatte navnef
  et register som inneholder vedtatte navneformer og varianter for personnavn, organisasjonsnavn, serietitler og emneord, som først og fremst skal sikre konsekvent bruk av navneformer og emneord i forbindelse med [[katalogisering|katalogisering]] og [[indeksering|indeksering]]
  ogisering]] og [[indeksering|indeksering]])
 • Bibliografisk beskrivelse  + (et sett [[bibliografiske data|bibliografiske data]] som beskriver og identifiserer et dokument)
 • Naturlig språk  + (et språk som snakkes, skrives eller uttrykkes med tegn for å kommunisere med andre mennesker)
 • Impact factor  + (et statistisk mål for bl.a. tidsskrifters gjennomslagskraft i form av antall siteringer i andre tidsskrifter, det er omdiskutert i hvilken grad IF gir et riktig bilde av tidsskrifters gjennomslagskraft)
 • Programtillegg  + (et tillegg til et annet program)
 • Mapping  + (etablering av relasjon mellom [[Begrep|omgrep]] i ulike [[Kontrollert_vokabular|vokabular]])
 • Kartverket  + (etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med ansvar for den geografiske infrastrukturen og offentlig eiendomsinformasjon, samt tinglysingsmyndighet for hele landet)
 • Statens kartverk  + (etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med ansvar for den geografiske infrastrukturen og offentlig eiendomsinformasjon)
 • Stjernebilde  + (ett av de 88 områdene som stjernehimmelen er delt inn i)
 • Piksel  + (ett av de små punktene som utgjør et bilde på en dataskjerm eller skjermen på et digitalt kamera)
 • Kunstig intelligens  + (etterligning av menneskelig intelligens i et datamaskinsystem)
 • Kjøretøykontroll  + (ettersyn med kjøretøy som utføres for å tilse at det er i forsvarlig og forskriftsmessig stand)
 • Risikovurdering  + (evaluering av type og nivå på de risiki et prosjekt eller en aktivitet innebærer)
 • Kjemisk egenskap  + (evna eit stoff har til å gjennomgå ein [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]])
 • Elektronegativitet  + (evne eit atom har til å trekkje til seg elektron i ei kjemisk binding)
 • Elektronaffinitet  + (evne et atom i gassfase har til trekke til seg elektroner og danne negative ioner)
 • Affinitet  + (evne som eit [[Kjemisk stoff|kjemisk stoff]] har til å reagere med eller binde seg til eit anna kjemisk stoff)
 • Driftsikker stand  + (evne til å fungere i henhold til funksjonsmessige krav)
 • Tilpasningsevne  + (evne til å redusere de negative konsekvensene av [[Klimaendring|klimaendringer]] og utnytte mulighetene som de gir)
 • Energi  + (evne til å utføre [[arbeid|arbeid]] eller overføre [[varme|varme]])
 • Oktantall  + (evnen bensin har til å motstå selvantenning i sylinderen i en motor.)
 • Bufferkapasitet  + (evnen en [[Bufferløsning|bufferløsning]] har til å motsette seg endringer i pH som følge av tilsetning av [[Syre|syre]] eller [[base|base]])
 • Dokumentasjonsvitenskap  + (fag opprettet ved Universitetet i Tromsø i 1996 som bygger på et utvidet [[Dokument_(bibliotekfag)|dokumentbegrep]], behandler alle typer objekter som kan gi oss kunnskap ved at de studeres)
 • Bilmekaniker  + (fagarbeider som driver med reparasjoner av bilmotorer og bilunderstell)
 • Spesialbibliotek  + (fagbibliotek der tilbudet begrenses til dokumentform, emne, målgruppe, tilknytning til en institusjon, eller en kombinasjon av disse)
 • Skolebibliotek  + (fagbibliotek knyttet til en skole, som regel grunnskole eller videregående skole, med elever og ansatte som primær målgruppe)
 • Høyskolebibliotek  + (fagbibliotek tilknyttet en høyskole, med studenter og ansatte som primær målgruppe)
 • Medisinsk bibliotek  + (fagbibliotek ved en helseinstitusjon med samling preget av medisinsk faglitteratur og helsefaglig personell som målgruppe)
 • Akademisk bibliotek  + (fagbibliotek, som regel knyttet til et universitet, en høgskole eller en forskningsinstitusjon)
 • Kunnskapsorganisasjon  + (fagfelt knyttet til å beskrive, ordne og systematisere dokument, emne og begrep)
 • Konseptvalgutredning  + (faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for transportsystem i byområder)
 • Drift og vedlikehold  + (fagområde som består av oppgaver og rutiner som er nødvendig ute på vegnettet for at vegene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk, samt innsats og aktiviteter som ivaretar den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv)
 • Vegetasjonskontroll  + (fagområde som inkluderer tilsyn, vedlikehold og [[rydding av vegetasjon]] innen et område)
 • Bibliometri  + (fagområde som utvikler og anvender metoder for å analysere litteratur og forfatterskap ut fra statistiske kriterier, der [[siteringsanalyse|siteringsanalyse]] er en sentral metode)
 • Informasjonsviter  + (fagperson innen [[informasjonsvitenskap|informasjonsvitenskap]])
 • Informatikk  + (fagretning innenfor teknologi og vitenskap som studerer behandling av informasjon ved bruk av datamaskiner)
 • Mekaniker  + (fagutdannet person som passer og reparerer maskiner, instrumenter o.l.)
