Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «kvantifiserbar indikator for klimaendring». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 251 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Politianmeldelse  + (innlevering eller innsending av en sak til politiet)
 • Myntapparat  + (innretning for betaling av bompenger med mynt)
 • Basseng  + (innretning for opplagring av vann i forbindelse med vegprosjekter, eksempelvis i tilknytning til tunneler)
 • Støtfanger  + (innretning foran og bak på kjøretøy til å ta imot støt)
 • Tenningslås  + (innretning i kjøretøyet som setter motoren i gang ved omdreining av [[tenningsnøkkel]])
 • Kjøretøy  + (innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner)
 • Rullebremseprøver  + (innretning som gjør at bremsene kan testes mens kjøretøyet står stille men hjulene går rundt)
 • Bremsekraftforsterker  + (innretning som gjør at den kraften føreren bruker på bremsepedalen forsterkes slik at det ikke blir så hardt å bremse)
 • Hjullås  + (innretning som gjør at hjulet ikke kan skrus av, og at kjøretøyet ikke kan flyttes)
 • Digital-analog-omformer  + (innretning som konverterer digital til analog informasjon)
 • Støtdemper  + (innretning som monteres på hvert bilhjuls opphengsarm for å dempe eller hindre fjærenes egensvingninger)
 • Røykvarsler  + (innretning som registrerer og gir lydsignal ved røykutvikling)
 • Heisekran  + (innretning til å løfte og flytte tunge ting med)
 • Brems  + (innretning til å redusere el. stoppe farten på aksling, maskindel el. kjøretøy)
 • Bremsepedal  + (innretning, betjent med foten, til å redusere el. stoppe farten på et kjøretøy)
 • Overskuddsinformasjon  + (innsamla informasjon som ikkje trengst for å løyse ei bestemt oppgåve)
 • Datainnsamling med registreringsbiler  + (innsamling av data med spesielt utrustede biler, f.eks reisetid, hastighet og forhold ved omgivelsene som friksjon og værforhold)
 • Brunvanninnsjø  + (innsjø i myrområde som har lite næringsstoffer, lav næringsproduksjon og vann med høyt humusinnhold)
 • Næringsrikt vann  + (innsjø som er næringsrik fordi den inneholder mye nitrogen og/eller fosfor)
 • Horisontal konvergens  + (innstrømming av væske fra et område, som gir nedstrømming)
 • Ettermontert  + (installert i etterkant av produksjon/levering)
 • Forvaltningsorgan  + (instans som har som hovedoppgave å treffe eller forberede forvaltningsvedtak)
 • Kjøreforbud  + (instruks fra politi eller kontrollør om at sjåføren ikke får kjøre videre)
 • Bruksforbud  + (instruks fra politiet eller regionvegkontoret om at motorvogn og/eller tilhenger ikke kan brukes på grunn av feil ved kjøretøyet, manglende omregistrering, mangelfull sikring av last e.l.)
 • Detektor  + (instrument eller utstyr til påvisning av skjulte eller ikke direkte sansbare signaler, gjenstander eller prosesser)
 • Polarimeter  + (instrument for å studere interaksjonen mellom [[Planpolarisert lys|planpolarisert lys]] og [[Kiralt molekyl|kirale molekyl ]])
 • Fartsskriver  + (instrument i bil som kan registrere og nedtegne bilens kjørefart, kjøretid, stillstandstid og kjørt distanse slik at etterkontroll blir mulig)
 • Dybdemåler  + (instrument som måler dekkmønsterets dybde)
 • Bevegelsessensor  + (instrument som reagerer på stimuli i form av gjenstander i bevegelse)
 • Teleskop  + (instrument som samler lys eller annen [[Elektromagnetisk stråling|elektromagnetisk stråling]] fra et [[Himmellegeme|himmellegeme]] for å gi et forsterket og forstørret bilde av det eller for å analysere strålingen på andre måter)
 • Minnebrikke  + (integrert krets som kan kobles til hovedkortet i en datamaskin og brukes som en del av direkteminnet)
 • Nerd  + (intelligent person som er ensidig opptatt av sine egne ting)
 • Permanent dipolinteraksjon  + (interaksjon mellom ein fast dipol og eit anna molekyl)
 • Keesom-interaksjon  + (interaksjon som følgje av elektrostatiske tiltrekkingskrefter mellom to dipolar)
 • Dialog  + (interaktiv, toveis vekslende strøm av språk mellom to individer, et individ og en maskin eller mellom to maskiner)
 • Berlin-gruppen  + (internasjonal arbeidsgruppe som arbeider med problemstillingar knytte til personvern innan telekommunikasjon)
 • Montrealprotokollen  + (internasjonal avtale fra 1987 som regulerer produksjon og bruk av stoffer som skader ozonlaget)
 • Parisavtalen  + (internasjonal avtale fra 2015 om reduksjon av klimagassutslipp, klimatilpasning og støtte til omstilling i utviklingsland)
 • ISO  + (internasjonal organisasjon for standardisering)
 • Business Software Alliance  + (internasjonal sammenslutning av programvareprodusenter for å stanse ulovlig bruk og kopiering av programvare)
 • ISBD  + (internasjonalt regelsett for bibliografisk beskrivelse av dokumenter i en katalog)
 • Det humane genomprosjektet  + (internasjonalt vitenskapelig prosjekt som kartla den samlede menneskelige arvemassen (det humane genom) i perioden 1990–2003)
 • Alkoksid  + (ion som inneholder en negativ ladning på oksygen, og som er dannet ved omsetning med en alkohol med et aktivt metall)
 • Ligand  + (ioner eller molekyler som omgir et sentralt [[Metallion|metallion]] eller -atom)
 • Tilskuerion  + (ioner i en ionereaksjon som ikke deltar i reaksjonen)
 • Protolyse  + (ionisering der en [[Syre|syre]] avgir et [[Proton|proton]])
 • Støy  + (irrelevante dokumenter i en treffliste)
 • Grunnstrukturisomerer  + (isomerar som har ulik lengd på karbonkjeda)
 • Heterogen likevekt  + (jamvekt der ikkje alle involverte stoff er i same fase)
 • Jernbaneinfrastruktur  + (jernbaneinfrastruktur: består av delsystemet infrastruktur, de faste innretninger av delsystemet energi, samt de faste innretninger av delsystemet styring, kontroll og signalering)
 • Rust  + (jernoksid dannet ved korrosjon av jern)
 • Næringsfattig miljø  + (jord, vann eller våtmark med lavt næringsinnhold)
 • Armert jord  + (jordkonstruksjoner forsterket med kunstige materialer med det formål å forbedre egenskapene til konstruksjonen f.eks. mht bæreevne, deformasjon og stabilitet)
 • Kjørebok  + (journal for føring av kjørelengde, kjøretid, oppdragstype osv.)
 • Patent  + (juridisk dokument som gir innehaveren enerett til å utnytte sin oppfinnelse kommersielt for et begrenset tidsrom)
 • EETS-utsteder  + (juridisk person som oppfyller kravene i EETS-forskriftens § 2-2, som er registrert som EETS-utsteder i et medlemsland, og som gir en EETS-bruker tilgang til den europeiske elektroniske trafikantbetalingstjenesten)
 • Gjennomstrømmingsjustering  + (justering for å unngå ikke-fysiske situasjoner i generelle atmosfære-havsirkulasjonsmodeller, typisk ved å justere gjennomstrømmingen av varme og fuktighet i modellene)
 • Bredbånd  + (kabel eller trådløs forbindelse med mulighet til rask overføring av store mengder digital informasjon)
 • Optisk fiber  + (kabel som består av en bunt med glasstråder der hver tråd kan overføre data ved hjelp av lysbølger)
 • Bærekabel  + (kabel som er utspent mellom tårnene på ei hengebru og forankret på hver side, og som holder vekten av kjørebanen oppe)
 • Digitalt kamera  + (kamera som lagrer bilder elektronisk)
 • Automatisk skiltgjenkjenning  + (kamerasystem for gjenkjenning av bilskilt/kjennemerker i kontrollsammenheng)
 • Eksospotte  + (kammer som blir benyttet for å dempe støyen som bilens [[eksosanlegg]] gir fra seg)
 • Informasjonsressurs  + (kan for eksempel være en database, eller en søkemotor som inneholder flere ulike [[informasjonskilde|informasjonskilder]])
 • Aktuell tilstand  + (karakteristika ved både vegbanen (friksjon, jevnhet), vegens drift og trafikkmengde)
 • Fettsyre  + (karboksylsyre med mer enn tre C-atomer, ofte mange. Mettet fettsyre har bare enkeltbindinger i molekylene, umettet fettsyre har en eller flere dobbeltbindinger mellom C-atomer.)
