Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «person som har skrevet eller på annen måte er ansvarlig for en tekst». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 251 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Kontakt- og reservasjonsregisteret  + (nasjonalt register over innbyggerens kontaktinformasjon og reservasjon)
 • Motorvognregisteret  + (nasjonalt register som forvaltes av Statens vegvesen, med opplysninger om alle registrerte kjøretøy)
 • Sårbarhet for klimaendring  + (naturens og samfunnets følsomhet ovenfor klimaendringer eller manglende evne til å håndtere konsekvenser av klimaendringer)
 • Gravitasjonslinseeffekt  + (naturfenomen som består i at lys bøyes av på vei mot en observatør som følge av at det befinner seg en [[Gravitasjonslinse|gravitasjonslinse]] mellom lyskilden og observatøren)
 • Himmellegeme  + (naturlig dannet objekt som befinner seg i [[Verdensrom|verdensrommet]])
 • Singel  + (naturlig forekommende steinmateriale med sortering innenfor området 4 til 90)
 • RNA-interferens  + (naturlig prosess eller metode der et kort [[RNA|RNA-molekyl]] hemmer genuttrykk)
 • Naturlig satellitt  + (naturlig skapt objekt som går i bane rundt et større objekt)
 • Domenenavn  + (navn på datanettverk eller gruppe av maskiner i et stort nettverk)
 • Brukernavn  + (navn som er knyttet til en bestemt bruker i et datasystem)
 • Nomenklatur  + (navneregler for kjemiske bindinger)
 • Asterisk  + (navnet på tegnet *)
 • Underskrift  + (navnetrekk under dokument (som tegn på godkjenning el. samtykke))
 • Fil  + (navngitt samling av informasjon som et program, en bildefil eller et tekstdokument)
 • Hantzsch–Widman-systemet  + (navnsettingssystem for [[heterosyklisk forbindelse|heterosykliske forbindelser]])
 • Våtforasking  + (nedbryting av [[Organisk forbindelse|organiske sambindingar]] eller stoff i ein prøve ved hjelp av sterke [[Oksidasjonsmiddel|oksidasjonsmiddel]], til dømes salpetersyre eller svovelsyre)
 • Sludd  + (nedbør av våt, regnblandet snø)
 • Regn  + (nedbør i form av dråper med tverrmål over ca. 0,5 mm)
 • Snø  + (nedbør i form av iskrystaller)
 • Hagl  + (nedbør i form av små, runde iskorn)
 • Yr  + (nedbør med dråpestørrelse mindre enn 0,5 mm og som er store/tunge nok til at de faller ut av en sky/tåke og fanges opp i en nedbørmåler)
 • Troposfære  + (nederste del av [[Atmosfære|atmosfæren]] som strekker seg fra bakken og havoverflaten til rundt 10 km over havet)
 • Atmosfærisk grenselag  + (nederste lag av atmosfæren som blir direkte påvirket av jordoverflaten i løpet av relativt kort tid)
 • Bindelag  + (nedre del av asfaltdekket, dvs. lag mellom [[slitelag]] og [[bærelag]])
 • Anion  + (negativt lada [[Ion|ion]])
 • Elektron  + (negativt ladd [[subatomær partikkel|subatomær partikkel]])
 • Hydrid  + (negativt ladet hydrogenatom)
 • Læringsplattform  + (nettbasert system for administrasjon av elever, lærere, læremidler og kurs)
 • E-business  + (netthandel, forretningsvirksomhet over internett)
 • Bondefangeri  + (nettsidejuks der intetanende brukere ledes til en annen (og fiendtlig) nettside enn den de tror de er på)
 • Nettpost  + (nettsted der man kan lese, skrive, hente og sende e-post)
 • Kosmisk nettverk  + (nettverk av [[Galaksefilament|galaksefilamenter]])
 • Botnett  + (nettverk av datamaskiner (bots, zombier) som uten brukernes viten fjernstyres av uvedkommende)
 • Høyhastighetsnettverk  + (nettverk som kan holde spesielt høy hastighet på overføring av data)
 • Organisasjonsnummer  + (nisifret tall som brukes for å identifisere juridiske personer (enheter) i Norge, og tildeles ved registrering i [[Enhetsregisteret]])
 • Referansenivå  + (nivå til å måle eller vurdere endringer opp mot)
 • Spesifikator  + (node som i trestruktur etter X'-skjemaet er datter av XP og søster til X')
 • Komplement  + (node som i trestruktur etter X’-skjemaet er datter av X' og søster til X)
 • Entitet  + (noe som kan oppfattes eller refereres til i en analyse)
 • Nordisk Vegforum  + (nordisk bransjesamarbeidsforening for veg-, vegtransport- og vegtrafikksektoren med medlemmer fra både offentlig og privat sektor)
 • Proto-onkogen  + (normalt gen som ved [[mutasjon|mutasjonar]] kan bli omdanna til eit [[Onkogen|onkogen]])
 • Heteronormativitet  + (normsystem understøtta av institusjonar og handlingar, basert på ei førestilling om heteroseksualitet som naturleg og altomfattande)
 • Jernbaneverket  + (norsk forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet, med ansvar for norsk jernbanes infrastruktur)
 • Paginering  + (nummerering av sider i et dokument)
 • Protostjerne  + (nydannet [[Stjerne|stjerne]] som fremdeles trekker seg sammen på grunn av sin egen gravitasjon)
 • Opptrykk  + (nytt opplag eller ny utgave av en publikasjon uten vesentlige endringer i innholdet)
 • Rafide  + (nåleformet krystall, ofte i bunter i visse planteceller, som er laget av kalsiumoksalat eller kalsiumkarbonat)
 • Alternativ tittel  + (når [[hovedtittel|hovedtittel]] består av to likestilte deler)
 • Endringsordre  + (når byggherren eller hovedentreprenøren pålegger deg å levere noe mer, noe mindre eller noe annet enn det som følger av kontrakten, enten gjennom en ordinær eller en irregulær endringsordre)
 • Gjenbruk  + (når et produkt brukes flere ganger i sin opprinne­lige form)
 • Planvedtak  + (når kommunestyret gjør arealbruken bindende for den enkelte grunneier)
 • Enkeltmannsforetak  + (næringsvirksomhet som drives for en enkelt persons regning og risiko)
 • Invertert repetert sekvens  + (nærliggende, [[Repetert sekvens|repeterte sekvenser]] hvor sekvensen i den ene kopien er revers komplementær med sekvensen i den andre kopien)
 • Tenningsnøkkel  + (nøkkel til å slå tenningen på og av med)
 • Minnepinne  + (nøkkelstor enhet med fastminne (Flash-RAM) og USB-plugg)
 • Faksimile  + (nøyaktig, trykt gjengivelse av tegning, trykk, håndskrift etc.)
 • Zwitterion  + (nøytral [[Kjemisk forbindelse|sambinding]] med formelle elektriske ladningar av motsett teikn)
 • Matrikkelenhet  + (objekt som er registreringsenhet i en [[matrikkel]])
 • Satellitt  + (objekt som går i bane rundt et større objekt)
 • Sikkerhetskontroll  + (obligatorisk del av praktisk førerprøve der kandidaten blir bedt om å kontrollere at et gitt aspekt ved kjøretøyet (lys, bremser, varsellamper eller annet) fungerer tilfredsstillende samt forklare konsekvenser av eventuelle feil)
 • EU-kontroll  + (obligatorisk miljø- og sikkerhetskontroll av kjøretøy i henhold til [[Forskrift om periodisk kjøretøykontroll]])
 • Periodisk kjøretøykontroll  + (obligatorisk miljø- og sikkerhetskontroll av kjøretøy i henhold til [[Forskrift om periodisk kjøretøykontroll]])
 • Vigselsattest  + (offentlig attest om at en er lovformelig gift)
 • Regional planmyndighet  + (offentlig instans (fylkeskommune) som har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med [[regional planstrategi]], [[regional plan]] og [[regional planbestemmelse]] etter reglene i kapittel 7 og 8 i Plan- og bygningsloven)
 • Godkjenningsmyndighet  + (offentlig instans med ansvar for å kontrollere om vilkårene for godkjenning er tilstede)
 • Utstedende myndighet  + (offentlig instans med myndighet til å utferdige juridiske dokumenter som pass o.l.)