 • Vegmelding  + (faktaopplysning om et forhold eller en tilstand på vegnettet som påvirker trafikantenes framkommelighet og trafikksikkerhet)
 • Klimapådriv  + (faktor som bidrar til å endre [[Klimasystem|klimasystemet]])
 • Juksevirus  + (falske meldinger om skadeprogrammer)
 • Farlig sving  + (fareskilt 100.1 som varsler farlig sving til høyre og fareskilt 100.2 som varsler farlig sving til venstre)
 • Farlige svinger  + (fareskilt 102 som varsler om to farlige svinger etter hverandre)
 • Smalere veg  + (fareskilt 106 som varsler om innsnevring av kjørebanen)
 • Glatt kjørebane  + (fareskilt 116 som varsler om fare for glatt kjørebane)
 • Kai, strand eller ferjeleie  + (fareskilt 120)
 • Farlig vegkryss  + (fareskilt 124 som varsler om farlig vegkryss)
 • Vegbanereflektor  + (fargede glasselementer som settes ned i asfalten og reflekterer lys fra billykter)
 • 2-metylpropan  + (fargelaus gass med formelen C4H10)
 • Karbondioksid  + (fargeløs gass med svak syrlig lukt og smak ved alminnelig temperatur og trykk)
 • Reaksjonsfart  + (farten på en kjemisk reaksjon oppgitt i konsentrasjonsendring per tidsenhet)
 • Hurtigbåt  + (fartøy med lettbygget skrog, som kan operere på eller over vann, som har passasjer- eller lasteskipssertifikat og oppnår en hastighet på over 20 knop)
 • Romfartøy  + (fartøy som er konstruert for å fly i [[Verdensrom|verdensrommet]])
 • Colon Classification  + (fasettert [[klassifikasjonssystem|klassifikasjonssystem]] utviklet av den indiske matematiker og bibliotekar Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972), utgitt første gang i 1933)
 • Harpiks  + (fast eller veldig viskøs substans av plantar eller syntetisk opphav som kan omdannast til [[Polymer|polymerar]])
 • Nødtelefon  + (fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall)
 • Bopel  + (fast oppholdssted, bosted)
 • Takst  + (fast pris for reise eller transport)
 • Krystall  + (fast stoff der byggjesteinane er ordna i eit krystallgitter)
 • Materiale  + (fast stoff som det kan lagast noko nyttig av)
 • Ionebytte  + (fast stoff som kan bytte ut ioner med ioner fra en vannløsning)
 • Bussrute  + (fast strekning som buss skal tilbakelegge, normalt til fastsatte avgangstider)
 • ADSL  + (fast tilkopling til internett via telefonkabel med raskere nedlasting enn opplasting)
 • Oppslemming  + (faste partikler som er spredd i en væske (oftest vann))
 • Byggegrense  + (fastlagt grense for tillatt bebyggelse etter reguleringsplan eller vegloven)
 • Kalibrere  + (fastlegge skalaen på et måleinstrument)
 • Titrerfeil  + (feil som oppstår når [[Endepunkt|endepunktet]] i ei [[Titrering|titrering]] er ulik [[Ekvivalenspunkt|ekvivalenspunktet]])
 • Uopprettelig programfeil  + (feilsituasjon som oppstår når et program slutter å fungere)
 • Regel–liste-feilslutning  + (feilslutning som innebærer at en enhet utelukkende kan opptre i en liste eller være beskrevet ved en regel)
 • Utelukkingsfeilslutning  + (feilslutning som innebærer at én analyse, forklaring, motivering eller kategorisering av et språklig fenomen utelukker alle andre)
 • Formidling  + (fellesbegrep for aktiviteter rettet mot po
  fellesbegrep for aktiviteter rettet mot potensielle lesere som lesesirkler, eventyrstund, utstillinger, bokprat, forfatterbesøk, anbefalinger/omtaler, konkurranser m.m.; kan være muntlig eller skriftlig med formålet om å vekke interesse og leselyst hos publikum
  å vekke interesse og leselyst hos publikum)
 • Vegdirektoratet  + (fellesbetegnelse for Vegdirektørens avdelinger og Myndighet og regelverk)
 • Makroform  + (fellesbetegnelse for [[dokument|dokument]] som normalt kan leses med det blotte øyet)
 • Jordskifte  + (fellesbetegnelse for en rekke avgjørelser som treffes av jordskifteretten om eiendommer som det er vanskelig å bruke på en hensiktsmessig måte)
 • Understell  + (fellesbetegnelse for kjøretøyets ramme, fjærer, hjulaksler, evt. hjelperammer og hjul, motor og drivverk, samt styring og bremser)
 • Kollektivtrafikk  + (fellesbetegnelse for rute- og drosjetrafikk, til forskjell fra privatbilisme)
 • Klimatiltak  + (fellesbetegnelse for tiltak for [[Utslippsreduksjon|utslippsreduksjoner]] og [[Klimatilpasning|klimatilpasning]])
 • Bilorganisasjon  + (fellesbetegnelse for ulike interesseorganisasjoner for bileiere)
 • Skadevare  + (fellesbetegnelse på [[Programvare|programvare]] som er laget for å ødelegge eller avbryte datasystemer, hente ut informasjon uten brukers samtykke eller få tilgang til private datasystemer)
 • Fenolharpiks  + (fellesbetegnelse på en gruppe herdbare [[Harpiks|harpikser]] som fremstilles ved [[Polykondensasjon|polykondensasjon]] av fenoler med aldehyder, hovedsakelig formaldehyd)
 • Polykarbonatharpiks  + (fellesbetegnelse på harpikser som er [[Polyester|polyestere]] av karbonsyre med to- eller flerverdige alkoholer eller fenoler)
 • Polyamidharpiks  + (fellesbetegnelse på harpikser som kjemisk sett er [[Polymer|polymerer]] med amidbindinger i hovedkjeden, oftest [[Peptidbinding|peptidbindinger]])
 • Epoksyharpiks  + (fellesbetegnelse på herdbare harpikser som er karakterisert kjemisk ved at de inneholder epoksygrupper som deltar i herdereaksjonen)
 • Tilslag  + (fellesbetegnelse på steinmaterialer brukt i [[asfalt]], [[betong]] og sementstabiliserte materialer)
 • Nukleon  + (fellesnavn for nøytron og proton.)
 • Serietittel  + (fellestittel for en rekke bøker som utgis selvstendig med egne titler)
 • Boolsk  + (felt eller variabel som kan ha verdien sann (1) eller usann (0))
 • Note  + (felt for forklarende tekst)
 • Akselerasjonsfelt  + (felt langs kjørebanen der kjøretøy som skal inn på vegen, tilpasser seg farten i trafikken)
 • Søkefelt  + (felt til å skrive inn et nøkkelord eller søkestreng når man skal utføre søk etter data)
 • Gendriver  + (fenomen der et eller flere [[Allel|alleler]] arves med større sannsynlighet enn forventet)
 • Meteorsverm  + (fenomen hvor flere [[Meteor|meteorer]] tilsynelatende kommer fra samme område på himmelen i flere timer eller dager)
 • La niña  + (fenomen i Stillehavet der det tropiske Stillehavet er kaldere enn normalt i sentrale og østlige strøk, og passatvindene er sterkere enn normalt)
 • El niño  + (fenomen i Stillehavet der det tropiske Stillehavet er varmere enn normalt i det sentrale Stillehavet, og østlige strøk og passatvindene er svekket)
 • El niño-sørlig svingning  + (fenomen i det tropiske Stillehavet som fører til veksling mellom kald og varm fase i havet og atmosfæren basert på [[Sørlig svingning|den sørlige svingningen]] i atmosfæren, [[La niña|La niña]] og [[El niño|El niño]])
 • Elektronisk alzheimer  + (fenomen som innebærer at moderne datamaskiner ikke lenger kan lese data som er lagret på eldre lagringsmedier)
 • Reaksjonsnorm  + (fenotyputtrykk for en genotyp som endres systematisk som respons på systematisk endring av omgivelsene)
 • Tungtrafikk  + (ferdsel av [[tunge kjøretøy]])
 • Fjellovergang  + (ferdselsveg over fjell, som regel lagt til en kløft eller lavtliggende område)
 • Gjæring  + (fermenteringsprosess der bakterier uten oksygen omdanner karbohydrater til andre stoffer, blant annet etanol.)