 • Aminosyre  + (karboksylsyre som har en aminogruppe på karbonatom nr. 2)
 • Organometallisk forbindelse  + (karbon-metall-sambinding)
 • Asymmetrisk karbonatom  + (karbonatom som er bundet til fire forskjellige atomer eller grupper av atomer)
 • Sekundært karbonatom  + (karbonatom som er festa til to andre karbonatom)
 • Tertiært karbonatom  + (karbonatom som er festa til tre andre karbonatom)
 • Primært karbonatom  + (karbonatom som er festa til éit anna karbonatom eller til ingen andre)
 • Kommuneplanens arealdel  + (kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen)
 • Brukerundersøkelse  + (kartlegger brukernes vurdering av bibliotekets tjenestetilbud)
 • Bioprospektering  + (kartlegging og undersøkelse av det biologiske mangfoldet for å finne bestanddeler som kan brukes industrielt, for eksempel til å utvikle medisiner)
 • Hovedkort  + (katalogkort der hovedinnførselen finnes)
 • Katalytisk aktivitet  + (katalysatordrevet aktivitet der hastigheten på en kjemisk reaksjon økes)
 • Ullen kategori  + (kategori med uklåre grenser)
 • Trafikk-kjegle  + (kjegle som enten angir at trafikantene skal holde seg innenfor det felt som de er ledet inn i eller angir andre forhold trafikantene må være oppmerksom på)
 • Indikatorfeil  + (kjelde til [[Titrerfeil|titrerfeil]] som skuldast ein [[Indikator|indikator]] med [[Omslagspunkt|omslagspunkt]] som ikkje samsvarer med [[Ekvivalenspunkt|ekvivalenspunktet]] til [[Titrering|titreringa]])
 • Sporstoff  + (kjemisk eller biologisk substans som spores igjennom jordsystemet)
 • Konjugert forbindelse  + (kjemisk forbindelse som inneholder to eller flere dobbeltbindinger, og som er separert fra hverandre med en enkeltbinding)
 • Homolog  + (kjemisk forbindelse som tilhører en sekvens av forbindelser som skilles fra hverandre med en gjentakende enhet)
 • Dynamisk likevekt  + (kjemisk likevekt på mikronivå mellom to motsatte reaksjoner.)
 • Ostwaldprosess  + (kjemisk prosess for framstilling av salpetersyre frå ammoniak)
 • Redoksreaksjon  + (kjemisk reaksjon der det føregår både ein [[Oksidasjon|oksidasjon]] og ein [[Reduksjon|reduksjon]])
 • Startreaksjon  + (kjemisk reaksjon der det startande molekylet legg til monomermolekyl for å danne [[kjedebærer|kjedeberarar]])
 • Wittig-reaksjon  + (kjemisk reaksjon der eit [[Aldehyd|aldehyd]] vert omforma til eit [[Alken|alken]])
 • Eliminasjonsreaksjon  + (kjemisk reaksjon der eit molekyl vert spalta frå eit større molekyl)
 • Endoterm reaksjon  + (kjemisk reaksjon der energi tas opp, ∆H° > 0)
 • Halogenering  + (kjemisk reaksjon der et halogenatom blir lagt til en forbindelse)
 • Eksergon reaksjon  + (kjemisk reaksjon der forandringa i fri energi er negativ)
 • Endergon reaksjon  + (kjemisk reaksjon der forandringa i fri energi er positiv)
 • Hydratisering  + (kjemisk reaksjon hvor et stoff kombineres med vann)
 • Syre-base-reaksjon  + (kjemisk reaksjon mellom en [[Syre|syre]] og en [[Base|base]])
 • Perisyklisk reaksjon  + (kjemisk reaksjon som går via en syklisk overgangstilstand)
 • Reduksjon  + (kjemisk reaksjon som innebærer opptak av et eller flere elektroner av et av atomene som er involvert i reaksjonen)
 • Homologiseringsreaksjon  + (kjemisk reaksjon som omdannar ein reaktant til den neste medlemmen av ein homolog serie)
 • Monomer  + (kjemisk sambinding der molekyla under eigna vilkår reagerer innbyrdes og med det blir bundne saman til større molekyl)
 • Derivat  + (kjemisk sambinding som er avleidd av ei anna sambinding gjennom ein kjemisk reaksjon)
 • Epoksid  + (kjemisk sambinding som inneheld eit oksygenatom i ein treledda ring)
 • Fehlings test  + (kjemisk test med Cu2+ i basisk løsning påvises et aldehyd eller en reduserende sukkerart hvis det blir rødt bunnfall.)
 • Karbonoksid  + (kjemiske forbindelse mellom karbon og oksygen)
 • Organisk forbindelse  + (kjemiske forbindelser hvor ett eller flere karbonatomer er kovalent bundet til andre atomer, vanligvis hydrogen, oksygen eller nitrogen)
 • Karbider  + (kjemiske forbindelser med karbon der karbon er det mest elektronegative grunnstoffet)
 • Nuklide  + (kjerne med eit bestemt tal på [[nøytron|nøytron]] og eit bestemt tal på [[proton|proton]].)
 • Androgyni  + (kjønnskategori som kombinerer hunkjønn og hankjønn, kvinne og mann, [[Femininitet|feminin]] og [[Maskulinitet|maskulin]], slik at kjønn i sum blir nøytralisert, gjort tvetydig, forsterket eller duplisert)
 • Transkjønn  + (kjønnskategori som overskrid eller rører seg imellom hokjønn og hankjønn, kvinne og mann, [[Femininitet|feminin]] og [[Maskulinitet|maskulin]])
 • Hen  + (kjønnsnøytralt pronomen som brukes i stedet for ‘han’ og ‘hun’, og i kjønnsforskning særlig brukt kritisk for å signalisere at binære kjønnskategorier ikke er dekkende eller relevante i den aktuelle sammenhengen)
 • Homososialitet  + (kjønnsordnende prosess som styrker sosiale bånd mellom personer av samme kjønn, og som dermed gjensidig bekrefter deres sosiale tilhørighet og posisjon)
 • Kvotehandel  + (kjøp og salg av utslippskvoter for karbondioksid)
 • Trafikklomme  + (kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt)
 • Tungtrafikkfelt  + (kjørefelt for motorvogn med tillatt totalvekt høyere enn angitt (på skilt))
 • Motgående kjørefelt  + (kjørefelt for trafikk i motsatt retning)
 • Kollektivfelt  + (kjørefelt som er bestemt for [[kollektivtransport]])
 • Sambruksfelt  + (kjørefelt som er forbeholdt kjøretøy med et visst antall passasjerer)
 • Tunge kjøretøy  + (kjøretøy med lengde større enn 5,6 meter eller totalvekt større enn 3,5 tonn)
 • Rammebil  + (kjøretøy med separat ramme (understell) som karosseriet er festet på)
 • Sparkesykkel  + (kjøretøy som består av en plate til å stå på, hjul (som regel to), og et styre med håndtak)
 • Motorvogn  + (kjøretøy som blir drevet fram med motor)
 • Utrykningskjøretøy  + (kjøretøy som brukes under utrykning (politi, brann, helse))
 • Tilhengerredskap  + (kjøretøy som er innrettet til å trekkes av motorvogn og som ikke anses som tilhenger)
 • Terrengkjøretøy  + (kjøretøy som er konstruert eller modifisert for å brukes utenfor veg)
 • Ledebil  + (kjøretøy som leder en vognrekke ved [[kolonnekjøring]])
 • Delebil  + (kjøretøy som på grunn av mangler brukes som eller er tiltenkt å være deledonor for andre biler)
 • Førerkortklasse  + (kjøretøykategori som innehaver av [[førerkort]] har [[førerrett]] for)
 • Intelligent fartstilpasning  + (kjøretøyteknisk tiltak som har til formål å varsle føreren om gjeldende fartsgrense og å gjøre det vanskelig eller umulig å kjøre fortere enn fartsgrensen)
 • Vinterkjøring  + (kjøring på frossen mark el. snøføre)
 • Formatering  + (klargjøring av datamaskin for bruk)
 • Kjønn  + (klassifikasjonssystem som deler mennesker inn i kategorier, hovedsakelig hunkjønn og hankjønn, og forbinder disse kategoriene med ulike biologiske, sosiale, kulturelle og psykologiske egenskaper og handlingsmønstre)
 • Arkivnøkkel  + (klassifiseringssystem for materiale som skal arkiveres)
 • Klimavirkning  + (klimaendringers effekt på natur og mennesker)
 • Kantslått  + (klipping av vegetasjon/ugras langs veg)
 • Pukkstein  + (knust stein fremstilt av hard, seig naturstein ved knusing i steinknuser)
 • Finpukk  + (knust steinmateriale med sortering innenfor området 4-22 mm)
 • Steinmel  + (knust steinmateriale med øvre siktstørrelse mindre enn 4 mm)
 • Bibliotekfilial  + (knyttet til et hovedbibliotek, men fysisk adskilt, er ofte brukt for å beskrive en mindre avdeling i et folkebibliotek)
 • USB  + (kobling mellom en datamaskin og inn-/utenheter)
 • Fjernkobling  + (kobling mellom klimavariasjoner over deler av verden som ligger langt unna hverandre)
 • Tilhengerkopling  + (koblingsanordning til å feste tilhenger til trekkende kjøretøy)
 • Hub  + (koblingspunkt for datakabler i et nettverk)
 • ASCII  + (kode for å angi tegnsett for datamaskiner)
 • Hastighetskode  + (kode som beskriver hvor fort dekket er konstruert for å kunne kjøres)
 • Strekkode  + (kode som representerer tegn ved å bruke parallelle streker)
 • Klassekode  + (koden en klasse har i et klassifikasjonsskjema, som regel i form av tall og/eller bokstaver satt sammen etter gitte regler)
 • Notasjon  + (koder tilordnet til klasser i et [[klassifikasjonsskjema|klassifikasjonsskjema]], som består av tall, bokstaver eller andre tegn, og som skal sikre systematisk ordning)
 • Leire  + (kohesjonsjordart med over 30 masseprosent materiale med kornstørrelse i leirfraksjonen (mindre enn 0,002 mm).)