 • Vedtaksmyndighet  + (offentlig instans med rettighet til å treffe beslutning)
 • Trafikkstasjon  + (offentlig organ underlagt Statens vegvesen som har ansvar for kontroll, tilsyn og veiledning ifm. førere og kjøretøy (tidligere Biltilsynet))
 • Havarikommisjonen  + (offentlig undersøkelseskommisjon som skal utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker)
 • Riksveg  + (offentlig veg med Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen som vegmyndighet)
 • Fylkesveg  + (offentlig veg med fylkesutvalget som vegmyndighet)
 • Publikasjon  + (offentliggjort dokument)
 • Vitenskapelig publisering  + (offentliggjøring av resultater på grunnlag av vitenskapelige studier, som ofte har gått gjennom [[fagfellevurdering|fagfellevurdering]])
 • Matrikkelnummer  + (offisiell betegnelse for hver individuell [[matrikkelenhet]])
 • Bostedsadresse  + (offisiell, folkeregistrert adresse)
 • Pass  + (offisielt legitimasjonsbevis som dokumenterer innehaverens nasjonalitet og identitet ved reiser i utlandet)
 • Matrikkel  + (offisielt register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser)
 • OSS  + (ofte stilte spørsmål)
 • Referansesamling  + (oftest brukt for å beskrive en delsamling der fysiske [[referanseverk|referanseverk]] som, for eksempel, leksikon, ordbøker er organisert og presentert)
 • Dess-Martin-oksidasjon  + (oksidering av primære og sekundære alkoholer til aldehyder og ketoner ved hjelp av triacetoksiperiodinan)
 • Oksoniumion  + (oksygenkation med tre bindinger)
 • Taleruavhengig  + (om talegjenkjenningssystem som kan kjenne igjen tale uavhengig av personens stemmekvalitet)
 • Diasotering  + (omdannelse av et primært anin, RNH2, til et diasoniumion, RN2+, ved behandling med salpetersyrling)
 • Databehandlingsutstyr  + (omfatter alle former for (data)maskinvare)
 • Filbehandling  + (omfatter alle former for håndtering av filer)
 • Biblioteksektor  + (omfatter bibliotekenes virksomhetsområde, og inkluderer interesseorganisasjoner, fagforeringer og utdanningsinstitusjoner)
 • Bibliotektjeneste  + (omfatter de aktiviteter og tjenester et bibliotek tilbyr, f.eks bokutlån, [[språkkafé|språkafé]], [[referansetjeneste|referansetjeneste]] og undervisning)
 • Livslang læring  + (omfatter læring på alle arenaer, for alle aldersgrupper, og både opplæring og læring gjennom andre aktiviteter)
 • Kompilering  + (omforming av kildekode til maskinkode)
 • Matriks  + (omgjevnadane til ei analytt i ein prøve, f.eks interferentar, løysingsmiddel,tilsette reagensar og all anna materie analytten opptrer sammen med)
 • Mentalt rom  + (omgrepsfelt som vert skapt medan ein snakkar eller tenkjer)
 • Sone  + (område der et trafikkskilt har gyldighet)
 • Strålingssone  + (område i en [[stjerne|stjerne]] hvor energi transporteres utover i stjernen via [[elektromagnetisk stråling|elektromagnetisk stråling]])
 • Konveksjonssone  + (område i en [[stjerne|stjerne]] hvor energi transporteres utover i stjernen via [[konveksjon|konveksjon]])
 • Aktivt sete  + (område i et enzym der substratet bindes)
 • Høytrykk  + (område med høyere lufttrykk på bakkenivå enn omgivelsene)
 • Lavtrykk  + (område med lavere lufttrykk på bakkenivå enn omgivelsene)
 • Ionisk atmosfære  + (område med motsatt ladde partikler rundt et [[Ion|ion]] i en [[Løsning|løsning]])
 • Proteinmotiv  + (område på eit [[Protein|protein]] som har ein særskild tredimensjonal struktur og arkitektur som gjev ein spesiell funksjon)
 • Døgnhvileplass  + (område som er tilrettelagt for hensetting av vogntog i langtransport slik at sjåførene kan innta normal døgnhvil)
 • Refugium  + (område som har unngått drastiske endringer forårsaket av klima, f.eks. nunataker, som er områder som har unngått nedising under istidene)
 • Klimavernsone  + (område som skal vernes for å hindre at inngrep og endringer i eksisterende terreng og vegetasjon fører til uheldige endringer i lokalklimatiske forhold)
 • Kommune  + (område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet underlagt staten, men med et visst selvstyre)
 • Node  + (område utan elektrontettleik)
 • Havn  + (område ved kyst eller elvemunning som er beskyttet mot vind og sjø slik at fartøyer kan ligge trygt fortøyd eller til ankers)
 • Elektroteknikk  + (området av teknikken som angår elektrisitetens anvendelse og som omfatter svakstrømteknikk og sterkstrømteknikk)
 • Translitterasjon  + (omskrivning fra et alfabet til et annet, der man ønsker å oppnå overenstemmelse tegn for tegn)
 • Varmstart  + (omstart av en datamaskin ved å trykke på "reset"-knappen eller ved å trykke tastene Ctrl, Alt og Del samtidig)
 • Siktforhold  + (omstendigheter ved luftens tilstand som påvirker trafikanters synsvidde)
 • Flytting  + (operasjon hvor en [[Frase|frase]] eller en mindre enhet beveger seg til en annen posisjon i den syntaktiske strukturen)
 • Flerbrukeroperativsystem  + (operativsystem som kan brukes av flere brukere samtidig)
 • Filallokeringstabell  + (operativsystemets organisering av filene på et lagringsmedium)
 • Akkvisisjon  + (oppbygging av bibliotekets samling, via kjøp, abonnement eller gaver)
 • Byggherre  + (oppdragsgiver for en byggmester)
 • Vegfylling  + (oppfylling på opprinnelig terreng, som vegen legges på)
 • Oppmålingsforretning  + (oppgave som går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføring)
 • Retensjonstid  + (opphaldstid til eit kjemisk stoff i eit kromatografisk system)
 • Akkumulasjon  + (opphopning av masse)
 • Fortauskant  + (opphøyd linje av kantstein eller betong som utgjør skillet mellom [[kjørebane]] og [[fortau]])
 • Slitasjevarsler  + (opphøyninger i dekkets riller eller inngraverte siffer i dekkets slitebane som viser gjenstående mønsterdybde)
 • Personopplysning  + (opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson)
 • Kredittopplysning  + (opplysning om en persons eller en virksomhets økonomiske situasjon og kredittverdighet)
 • Impressum  + (opplysning om en publikasjons utgivelsessted (eventuelt trykkested), utgiver og trykkeår)
 • Sensitiv personopplysning  + (opplysning om<br />a) rasemessig ell
  opplysning om<br />a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, <br />b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, <br />c) helseforhold, <br />d) seksuelle forhold,<br />e) medlemskap i fagforening
  ld,<br />e) medlemskap i fagforening)
 • Explicit  + (opplysning på slutten av teksten i et manuskript eller en eldre, trykt bok som angir at teksten er avsluttet, motsatsen til [[inplicit|inplicit]])
 • Åpen for kolonnekjøring  + (opplysning som brukes når en veg kun er åpen for kjøring etter en [[ledebil]])