 • Lipid  + (fettstoff som finnes naturlig)
 • Corioliskraft  + (fiktiv kraft som virker på bevegelsen på en roterende jord, og som gir en avbøyning til høyre på den nordlige halvkule og til venstre på den sørlige halvkule)
 • Binær fil  + (fil bestående av [[Binære data|binære data]])
 • Plug-in  + (fil med en eller flere komponenter som kan forandre eller utvide bruksmåten til et program)
 • Satsfil  + (fil med en serie instruksjoner eller kommandoer som utføres fortløpende)
 • Vekslefil  + (fil på harddisken som brukes til mellomlagring av data fra hovedminnet (RAM))
 • ASCII-fil  + (fil som bare inneholder tegn fra [[ASCII|ASCII]]-tabellen)
 • Dokument (IKT)  + (fil som er lagret med et dataprogram og gitt et unikt navn)
 • Vedlegg  + (fil som sendes med en e-post)
 • BitTorrent  + (fildelingsteknologi for raskere nedlasting av filer fra internett)
 • Lydfilformat  + (filtype for (digitale) lydfiler)
 • Bildefilformat  + (filtype for bildefiler)
 • Videofilformat  + (filtype for datafiler som inneholder digital video)
 • Bompengeselskap  + (finansieringsselskap for et bompengeprosjekt)
 • Mikrofilm  + (finkornet svart-hvitt film med høy oppløsningsevne for nedfotografering av materiale; vanligvis ble 16 mm eller 35 mm rullefilm og forminskelser på mellom 1:15 og 1:45 brukt)
 • Trafikverket (i Finland)  + (finsk etat med ansvar for veg, jernbane og farvann samt for utviklingen av transportsystemet)
 • Tidrom  + (fire-dimensjonal matematisk beskrivelse av [[Universet|universet]] hvor posisjonen til en hendelse er spesifisert med en tidskoordinat og tre romkoordinater)
 • Vindu  + (firkantet del av skjermbildet når flere programmer eller åpne filer vises på skjermen samtidig)
 • Programvarehus  + (firma som utvikler programvare)
 • Avskilte et kjøretøy  + (fjerne et kjøretøys kjennemerke (vanligvis fordi det ikke oppfyller kravene i [[Kjøretøyforskriften]]))
 • Kassering  + (fjerne materiale fra samling fordi det er utdatert, utslitt eller ikke har vært lånt ut)
 • Deaminering  + (fjerning av ei aminogruppe (-NH2) frå eit molekyl)
 • Dehydrohalogenering  + (fjerning av hydrogenhalid (HX) fra et molekyl)
 • Dekarboksylering  + (fjerning av karbondioksyd frå eit molekyl)
 • Dehydrering  + (fjerning av vann fra en substans)
 • Bilberging  + (fjerning eller flytting av havarert kjøretøy til et sted der reparasjon/oppretting kan foretas)
 • Fjernovervåkning  + (fjernovervåkning og tilstandsvurdering av feltutstyr, f.eks. på en trafikksentral)
 • Spiralfjær  + (fjær fremstilt av ståltråd som er spunnet som en spiral)
 • Galakseskive  + (flat, roterende skive av [[Stjerne|stjerner]], [[Gass|gass]] og støv som roterer rundt [[Galakseutbuling|galakseutbulingen]])
 • UNIX  + (flerbruker- og flerbehandlings-operativsystem)
 • Flerbehandling  + (flere programmer er aktive samtidig)
 • Bensin  + (flyktig, fargeløs og lettantennelig væske som hovedsakelig blir brukt som motordrivstoff)
 • Parafin  + (flytende brennstoff, en fraksjon fra destillasjon av råolje.)
 • Strekkstagplatform  + (flytende og vertikalt forankret plattform eller lastebøye)
 • Miniprogram  + (flyttbar kode som kan installeres og kjøres på en eller flere programvareplattformer)
 • Sigmatropisk omleiring  + (flytting av en sigmabinding)
 • Migrasjon  + (flytting av et [[Atom|atom]] eller en gruppe av atomer til en ny posisjon i et [[Molekyl|molekyl]])
 • Møteplass (bibliotekfag)  + (folkebiblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, tilbudet skal være gratis og tilgjengelig for alle som bor i landet)
 • Artikulatorisk fonologi  + (fonologisk modell som er brukt i kognitiv lingvistikk, med representasjoner basert på overlappende [[Artikulatorisk gest|artikulatoriske gester]])
 • Forkulling  + (forandring av en organisk forbindelse til karbon ved oppvarming eller å belegge noe med karbon på denne måten)
 • Regnbyge  + (forbigående nedbør i form av [[regn]])
 • Salt  + (forbindelse bygd opp av ioner)
 • Sekundær alkohol  + (forbindelse der −OH-gruppen i molekylene er bundet til et C-atom som selv er bundet til to C-atomer)
 • Tertiær alkohol  + (forbindelse der −OH-gruppen i mole­kylene er bundet til et C-atom som selv er bundet til tre C-atomer.)
 • Stereoisomer  + (forbindelse hvis molekylære oppbygging bare atskiller seg ved en forskjellig romlig anordning av atomene)
 • Keton  + (forbindelse hvor en [[karbonylgruppe|karbonylgruppe]] er bundet til to karbonatomer: R–CO–Rʹ)
 • Tensid  + (forbindelse med en hydrofob kjede (fettsyredel med lang karbonkjede) og en hydrofil ende)
 • Isomer  + (forbindelse med samme [[molekylformel|molekylformel]], men ulik molekylstruktur eller ulik romanordning av atomene)
 • Dikarboksylsyre  + (forbindelse med to −COOH-grupper i molekylet)
 • Oppringt forbindelse  + (forbindelse mellom en datamaskin og et datanettverk over telenettet via modem eller ISDN)
 • Syre  + (forbindelse som avgir et proton (hydrogenion, H<sup>+</sup>) til en annen forbindelse, ofte vann)
 • Molekylær forbindelse  + (forbindelse som består av individuelle molekyler av samme type)
 • Ionisk forbindelse  + (forbindelse som består av positive og negative ioner bundet sammen av elektrostatiske krefter)
 • Karbohydrat  + (forbindelse som enten er en sukkerart, bygd opp av sukkerarter eller har kjemisk likhet med sukker­arter)
 • Sekundært amin  + (forbindelse som formelt er avledet av ammoniakk og hvor to hydrogenatomer er erstattet med hydrokarbylgrupper (R2NH))
 • Tertiært amin  + (forbindelse som formelt er avledet av ammoniakk og hvor alle tre hydrogenatomene er erstattet med hydrokarbylgrupper (R3N))
 • Enantiomer  + (forbindelse som ikke er sammenfallende med sitt speilbilde)
 • Funksjonelle isomerer  + (forbindelser som har samme molekylformel, men forskjellige funksjonelle grupper)
 • Kobling  + (forbindelseslinje mellom element i ulike [[Domene|domene]])
 • Samleveg  + (forbindelsesveg med oppsamlings- og fordelingsfunksjon, mellom for eksempel boligområder eller bydeler, eller mellom atkomstveger og øvrige hovedveger)
 • Forbudt for gående  + (forbudsskilt 306.7)
 • Breddegrense  + (forbudsskilt 312 gjeldende for kjøretøy, medregnet gods, med større bredde enn angitt)
 • Høydegrense  + (forbudsskilt 314 som gjelder kjøretøy, medregnet last, med større høyde enn angitt)
 • Parkering forbudt  + (forbudsskilt 372 som angir forbud mot parkering på den siden av vegen hvor skiltet er satt opp)
 • Brukshendelse  + (forekomst av et [[Uttrykk|uttrykk]] i en bestemt situasjon)
 • Midlertidig feilretting  + (foreløpig retting av feil eller mangler i et dataprogram)
 • Lærde selskap  + (forening opprettet etter modell av antikkens akademier, f.eks. Det Trondhiemske Selskab som bl.a. var opptatt av å etablere boksamlinger)
 • Klimascenario  + (forenklet beskrivelse av et mulig framtidig klima)
 • Utslippsscenario  + (forenklet beskrivelse av mulige framtidige utslipp av et stoff, f.eks [[Klimagass|klimagasser]])
 • Bakoverkompatibel  + (forenlig med tidligere utgaver av det samme (programmet eller maskinvaren))
 • Omkatalogisering  + (foreta endringer i en katalogpost i tråd med ny eller endret standard)
 • Adveksjon  + (forflytning (særlig horisontalt) av væske, gass og sporstoff i hav og atmosfære)
 • OEM  + (forhandler av et produkt som kjøper produktet av produsenten og selger det i eget navn eller uten navn)
 • Reproduktiv isolasjon  + (forhold hvor en populasjon ikke bytter gener med en populasjon av samme art)
 • Formildende omstendigheter  + (forhold som stiller en straffbar handling i et mildere lys og derfor skal tas i betraktning ved utmålingen av straffen)
 • Isomeri  + (forholdet mellom [[isomer|isomerer]])
 • Presisjon  + (forholdet mellom antall relevante dokumenter funnet i et søk og det totale antall dokumenter som ble funnet)
 • Masseprosent  + (forholdet mellom massen i gram av et stoff i 100 g-blanding og denne blandingen multiplisert med 100 %.)