 • Målekolbe  + (kolbe som brukes til å lage løsninger med nøyaktig konsentrasjon)
 • Gruppe i periodesystemet  + (kolonne i periodesystemet)
 • Overflatetemperatur  + (kombinasjon av [[Havoverflatetemperatur|havoverflatetemperaturen]] og [[Bakketemperatur|bakketemperaturen]])
 • Boggi  + (kombinasjon av hjul med senter på to linjer (aksler) som står vinkelrett på kjøretøyets lengdeakse med innbyrdes avstand på 1,2 m eller mer, og som er slik konstruert at den vekten som belaster kombinasjonen fordeles mellom akslene)
 • Registreringsnummer  + (kombinasjon av sifre og eventuelt bokstaver som tjener til identifikasjon av et kjøretøy)
 • Passord  + (kombinasjon av tegn som gir tilgang til passordbeskyttet datamaskin, fil eller kryptert informasjon)
 • Stoffblanding  + (kombinasjon av to eller fleire [[stoff|stoff]])
 • Trafikkforvaltning  + (kombinasjonen av tiltak for å opprettholde kapasitet og forbedre sikkerhet og pålitelighet i det overordnede vegtransportsystemet)
 • Nærhetsoperator  + (kombinasjonsord for å angi at søkeord skal stå i en gitt avstand fra hverandre, avstanden angis i antall ord, og teknikker for dette varierer mellom søkesystemene)
 • OG  + (kombinasjonsord som brukes ved et [[systematisk søk|systematisk søk]] for å angi at alle termene skal være representert i resultatet, eksempel på [[søkestreng|søkestreng]] kan være 'markedsføring OG bibliotek OG arrangementer')
 • IKKE  + (kombinasjonsord som brukes ved et [[systematisk søk|systematisk søk]] for å angi at en termene ikke skal være representert i resultatet, eksempel på [[søkestreng|søkestreng]] kan være 'bibliotek IKKE kassasjon')
 • ELLER  + (kombinasjonsord som brukes ved et [[system
  kombinasjonsord som brukes ved et [[systematisk søk|systematisk søk]] der man ønsker å få treff på synonymer, eller ord som dekker noe av det sammen, for å få treff på ett eller flere av termene det søkes på, eksempel på [[søkestreng|søkestreng]] kan være 'kassering ELLER kassasjon'
  eng]] kan være 'kassering ELLER kassasjon')
 • Boolsk operator  + (kombinasjonsord som kan brukes for å utvide eller innskrenke et søk, for eksempel [[OG|OG]], [[ELLER|ELLER]] og [[IKKE|IKKE]])
 • Serieport  + (kommunikasjonsport på datamaskiner for seriell kommunikasjon)
 • Nøytronstjerne  + (kompakt objekt som for det meste består av [[Nøytron|nøytroner]] og som er et mulig sluttstadium i en massiv [[Stjerne|stjernes]] liv)
 • CD  + (kompaktplate, et standardisert optisk lagringsmedium, med digitalt lagret informasjon som ikke kan slettes)
 • ADR kompetansebevis for fører  + (kompetansebevis som utstedes til førere av farlig gods i henhold til Den europeiske avtale om transport av farlig gods på veg)
 • Ribosom  + (kompleks av proteiner og [[Ribosomalt RNA|ribosomalt RNA]] som syntetiserer proteiner)
 • Kromatin  + (kompleks bestående av [[DNA|DNA]] og [[Protein|proteiner]] som til sammen utgjør [[Kromosom|kromosomer]] i [[Eukaryot celle|eukaryote celler]])
 • Blokk  + (kompleks språklig struktur som består av mindre deler som ofte opptrer sammen i en rekke, og som derfor oppfattes som en [[enhet|enhet]])
 • Klimasystem  + (komplekst system som består av fem hovedkomponenter: [[Atmosfære|atmosfæren]], [[Hydrosfære|hydrosfæren]], [[Kryosfære|kryosfæren]], [[Landoverflate|landoverflaten]] og [[Biosfære|biosfæren]])
 • Landoverflatemodell  + (komponent av [[Jordsystemmodell|jordsystemmodell]] som bruker diskrete matematiske ligninger for å beskrive, simulere og analysere biokjemiske, hydrologiske og energisykluser på landjorden og mindre ferskvannsjøer)
 • Profilbestemmer  + (komponentstruktur som har felles profil med [[Komposittstruktur|komposittstrukturen]])
 • MP3  + (komprimeringsteknologi for lyd)
 • Claisen-kondensasjonsreaksjon  + (kondensasjonsreaksjon av to estermolekyl som gjev ein β-ketoester)
 • Inndragelse  + (konfiskering eller beslaglegging (av førerkort/kjennemerke))
 • Åndsverk  + (konkret [[verk|verk]] av litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig art som er et resultat av individuell og skapende innsats og som kan oppleves av andre)
 • Klimanytte  + (konsekvens (av tiltak eller lignende) i form av reduserte klimautslipp)
 • Titer  + (konsentrasjon av eit stoff i ei løysning bestemt ved [[Titrering|titrering]])
 • Reaksjonshastighet  + (konsentrasjonsendring per tidsenhet, nærmere bestemt mål på hvor raskt konsentrasjonen til en reaktant avtar, eller hvor raskt et produkt dannes)
 • Frekvensfaktor  + (konstant i Arrhenius-likninga som uttrykkjer i kor stor grad [[Hastighetskonstant|snøggleiksskonstanten]] til ein reaksjon vert påverka av temperaturen)
 • Hastighetskonstant  + (konstant som inngår i snøggleikslova, og som relaterer reaksjonssnøggleik til reaktantkonsentrasjon)
 • Halvportal  + (konstruksjon bestående av en mast, normalt bestående av stål eller aluminium, med en utliggerarm for bæring av trafikkskilt eller lyssignaler over kjørebanen)
 • Helportal  + (konstruksjon bestående av to ben montert på hver side av kjørebanen med en mellomliggende tverrligger over kjørebanen for bæring av trafikkskilt eller lyssignaler)
 • Hjuloppheng  + (konstruksjon under kjøretøyet som holder hjulene på plass)
 • Bjelke  + (konstruksjonsdel av tømmer, jern, stål el. betong som bærer et golv og/el. tjener som feste for et tak)
 • Tilkoblingspunkt  + (kontaktuttak i en ladeinstallasjon for lading av ladbar bil)
 • Tastatur  + (kontrollenhet for datamaskin med taster for bokstaver, tall og tegn)
 • Styrespake  + (kontrollenhet for datamaskiner bestående av en spake man holder i hånda og en eller flere trykknapper)
 • Styrekule  + (kontrollenhet for datamaskiner med fastmontert kule og trykknapper)
 • Tesaurus  + (kontrollert emnespråk hvor begreper er representert ved organiserte termer og hvor relasjonene mellom termene uttrykker blant annet hierarkiske relasjoner mellom begreper, og synonymi)
 • Feltforsøk  + (kontrollerte forsøk ute i naturen, f.eks utsetting av genmodifiserte organismer på avgrenset område i forskningsøyemed)
 • Oblat  + (kontrollmerke som viser at avgift er betalt)
 • Sikkerhetskopi  + (kopi av en fil eller et filsystem)
 • Attestert kopi  + (kopi av originaldokument med gyldig stempel/underskrift som bekrefter at kopien er riktig)
 • Sikkerhetskopiering  + (kopiering av informasjon lagret i et informasjonssystem for at den ikke skal gå tapt)
 • Filoverføring  + (kopiering eller flytting av datafiler mellom to datamaskiner eller -systemer)
 • Tegn  + (kopling mellom eit [[Sansebegrep|sanseomgrep]] og eit anna [[Begrep|omgrep]])
 • Profilbestemming  + (korrespondanse mellom profilane i ein [[Komposittstruktur|komposittstruktur]] og ein [[Komponentstruktur|komponentstruktur]])
 • Tverrforbindelse  + (korridor mellom to tunnelløp utstyrt med branndører)
 • Smusstittel  + (kort [[tittel|tittel]] på et blad foran tittelbladet)
 • Tittelkort  + (kort i [[Kortkatalog|kortkatalogen]] med innførsel på tittel)
 • Kretskort  + (kort med sett av integrerte kretser og annen elektronikk for bruk i en datamaskin)
 • Referat  + (kortfattet formell gjengivelse av innholdet i dokumenter, særlig artikler og avhandlinger)
 • Sammendrag  + (kortfattet gjengivelse av en tekst)