 • Envegskjøring  + (opplysningsskilt 526.1 som angir at kjøring bare er tillatt i pilens retning)
 • Gågate  + (opplysningsskilt 548 som viser gate forbeholdt fotgjengere)
 • Gangfelt  + (oppmerket felt for fotgjengere)
 • Brukeradministrasjon  + (opprette, organisere og slette brukere i et datanettverk)
 • Bomveg  + (opprinnelig veg som er stengt med bom slik at kjøretøyet må betale [[bompenger]], nå ofte veg med elektronisk innkreving av bompenger ved passering av [[bomstasjon]])
 • Luking (biblioteksamlinger)  + (opprydding i en samling for å fjerne materiale som er foreldet, ødelagt eller ikke i bruk)
 • Registerterm  + (oppslagsord i en [[Indeks|indeks]])
 • Leksikon (bibliotekfag)  + (oppslagsverk med forklarende artikler om ulike tema fra hele kunnskapsområdet eller innenfor et bestemt fag)
 • Endocytose  + (opptak av [[Molekyl|molekyler]] og partikler i en [[Celle|celle]] ved invaginering av cellemembranen slik at det dannes en [[Vesikkel|vesikkel]] ([[Endosom|endosom]]))
 • Lydopptak  + (opptak der lydvibrasjoner er blitt registrert ved makaniske eller elektriske hjelpemidler, slik at lyden kan reproduseres)
 • Drivhuseffekt  + (oppvarming av atmosfæren og overflata til jorda som følgje av at nokre av gassane i atmosfæren absorberer ein del av den infraraude varmestrålinga frå jordoverflata)
 • Sintring  + (oppvarming av pulver til ein temperatur der partiklane i pulveret vert klistra saman)
 • Briller  + (optisk innretning med (to) glass i innfatning som bæres foran øynene for å bedre synet)
 • Kjerne (lingvistikk)  + (ord eller node i den syntaktiske strukturen som bestemmer en [[Frase|frases]] kategori)
 • Frase  + (ord eller ordgruppe som fungerer som en enhet, og som kan ha en [[Syntaktisk funksjon|syntaktisk funksjon]])
 • Setning (Lingvistikk)  + (ord eller ordgruppe som uttrykker en [[Proposisjon|proposisjon]])
 • Emneord  + (ord eller uttrykk som er valgt for å betegne emne, tema, idé eller saksforhold, og som brukes for [[indeksere|indeksere]] et dokument eller en [[artefakt|artefakt]])
 • Term  + (ord eller uttrykk som inngår i et fagspråk eller terminologi, innen bibliotekfaget særlig brukt i betydningen indeksterm eller søketerm (ofte som kortform av disse))
 • Tittel  + (ord eller uttrykk som opptrer som navn på et dokument eller et verk)
 • Mikro  + (ord med flere betydninger i IKT)
 • Kjerne  + (ord med flere betydninger: i operativsystem (kernel), i prosessor (core))
 • PukkelOrd  + (ord med store bokStaver inne i ordene)
 • Stoppord  + (ord som blir utelatt ved opprettelse fra en søkeindeks, som regel fordi de ikke regnes som meningsbærende)
 • Ordform  + (ord som er ei [[Fonologisk enhet|fonologisk]] eller ortografisk eining)
 • Homonym  + (ord som har samme ortografiske eller fonetiske form, men som har flere og ikke-relaterte betydninger)
 • Subjunksjon  + (ord som markerer ei [[Leddsetning|leddsetning]])
 • Maskinlesbar ordbok  + (ordbok eller ordliste som kan leses ved hjelp av programvare)
 • Elektronisk ordbok  + (ordbok i elektronisk format)
 • IKT-ordbok  + (ordbok med forklaringer på ord, uttrykk og forkortelser brukt i informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT))
 • Kontrollert vokabular  + (ordliste der ordenes form, betydning og tilføyelser av nye ord er gjenstand for normativ kontroll.)
 • Omklassifisering  + (ordning av gjenstander eller emner i nye eller oppdaterte grupper eller klasser)
 • Bildeling  + (ordning der flere personer/hushold deler et antall biler som eies av et foretak eller av andre privatpersoner)
 • Systematisk ordning  + (ordning etter formalisert emnebeskrivelse, gjerne et klassifikasjonsskjema)
 • Offentlig-privat samarbeid  + (ordning for å finansiere bygging av offentlige bygninger og veier der ansvar og risiko for prosjektering, bygging, finansiering, drift og vedlikehold overlates til en privat aktør basert på en bestilling av en tjeneste fra det offentlige)
 • Informasjonstjeneste  + (organisasjon eller avdeling som formidler informasjon til organisasjonens medarbeidere, kunder eller offentligheten)
 • Brukergruppe  + (organisasjon eller nettverk av databrukere)
 • Bibliotekforening  + (organisasjoner med et bibliotekfaglig formål, som f.eks Norsk bibliotekforening, Nolug)
 • Elektronskall  + (organisering av elektroner utenfor atomkjernen)
 • Filsystem  + (organisering av filer på et lagringsmedium)
 • Parallellstilling  + (organisering av språkdata slik at en bruker eller et dataprogram forstår hvilke deler av ett datasett som hører til et annet, tilsvarende datasett)
 • Mappe  + (organisert samling av filer)
 • Ylid  + (organisk [[Kjemisk forbindelse|sambinding]] som inneheld naboatom som har ei formell positiv og ei formell negativ ladning, og der begge atoma har fulle oktettar av elektron)
 • Styren  + (organisk forbindelse med kjemisk formel C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH=CH<sub>2</sub>)
 • Karboksylsyre  + (organisk forbindelse som inneholder den funksjonelle gruppen -COOH)
 • Arylgruppe  + (organisk gruppe som er avledet av et [[aromatisk hydrokarbon|aromatisk hydrokarbon]] ved å fjerne et hydrogen)
 • Propylgruppe  + (organisk gruppe som har formelen CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-)
 • Metoksygruppe  + (organisk gruppe som har formelen CH<sub>3</sub>O-)
 • Petrokjemi  + (organisk kjemi som omhandlar stoff og reaksjonar med råvarer frå olje og naturgass)
 • Nitrogenbase  + (organisk molekyl med et nitrogenatom som er en base)
 • Koenzym  + (organisk molekyl som er mellombels bunde til eit enzym, og som er nødvendig for at enzymet skal fungere)
 • Nukleosid  + (organisk molekyl som er oppbygd av ein av nitrogenbasane [[Adenin|adenin]] (A), [[Tymin|tymin]] (T), [[Uracil|uracil]] (U), [[Cytosin|cytosin]] ( C) eller [[Guanin|guanin]] (G) bunde til ein [[Pentose|pentose]] (deoksyribose eller ribose))
 • Organisk redoksreaksjon  + (organisk reaksjon der det foregår både en [[Oksidasjon|oksidasjon]] og en [[Reduksjon|reduksjon]])
 • Elektrofil aromatisk substitusjon  + (organisk reaksjon der et atom som er festet til et aromatisk system, blir erstattet av en [[Elektrofil|elektrofil]])
 • Baeyer-Villiger-reaksjon  + (organisk reaksjon som danner en [[Ester|ester]] fra et [[Keton|keton]] ved hjelp av en [[Persyre|persyre]])
 • Olefinmetatese  + (organisk reaksjon som inneber omfordeling av delar av [[Alken|olefinar (alken)]] ved kutting og gjendanning av karbon-karbon-dobbeltbindingar)
 • Aromatisk ring  + (organisk sambinding som er samansett av eit konjugert, plant ringsystem)
 • Alkylbenzen  + (organisk sambinding som har ei alkylgruppe bunde til ein benzenring)
 • Olje  + (organisk væske, lite flyktig og uløselig i vann.)