 • Fullstendighet  + (forholdet mellom relevante dokumenter funnet i et søk og det totale antall relevante [[Dokument_(bibliotekfag)|dokumenter]] som kunne ha blitt funnet)
 • Gir  + (forholdet mellom to tannhjul i en tannhjulsutveksling som overfører roterende bevegelser fra én veksel til en annen slik at motorens dreiemoment og turtall tilpasses fart og belastning)
 • Reaksjonskvotient  + (forholdstall avledet av forholdet mellom k
  forholdstall avledet av forholdet mellom konsentrasjonene til produktene og reaktantene: Hvis reaksjonskvotienten er større enn likevektskonstanten, vil det dannes mer reaktant for å oppnå likevekt, og hvis reaksjonskvotienten er mindre enn likevektskonstanten, vil det dannes mer produkt for å oppnå likevekt
  et dannes mer produkt for å oppnå likevekt)
 • Busk  + (forholdsvis lav flerårig vedplante som grener seg ut fra grunnen)
 • Fartshump  + (forhøyning i vegbanen konstruert for å få bilister til å senke farten)
 • Suffragette  + (forkjemper for kvinners stemmerett)
 • Akronym  + (forkortelse av sammensatt navn, dannet av initialer (initialforkortelse),)
 • Lenke  + (forkortelse for hyperlenke)
 • PMEST  + (forkortet huskeregel og liste over [[Begrep|begrep]]styper, som også gir siteringsorden for syntetiske relasjoner i et indekseringsspråk eller klassifikasjonsskjema)
 • Kondensert struktur  + (forkortet måte å skrive strukturer på hvor bindingene forstås snarere enn å være vist eksplisitt)
 • Kjemisk symbol  + (forkorting for namnet til eit [[grunnstoff|grunnstoff]] på ein eller to bokstavar frå det greske eller latinske namnet til grunnstoffet)
 • Nevneform  + (form av eit [[Leksem|leksem]] som vert nytta til å nemne ordet i ei framstilling)
 • Morfosyntaktisk ord  + (form av eit [[Leksem|leksem]] spesifisert for eventuelle morfosyntaktiske trekk)
 • Allotrop  + (form av et grunnstoff som viser [[Allotropi|allotropi]])
 • Kunnskapsformidling  + (form for [[Formidling|formidling]] der f.eks. en bibliotekar fungerer som bindeledd mellom brukeren og kunnskapen som gis)
 • Utdyping  + (form for [[Instansiering|instansiering]] der ein [[Komponentstruktur|komponentstruktur]] spesifiserer element i ein annan komponentstruktur)
 • Hyllevandring  + (form for [[formidling|formidling]] av bibliotekets samling, f.eks. knyttet til et bestemt tema)
 • Boken kommer-tjeneste  + (form for [[oppsøkende virksomhet|oppsøkende virksomhet]] hvor biblioteket bringer bøker hjem til brukere som ikke selv kan komme til biblioteket, som f eks eldre og funksjonhemmede)
 • Biblioteksamarbeid  + (formalisert samarbeid mellom bibliotek knyttet til ulike tjenester, f. eks. [[fjernlån|fjernlån]])
 • MARC  + (format for registrering og utveksling av [[bibliografiske data|bibliografiske data]])
 • Anbudskonkurranse  + (formbundet framgangsmåte ved tildeling av oppdrag om levering av varer, utførelse av en tjeneste eller entrepriseoppdrag)
 • Strukturformel  + (formel som viser korleis atoma er bundne til kvarandre i eit molekyl)
 • Bekreftelse på navneendring  + (formell bekreftelse på at navneendring er registrert i [[Folkeregisteret]])
 • Ontologi  + (formell oversikt over et kunnskapsfelt, representert ved begrep og relasjoner mellom dem, inneholder gjerne et sett med setninger med subjekt, predikat og objekt, som «Jorda har en måne».)
 • Interlingua  + (formell representasjon av naturlig språk, f.eks til bruk i maskinoversettelse)
 • Akseptansetest på stedet  + (formell test, som beskrevet i en kontrakt, utført på det aktuelle stedet der leverandøren viser kjøperen at et produkt, en prosess eller en tjeneste fungerer i forhold til definerte krav i et virkelig driftsmiljø)
 • Fødselsnummerbekreftelse  + (formell utskrift fra [[Skatteetaten]] som bekrefter et [[fødselsnummer]])
 • Programvaredistribusjon  + (formidling av programvare for salg eller utdeling)
 • Personvernforordningen  + (forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU))
 • Ansvar  + (forpliktelse til å gjøre noe eller stå til rette for noe)
 • Erstatningsansvar  + (forpliktelse til å stå til rette for noe ved å betale vederlag)
 • Konsortieavtale  + (forpliktende avtaler framforhandlet av et konsortium, for eksempel om digital tilgang til bøker eller tidsskrift, permanente eller tidsavgrensede)
 • Foretak  + (forretningsmessig virksomhet)
 • Kaskoforsikring  + (forsikring av transportmiddel med utstyr, men uten passasjerer og last)
 • Ansvarsforsikring  + (forsikring som dekker erstatningsansvar ved forvoldt skade)
 • Strålingspådriv fra skyer  + (forskjell i jordens [[Strålingsbudsjett|strålingsbudsjett]] mellom en jordklode med og uten skyer)
 • Parallakse  + (forskjell mellom synsretningene når en gjenstand ses fra to forskjellige steder)
 • Naturlig utvalg  + (forskjellig reproduksjon av genotyper forårsaket av faktorer i miljøet og som leder til evolusjonær forandring)
 • Dataangrep  + (forskjellige former for svindel og annen datakriminalitet på nettet)
 • Bibliotekforskning  + (forskning på tema innen bibliotek- og informasjonsvitenskap)
 • Grunnforskning  + (forskning uten sikte på praktisk bruk)
 • Regional plan  + (forslag som utarbeides av [[regional planmyndighet]] iht. de spørsmål som er fastsatt i [[regional planstrategi]])
 • Reguleringsplanforslag  + (forslag til [[reguleringsplan]])
 • Kjønnsmangfold  + (forståing av kjønn som inneber at kjønnsuttrykk og [[Kjønnsidentitet|kjønnsidentitetar]] har uendelege kombinasjonsmoglegheiter)
 • Løpende bibliografi  + (fortegnelse av materiale som oppdateres fortløpende)
 • Konkordans  + (fortegnelse over alle steder i et verk eller et forfatterskap hvor samme ord forekommer eller samme tankegang uttrykkes)
 • Katalog  + (fortegnelse over innholdet i en samling)