 • Indusert dipol  + (kortvarig [[dipol|dipol]] forårsaka av tiltrekking eller fråstøyting mellom elektron i ein partikkel og ein nærliggande dipol eller ion)
 • Midlertidig dipol  + (kortvarig [[dipol|dipol]] forårsaka av forskuving av [[elektronfordeling|elektronfordeling]])
 • Forkortelser  + (kortversjon av flerordssammensetninger)
 • Teorien om det store smellet  + (kosmologisk teori som forklarer [[Universet|universets]] utvikling og ekspansjon med utgangspunkt i [[Det store smellet|det store smellet]])
 • Enkeltbinding  + (kovalent binding mellom to atom som deler eitt elektronpar)
 • Trippelbinding  + (kovalent binding mellom to atom som deler tre elektronpar)
 • Dobbeltbinding  + (kovalent binding mellom to atomer som deler to elektronpar.)
 • Trykk  + (kraft per flateeining)
 • Dipol–dipol-kraft  + (kraft som oppstår på grunn av interaksjoner av permanente [[Dipolmoment|dipolmomenter]] mellom to polare molekyler)
 • Debye-kraft  + (kraft som oppstår på grunn av interaksjon av et [[Dipolmoment|dipolmoment]] i et polart molekyl og et indusert dipolmoment i et ikke-polart molekyl)
 • Gravitasjon  + (kraft som trekker legemer med [[Masse|masse]] eller [[Energi|energi]] mot hverandre)
 • Arbeid  + (kraft som virker over en avstand)
 • Dreiemoment  + (kraften som virker på et dreiepunkt fra en arm)
 • Supernova  + (kraftig eksplosjon av en [[Stjerne|stjerne]])
 • Firehjulsdrift  + (kraftoverføringssystem som tillater at alle fire hjulene får kraft fra motoren samtidig)
 • Omsetningspåbud  + (krav om at det totale salget av drivstoff til vegtrafikken skal omfatte minst en viss prosent biodrivstoff)
 • Sporingskrav  + (krav om svingradius angitt ved at et vogntog skal kunne kjøre innenfor to nærmere angitte konsentriske sirkler)
 • Habilitetskrav  + (krav som offentlig tjenestemann må oppfylle for å ikke være ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak)
 • Innblandingspåbud  + (krav til innblanding av en viss prosent biodrivstoff i normalt petroleumsbasert drivstoff)
 • Systemkrav  + (krav til maskin-/programvare for at en annen gitt maskin-/programvare skal kunne installeres og brukes)
 • Håndbok  + (kravdokumenter (normaler og retningslinjer) og hjelpedokumenter (veiledninger) som inngår i Statens vegvesens håndbokserie)
 • Retningslinjer  + (kravdokumenter som inngår i Statens vegves
  kravdokumenter som inngår i Statens vegvesens håndbokserie og som gjelder gjelder kun for riksveg og for Statens vegvesen (samt for konsulenter og entreprenører som gjør oppdrag for Statens vegvesen), og er hjemlet i lovverk eller i instruks fra Vegdirektøren
  lovverk eller i instruks fra Vegdirektøren)
 • Normaler  + (kravdokumenter som inngår i Statens vegvesens håndbokserie og som er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate eller Statens vegvesen og andre myndigheter)
 • Lydkort  + (kretskort for avspilling og innspilling av lyd på PC-er)
 • Nettverkskort  + (kretskort som benyttes i en datamaskin for at denne skal kunne knyttes til et datanett)
 • Grafikkort  + (kretskort som gjør en datamaskin i stand til å vise datagrafikk på en skjerm)
 • Kjønnsperspektiv  + (kritisk analyse som avdekker korleis kjønn har ei konstituerande rolle på sentrale område i livet)
 • Vippepunkt  + (kritisk terskel der regionale eller globale [[Klimaendring|klimaendringer]] går fra en stabil fase til en annen stabil fase)
 • Indusert pluripotent stamcelle  + (kroppscelle som er omprogrammert i laboratoriet til å bli [[Pluripotent stamcelle|pluripotent stamceller]])
 • Menisk  + (krumma væskeoverflate i eit røyr eller ein flaskehals)
 • Gravitasjonsbølge  + (krusninger i [[Tidrom|tidrommets]] geometri som brer seg med lysets hastighet)
 • Planskilt kryss  + (kryss der minst en av vegene (primærvegen) ikke har kryssende trafikkstrømmer)
 • Plankryss  + (kryss der vegene møtes i samme plan)
 • Lille istid  + (kuldeperiode fra ca. 1600 til ca. 1920, da isbreene hadde større utbredelse enn i dag)
 • Buckminsterfulleren  + (kuleformet [[Molekyl|molekyl]] som består av 60 karbonatomer)
 • S-orbital  + (kulesymmetrisk [[Orbital|orbital]])
 • Renkultur  + (kultur med bare en type mikroorganismer)
 • Ramme  + (kulturelt innarbeidd omgrepsstruktur som ein forstår konkrete situasjonar ut frå)
 • Kjønnsforskjell  + (kulturelt symbolisert og kroppsleggjort skilnad mellom menn og kvinner)
 • Informasjonskompetanse  + (kunnskaper, ferdigheter, eller forståelser folk behøver for å finne fram til, evaluere eller ta i bruk relevant informasjon i en gitt kontekst, informasjon kan både være digital og analog)
 • Landskapskunst  + (kunstform der kunstneren jobber direkte i naturen slik at kunstverket og naturen knyttes uløselig sammen)
 • Programmeringsspråk  + (kunstig språk som brukes til å skrive programvare)
 • Indekseringsspråk  + (kunstige språk konstruert for å uttrykke dokumenters emne og form, ofte er de tilordnet en notasjon (koder) for å kunne muliggjøre systematisk ordning, indekseringsspråk benevnes gjerne klassifikasjonsskjema (bibliotek, muséer) eller arkivnøkler)
 • Glattkjøringskurs  + (kurs som har som formål å gjøre førere oppmerksomme på risikoen ved kjøring på glatt føre)
 • Titrerkurve  + (kurve som viser endring av pH under en titrering)
 • Utskriftskvalitet  + (kvaliteten på en utskrift)
 • Autoritetskontroll  + (kvalitetssikring av bibliografiske poster i en bibliotekkatalog ved hjelp av [[autoritetsregister|autoritetsregister]])
 • Fagfellevurdering  + (kvalitetssikring av forskningsbidrag (fagartikler, bøker) ved at eksperter innenfor faget kritisk vurderer bidraget før publisering)
 • Titrering  + (kvantitativ analysemetode for å bestemme konsentrasjonen eller mengden av et stoff i en løsning ved å la den reagere med en standardløsning)
 • Gravimetri  + (kvantitativ analysemetode som ved hjelp av veiing bestemmer massen til en [[Analytt (kjemi) |analytt]])
 • Volumetri  + (kvantitativ analysemetode som ved hjelp av måling av volum bestemmer konsentrasjonen til en analytt)
 • Reproduktive rettigheter  + (kvinners rett til å bestemme over dei reproduktive moglegheitene som ligg i kroppen deira, samt ei rekkje sosiale, økonomiske og juridiske rettar knytte til reproduksjon og til perioden før og etter fødsel)
 • Ladestolpe  + (ladeinstallasjon med en stolpe som er festet i bakken)
 • Ladeboks  + (ladeinstallasjon som består av en boks festet på vegg eller et annet sted)
 • Saktelading  + (lading av ladbar bil med bruk av elbilkontakt (effekt begrenset til 2,2 kW))
 • Normallading  + (lading av ladbar bil med bruk av elbilkontakt (effekt opp til 22 kW))
 • Hurtiglading  + (lading av ladbar bil med bruk av en type hurtigladekontakt (effekt over 22kW))
 • Formell ladning  + (ladning som er tilordna eit atom i eit molekyl, og som er avhengig av at elektron i alle kjemiske bindingar vert delte likt mellom atom, uavhengig av relativ [[Elektronegativitet|elektronegativitet]])
 • Filterlag  + (lag av filtermateriale, normalt nederste lag i [[overbygning]]en mellom [[planum]] og [[forsterkningslag]])
 • Forsterkningslag  + (lag i vegens overbygning, mellom planum og bærelag, som skal fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes)
 • Tapetum  + (lag i årehinnen hos mange dyr; sterkt lysreflekterende)