 • Polysyklisk aromatisk hydrokarbon  + (organiske forbindelser av karbon og hydrogen som er bygd opp av to eller flere 5- og 6-ringer som danner et sammenhengende plan)
 • Genmodifisert organisme  + (organisme hvor den genetiske sammensetningen er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi)
 • Embryo  + (organisme i et tidlig stadium av utviklingen)
 • Geoide  + (overflate der havet med konstant tetthet vil være i likevekt og ro)
 • Planum  + (overflaten av [[underbygning]]en)
 • Translasjon  + (overføring av baserekkjefølgje i eit [[Budbringer-RNA|bodbringar-RNA-molekyl]] til ei lineær rekkjefølgje av [[Aminosyre|aminosyrer]] i eit [[Protein|protein]])
 • Dataorverføring  + (overføring av data mellom to eller flere enheter av maskinvare eller programmer)
 • Datakommunikasjon  + (overføring av digital informasjon mellom datamaskiner eller mellom brukerutstyr og en datamaskin)
 • Vandring  + (overføring av en gruppe, et atom eller en dobbeltbindning fra en del av molekylet til en annen del av molekylet)
 • Vertikal genoverføring  + (overføring av genene fra foreldre til avkom ved tradisjonell arv)
 • Horisontal genoverføring  + (overføring av genetisk materiale mellom ubeslektede organismer, for eksempel ved hjelp av bakterier, virus eller plasmider)
 • Strømming  + (overføring av lyd eller video over Internett hvor avspillingen foregår samtidig med nedlastingen uten at mottakeren trenger å vente til hele datamengden er overført)
 • Telekommunikasjon  + (overføring av lyd, bilder, signaler, skrift, tegn eller annen informasjon via telefon, radio, TV eller andre elektriske, elektromagnetiske, optiske eller akustiske medier)
 • Projeksjonsformel  + (overføring av punkt frå ei referanseflate til ei projeksjonsflate)
 • Systemskifte  + (overgang mellom ulike løsninger for syklister på en strekning)
 • Innfartsveg  + (overgangsstrekning mellom spredt bebyggelse og et område med gatestruktur)
 • Adapter  + (overgangsstykke for kopling av to enheter som i utgangspunktet ikke passer sammen fysisk)
 • Varmgang  + (overoppheting)
 • Dataassistert oversettelse  + (oversetting av tekst fra et språk til et annet ved hjelp/støtte av ordlister, termlister, oversetterminne osv.)
 • Bøyeliste  + (oversikt over antall, størrelse, lengde og form på armeringen i en konstruksjon)
 • Offentlig journal  + (oversikt over dokumenter kommet inn til og sendt ut fra en bedrift eller organisasjon en gitt dato, f.eks. en kommunes offentlige journal)
 • Elektronkonfigurasjon  + (oversikt over plasseringa av elektron i orbitalar i eit atom, molekyl eller ion)
 • Karosseri  + (overstell, vognkasse på kjøretøy)
 • Overlast  + (overtredelse av bestemmelser om last av aksel/akselkombinasjon eller totalvekt)
 • Automatisk trafikkontroll  + (overvåking av et kjøretøys fart ved hjelp av fotobokser, samt oppfølging av de fartsovertredelser fotoboksene avdekker)
 • Drift og overvåking av veg  + (overvåking av vegen og vegmiljøet (f.eks. vegdekke, snø og is, vind, tåke) og styring av nødvendig informasjon til trafikanten, samt vedlikehold og reparasjoner i tilfelle ugunstige eller farlige situasjoner oppstår)
 • Isoelektrisk punkt  + (pH-verdi som angir at en [[Kjemisk forbindelse|forbindelse]] ikke har netto ladning)
 • Distro  + (pakke som inneholder kjernen i et operativsystem og et utvalg av tilleggsvarer)
 • Korresponderende syre-base-par  + (par som består av en syre og den basen som dannes når syren avgir et proton, eller omvendt)
 • Innfartsparkering  + (parkering ved en stasjon eller holdeplass hvor en reiser kollektivt videre)
 • Ladepunkt  + (parkeringsplass eller sted med tilkoblingspunkt til en ladeinstallasjon ([[ladestolpe]] eller [[ladeboks]]))
 • Partialtrykk  + (partialtrykket til ein gass er trykket av gassen i ei blanding)
 • Nanopartikkel  + (partikkel som består av fra 10 til 1000 atomer.)
 • Subatomær partikkel  + (partikkel som eit [[atom|atom]] er oppbygd av)
 • Osmose  + (passasje av molekyler gjennom en halvgjennomtrengbar membran)
 • Viltundergang  + (passasje under veg der dyr i naturen kan krysse vegen)
 • Gasspedal  + (pedal for tilførsel av drivstoff til motoren)
 • Sykkel  + (pedaldrevet fremkostmiddel med to hjul etter hverandre)
 • Depositum  + (pengebeløp som blir stilt som sikkerhet eller garanti for betaling)
 • Gebyr  + (pengesum som betales for en tjeneste som utføres)
 • Døgnhvil  + (periode av døgnet som fører av tunge kjøretøy må hvile ifølge [[kjøre- og hviletidsbestemmelsene]])
 • Valensskall  + (periode der atomet befinner seg i periodesystemet)
 • Kosmisk mørketid  + (periode fra frakoblingsepoken og frem til dannelsen av de første stjernene og galaksene)
 • Reioniseringsepoke  + (periode fra rundt 500 millioner til rundt
  periode fra rundt 500 millioner til rundt en milliard år etter [[Det store smellet|det store smellet]] da [[Universet|universet]] gikk fra å være dominert av nøytrale [[Atom|atomer]] til å være dominert av ionisert plasma som følge av stråling fra den påbegynte dannelsen av [[Stjerne|stjerner]] og [[Galakse|galakser]] i universet
  rner]] og [[Galakse|galakser]] i universet)
 • Frakoblingsepoke  + (periode like etter [[Rekombinasjonsepoke|r
  periode like etter [[Rekombinasjonsepoke|rekombinasjonsepoken]] da det ble mulig for fotoner å løsrive seg fra materien og bevege seg fritt gjennom [[Universet|universet]] for første gang, observert som [[Kosmisk bakgrunnsstråling|kosmisk bakgrunnsstråling]]
  grunnsstråling|kosmisk bakgrunnsstråling]])
 • Rekombinasjonsepoke  + (periode rundt 380 000 år etter det store smellet da [[Temperatur|temperaturen]] i [[Universet|universet]] var lav nok til at [[Elektron|elektroner]], [[Proton|protoner]] og [[Nøytron|nøytroner]] kunne danne nøytrale hydrogen- og heliumatomer)
 • Siste istids maksimum  + (periode under den siste istiden der isbreer og isdekker hadde sin maksimale utbredelse)
 • Embryofase  + (perioden fra et egg befruktes til åtte uker inn i svangerskapet)
 • Tidsskrift  + (periodikum som inneholder artikler forfattet av en rekke forfattere og utgis med nummerering innenfor et år eller en årgang og som har felles tittelblad og innholdsfortegnelse)
 • Fastlinje  + (permanent forbindelse mellom forskjellige datanettverk)
 • Fiberduk  + (permeabel duk som hovedsakelig brukes til separasjon av gode og dårlige masser, eller som filter)
 • Tjenesteleverandør  + (person eller firma som er ansvarlig for å levere en (betalt) tjeneste til en mottaker)
 • Anbyder  + (person eller firma som gir [[anbud]])
 • Bilforhandler  + (person eller firma som kjøper og selger biler)
 • Transportør  + (person eller firma som transporterer gods)
 • Entreprenør  + (person eller firma som utfører arbeid for andre, vanligvis et større bygge- eller anleggsarbeid)
 • Abonnent  + (person eller organisasjon som har inngått kontrakt med en tilbyder av betalingstjenester)
 • Statsborger  + (person med rettslige bånd (i form av plikter og rettigheter) til en bestemt stat)
 • Trafikklærer  + (person som (med offentlig godkjenning) driver opplæring av person som vil ta førerkort for motorvogn)
 • IT-bibliotekar  + (person som arbeider med informasjonsteknologiske oppgaver i bibliotek)
 • Datakonsulent  + (person som arbeider med rådgivning innenfor informasjonsteknologi)
 • Ansvarshavende  + (person som er ansvarlig (overfor offentlige myndigheter) for at et arbeid blir utført etter forskriftene)
 • Medeier  + (person som er oppført som en av to eller flere eiere til et kjøretøy)
 • Ledsager  + (person som forestår øvingskjøring uten å være lærer etter trafikkopplæringsforskriften)
 • IT-ansvarlig  + (person som har ansvar for drift, vedlikehold og/eller innkjøp av datautstyr)