 • Tittelregister  + (fortegnelse over titler, vanligvis i alfabetisk rekkefølge)
 • Kjønnsfordom  + (forutinntatt mening eller holdning om et kjønn på måter som blir oppfattet som uriktige eller urettferdige, nedfelt i språk, sosial praksis eller institusjoner)
 • Naturressursforvaltning  + (forvaltning av naturressurser)
 • Omgjøringsvedtak  + (forvaltningsvedtak der et forvaltningsorgan endrer sitt eget tidligere enkeltvedtak)
 • Ikke-invasiv prenatal diagnostisk test  + (fosterdiagnostisk metode hvor man tar en blodprøve av mor for å analysere fosterets DNA)
 • Datapakke  + (fragment av informasjonsmengde for overføring på datanettverk)
 • Søkestrategi  + (framgangsmåte for gjennomføring av søk)
 • Kombinatorisk kjemi  + (framgangsmåte for omsetning av et lite antall kjemikalier til å lage et meget stort antall forbindelser, kalt biblioteker, som så undersøkes for å identifisere brukbare produkter slik som legemiddelkandidater)
 • Ulykkesrapportering  + (framskaffelse av informasjon om karakteristika ved en ulykke presentert i et definert format)
 • Hendelsesrapportering  + (framskaffelse av informasjon om karakteristika ved en hendelse i trafikken presentert i et definert format)
 • Enantioselektiv syntese  + (framstilling av kjemiske sambindingar slik at ein får danna meir av den eine [[Enantiomer|enantiomeren]] enn den andre enantiomeren)
 • Sikkerhet (mot ulykker)  + (fravær av uakseptabel risiko (for ikke-villede hendelser))
 • Sikkerhet (mot angrep)  + (fravær av uakseptabel risiko (for villede hendelser))
 • Trafikksikkerhet  + (fravær av ulykker og skader i trafikken)
 • Bakhjulsdrift  + (fremdriftssystem der kraft fra motoren overføres til kjøretøyets bakre hjul)
 • Forhjulsdrift  + (fremdriftssystem der kraft fra motoren overføres til forhjulene)
 • Forhjul  + (fremre hjul på kjøretøy)
 • Reverstranskripsjon  + (fremstilling av en RNA-kopi av en [[DNA-sekvens|DNA-sekvens]] ved bruk av enzymet [[Reverstranskriptase|reverstranskriptase]])
 • Opplag  + (fremstillingsomgang av en publikasjon i én og samme utførelse, ordet brukes også om antall eksemplarer i opplaget)
 • Figur  + (fremtredende element i et opplevelsesfelt)
 • Desorpsjon  + (frigjering av absorberte eller adsorberte stoff)
 • Dispensasjon  + (fritak (i et enkelt tilfelle) fra å følge en lov, en forskrift eller et påbud)
 • Leseombud  + (frivillig som leser høyt for andre, for å skape leselyst, gjerne i bibliotek)
 • Nærlys  + (frontlys som lyser opp bare det nærmeste feltet foran kjøretøyet)
 • Frostvæske  + (frostfri [[kjølevæske]] til kjøretøy)
 • Normalfrysepunkt  + (frysepunkt ved 1 atm)
 • Annulen  + (fullstendig konjugert monosyklisk hydrokarbon)
 • Klipp-og-lim  + (funksjon for å overføre data fra et sted til et annet)
 • Automatisk formatering  + (funksjon i tekstbehandlingsprogram som automatisk formaterer innskrevet eller innlimt tekst)
 • Sletting av fil  + (funksjon som fjerner filen fra lagringsmediet den er lagret på)
 • Maksimere  + (funksjon som gjør et objekt større på skjermen)
 • Syntaktisk funksjon  + (funksjon som innehas av en [[Dependent|dependent]] til et [[Hode|hode]] på setningsnivå eller i en [[Frase|frase]])
 • Dra-og-slipp  + (funksjon som lar brukeren trekke et objekt over skjermen ved hjelp av mus)
 • Acetyl  + (funksjonell gruppe i organisk kjemi. Den består av en karbonylgruppe som er bundet til en metylgruppe.)
 • Fenylgruppe  + (funksjonell gruppe med formelen C6H5−, hvor karbonatomene er arrangert i en 6-ring)
 • Posisjonsisomerer  + (funksjonell gruppe som har ulik plassering i ein struktur)
 • Tjener  + (funksjonsenhet som sørger for tjenester til arbeidsstasjoner i et datanett)
 • Saksbehandler  + (funksjonær som bearbeider saker og utarbeider forslag til avgjørelse)
 • Fylkesbibliotek  + (fylkeskommunal enhet med ansvar for regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, herunder bibliotekfaglig rådgivning og veiledning til kommuner og bibliotek, samt kompetanseutviklingstiltak)
 • Vegobjekt  + (fysisk gjenstand som er knyttet til en veg)
 • Bom  + (fysisk hinder over veg som har som funksjon å begrense eller stoppe trafikk)
 • Teknisk kontroll  + (fysisk kontroll/besiktigelse av kjøretøy knyttet til godkjenning, forvaltningskontroll eller korreksjon av tekniske data på kjøretøy)
 • Midtrekkverk  + (fysisk skille med rekkverk mellom kjørefelt/ kjørebaner for trafikk i motsatte retninger)
 • Gravitasjonsfelt  + (fysisk størrelse som beskriver [[Gravitasjon|gravitasjonskreftene]] i et område)
 • Biblioteksløyd  + (fysiske arbeidsseminar der bibliotekarer kommer sammen for å utvikle egen digital eller teknologisk kompetanse og ferdigheter i bruk av programvare, består av forelesninger og egenaktivitet)
 • Bibliotek  + (fysiske eller digitale arenaer der organiserte samlinger med informasjonsbærende materiale tilgjengeliggjøres og formidles til ulike målgrupper)
 • CMR-fraktbrev  + (følgebrev for internasjonal godssending med vegtransport)
 • Overtittel  + (første ledd i en tittel bestående av flere ledd)
 • Ideell gass  + (gass der det ikke virker tiltreknings- eller frastøtningskrefter mellom partiklene, og enkeltpartiklene har intet volum)
 • Damp  + (gass når temperaturen er under kokepunktet til væska)
 • Intergalaktisk stoff  + (gass og støv som befinner seg mellom [[Galakse|galakser]])
 • Interstellart stoff  + (gass og støv som befinner seg mellom [[Stjerne|stjerner]])
 • Drivhusgass  + (gass som påverkar strålingsbalansen i atmosfæren og dimed temperaturen på jorda)
 • Klimagass  + (gass som tar opp og avgir varmestråling i atmosfæren, og som bidrar til økt [[Drivhuseffekt|drivhuseffekt]])
 • Naturgass  + (gassblanding (hovedsakelig metan) fra petroleumssfelt.)