 • Gjenfinningssystem  + (lagrings- og organiseringssystem for dokumenter, dokumentrepresentasjoner eller andre opplysninger, som gjør disse søk- og gjenfinnbare)
 • Harddisk  + (lagringsmedium som består av en eller flere magnetiske skiver for lagring av data)
 • Båndstasjon  + (lagringsmedium som kan lese båndkassetter)
 • Bitkart  + (lagringsmetode for datagrafikk)
 • Varsellampe  + (lampe som lyser for å signalisere en mangelfull tilstand ved kjøretøyet)
 • Vegmeldingstjenesten  + (landsdekkende tjeneste for innsamling, bearbeiding og videreformidling av [[vegmelding]]er til trafikantene)
 • Kjørefelt  + (langsgående inndeling av kjørebane)
 • Kommuneplan  + (langtidsplan og handlingsprogram for kommunens arealer og utviklingen i kommunen)
 • Gebyrpliktig overlast  + (last som overskrider tillatt vekt slik at det ved vektkontroll ilegges gebyr for overtredelse av bestemmelser om last av aksel/akselkombinasjon eller totalvekt)
 • Telerestriksjoner  + (last-eller kjørerestriksjoner under [[teleløsning]])
 • Trekkvogn  + (lastebil konstruert for å trekke [[semitrailer]])
 • Unnslipningshastighet  + (laveste hastighet som er nødvendig for å unnslippe gravitasjonsfeltet til et objekt)
 • Direktør  + (leder for avdeling i Vegdirektoratet)
 • Biblioteksjef  + (leder for et bibliotek)
 • Bibliotekledelse  + (lederskap knyttet til bibliotek, ofte gjenkjent ved som en fremvoksende ferdighet)
 • Dirigering av utrykningskjøretøy  + (leding av kjøretøy som er rykket ut på oppdrag (brann, politi, ambulanse))
 • Antenne  + (ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger)
 • Øyelege  + (lege som er spesialist i øyesykdommer)
 • Himmellegeme  + (legeme som befinner seg i [[Verdensrom|verdensrommet]])
 • Kvikkleire  + (leire som ved overbelastning eller omrøring går over fra sin vanlige faste tilstand og blir lettflytende)
 • Campingplass  + (leirplass beregnet på turister, oftest bilturister, som overnatter i telt eller [[campingvogn]])
 • Astronomisk enhet  + (lengdeenhet som er basert på og tilnærmet lik den gjennomsnittlige avstanden mellom jorda og sola)
 • Kilometer  + (lengdeenhet, 1000 meter)
 • Gjennomsnittlig strekningshastighet  + (lengden av en vegstrekning dividert med gjennomsnittlig reisetid for kjøretøy på strekningen, dvs. harmonisk middel av individuelle strekningshastigheter)
 • Strekningshastighet  + (lengden av en vegstrekning dividert med reisetid for et kjøretøy på strekningen)
 • Biblioterapi  + (lesning og høytlesning brukt som terapeutisk virkemiddel)
 • Disig  + (lett uklarhet i luften, vanligvis som følge av høy luftfuktighet)
 • Elastomer  + (lettbøyelig [[Polymer|polymer]] som kan bøyes anselig uten at materialet går i stykker, og som går tilbake til opprinnelig form når belastningen opphører)
 • Biotisk  + (levande del av eit økosystem)
 • Termalvindligning  + (ligning for å beregne vertikal variasjon av geostrofisk strøm fra tetthetsfeltet)
 • Reaksjonsligning  + (ligning som beskriver en kjemisk reaksjon)
 • Likeverd  + (lik aksept og verdsetting av forskjellene mellom individer eller grupper uavhengig av kjønn, eller kjønn i kombinasjon med andre faktorer som funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion)
 • Likestilling  + (like rettigheter og muligheter til deltakelse i samfunnet uavhengig av kjønn, eller kjønn i kombinasjon med andre faktorer som funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion)
 • Homogen likevekt  + (likevekt der alle involverte stoff er i samme fase)
 • Syrekonstant  + (likevektskonstant for reaksjonen mellom ei [[Svak syre|svak syre]] og vatn)
 • Basekonstant  + (likevektskonstanten Kb for syre-base-likevekta: H<sub>2</sub>O(l) + B–(aq) HB(aq) + OH–(aq))
 • Geostrofi  + (likevektstilstand for sirkulasjonsmønsteret på en roterende jord og i form av balansen mellom [[Corioliskraft|corioliskraft]] og horisontal trykkforskjell)
 • Hovedkjede  + (lineær kjede der alle andre kjeder anses for å være vedheng)
 • Kjede  + (linje av atomer av samme type i et molekyl)
 • Grunningslinje  + (linje der en isbre eller et isdekke går over til å være en [[Isbrem|isbrem]])
 • Vegtrase  + (linje i terrenget for veg)
 • Eiendomsgrense  + (linje som avgrenser grunneiendom på jordoverflata)
 • Heltrukken linje  + (linje som går i ett uten å være brutt opp i mindre stykker)
 • Kontaktlinser  + (linser som settes direkte på hornhinnene og brukes i stedet for [[briller]])
 • E-postliste  + (liste med e-postadresser samlet under et felles navn)
 • Stoppordliste  + (liste over [[Stoppord|stoppord]], ikke-meningsbærende ord, til bruk i et system eller en database)
 • Meny  + (liste over alternative valg)
 • Indeks (bibliotekfag)  + (liste over opplysningar, tilrettelagt for oppslag eller søk manuelt eller maskinelt)
 • Mikrobibliotek  + (lite bibiotek hvor publikum kan ta med seg eller sette igjen bøker)
 • Dvergplanet  + (lite himmellegeme som går i bane rundt sola eller en annen [[Stjerne|stjerne]], og som er massivt nok til å få en rund form uten å være massivt nok til å rydde banen sin for andre smålegemer)
 • Asteroide  + (lite og irregulært formet objekt av stein eller [[Metall|metall]], eller begge deler, som går i bane rundt sola)
 • Java-applet  + (lite program som er skrevet i programmeringsspråket Java)
 • BootEasy  + (lite program som gjør at man ved start/omstart av en PC kan velge hvilket lagringsmedium operativsystemet skal lastes fra)
 • Ping  + (lite program som sjekker om det er forbindelse mellom datamaskiner i et nettverk)
 • Komet  + (lite, irregulært himmellegeme av is, stein og støv som går i bane rundt sola, og som i nærheten av sola blir oppvarmet og slipper ut en hale av [[Gass|gass]])
 • Aktiv galaksekjerne  + (lite, kompakt område som stråler sterkt, og som finnes i sentrum av noen [[Galakse|galakser]])
 • Knøtte-PC  + (liten PC med komponenter som bruker lite strøm og utvikler lite varme)
 • Minibærbar datamaskin  + (liten [[Bærbar datamaskin|berbar datamaskin]] som er utforma for trådlaus kommunikasjon og tilgang til Internett, og som nyttar mindre straum og har mindre prosesseringskraft enn ein vanleg berbar datamaskin)
 • Meteoroide  + (liten bit av stein eller [[Metall|metall]], eller begge deler, som beveger seg gjennom [[Verdensrom|verdensrommet]])
 • Rød dvergstjerne  + (liten, lyssvak og relativt kald type [[Hovedseriestjerne|hovedseriestjerne]] som lyser rødt på grunn av lav overflatetemperatur (< 4000 [[Kelvin|kelvin]]))
 • Kuleformet stjernehop  + (liten, tett og kuleformet ansamling av alt fra mange tusen til flere millioner gamle [[Stjerne|stjerner]] som finnes i [[Galaksehalo|galaksehaloen]])
 • Barnelitteratur  + (litteratur skrevet og tilrettelagt for barn)
 • Skjønnlitteratur  + (litteratur som beskriver fiktive eller delvis fiktive forhold)
 • Faglitteratur  + (litteratur. for eksempel [[Sakprosa|sakprosa]], som i en resonnerende og nøktern stil fremstiller et emne, i motsetning til oppdiktet litteratur som [[skjønnlitteratur|skjønnlitteratur]])
 • Konveksjon  + (loddrett forflytning av væske, gass og sporstoff i hav og atmosfære som skyldes temperaturforskjeller og tetthetsforskjeller)
 • Partisjon  + (logisk lagerpakke på en harddisk)
 • Biblioteksystem  + (logistikksystem for et bibliotek, brukt for å holde oversikt over samlingen, lånere, innkjøp o.l.)