 • Systemansvarlig  + (person som har ansvar for driften av et datasystem)
 • Forfatter  + (person som har skrevet eller på annen måte er ansvarlig for en tekst)
 • Informasjonsspesialist  + (person som har utdanning i informasjonsvitenskap eller som jobber med å ivareta informasjonstjenester)
 • Spilleavhengighet  + (person som ikke klarer å slutte å spille når han/hun først begynner)
 • Datasnok  + (person som kan bryte seg inn i andre datasystemmer)
 • Redaktør  + (person som leder utgivelsen av en publikasjon, som en avis eller en artikkelsamling)
 • Sluttbruker  + (person som man utfører bibliotekfaglige tjenester for, for eksempel informasjons- og litteratursøk)
 • Passasjer  + (person som reiser med et befordringsmiddel (kommunikasjonsmiddel))
 • Medforfatter  + (person som samarbeider med en eller flere andre om utarbeidelsen av et verk, der alle personene har det samme ansvarsforholdet til verket)
 • Dokumentalist  + (person som utfører dokumentasjonsoppgaver i bibliotek, dokumentasjonssentre eller i virksomheter, og som er utdannet til dette, f.eks i [[dokumentasjonsvitenskap|dokumentasjonsvitenskap]])
 • Bruker  + (person, system eller lignende som sender eller mottar informasjon fra et informasjonsbehandlingssystem)
 • Den registrerte  + (personen som opplysningene kan knyttes til)
 • Ansvarsangivelse  + (personer eller korporasjoner som er ansvarlige for det intellektuelle eller artistiske innholdet i et [[åndsverk|åndsverk]], eller de som er ansvarlige for fremføringen av innholdet)
 • Refleksvest  + (plagg som reflekterer lys og brukes for økt synlighet i trafikken)
 • Sikkerhetsstrategi  + (plan for organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet i en virksomhet)
 • Symmetriplan  + (plan som deler et molekyl, slik at den ene halvdelen av molekylet er et speilbilde av den andre halvdelen)
 • Lasteplan  + (plan til last bak førerhuset på en lastebil)
 • Hendelse  + (planlagt begivenhet som påvirker trafikkavviklingen, f.eks. vegarbeid, sportsarrangementer, forestillinger, demonstrasjoner eller festivaler)
 • Internkontroll (Datatilsynet)  + (planlagt og systematisk styringssystem som virksomheter etablerer for å oppdage brudd på gjeldende regler)
 • Kvalitetssikring  + (planlagte og systematiske aktiviteter som gjøres for å oppnå at et produkt eller en tjeneste vil oppfylle kravene til kvalitet)
 • Prosjektering  + (planlegging av byggeprosjekt i form av utarbeidelse av tegninger, beskrivelser og beregninger)
 • Bt-plante  + (plante som er blitt genmodifisert ved at den har fått satt inn et [[Gen|gen]] for insektresistens fra bakterien Bacillus thuringiensis)
 • Herbicidresistent plante  + (plante som er genmodifisert ved at den har fått satt inn et gen som gjør at den er resistente mot visse sprøytemiddel (herbicider, ugrasmiddel))
 • Dagnøytral plante  + (plante som ikke er avhengig av en spesiell daglengde (nattlengde) for å blomstre)
 • Vegetasjon  + (plantebestanden innen et bestemt område)
 • Makrofossil  + (planterest (f.eks nål, blad, kongle og frø) som kan studeres og identifiseres uten bruk av mikroskop)
 • Bebyggelsesplan  + (plantype som forekommer i plan- og bygningsloven av 1985, i ny plan- og bygningslov av 2009 erstattet av [[reguleringsplan]] med detaljregulering)
 • Tekstjustering  + (plassering av tekst langs en horisontal eller vertikal akse)
 • Lastsikring  + (plassering, trygging og merking av gods som fraktes med transportmiddel)
 • Polyamidplast  + (plast danna på grunnlag av [[Polyamidharpiks|polyamidharpiks]])
 • Epoksyplast  + (plast dannet på grunnlag av [[Epoksyharpiks|epoksyharpiks]])
 • Polykarbonatplast  + (plast dannet på grunnlag av [[Polykarbonatharpiks|polykarbonatharpiks]])
 • Oppholdskort  + (plastkort i kredittkortformat som er bevis på oppholdstillatelse i Norge)
 • Fabrikasjonsplate  + (plate eller skilt/merke festet på kjøretøyet av fabrikanten, med tekniske spesifikasjoner nødvendige for å identifisere kjøretøyet samt gi sakkyndige myndigheter relevant informasjon om største totalvekt)
 • Skilt  + (plate eller tavle med opplysninger)
 • Kjennemerke  + (plate med en kombinasjon av sifre og eventuelt bokstaver som tjener til identifikasjon av et kjøretøy)
 • Tvangsmulkt  + (plikt til å betale til myndighetene når man ikke gjør som man er blitt pålagt)
 • Taushetsplikt  + (plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til noe man i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite som er underlagt slik plikt)
 • Pliktavlevering  + (plikt utgiver eller produsent av dokument med allment tilgjengelig informasjon har til å levere eksemplarer av disse til nasjonale samlinger)
 • Meldeplikt  + (plikten [[Behandlingsansvarlig|den behandlingsansvarlige]] har til å melde fra til Datatilsynet om behandling av [[Personopplysning|personopplysninger]])
 • Konsesjonsplikt  + (plikten den [[Behandlingsansvarlig|behandlingsansvarlige]] har til å innhente tillatelse fra Datatilsynet for å behandle [[Sensitiv personopplysning|sensitive personopplysninger]])
 • Snøplog  + (plog til å brøyte snø med)
 • Kokeeksplosjon  + (plutselig utslipp av ekspanderende damp og kokende væsker som følge av en katastrofal feil eller skade på et kjøretøy som frakter flytende gass under trykk)
 • Dekk  + (pneumatisk hjulring med eller uten slange)
 • Felteffekt  + (polarisering av eit molekyl i rommet)
 • Identitetspolitikk  + (politisk aktivitet organisert på grunnlag av en bestemt identitet, ofte artikulert i forbindelse med en sosial gruppes felles erfaringer av urettferdighet)
 • Feminisme  + (politisk rørsle og idéstraum med mål om å ende alle former for [[Sexisme|sexisme]])
 • Peptid  + (polymer av mindre enn ca. 50 aminosyrer)
 • Polysakkarid  + (polymer danna av ca. 10 eller fleire monosakkaridar)
 • Disakkarid  + (polymer danna av to monosakkaridar som er bundne saman med ei glykosidbinding)
 • Oligosakkarid  + (polymer danna av to til ca. ti monosakkaridar)
 • Taktisk polymer  + (polymer der konfigurasjonen til de repeterende enhetene i all vesentlighet er identisk)
 • Syndiotaktisk polymer  + (polymer der asymmetriske karbonatomer i molekylkjeden har alternerende konfigurasjon)
 • Kjedereaksjonspolymer  + (polymer der bindingane blir danna i ein kjedereaksjon)
 • Forgrenet polymer  + (polymer der molekylene består av en hovedkjede med sidekjede (forgreninger) som også er bygget opp av monomerenheter med videre forgreninger)
 • Nettverkspolymer  + (polymer der molekylkjedene danner et sammenhengende tredimensjonalt nettverk)
 • Helikat  + (polymer forbindelse som har struktur som en heliks)
 • Polyamid  + (polymer laga ved ein kondensasjonsreaksjon og bunde saman med amidbindingar (−CO–NH−))
 • Polyester  + (polymer laga ved ein kondensasjonsreaksjon og bunde saman med bindinga −COO−)
 • Isotaktisk polymer  + (polymer med en form for strukturell orden der polymerer med asymmetriske karbonatomer i molekylkjedene har lik konfigurasjon)
 • Homopolymer  + (polymer som består av bare en type monomer)
 • Kopolymer  + (polymer som er avleidd av to eller fleire monomerar)
 • Stereopesifikk polymer  + (polymer som har ei regelmessig sterisk organisering av grupper på asymmetriske karbonatom)
 • Polymerisering ved hjelp av olefinmetatese  + (polymeriseringsmetode som skjer på grunnlag av [[Olefinmetatese|olefinmetatese]])
 • Web 2.0  + (populærbetegnelse på den nye situasjonen på World Wide Web med deltagerdrevne, interaktive nettjenester, som mulliggjør kommunikasjon mellom deltakerne gjennom [[Sosialt_medium|sosiale medium]])
 • Tropyliumion  + (positivt [[Ion|ion]] med formel C<sub>7</sub>H<sub>7</sub> som har ein ring med sju karbonatom)
 • Proton  + (positivt ladd [[subatomær partikkel|subatomær partikkel]].)