 • Overlastgebyr  + (gebyr for overtredelse av bestemmelser om last av aksel/akselkombinasjon eller totalvekt)
 • Påskiltingsgebyr  + (gebyr for å få tilbake kjennemerker etter at disse har vært inndratt)
 • Onkogen  + (gen som kan omdanne ei normal [[Celle|celle]] til ei kreftcelle)
 • Elektronfordeling  + (generell betegnelse på den romlige fordelingen av elektroneri et atom, molekyl eller ion)
 • RDF  + (generell referanseramme for å beskrive internettressurser)
 • Mikroform  + (generell term for alle materialer som inneholder små bilder eller mikroreproduskjoner av dokumenter)
 • Preimplantasjonsdiagnostikk  + (genetisk undersøkelse av et embryo før det settes inn i livmoren ved assistert befruktning for å undersøke om embryoet har arveanlegg for sykdom, eller for å undersøke kjønnskromosomene)
 • Evolusjon  + (genetiske endringer i levende organismer over lange tidsperioder)
 • Transgen organisme  + (genmodifisert organisme som har fått arvestoffet endret ved at det er satt inn nytt arvestoff fra en annen art)
 • CRISPR-metode  + (genteknologisk metode som bruker Cas-[[nuklease|nukleaser]] for målrettet endring av en celles [[DNA|DNA]])
 • Sinkfingernukleasemetode  + (genteknologisk metode som bruker [[Nuklease|nukleaser]] med et sinkfingerproteindomene for målrettet endring av en celles [[DNA|DNA]])
 • Genredigering  + (genteknologisk metode som gjør det mulig å målrettet endre en celles DNA)
 • Genetisk selvtest  + (gentest som tilbys direkte til forbrukeren utenfor helsetjenesten)
 • Presymptomatisk gentesting  + (gentesting av friske personer for genvarianter som helt sikkert vil gi sykdom senere i livet)
 • Ingeniørgeolog  + (geolog som er spesialisert innen ingeniørgeologi, et fagfelt som er nært beslektet med geologi, geoteknikk, bergmekanikk og anleggsteknikk)
 • Kvartær  + (geologisk periode som har omfattet de siste 2,6 millioner år og fram til i dag)
 • Neogen  + (geologisk periode som sammen med periodene paleogen og [[Kvartær|kvartær]] utgjør jordens nytid)
 • Termokarst  + (geologisk prosess hvor isrik permafrost brytes ned som følge av at rennende vann trenger inn)
 • Antikonformasjon  + (geometriske ordning rundt en karbon-karbon-enkeltbinding hvor de to største [[Substituent|substituentene]] er 180 grader fra hverandre, som vist i en [[Newman-projeksjon|Newman-projeksjon]])
 • Kvele motoren  + (gi for mye gass slik at lufttilførselen til motoren hindres)
 • Referanseliste  + (gir en oversikt over hvilke litteratur, eller kilder som er brukt i en tekst, oftest plassert til slutt i teksten og alfabetisk ordnet)
 • Manuelt gir  + (girsystem der føreren foretar girveksling for hånd ved hjelp av en girspak, i motsetning til [[automatgir]])
 • Rampekontroll  + (gjennomføring av tidsstyrt eller adaptiv signalregulering på en rampe med det formål å kontrollere trafikken som kjører inn på hovedvegen, for å bedre avviklingen på hovedvegen eller i vegnettet)
 • Strekningsregulering  + (gjennomføring av tiltak for å regulere trafikkavviklingen på en vegstrekning)
 • Kjørefeltregulering  + (gjennomføring av tiltak for å styre bruken av kjørefelt, f.eks. endre kjøreretning, stenge kjørefelt eller regulere hastighet i kjørefelt)
 • Trafikkregulering i by  + (gjennomføring av trafikkregulering i gatenett i byer og tettsteder)
 • Tunnelregulering  + (gjennomføring av trafikkreguleringstiltak i eller nær tunneler)
 • Bruregulering  + (gjennomføring av trafikkreguleringstiltak på eller nær bruer)
 • Sikkerhetsrevisjon  + (gjennomgang av et system for å stadfeste om det tilfredstiller de sikkerhetskrav som stilles til det)
 • CSS  + (gjennomgripende stilark til lik formatering av HTML-sider)
 • Atommasse  + (gjennomsnittleg masse av isotopar av grunnstoff)
 • Døgnekvivalent støynivå  + (gjennomsnittlig støynivå over 24 timer)
 • Utbyggingskontrakt  + (gjensidig bindende avtale mellom byggherre og entreprenør om vilkår for utførelse av utbyggingsprosjekt)
 • Refleks  + (gjenstand som reflekterer lys)
 • Kjønnsperformativitet  + (gjentaking av kjønna handlingar som over tid dannar faste mønster som blir oppfatta som naturgitte)
 • ISDN-kort  + (gjør at datamaskinen kan sende, motta og tolke ISDN-signaler sendt over en ISDN-linje)
 • Fildeling  + (gjøre datafiler tilgjengelige over et datanettverk)
 • Serendipitet  + (gjøre en verdifull oppdagelse eller få nyttig informasjon ved en tilfeldighet)
 • Kunngjøre  + (gjøre kjent, offentliggjøre)
 • Typegodkjenning  + (godkjenning av et bestemt fabrikkmerke eller en type kjøre­tøy på grunnlag av kontroll av ett eller flere eksemplarer av fabrikkmerket eller kjøre­tøytypen)
 • Enkeltgodkjenning  + (godkjenning enkeltvis av kjøretøy som ikke omfattes av [[typegodkjenning]]sordningen)
 • Avgiftsklassifisering  + (godkjenningsmyndighetens vurdering og avgjørelse av hvilken avgiftsgruppe motorvogner skal henføres under)
 • Farlig gods  + (gods som av natur er farlig (f.eks. sprengstoff, kjemikalier))
 • Risikogods  + (gods som av natur er farlig eller har for høy vekt eller for stor størrelse i transportsammenheng)
 • Last  + (gods som fraktes med transportmiddel)
 • Påhengsvogn  + (godstilhenger med en til tre aksler, hvor deler av vekten via tilhengerdraget hviler på lastebilens tilhengerkobling)
 • Vrakpant  + (godtgjøring som staten yter ved innlevering av brukte motorkjøretøyer ved opphogging på godkjent avfallsplass)
 • Byrette  + (gradert røyr som vert nytta til dosering av nøyaktige, men variarande væskevolum)
 • T-s-diagram  + (graf for identifikasjon av vannmasser som viser forholdet mellom temperatur og saltholdighet, som funksjon av dyp)
 • Kalibreringskurve  + (graf som viser hvordan et måleresultat (for eksempel [[Absorbans|absorbans]]) avhenger av en egenskap ved en prøve (for eksempel [[Konsentrasjon|konsentrasjon]]))
 • Vektorgrafikk  + (grafikk som består av vektorer som beskriver linjene mellom ulike punkter)
 • Diagram  + (grafisk framstilling av en serie resultater)
 • Organisasjonskart  + (grafisk framstilling av hvordan en organisasjon er oppbygd)
 • Kromatogram  + (grafisk framstilling som viser resultatet av [[Kromatografi|kromatografi]], der et signal som er proporsjonalt med konsentrasjon, er plottet mot [[Retensjonstid|retensjonstid]])
 • Lewis-struktur  + (grafisk fremstilling av et molekyl der atomene angis med atomsymboler, kovalente bindinger representeres med streker mellom atomsymboler, og et atoms ikke-bindende valenselektroner angis som prikker rundt disse atomsymbolene)
 • Bruksbasert grammatikk  + (grammatikk som legger til grunn at språklig organisering er basert på erfaring med språkbruk)
 • Diatese  + (grammatisk kategori som uttrykkjer forholdet mellom [[Semantisk rolle|semantiske roller]] og [[Syntaktisk funksjon|syntaktiske funksjonar]])
 • Evalueringsvare  + (gratis evalueringsutgave av et program)
 • Elektrokjemi  + (gren av kjemien som tar for seg sammenhengen mellom elektrisk strøm og kjemiske reaksjoner.)