 • Integrert hastighetslov  + (lov som beskriv korleis konsentrasjonen til reaktantane vert endra over tid. Denne kjem fram ved å integrere snøggleikslova)
 • Folkebibliotekloven  + (lov som regulerer kommunale- og fylkeskommunale bibliotekoppgaver, Lov om folkebibliotek, 1985)
 • Avogadros lov  + (lov som seier at like volum av to gassar ved samme trykk og temperatur inneheld like mange partiklar)
 • Loven om konstante masseforhold  + (lov som sier at alle prøver av den samme forbindelsen alltid vil inneholde de samme [[grunnstoff|grunnstoffene]] i samme masseforhold)
 • Loven om massekonservering  + (lov som sier at massen av produkter som dannes i en [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]] er lik massen av [[reaktant|reaktantene]] som forsvinner)
 • Raoults lov  + (lov som sier at vanndamptrykket over ideelle løsninger er proporsjonal med molfraksjonen av løsningsmiddelet)
 • Boyles lov  + (lov som sier at ved konstant temperatur reduseres volumet til en gassmengde når trykket på gassen øker. Trykk og volum er omvendt proporsjonale. Produktet av trykk og volum er konstant for gasser.)
 • Charles' lov  + (lov som sier at ved konstant trykk øker volumet til en gassmengde når temperaturen øker. Temperatur og volum er proporsjonale. Forholdet mellom temperatur og volum er konstant for gasser.)
 • Hastighetslov  + (lov som uttrykker forholdet mellom reaksjonshastighet og reaktantenes konsentrasjon, nærmere bestemt produktet av hastighetskonstanten og reaktantene opphøyet i hver sine potenser)
 • Daltons lov om partialtrykk  + (lov som uttrykkjer at totaltrykket av ei gassblanding er lik summen av [[partialtrykk|partialtrykka]] til gassane i blandinga)
 • Ideell gasslov  + (lov som uttrykkjer samanhengen mellom trykk (P), volum (V), stoffmengd (n) og temperatur (T) for ein [[ideell gass|ideell gass]])
 • Lovgivning  + (lovene som gjelder innenfor en stat eller et visst saksområde)
 • Det faste utvalg for plansaker  + (lovpålagt fast utvalg for plansaker som i stor grad tilsvarer det tidligere bygningsrådet)
 • Ulovlig  + (lovstridig, ikke tillatt, forbudt)
 • Biblioteklovgivning  + (lovverk som regulerer biblioteksektoren, f.eks. bibliotekloven (1985), pliktavleveringsloven (1989))
 • Antisyklon  + (luftmasse som roterer rundt et område med [[Høytrykk|høytrykk]])
 • Kollisjonspute  + (luftsekk gjemt i rattstammen eller i dashbordet på biler, i noen bilmodeller også i setet eller sidedøren, og som ved kollisjon blåses opp og dermed fanger opp bilfører (og passasjer))
 • Lukke programmer  + (lukke programmer betyr å avslutte dem)
 • Ryggelys  + (lykt(er) med hvitt eller gult lys som tennes når kjøretøyet settes i revers)
 • Planpolarisert lys  + (lys der den elektriske feltstyrken i lysbølgene svinger i bare ett plan (polariseringsplanet))
 • Frontlys  + (lys montert foran på et kjøretøy)
 • Organisk lysdiode  + (lysdiode der lyskjelda er eit organisk materiale som under påverknad av elektrisk straum sender ut farga lys)
 • Stjerne  + (lysende kule av [[Gass|gass]] som i en periode av livet sitt genererer [[Energi|energi]] gjennom kjernefysisk fusjon)
 • Meteor  + (lysende spor på himmelen som skyldes at en [[Meteoroide|meteoroide]] faller gjennom jordas [[Atmosfære|atmosfære]])
 • Varseltrekant  + (lysreflekterende, rød trekant som stilles opp for å varsle om hensatt bil som kan være farlig for andre trafikanter)
 • Epigenetikk  + (læren om forandringer i genuttrykk (hvordan gener slås av og på) som ikke skyldes forandringer i selve DNA-sekvensen, men molekyler som festes på DNA-et)
 • Genetikk  + (læren om genenes funksjoner, genetisk arv og [[Genetisk variasjon|genetisk variasjon]] mellom individer og ulike arter)
 • Arkivvitenskap  + (læren om hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i private og offentlige virksomheter)
 • Farmakogenetikk  + (læren om hvordan ulike genvarianter påvirker hvordan og hvor godt bestemte medisiner virker i behandlingen av et individ)
 • Hydrografi  + (læren om sjøvannets fysiske og kjemiske egenskaper (som saltholdighet, temperatur og tetthet) og kartlegging av disse)
 • Datastøttet læring  + (læring ved hjelp av datamaskiner og opplæringsprogrammer)
 • Tidsskriftindeks  + (løpende fortegnelse over innholdet i et antall tidsskrift)
 • Natronlut  + (løsning av NaOH i vann.)