 • Karbokation  + (positivt ladet organisk ion hvor ladningen tilhører ett eller flere C-atomer)
 • Kation  + (postivt lada ion)
 • Oppkjøring  + (praktisk prøve som må avlegges for å få førerkort)
 • Førerprøve  + (praktisk prøve som må avlegges for å få førerkort)
 • PRECIS  + (prekoordinert indekseringssystem utviklet på 1970-tallet for registrering i den britiske nasjonalbibliografien)
 • KWAC-indeksering  + (prinsipp for [[Indeksering|indeksering]], variant av [[KWIC-indeksering|KWIC-indeksering]])
 • KWOC-indeksering  + (prinsipp for [[Indeksering|indeksering]], variant av [[KWIC-indeksering|KWIC-indeksering]])
 • Konfidensialitet  + (prinsipp om at [[Personopplysning|personopplysninger]] må være sikret mot at uvedkommende får tilgang til dem)
 • Formålsbestemthet  + (prinsipp om at [[Personopplysning|personopplysingar]] berre kan behandlast for eit på førehand presist angjeve føremål)
 • Integritet  + (prinsipp om at [[Personopplysning|personopplysninger]] skal være sikret mot utilsiktet eller uautorisert endring eller sletting)
 • Det antropiske prinsipp  + (prinsipp om at de fysiske lovene og naturkonstantene som styrer [[Universet|universets]] utvikling, er innrettet på en måte som gjør det mulig for liv å oppstå)
 • Innebygd personvern  + (prinsipp om at et teknisk system eller en løsning blir utviklet slik at personvernet blir ivaretatt)
 • Dataminimering  + (prinsipp om at innsamling av data skal avgrenses til det som er strengt nødvendig for å oppnå formålet)
 • Paulis eksklusjonsprinsipp  + (prinsipp som seier at to elektron i same atom ikkje kan ha like verdiar for alle fire kvantetala)
 • Det kopernikanske prinsipp  + (prinsipp som sier at jorda ikke befinner seg i en spesiell posisjon i [[Universet|universet]])
 • Det kosmologiske prinsipp  + (prinsipp som sier at massefordelingen i [[Universet|universet]] er homogen og isotrop på stor skala)
 • Tilgjengelighet  + (prinsippet om at [[Personopplysning|personopplysninger]] skal være tilgjengelig for det formålet de er tiltenkt)
 • Prioritering i signalanlegg  + (prioritet som gis til en bestemt kategori vegbrukere i et signalregulert kryss, på en vegstrekning eller i et nettverk)
 • Terapeutisk kloning  + (produksjon av [[Stamcelle|stamceller]] fra embryoer med samme arvestoff som et individ for å utvinne stamceller som kan brukes til medisinsk behandling)
 • Grønn kjemi  + (produksjon av stoffer med minst mulig miljø­belastning.)
 • DAP  + (produksjon ved hjelp av datamaskin)
 • Oppbygging  + (produksjon/sammensetning av kjøretøy av nye og/eller brukte deler, av to eller flere kjøretøyer, eller av deler og kjøretøy som nevnt i kombinasjon, til et kjøretøy som tidligere ikke har vært godkjent)
 • Bunnfall  + (produkt av ein [[Fellingsreaksjon|fellingsreaksjon]] eller ein fysisk prosess)
 • Markovnikovs produkt  + (produkt av en [[Addisjonsreaksjon|addisjonsreaksjon]] som følger [[Markovnikovs regel|Markovnikovs regel]])
 • Mellomprodukt  + (produkt i ein elementærreaksjon som vert forbrukt i ein seinare elementærreaksjon)
 • Lesehjelpemiddel  + (produkter, for eksempel bladvendere eller lesemaskiner, som muliggjør eller letter lesing)
 • Tonnkilometer  + (produktet av reiselengde og godsmengde transportert, dvs. summen av (reiselengde × antall tonn))
 • Konjugert base  + (produktet som oppstår ved deprotonering av en Brønsted-Lowry-syre)
 • Konjugert syre  + (produktet som oppstår ved protonering av en Brønsted-Lowry-base)
 • Bibliotekarutdanning  + (profesjonsutdanning innen [[bibliotek- og informasjonsvitenskap|bibliotek- og informasjonsvitenskap]] som kvalifiserer til stilling i biblioteksektoren)
 • Åpen kildekode  + (program der kildekoden er fritt tilgjengelig for alle)
 • Paintbrush  + (program for behandling av datagrafikk)
 • Nyhetsleser  + (program for å lese og skrive innlegg til nyhetsgrupper)
 • Læreprogram  + (program for å lære brukeren opp i ett eller flere emner i et fag)
 • Editor  + (program for å skrive inn rein tekst)
 • Regneprogram  + (program for å utføre regneoperasjoner på datamaskinen)
 • FTP-klient  + (program man kan bruke til å overføre filer til og fra en FTP-tjener)
 • Tidsbegrenset program  + (program med en begrenset bruksperiode)
 • Antivirusprogramvare  + (program på en datamaskin som forsøker å identifisere, motarbeide og fjerne datavirus og liknende skadevare)
 • Statistikkprogram  + (program som brukes i arbeid med statistikk)
 • Rekneark  + (program som brukes til å lage tabeller)
 • Nettleser  + (program som brukes til å lese sider på verdensveven)
 • Diagnoseprogram  + (program som brukes til å observere og analysere tilstanden til datautstyr, nettverk, komponenter eller programvare)
 • Nettapplikasjon  + (program som brukes via en nettleser og som ikke installeres på den lokale datamaskinen)
 • Søkemotor  + (program som finner informasjon på internett, eller innenfor et begrenset datasystem, med utgangspunkt i et formulert søk)
 • Gjøkeprogram  + (program som tek mykje minne på eininga det er installert på)
 • Filbehandlingsprogram  + (program som utfører ulike oppgaver på filer uten nødvendigvis huske eller forstå kommandoene som må brukes)
 • Framoverkompatibel  + (program- eller maskinvare som kan brukes sammen seinere eller kommende utgaver av program- eller maskinvaren)
 • Gruppevare  + (program- og maskinvare som brukes for kommunikasjon og koordinasjon mellom deltakerne i en arbeidsgruppe)
 • Tynn klient  + (program-/maskinvare som ikke utfører oppgaver lokalt)
 • Skriveverktøy  + (programmer for tekstbehandling, grafisk publisering og systemer for behandling av dokumenter)
 • Farlige programmer  + (programmer som påvirker et datasystem på en uønsket måte)
 • Programvarepakke  + (programmer som utgis samlet)
 • Java  + (programmeringsspråk som er plattformuavhengig)
 • Tekstdatabaseprogram  + (programtype som kan utføre oppgaver knyttet til tekstdatabaser)
 • Fri programvare  + (programvare basert på åpen kildekode)
 • Zip-drive  + (programvare for komprimering og utpakking av data)
 • Maskinoversettelsessystem  + (programvare for oversetting mellom to språk)
 • Kildekode  + (programvare i sin opprinnelige form som ren programmeringskode)
 • Kundestyring  + (programvare og verktøy som hjelper bedriften med å håndtere kundeforhold)
 • Grammatikkontroll  + (programvare som analyserer tekst og korrigerer grammatiske feil)
 • Applikasjon  + (programvare som benytter datamaskinens ressurser til oppgaver som brukeren ønsker utført)
 • Grafikkprogram  + (programvare som brukes til å lage og/eller redigere datagrafikk)
 • E-postprogram  + (programvare som brukes til å lese, skrive, hente og sende e-post)
 • Ødeleggende programvare  + (programvare som er laget for å skade eller få uautorisert tilgang til et informasjonssystem.)