 • Stratopause  + (grense i [[Atmosfære|atmosfære]] mellom [[Stratosfære|stratosfæren]] og [[Mesosfære|mesosfæren]] der temperaturen går fra å stige til å synke med høyden)
 • Mesopause  + (grense i [[Atmosfære|atmosfæren]] mellom [[Mesosfære|mesosfæren]] og [[Termosfære|termosfæren]] der temperaturen er på det laveste i atmosfæren)
 • Tropopause  + (grense i [[Atmosfære|atmosfæren]] mellom [[Troposfære|troposfæren]] og [[Stratosfære|stratosfæren]] der temperaturen går fra å synke til å stige med høyden)
 • Hendelseshorisont  + (grense i [[Tidrom|tidrommet]] mellom området som vi vil kunne motta lys fra i fremtiden og området som vi aldri vil kunne motta lys fra)
 • Brukergrensesnitt  + (grenseflata eller kommunikasjonen mellom brukar og datamaskin)
 • Pyknoklin  + (grenselag i sjø- og ferskvann med maksimum i tetthetsforskjell)
 • Haloklin  + (grenselag i havet med et saltholdighetssprang ved maksimum vertikal saltholdighetsgradient)
 • SATA  + (grensesnitt for harddisker og optiske enheter i PC-er)
 • Optisk fiber grensesnitt  + (grensesnitt for overføring av digitale data over fiberoptisk kabel)
 • Databaseprogram  + (grensesnitt mot en database)
 • Økoton  + (grensesone mellom to ulike vegetasjonstyper)
 • Bruddsgrensetilstand  + (grensetilstand som svarer til en definert
  grensetilstand som svarer til en definert kapasitet til hele konstruksjonen eller et konstruksjonselement, hvor denne kapasiteten er bestemt av faren for brudd eller av store uelastiske forskyvninger eller tøyninger som kan sammenlignes med brudd, fri avdrift, kantring eller synking
  brudd, fri avdrift, kantring eller synking)
 • Hull i vegen  + (grop eller fordypning i vegbanen)
 • Offentlig besiktigelse  + (grundig undersøkelse utført av offentlig myndighet for å påse at fastsatte krav er oppfylt)
 • Boligtomt  + (grunn hvor det skal bygges hus)
 • Ubebygd tomt  + (grunn som det ikke er bygd på)
 • Kelvin  + (grunneining for temperatur. 0 K = –273,16 oC)
 • Enhetscelle  + (grunnleggende gjentakende enhet av atomer, molekyler eller ioner i et krystallinsk stoff)
 • Halogen  + (grunnstoff i gruppe 17: F, Cl, Br, I og At)
 • Overgangsmetall  + (grunnstoff i gruppene 3–12 i periodesystemet)
 • Ikke-metall  + (grunnstoff som ikke har metallkarakter)
 • P-blokk  + (grunnstoffene i de seks siste kolonnene i periodesystemet (13.til 18.))
 • S-blokk  + (grunnstoffene i første og andre gruppe i periodesystemet)
 • Edelgass  + (grunnstoffene i gruppe 18: He, Ne, Ar, Kr, Xe og Rn.)
 • Jordalkalimetall  + (grunnstoffene i gruppe 2: Be, Mg, Ca, Sr, Ba og Ra.)
 • D-blokk  + (grunnstoffenen i 3. til 12. kolonne i periodesystemet)
 • Polykarbonat  + (gruppe av [[Termoplastiske polymer|termoplastiske polymerer]] som inneholder karbonatgrupper)
 • Poredyr  + (gruppe av eincella organismar)
 • Ordklasse  + (gruppe av ord som hører sammen på grunnlag av felles morfologiske og syntaktiske trekk)
 • Lantanoid  + (gruppe med grunnstoffene fra 57La til 71Lu i periode­systemet.)
 • Utgående gruppe  + (gruppe som blir erstattet i en [[Substitusjonsreaksjon|substitusjonsreaksjon]])
 • Actinoider  + (gruppe som er sett saman av actinium og dei 14 påfølgjande grunnstoffa i periodesystemet, og som utgjer f-blokka Ac til Lr)
 • Kjøretøyklasse  + (gruppe som motorkjøretøy inndeles i etter tekniske kriterier ifbm godkjenning og kontroll)
 • Lesesirkel  + (gruppe som møtes jevnlig, fysisk eller online, for å diskutere bøker de har lest)
 • Fasett  + (gruppe termar eller underklassar innanfor eit avgrensa emne- eller fagfelt, som kjem fram gjennom bruk av eitt inndelingskriterium)
 • Irr  + (grønt belegg dannet ved korrosjon av kopperholdig metall)
 • Kjørelys  + (gult eller hvitt lys foran på kjøretøy som ifølge norske trafikkregler skal være tent under kjøring for å markere kjøretøyet overfor omgivelsene)
 • Festetid  + (gyldighetsperiode for avtale om leie av bygslet grunn)
 • Fotgjenger  + (gående trafikant)
 • Maskinstøttet oversettelse  + (halvautomatisk oversettelsesprosess med programvare som hjelpemiddel til å oversette fra et språk til et annet)
 • Sporing  + (handling der man kan følge de elektroniske sporene en person etterlater seg)
 • Autentisering  + (handling for å bekrefte identitet)
 • Reidentifisering  + (handling som resulterer i at [[Avidentifisert personopplysning|avidentifiserte opplysninger]] blir koblet til en person)
 • Arbeidslivskriminalitet  + (handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.)
 • Syntetisk harpks  + (harpiks av flytande polymerar som kan herdast ved ulike behandlingar, f.eks. varme)
 • Dataoverføringshastighet  + (hastighet som sier hvor fort en viss mengde data overføres mellom to enheter)
 • Utskriftshastighet  + (hastigheten til en skriver)
 • Snøfonn  + (haug av sammenføket [[snø]])
 • Temanummer  + (hefte av et gitt [[Tidsskrift|tidsskrift]] som inneholder artikler som omhandler et spesielt emne)
 • Pocketbok  + (heftet bok med myke omslag, ofte i mindre format enn innbundne bøker)
 • Kvantetall  + (heiltalig eller halvtalig storleik som karakteriserer tilstanden til eit elektron i eit atom, dvs. energinivå, orbital og spinn)
 • Lesersørvis  + (helhetlig litteraturformidlingstilbud som handler om hvordan vi snakker og skriver og bøker, samt hvordan vi hjelper leseren med å finne frem til den neste gode leseopplevelsen)
 • HMS  + (helse, miljø og sikkerhet - samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere)
 • Avvik (Datatilsynet)  + (hendelse eller situasjon som bryter med gjeldende regler)
 • Det store smellet  + (hendelse hvor tid, rom og [[Stoff|materie]] oppstod fra en ekstremt varm og tett tilstand for rundt 13,8 milliarder år siden)
 • Behandle en søknad  + (hente inn og gjennomgå informasjon samt fatte vedtak i henhold til gjeldende regler og retningslinjer, som svar på henvendelse fra søker)
 • Kildehenvisning  + (henvisning til en skriftlig kilde (i bok, avhandling e.l.))
 • POST  + (her brukt om PC-ens selvtest etter at den slås på eller starter på nytt)
 • Blandingslag  + (heterogent overflatelag som er 40–150 dypt, og som er generert av vindblanding og [[Konveksjon|konveksjon]])
 • Purin  + (heterosyklisk aromatisk forbindelse som består av en pyrimidinring som er koblet sammen med en imidazolring)
 • Pyrimidin  + (heterosyklisk aromatisk forbindelse som består av en seksring med to nitrogener)
 • Brun dvergstjerne  + (himmellegeme av [[Gass|gass]] som ikke er massivt nok til at kjernefusjon settes i gang i kjernen, og som derfor ikke kan bli en [[Stjerne|stjerne]])
 • Legacy free  + (historieløs, her motsatt av bakoverkompatibel)
 • Gay-Lussacs lov  + (historisk lov som uttrykkjer at når gassar reagerer ved konstant trykk og temperatur, vil tilhøvet mellom voluma til reaktantane og produkta vere enkle heiltalstilhøve)
 • Reanalyseprodukt  + (historiske meteorologiske og oseanografiske data som temperatur, vind, havstrømmer og lignende som er beregnet ved å assimilere andre historiske data i en værvarslingsmodell)
 • Veiviser  + (hjelp i dataprogram som viser hvordan en funksjon kan brukes)
 • Veghjelp  + (hjelp ved motorstopp, punktering, utelåsing fra bil, feilfylling av drivstoff og annen assistanse)
 • Brukerstøtte  + (hjelp, assistanse til brukere av et datasystem)
 • Veiledninger  + (hjelpedokumenter som inngår i Statens vegvesens håndbokserie og som understøtter [[normaler]] og [[retningslinjer]] ved at de inneholder mer utdypende fagstoff og beskriver mer i detalj hvordan normalkravene kan brukes.)