 • Amfolytt  + (løsning av et [[Amfotært stoff|amfotært stoff]])
 • Alkalisk løsning  + (løsning med pH over 7)
 • Umettet løsning  + (løsning som inneholder mindre enn maksimal mengde av et stoff som kan kan løses opp ved likevekt)
 • Standardløsning  + (løysning med ein nøyaktig kjend konsentrasjon)
 • Titrand  + (løysning som skal [[Titrering|titrerast]])
 • Fellesskapstillatelse  + (løyve og transporttillatelse innenfor EØS-området som omfatter bilateral transport, tredjelandstransport, transitt og midlertidig kabotasje i EØS-området)
 • Motorytelse  + (maksimal motoreffekt, målt i kiloWatt eller hestekrefter)
 • Avvik (Vegvesenet)  + (mangel på oppfyllelse av krav eller normer)
 • Defekt  + (mangelfull eller i stykker)
 • Sosialmanipulering  + (manipulering av folk til å gjøre skadelige eller dumme ting med datamaskin)
 • Kortkatalog  + (manuell fortegnelse over innholdet i en samling, der hver innførsel har et eget katalogkort)
 • Manuskript  + (manuelt, ofte håndskrevet [[Dokument_(bibliotekfag)|dokument]], gjerne forarbeid til senere trykt dokument, eller dokument produsert før trykkekunsten ble oppfunnet)
 • Klimakvotehandel  + (markedsmekanisme for å begrense utslipp av [[klimagass|klimagasser]] gjennom kjøp og salg av [[Utslippskvote|utslippskvoter]])
 • Baklys  + (markeringslys bak på et kjøretøy)
 • Kantstolpe  + (markeringsstolpe med refleks som brukes til å bedre den visuelle linjeføringen i mørke på veger med høyt fartsnivå)
 • Dekoder  + (maskin eller programvare for dekoding av kodede data)
 • Asfaltblandeverk  + (maskin eller sammenstilling av maskiner og utstyr for fremstilling av bituminøse masser)
 • Finitt tilstandsmaskin  + (maskin som består av et antall tilstander og funksjoner representert i en datastruktur)
 • Motor  + (maskin som omdanner energi til mekanisk drivkraft)
 • Skriver  + (maskin som styres av en datamaskin og lager utskrifter (tekst og/eller grafikk) på papir eller annet utskriftsmedium)
 • Reservedel  + (maskindel som kan settes inn i stedet for en ødelagt el. utslitt del)
 • Optisk tegngjenkjenning  + (maskinell gjenkjenning av håndskrevet eller trykt tekst, som tall eller bokstaver, og som konverterer dem til maskinlesbar form)
 • Modem  + (maskinutstyr som setter datamaskiner i stand til å kommunisere over vanlige telefonlinjer)
 • Lagringsmedium  + (maskinvare for lagring av data)
 • Skanner  + (maskinvare som brukes for å lese inn optiske bilder og omforme informasjonen til binære data)
 • Aksesspunkt  + (maskinvareenhet (tilknytningspunkt) som gjør at brukeren kan kople seg mot et trådløst nettverk)
 • Tetthet  + (masse per volumeining)
 • Ikke-individuert masse  + (masse som blir forstått slik at den kan deles opp i mindre mengder av samme type, men ikke i selvstendige eksemplarer)
 • Individuert masse  + (masse som inneholder to eller flere eksemplarer av samme type)
 • Ettergivende skiltmast/lysmast  + (mast konstruert slik at den i betydelig grad skal redusere faren for personskade ved påkjørsel)
 • Bølgefunksjon  + (matematisk funksjon som inneholder bl.a. informasjon om elektroners energinivåer i atomer og molekyler, samt sannsynligheten for å finne elektron i en bestemt del av rommet)
 • Den kosmologiske konstanten  + (matematisk konstant innen generell relativitetsteori som er en mulig kandidat til å være [[Mørk energi|den mørke energien]])
 • Jordsystemmodell  + (matematisk modell som blant annet innehold
  matematisk modell som blant annet inneholder tradisjonelle [[Klimamodell|klimamodeller]], men som også inkluderer [[Jordoverflatemodell|jordoverflatemodeller]], [[Isdekkemodell|isdekkemodeller]], [[Havmodell|havmodeller]] og andre modeller som bidrar til en fullstendig forståelse for jordens kretsløp og som er mer nøyaktig fordi mange prosesser som påvirker klimaet, men som ikke er direkte involvert i det, er tatt høyde for.
  irekte involvert i det, er tatt høyde for.)
 • Singularitet  + (matematisk punkt i [[Tidrom|tidrommet]] hvor bestemte fysiske størrelser, for eksempel [[Massetetthet|massetetthet]], har uendelige verdier)
 • Granitol  + (materiale for innbinding av bøker i bibliotek)
 • Lisensiert materiale  + (materiale man har rettigheter til å bruke ved at det er inngått en avtale med rettighetshaver)
 • Arvestoff  + (materiale som består av [[Nukleinsyre|nukleinsyrer]])
 • Bresediment  + (materiale som blir eller har blitt transportert av isbreer i bevegelse)
 • Kartografisk materiale  + (materiale som, helt eller delvis, gjengir jorden eller et annet himmellegeme)
 • Rent stoff  + (materie som har ein fast eller konstant kjemisk samansetnad)
 • Ikke-boklig materiale  + (medier og materiale som ikke er i bokform, for eksempel filmer eller spill)
 • Immunterapi  + (medisinsk behandling hvor kroppens immunceller stimuleres til å bekjempe sykdom, for eksempel ved å angripe kreftceller)
 • Håndbrekk  + (mekanisk bremsesystem beregnet på parkering)
 • Vindusvisker  + (mekanisme med gummiblad designet for å fjerne vann og smuss fra (front)rute)
 • Akselløfter  + (mekanisme montert på kjøretøy for å heve akselen fra underlaget og senke den ned igjen)
 • Tilbakekoblingsmekanisme  + (mekanisme som gjer at ei klimaendring har konsekvensar som igjen påverkar klimaet)
 • Styring  + (mekanisme som overfører førers bevegelser til styrehjulene)
 • Twittermelding  + (melding skriven på nettenesta Twitter)
 • Vrakmelding  + (melding som utfylles ved mottagelse av kassert kjøretøy på behandlingsanlegg)
 • Hurtigbuffer  + (mellomlager av data for å øke ytelsen ved lesing eller skriving av data)
 • Kjernemembran  + (membran som avgrenser [[Cellekjernen|cellekjernen]] fra [[Cytoplasma|cytoplasma]])
 • Endosom  + (membranavgrenset [[Vesikkel|vesikkel]] i en eukaryot [[Celle|celle]])
 • Vesikkel  + (membranomsluttet blære for intracellulær lagring, degradering eller transport av stoffer)
 • Morfem  + (mengd av [[Morf|morfar]] med same tyding)
 • Leksem  + (mengd av ordformer som står i eit bøyingstilhøve til kvarandre)
 • Stoffmengde  + (mengde av et stoff angitt i [[Mol|mol]])
 • Innstråling  + (mengde av solstråling som når jorda, avhengig av breddegrad og årstid)
 • Utslippsintensitet  + (mengde klimagassutslipp i forhold til omfanget av virksomheten som utslippene kommer fra, uttrykt ved utslippsmengde per enheten som virksomheten er forbundet med)
 • Konsentrasjon  + (mengde stoff (som masse, volum eller antall partikler) i forhold til mengde [[Løsningsmiddel|løsningsmiddel]] eller til hele løsningen)
 • Mol  + (mengde stoff som inneheld eit visst tal på partiklar)
 • Solinnstråling  + (mengde stråling fra solen som når jordkloden sett i forhold til breddegrad og årstid)
 • Bestand  + (mengden av bøker, tidsskrift og andre dokumenter i et biblioteks [[samling|samling]])
 • Samling  + (mengden av dokumenter som et arkiv, et bibliotek, et museum eller en privatperson besitter)
 • Lagringskapasitet  + (mengden data som kan lagres på en gitt enhet)
 • Syntetisk fiber  + (menneskeskapt fiber som vert laga av syntetiske organiske polymerar)
 • Kunstig satellitt  + (menneskeskapt objekt som er plassert i bane rundt et himmellegeme, for eksempel et [[Romfartøy|romfartøy]] i bane rundt jorda)
 • Artefakt  + (menneskeskapt objekt, til forskjell fra naturlige gjenstander)
 • Skanning  + (mental behandling av deler av et forløp)
 • Innprenting  + (mental prosess der ein struktur blir styrkt gjennom gjentatt aktivering)
 • Lydbegrep  + (mental representasjon av eit fonetisk uttrykk)
 • Begrep  + (mental representasjon av eit konkret eller abstrakt fenomen i omverda)
 • Sansebegrep  + (mental representasjon av eit sanseinntrykk)
 • Enhet  + (mental struktur som er innprenta i så stor grad at han har blitt ein automatisert rutine)
 • Sverdruptransport  + (meridional transport av sjøvann i det indre av verdenshavene som er drevet av horisontal variasjon i det sonale vindpådraget)
 • Slitasje  + (merke eller kvalitetsforringelse som følge av hard eller langvarig bruk)
 • Annotere  + (merke komponenter i en tekst for å få oversikt over deres egenskaper; [[Tagge|tagge]])
 • Tagge  + (merke, [[Annotere|annotere]] en tekst eller et korpus med metaspråklig eller metatekstuell informasjon.)
 • Uedelt metall  + (metall som blir oksidert av H+-ioner.)
 • Metallion  + (metall som har ein positiv ladning)
 • Elektrode  + (metallstaven eller halvcellen som utgjør den ene delen av en elektrokjemisk celle.)