 • Frivare  + (programvare som kan distribueres og brukes fritt)
 • Formatkontroll  + (programvare som kontrollerer at dokumenter er i samsvar med forhåndsdefinerte standarder for tekst- og dokumentstruktur)
 • Stavekontroll  + (programvare som kontrollerer stavingen av ord)
 • Knekking  + (prosedyre for mobiltelefoner o.l. som gir full tilgang til alle egenskaper ved operativsystemet, og som dermed fjerner begrensninger satt av produsenten)
 • Kopiering  + (prosedyren som utføres når man lager en kopi av en fil eller mappe)
 • Gestoverlapping  + (prosess der [[Artikulatorisk gest|artikulatoriske gester]] utføres helt eller delvis samtidig)
 • Konjugasjon  + (prosess der [[P-orbital|p-orbitaler]] knyttes sammen med [[Delokalisert binding|delokaliserte]] elektroner i molekyler som vanligvis blir representert med alternerende [[Enkeltbinding|enkeltbindinger]] eller [[Dobbeltbinding|dobbeltbindinger]])
 • Bokvalg  + (prosess der bibliotekansatte diskuterer og velger materiell til innkjøp)
 • Viruskontroll  + (prosess der data plassert på en datamaskins datalagre blir undersøkt for mulige virus)
 • Realisering  + (prosess der den abstrakte syntaktiske strukturen får fonetisk form)
 • Transkripsjon (celle- og molekylærbiologi)  + (prosess der det vert danna ein [[Komplementær RNA-tråd|komplementær RNA-tråd]] til eit stykke DNA-tråd)
 • Dissosiasjon  + (prosess der ei sambinding vert spalta i mindre delar)
 • Polymerisering  + (prosess der ein [[Monomer|monomer]] eller ei blanding av [[Monomer|monomerar]] vert omdanna til ein [[Polymer|polymer]])
 • Kjedeforplantning  + (prosess der eit reaktivt [[Mellomprodukt|mellomprodukt]] kontinuerleg vert regenerert i løpet av ein kjemisk [[Kjedereaksjon|kjedereaksjon]])
 • Spontan reaksjon  + (prosess der eit system frigjer fri energi og går over til ein lågare, meir termodynamisk stabil energistilstand)
 • Gestforsterking  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] utføres med sterkere innsnevring enn normalt)
 • Artikulatorisk reduksjon  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] utføres med kortere varighet eller svakere innsnevring enn normalt)
 • Gestforlenging  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] får lengre varighet enn normalt)
 • Gestforsinkelse  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] utføres senere i tid enn normalt)
 • Gestforskyvning  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] flyttes i tid)
 • Isomerisering  + (prosess der en [[Kjemisk forbindelse|forbindelse]] blir omdannet til en [[Isomer|isomer]])
 • Forestering  + (prosess der en ester blir dannet ved en kombinasjon av en syre og en alkohol)
 • Forsåpning  + (prosess der ester blir spaltet av vann under basiske betingelser for å lage såpe)
 • Faseovergang  + (prosess der et stoff går fra en [[Fase|fase]] til en annen fase på grunn av endring av trykk, temperatur, magnetisk felt, elektrisk felt osv.)
 • Maskering  + (prosess der et stoff skjules ved hjelp av et [[Maskeringsmiddel|maskeringsmiddel]])
 • Absorpsjon  + (prosess der et stoff tas opp av et annet stoff)
 • Kjemisk reaksjon  + (prosess der ett eller flere stoffer ([[utgangsstoff|utgangsstoff/reaktanter]]) reagerer og danner nye stoffer ([[produkt|produkter]]))
 • Katalyse  + (prosess der hastigheten til en kjemisk reaksjon blir økt ved hjelp av en [[Katalysator|katalysator]])
 • Inhibisjon  + (prosess der hastigheten til en kjemisk reaksjon blir redusert ved hjelp av en [[Inhibitor|inhibitor]])
 • Fulltekstindeksering  + (prosess der indekseringsverktøyet ar tilgang til hele teksten som skal indekseres)
 • Karbonfangst  + (prosess der karbondioksid fra industri eller energirelaterte kilder bli skilt ut)
 • Kunstig seleksjon  + (prosess der man fremmer spesifikke egenska
  prosess der man fremmer spesifikke egenskaper i en organisme ved å utsette den for betingelser hvor de ønskede egenskapene vil være gunstige for organismens overlevelse eller fitness, fulgt av gjentatt avl av de individene som viser de ønskede egenskapene i større grad enn utgangsorganismen
  kapene i større grad enn utgangsorganismen)
 • Nettdugnad  + (prosess der man får nødvendige tjenester, ideer eller innhold ved å hente inn bidrag fra en stor gruppe mennesker, særlig fra nettsamfunn)
 • Protonering  + (prosess der man føyer proton til et atom, ion eller molekyl)
 • Omindeksering  + (prosess der man tar utgangspunkt i en eksisterende søkeinngang for dokumenter for å lage en ny)
 • Internasjonalisering  + (prosess der man tilpasser programvare for bruk i ethvert språk eller kulturelt miljø)
 • Ablasjon  + (prosess der mengden av snø og is på en isbre, et stykke drivis eller et snødekke reduseres gjennom smelting, fordamping, vinderosjon eller kalving)
 • Tale-til-tekst  + (prosess der menneskelig tale (lyd) blir analysert maskinelt og gjengitt som tekst (skrift); [[Talegjenkjenning|talegjenkjenning]])
 • Indeksering  + (prosess der målet er å etablere søkeinnganger)
 • Proteinsyntese  + (prosess der nye [[Protein|protein]] vert produsert i ei celle)
 • Oksidasjon  + (prosess der oksidasjonstallet til et atom øker og elektroner avgis eller forskyves)
 • Kjemisk likevekt  + (prosess der overgangen fra reaktanter til produkter skjer med samme hastighet som overgangen fra produkter til reaktanter slik at mengden produkter og reaktanter ikke endres over tid)
 • Diffusjon  + (prosess der partiklar går fra område med høg konsentrasjon til område med låg konsentrasjon)
 • Autokatalyse  + (prosess der produktet fungerer som [[Katalysator|katalysator]])
 • Gestskjuling  + (prosess der to [[Artikulatorisk gest|artikulatoriske gester]] fra ulike sjikt overlapper hverandre slik at man bare hører lyden fra den ene)
 • Gestsammensmelting  + (prosess der to [[Artikulatorisk gest|artikulatoriske gester]] i samme [[Artikulatorisk sjikt|artikulatoriske sjikt]] smelter sammen til én gest)
 • Fysisk prosess  + (prosess der vi har det samme stoff før og etter prossen)
 • Kunnskapsforvaltning  + (prosess eller ledelsesdisiplin som fokuserer på å håndtere kunnskapsfunksjoner som [[akkvisisjon|akkvisisjon]], lagring, [[formidling|formidling]], deling, og inkluderer både eksplisitt og taus kunnskap)
 • Oppspinning  + (prosess for å finne likevektstilstanden i [[Klimamodell|klimamodeller]] og [[Jordsystemmodell|jordsystemmodeller]])
 • Karbonlagring  + (prosess for å langtidslagre karbon fra [[Karbonfangst|karbonfangst]] i et reservoar (oppbeveringssted) eller i biomasse slik at den ikke når atmosfæren)
 • Destillasjon  + (prosess for å skille væsker med forskjellig kokepunkt ved fordampning og kondensasjon.)
 • Programmert celledød  + (prosess forårsaka av at ei [[Celle|celle]] set i gang programmerte, [[Biokjemisk reaksjon|biokjemiske reaksjoner]] som gjer at cella sjølv døyr)
 • Galvanisering  + (prosess hvor en gjenstand av jern får et belegg av sink.)