 • Felg  + (hjulring på vognhjul, bilhjul og sykkelhjul)
 • Navnetjener  + (holder orden på domenenavn og IP-adresser på ett eller flere domener på internett)
 • Fase  + (homogen del av et system)
 • Homograf  + (homonym har samme ortografiske form, men er ulike fonetisk)
 • Homofon  + (homonymer som har samme uttale, men ulik ortografisk form)
 • Underkjøringshinder  + (horisontal bjelke e.l. som er montert på kjøretøy og som strekker seg over kjøretøyets bredde eller del av kjøretøyets bredde, for å hindre eller redusere skader på personer og kjøretøy ved påkjøring bakfra)
 • Periode  + (horisontal rad av [[grunnstoff|grunnstoff]]er i [[periodesystemet|periodesystemet]])
 • Aggregattilstand  + (hovedform et stoff opptrer i. De vanligste er [[fast stoff|fast form]], [[væske|væske]] og [[gass|gass]])
 • Hovedseriestjerne  + (hovedstadium i en [[Stjerne|stjernes]] liv hvor den er ferdig dannet og produserer [[Energi|energi]] gjennom fusjon av hydrogen i kjernen)
 • Stamveg  + (hovedveg innenfor et distrikt eller mellom distrikter)
 • Campingvogn  + (husvogn brukt som tilhengervogn til personbil)
 • DNA-tråd  + (hvert av to [[Polynukleotid|polynukleotider]] som sammen danner et [[Dobbelttrådet DNA-molekyl|dobbelttrådet DNA-molekyl]])
 • Filformat  + (hvilken type data en fil inneholder)
 • Klimamodelloppløsning  + (hvor finmasket den romlige og tidsmessige inndelingen av [[Klimamodell|klimamodeller]] er)
 • Kronologi  + (hvordan hendelser eller begivenheter står i forhold til hverandre)
 • Bremsevæske  + (hydraulikkvæske utviklet for bruk i bremsesystemer på biler)
 • Halogenert hydrokarbon  + (hydrokarbon der ett eller flere H-atomer i molekylene er byttet ut med halogenatom)
 • Alkan  + (hydrokarbon med berre enkeltbindingar)
 • Mettet hydrokarbon  + (hydrokarbon som bare inneholder karbon-karbon-enkeltbindering)
 • Etylgruppe  + (hydrokarbongruppe i organisk kjemi med formelen C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)
 • Alkymi  + (hypotese fra oldtiden om at man kunne forvandle uedle metaller til gull og gi evig liv)
 • Risiko  + (hypotese om hvilken fare en hendelse representerer eller sannsynlighet kombinert med konsekvens)
 • Rød dronning-hypotesen  + (hypotese som sier at en art må utvikle seg kontinuerlig for å holde tritt med andre organismer som også utvikler seg, og som derved endrer tilgjengeligheten av næringsstoffer)
 • Opprinnelig svart hull  + (hypotetisk [[Svart hull|svart hull]] som man ser for seg at kan ha blitt dannet rett etter [[Det store smellet|det store smellet]])
 • Multivers  + (hypotetisk samling av et endelig eller uendelig antall [[Parallelt univers|parallelle univers]] som til sammen utgjør alt som eksisterer av tid, rom, materie og [[Energi|energi]])
 • Instruksjonsbok  + (håndbok fra kjøretøyprodusenten som inneholder beskrivelse av kjøretøyet og medfølgende utstyr samt informasjon om betjening og vedlikehold)
 • Stoppspak  + (håndholdt skilt som benyttes til dirigering og stans av trafikk)
 • Avfallshåndtering  + (håndtering av avfall fra og som følge av Statens vegvesens virksomhet)
 • Lappestyring  + (håndtering av midlertidige feilrettinger (lapper) eller rettinger i operativsystemer og andre programmer)
 • Overgangstilstand  + (høgste energistruktur involvert i ein reaksjon)
 • Likevektskonstant  + (høvetal som uttrykkjer i kor stor grad produktet eller reaktanten dominerer i ei reaksjonsblanding ved likevekt: Di større verdien er, di meir dominerer produktsida, og di mindre verdien er, di meir dominerer reaktantsida)
 • Gesimshøyde  + (høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten)
 • Informasjonsmotorvei  + (høyhastighetsnettverk som kan overføre lyd, data, video m.m.)
 • Recto  + (høyre side av oppslaget i en bok (har vanligvis odde sidetall), eller den siden av et trykt blad som skal leses først)
 • Sykkelekspressveg  + (høystandard og sammenhengende sykkelveg forbeholdt syklister som er tilrettelagt for rask og direkte sykling over lengre avstander)
 • Framvoksende struktur  + (i [[Konseptuell integrasjon|konseptuell integrasjon]]: struktur i eit [[Blandingsrom|blandingsrom]] som ikkje kjem frå noko [[Innputtrom|innputtrom]])
 • Vederlag  + (i bytte mot betaling, godtgjørelse eller gjenytelse)
 • Forsvarlig stand  + (i en slik tilstand at det (kjøretøyet) må anses å ikke utgjøre en fare i trafikken eller andre tiltenkte bruksområder)
 • Forskriftsmessig  + (i henhold til [[forskrift]])
 • Kjemisk skift  + (i kjernemagnetisk resonansspektroskopi er kjemisk skift resonnansefrekvensen av ein kjerne i forhold til ein standard)
 • Langsgående  + (i lengderetningen)
 • Spesifisitet  + (ideell [[Selektivitet|selektivitet]])
 • Genkartlegging  + (identifisering og lokalisering av gener i arvestoffet)
 • D-nummer  + (identitetsnummer som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer)
 • Voks  + (ikke vannløselig, formbart, organisk stoff som smelter i området over 45 oC.)
 • Vinterstengt  + (ikke åpen for trafikk grunnet vintervær)
 • IEEE  + (ikke-kommersiell organisasjon for fagfolk innen tekniske fagområder)
 • Fjærmygg  + (ikkje-bitande mygg)
 • Abiotisk  + (ikkje-levande del av eit økosystem)
 • Resonansform  + (individuell struktur frå ein [[Resonanshybrid|resonanshybrid]])
 • Katalogkort  + (individuelle innførsler i en [[Kortkatalog|kortkatalog]] som inneholder bibliografiske data)
 • Entalpi  + (indre energi pluss produktet av trykk og volum til system)
 • Anbefaling om omkjøring  + (informasjon om anbefalte omkjøringsruter)
 • Dokument (bibliotekfag)  + (informasjon registrert på et medium, som regel i form av tekst, lyd eller bilder i en bok eller annet egnet materiale)
 • Melding  + (informasjon til berørte parter)
 • IKT  + (informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT))
 • Pålagt informasjonsbehov  + (informasjonsbehov initiert av noen andre enn den som gjennomfører søket)
 • Audiovisuelt dokument  + (informasjonsbærende materiale som inneholder lyd eller bilder, se også [[audiovisuelt utstyr|audiovisuelt utstyr]])
 • Begrepsorientert søk  + (informasjonshenting der søket blir gjort ved å bruke en semantisk analyse av søkefilteret mot en semantisk analyse av databasen)