 • Offeranode  + (metallstykke som oksideres lettere enn jern eller et annet bruksmetall og hindrer korrosjon.)
 • Mitokondriedonasjon  + (metode for assistert befruktning hvor man overfører [[Cellekjerne|cellekjernen]] fra et egg til et donoregg med friske mitokondrier for å unngå mitokondriesykdom)
 • In vitro-fertilisering  + (metode for assistert befruktning som innebærer befruktning utenfor kroppen)
 • Haber-Bosch-prosessen  + (metode for industriell fremstilling av ammoniakkgass fra hydrogengass og nitrogengass.)
 • Bevisstgjøringsgruppe  + (metode for kollektivt å utvikle bevissthet om undertrykkelse gjennom utveksling av personlige erfaringer)
 • Kryptografi  + (metode for kryptering (koding) av dekryptering (dekoding) av data)
 • Kryptering  + (metode for å gjøre data (for eksempel tekst) uleselig for andre ved hjelp av en matematisk funksjon (krypteringsteknikk/-algoritme) og en forhåndsbestemt nøkkel)
 • Proton NMR spektroskopi  + (metode for å bestemme strukturen av moleky
  metode for å bestemme strukturen av molekylene i et organisk stoff. Metoden bygger på at 1H i molekylene har spinn og er en magnetisk dipol­. I et magnetfelt gir dette opphav til energi­nivåer. Radiobølger kan føre til overgang mellom energinivåene og gi topper i et spekter som er karakteristisk for stoffet.
  spekter som er karakteristisk for stoffet.)
 • Materialundersøkelse  + (metode for å fastlegge egenskaper hos råvarer og halvfabrikata, til dels også ferdigvarer og konstruksjoner, som er av betydning for bruken av materialene)
 • Sekvensering  + (metode for å fastslå rekkefølgen av [[nukleotid|nukleotider]] i [[DNA|DNA-]] eller [[RNA|RNA-molekyler]])
 • DNA-sekvensering  + (metode for å fastslå rekkefølgen av [[nukleotid|nukleotider]] i DNA-molekyler)
 • RNA-sekvensering  + (metode for å fastslå rekkefølgen av [[Nukleotid|nukleotidene]] i RNA-molekyler)
 • Eksomsekvensering  + (metode for å fastslå rekkefølgen av [[Nukleotid|nukleotider]] i den samlede mengden [[Ekson|eksoner]] i en enkeltcelle eller organisme)
 • Genomsekvensering  + (metode for å fastslå rekkefølgen av [[Nukleotid|nukleotider ]]i den samlede mengden [[Arvestoff|arvestoff]] i en enkeltcelle eller organisme)
 • Kryssjekking  + (metode for å finne maskin- eller programfeil i en datamaskin eller tilbehør)
 • Polymerase-kjedereaksjon  + (metode for å lage flere kopier av en bestemt [[DNA-sekvens|DNA-sekvens]] ved bruk av en [[DNA-polymerase|DNA-polymerase]])
 • Reproduktiv kloning  + (metode for å lage individer som har identisk DNA med et annet individ)
 • Lenkede data  + (metode for å offentliggjøre, dele og knytte sammen data på vebben ved hjelp av unike URI-er)
 • Separasjon  + (metode for å separere ett eller flere stoffer (gass, væske, fast stoff) fra andre)
 • Rekombinant DNA-teknikk  + (metode for å sette sammen (rekombinere) biter av DNA)
 • Kromatografi  + (metode for å skilje [[Kjemisk stoff|kjemiske stoff]] i blandingar frå kvarandre ved at kjemiske stoff med ulike eigenskapar vert transporterte med ulik snøggleik gjennom eit system)
 • Dialyse  + (metode for å skille lavmolekylære stoffer fra høymolekylære gjennom å la de lavmolekylære diffundere gjennom en halvgjennomtrengelig membran (dialysemembran) i vannholdig løsning)
 • Gasskromatografi  + (metode for å skille stoffer i en gassblanding fra hverandre ved å føre dem gjennom en kolonne med adsorberende stoff)
 • Ekstraksjon  + (metode for å skille stoffer ut fra forskjell i løselighet i et løsemiddel.)
 • Vitrifisering  + (metode hvor celler eller vev nedfryses svært hurtig i flytende nitrogen)
 • Nedskalering  + (metode hvor man beregner lokal og regional informasjon basert på storskalamodeller eller dataanalyse på global skala)
 • Kildekritikk  + (metode som benyttes for å vurdere informasjonens relevans, aktualitet og troverdighet)
 • Induksjonslading  + (metode som tillater trådløs lading, uten fysisk kontakt mellom batteriet og strømkilden, ved hjelp av elektromagnetisk induksjon)
 • Phiske  + (metode(r) for å få tak i offerets følsomme informasjon)
 • Nanoteknologi  + (metoder for å bygge opp et [[materiale|materiale]] [[atom|atom]] for atom.)
 • Tyngdepunkt  + (middelpunkt for (tyngden av) en masse el. en gjenstand)
 • Dagsprøvekjennemerke  + (midlertidig [[kjennemerke]], gyldig for en dag av gangen, som er tillatt brukt på kjøretøy som ikke er registrert)
 • Stormflo  + (midlertidig hevelse av havoverflaten forårsaket av ekstreme meteorologiske forhold, som for eksempel et [[Lavtrykk|lavtrykk]] og/eller sterk vind)
 • Prøveskilt  + (midlertidig kjennemerke tillatt brukt på kjøretøy som ikke er registrert)
 • Mesosfære  + (midtre del av [[Atmosfære|atmosfæren]] som strekker seg fra 50 km til 85 km over havet)
 • Stratosfære  + (midtre del av [[Atmosfære|atmosfæren]] som strekker seg fra 10 km til 50 km over havet)
 • Mikrofiche  + (mikrofilmkort med bilde av boksider, dokumenter og lignende ofte er redusert 25 ganger fra sin originale størrelse)
 • Krystalitt  + (mikroskopisk [[Krystall|krystall]])
 • Kiselalge  + (mikroskopisk alge som lever i hav og innsjøer eller i fuktige miljøer på land, og som har et ytre skall av silisiumoksid)
 • Ferje  + (mindre båt til å frakte folk eller større, spesialbygd båt til å frakte folk og kjøretøy)
 • Gebyrpliktig overtredelse  + (mindre lovbrudd som fører til økonomisk sanksjon som juridisk sett ikke regnes som straff)
 • Polart lavtrykk  + (mindre og kortvarig [[Lavtrykk|lavtrykk]] som dannes i polare strøk)
 • Delprøve  + (mindre prøve som blir tatt ut av en større prøve på en slik måte at den kan forventes å være representativ)
 • Ordtelling  + (miniprogram for telling av ord i en tekst)
 • Flashminne  + (minne som kan skrives over og som holder på informasjonen når strømmen er slått av)
 • Morf  + (minste tydingsberande segment av eit ord)
 • Motorredskap  + (mobil maskin/selvkjørende arbeidsredskap som har hjul og/eller belter)
 • Gestpartitur  + (modell av hvordan de [[Artikulatorisk gest|artikulatoriske gestene]] i et ord er organisert i tid og artikulatorisk sjikt)
 • Kjønnsmodell  + (modell for å skildre kjønn som omfattar ein, to eller eit mangfald av kjønnskategoriar og relasjonen mellom desse)
 • Halvempirisk modell  + (modell hvor beregningene er basert både på observerte sammenhenger og teoretiske betraktninger)
 • VSEPR-modellen  + (modell som forklarer et molekyls geometri ut fra frastøtingen mellom bindende og ledige elektronpar på et sentralatom)
 • Bruksbasert modell  + (modell som legger til grunn at språklig organisering er basert på erfaring med språkbruk)
 • Tilpasning  + (modifikasjon av en organisme eller deler a
  modifikasjon av en organisme eller deler av den som gjør den mer skikket til å overleve under betingelsene som råder i dens miljø, et arvelig fysisk eller adferdsmessig trekk som fyller en spesifikk funksjon og forbedrer en organismes fitness eller overlevelse
  er en organismes fitness eller overlevelse)
 • Klimamodifisering  + (modifisering av miljø eller klima for å motvirke eller dempe klimaendringer)
 • Dipol  + (molekyl med én positiv og én negativ ende.)
 • Polart molekyl  + (molekyl som har en dipol)
 • Funksjonelt molekyl  + (molekyl som har normal biologisk aktivitet)