 • Autofagi  + (prosess i ei [[Celle|celle]] der cellekomponentar blir samla og transportert til eit lysosym og broten ned)
 • DNA-reparasjon  + (prosess i ei [[Celle|celle]] der skadar i [[DNA|DNA]] blir oppdaga og korrigerte)
 • Bibliografisk kontroll  + (prosess knyttet til kvalitetssikring av bibliografiske beskrivelser)
 • Eksoterm reaksjon  + (prosess som avgir energi til omgivelsene, ∆H° < 0)
 • Samlingsutvikling  + (prosess som beskriver utvikling av bibliotekets samling, hvor analyse av behov, utvelgelse, tilvekst (bestilling og kjøp), tilgjengeliggjøring (klassifikasjon/katalogisering), formidling, kassasjon mm inngår)
 • Krakking  + (prosess som blir brukt til å bryte ned kjemiske sambindingar til enklare molekyl)
 • Blokkdanning  + (prosess som danner [[Blokk|blokker]])
 • Kosmisk nukleosyntese  + (prosess som fant sted i løpet av de første minuttene etter [[Det store smellet|det store smellet]], og som dannet de letteste [[Grunnstoff|grunnstoffene]] gjennom kjernereaksjoner)
 • Baseparing  + (prosess som fører til dannelse av [[Basepar|basepar]])
 • Miljøkartlegging  + (prosess som gjennomføres for å få oversikt over mengde og type farlige stoffer som brukes eller kan oppstå i forbindelse med byggeprosjekter, og effekten av disse på helse og miljø)
 • Proteinfolding  + (prosess som gjer at eit [[Protein|protein]] får ei spesifikk tredimensjonal form)
 • Radikalreaksjon  + (prosess som involverer symmetriske bindingsbrot og bindingsdanningar)
 • Polarreaksjon  + (prosess som involverer usymmetriske bindingsbrot og bindingsdanningar)
 • Aerob prosess  + (prosess som krever nærvær av oksygen)
 • Risikostyring  + (prosess som omfatter identifisering, vurdering og håndtering av risiko i et prosjekt eller en aktivitet)
 • Indeksere  + (prosess som ordner et sett med data slik at det blir mulig å gjenfinne dem, f.eks. ved hjelp av et sett av nøkkelord eller begreper)
 • Adiabatisk prosess  + (prosess som skjer i et termisk isolert system uten hverken tap eller tilføring av energi)
 • Informasjonsekstraksjon  + (prosess som trekker ut strukturert informasjon fra ustrukturerte eller bare delvis strukturerte data)
 • Anaerob prosess  + (prosess uten tilgang på oksygen)
 • DNA-profilering  + (prosess ved hvilken man kommer fram til en [[DNA-profil|DNA-profil]])
 • Oppstart  + (prosessen der datamaskinen starter, foretar selvtest og laster operativsystemet)
 • Referansearbeid  + (prosessen for å hjelpe bibliotekbrukere ti
  prosessen for å hjelpe bibliotekbrukere til å identifisere et [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]] og videre foreslå hvilken [[informasjonskilde|informasjonskilde]] som kan være relevant for å finne informasjon om et bestemt spørsmål, interesse, oppgave eller problem
  spørsmål, interesse, oppgave eller problem)
 • Utlån  + (prosessen med å låne ut dokumenter)
 • Katalogisering  + (prosessen med å registrere metadata om dokument i en [[Katalog|katalog]])
 • Kategorisering  + (prosessen som fører fram til at noe bestemmes hørende hjemme i en emnegruppe)
 • Innbinding  + (prosessen å samle et antal foldede eller ufoldede papirark til en bok som også involverer et omslag til de samlede ark)
 • Datalingvistikk  + (prosessering av naturlig språk ved hjelp av datamaskiner)
 • Informasjonsgjenfinning  + (prosessesen rundt søk og lokalisering av informasjon i ulike typer ressurser, samt forskning og utvikling for å optimalisere dette)
 • Mikroprosessor  + (prosessor som består av en enkelt integrert krets)
 • Rettskraft  + (prosessrettslig begrep som betegner at en rettslig avgjørelse (dom eller kjennelse) er endelig, dvs. at man ikke kan få avgjørelsen overprøvet av en annen rettsinstans ved hjelp av ordinære rettsmidler (anke eller kjæremål))
 • Synliggjøringsprosjekt  + (prosjekt for å synleggjere kvinners bidrag og innverknad på ei rekke arenaer, til dømes i historie og samfunn, tekst, vitskap og akademia i det heile)
 • Repressor  + (protein som hemmer uttrykket av gener ved å binde seg til en spesifikk sekvens i tilknytning til genene)
 • Denaturert protein  + (protein som ikkje lenger er i stand til å vise normal biologisk aktivitet)
 • Enzym  + (protein som katalyserer reaksjonar med ei høg grad av spesifisitet og effektivitet)
 • Innsigelse  + (protest, innvending)
 • WAP  + (protokoll for sikker adgang til e-post og hjemmesider via bærbare kommunikasjonsmedia)
 • Iskjerne  + (prøve av is tatt opp fra innlandsis, iskappe eller isbre ved kjerneboring)
 • Kjentmannsprøve  + (prøve som dokumenterer lokalkjennskap i gjeldende distrikt)
 • Kontrollprøve  + (prøve som har en eller flere kjente egenskaper (for eksempel konsentrasjon), og som brukes til internkontroll av metoder og instrumenter)
 • Blankprøve  + (prøve som ikkje inneheld [[Analytt|analytten]])
 • Referatorgan  + (publikasjon med [[Referat|referat]] innenfor et emneområde)
 • Småtrykk  + (publikasjon med et omfang på 5 til 49 sider, som ikke er innbundet, for eksempel ettbladstrykk, foldere og brosjyrer)
 • Konferanserapport  + (publikasjon som inneholder bidrag presentert på konferanse)
 • Offentlig publikasjon  + (publikasjon utgitt av et statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt organ)
 • Festepunkt  + (punkt der beltet eller selen festes til det faste underlaget)
 • Vippepunkt  + (punkt der en forandring i et system blir så stor at systemets likevektstilstand går forholdsvis ugjenkallelig og brått over til en annen likevektstilstand)
 • Trippelpunkt  + (punkt i temperatur og trykk når et stoffs tre faser (gass, væske og fast stoff) kan eksistere samtidig i termodynamisk likevekt)
 • Realiseringspunkt  + (punkt i den syntaktiske derivasjonen som dannar grensesnittet mellom syntaks og fonetisk form (og mellom syntaks og logisk form))
 • Bomstasjon  + (punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre)
 • Halvtitrerpunkt  + (punkt når det i en [[Titrering|titrering]] av en syre er tilsatt så mye base at halvparten av syren har reagert. Ved titrering av en [[Svak syre|svak syre]] med en [[Sterk base|sterk base]] er løsningen en buffer ved halvtitrerpunktet.)
 • Utsiktspunkt  + (punkt, ofte spesielt tilrettelagt for turister, der det kan oppnås god utsikt over landskapet)
 • Alkolås  + (pusteprøveapparat på tenningslåsen i et kjøretøy som hindrer sjåføren fra å kunne starte bilen når alkoholkonsentrasjonen i utåndingslufta er over en fastsatt terskelverdi)
 • Tverrgående  + (på tvers)
 • Regummiert  + (pålagt ny slitebane på slitte dekk)
 • Kjøre- og hviletid  + (pålagte pauser og maksimal tid til kjøring per døgn/uke for yrkessjåfører, iht. [[Kjøre- og hviletidsbestemmelsene]])
 • Purring  + (påminnelse om forfalte lån)
 • Identifisering og tilskriving  + (påvising av at et system har endret seg (identifisering) og påpekning av hva endringen skyldes (tilskriving))
 • Benzyl  + (radikal (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH<sub>2</sub>∙) som framkommer ved at et hydrogenatom fjernes fra [[Toluen|toluen]] (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH<sub>3</sub>))
 • Digital radiosending  + (radiosending som formidles via digitale signaler)
 • Atomradius  + (radius til et atom avhengig av hvordan det er bundet i forskjellige stoffer)
 • FNs klimakonvensjon  + (rammeavtale for internasjonalt samarbeid som har som formål å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som forhindrer en farlig og negativ, menneskeskapt påvirkning på klimasystemet)
 • Avviksmelding  + (rapporteringssystem som brukes for å melde fra om [[avvik]])
 • Jordskred  + (rask glidende bevegelse av vannmettede løsmasser i bratte skråninger, utenfor definerte vannveier)
 • Brå klimaendring  + (rask og omfattende [[Klimaendring|klimaendring]] som skjer over noen få tiår eller mindre slik at klimasystemet går over i en ny tilstand med betydelige konsekvenser for mennesker og natur)
 • Dra fort  + (rask rørsle med éin finger for å bla på ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]])
 • Pulsar  + (raskt roterende [[Nøytronstjerne|nøytronstjerne]] som sender ut radiostråler som rettes mot jorden for hver rotasjon, og som vi derfor mottar et pulserende signal fra)
 • Digitalt papir  + (rastra blank side som vert vist på ein skjerm, og som vert nytta saman med ein digital penn til å lage handskrivne, digitale dokument)