Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «temperatur i de øverste par meterne av havet». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 51 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 100 | neste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Nettsøking  + (søking etter innhold på internett)
 • Litteratursøk  + (søking etter litteratur, dokumenter eller bibliografiske referanser ved hjelp av søkeprogrammer)
 • Forsøkstakst  + (takst som holdes før det i henhold til lov eller særskilt tillatelse er anledning til å gjennomføre ekspropriasjon)
 • Nøytrontall  + (tal på [[nøytron|nøytron]] i kjernen.)
 • Haptisitet  + (tal på atom i ein [[Ligand|ligand]] som er direkte koordinerte til metallet)
 • Koordinasjonstall  + (tal på bindande naboatom rundt eit visst atom i ei kjemisk sambinding)
 • Dentisitet  + (tal på donorgrupper i ein enkelt [[Ligand|ligand]] som bind eit [[Sentralatom|sentralatom]] i eit koordinasjonskompleks)
 • Bindingsorden  + (tal på kjemiske bindingar mellom to atom i eit molekyl)
 • Avogadrokonstanten  + (tal på partiklar i eit mol: 6,022 · 10<sup>23</sup> mol<sup>–1</sup>)
 • Atomnummer  + (tal på protonar i atomkjernen i eit grunnstoff­atom)
 • Talesituasjon  + (talehandlingen, deltakerne og de umiddelbare omstendighetene)
 • Lokalisator  + (tall i et kjemisk navn som lokaliserer posisjon til [[Funksjonell gruppe|funksjonelle grupper]] og [[Substituent|substituenter]] i et molekyl)
 • Indeks (kjemi)  + (tall som viser antall atomer av en type i en formel)
 • Belastningskode  + (tallkode som forteller hvilken vektbelastning dekket er konstruert for)
 • ISBN  + (tallkombinasjon som identifiserer enhver bokutgivelse, inkl. elektroniske dokumenter, undervisningsfilmer og programvare til undervisningsformål)
 • Binært tallsystem  + (tallsystem bestående av to tall: 0 og 1)
 • Hexadesimalt tallsystem  + (tallsystem som bruker seksten unike tall)
 • Begrepsdanning  + (tankeprosess som formar eit [[Begrep|omgrep]])
 • Svinn  + (tapt materiale)
 • Control-alt-delete  + (tastekombinasjon for omstart av datamaskiner)
 • Bokstavtaster  + (taster på et tastatur som sender signaler til en datamaskin om at tegnene som skrives inn, er bokstaver)
 • Funksjonstaster  + (taster som brukes til å utføre en eller flere kommandoer)
 • Hurtigtast  + (tastetrykk eller kombinasjon av tastetrykk som gjør at et program utfører en eller flere oppgaver)
 • Smarttavle  + (tavle som kan koplast til ein datamaskin, og som fungerer som ein stor [[Trykkskjerm|trykkskjerm]])
 • Jokertegn  + (tegn som står i stedet for et hvilket som helst annet tegn)
 • Arbeidstegning  + (tegning med mål og opplysninger til å arbeide etter)
 • Punktskrift  + (tegnsett konstruert for å leses med fingertuppene)
 • Emneknagg  + (teiknet # etterfølgt av eitt eller fleire ord)
 • Strekformel  + (teikning av eit organisk molekyl der hjørna og endane som er C-atom med tilhøyrande H-atom, ikkje er teikna)
 • Filkomprimering  + (teknikk for å redusere størrelsen på en eller flere filer)
 • Genteknologi  + (teknikk som innebærer at arvestoff isoleres, karakteriseres, modifiseres og innsettes i levende celler eller virus)
 • Teknisk sikkerhetsbarriere  + (teknisk løsning som brukes for tilgangs- og kommunikasjonskontroll mellom virksomhetens informasjonssystem og [[Eksternt nettverk|eksterne nettverk]], eller mellom [[Intern sone|interne nettverkssoner]])
 • Audiovisuelt utstyr  + (tekniske hjelpemidler som f.eks billedfremvisere (overheadprojektorer, billedbåndprojektorer), filmfremvisere, videospillere, dessuten utstyr for opptak og avspilling av lyd og lignende)
 • Radiofrekvensidentifikasjon  + (teknologi for automatisk identifisering ved hjelp av radiobølger)
 • Pushteknologi  + (teknologi for distribusjon av data og program der dei blir leverte automatisk til datautstyret til brukaren i sanntid eller med gitte tidsintervall)
 • Pullteknologi  + (teknologi for distribusjon av data og program der brukaren sjølv må ta initiativ til levering til eige datautstyr)
 • Automatisk målesystem  + (teknologi for måling av straumforbruk)
 • Bildetelefoni  + (teknologi for å kommunisere med en eller flere personer i sanntid med video og lyd)
 • Nullutslippsteknologi  + (teknologi som bidrar til utvikling av transport som ikke medfører utslipp av klimagasser)
 • Digitalt blekk  + (teknologi som digitalt avbilder håndskrift i dens naturlige form på en [[LCD-skjerm|LCD-skjerm]])
 • Lavutslippsteknologi  + (teknologi som i bruk medfører lite eller ingen utslipp av klimagasser)
 • Personvernfremmende teknologi  + (teknologi som muliggjør [[Innebygd personvern|innebygd personvern]])
 • Lydbok  + (tekst fra en bok som er lest inn på et lydbærende medium)
 • Litteraturanmeldelse  + (tekst som gir en vurdering av et kunstverk, et teaterstykke, et album eller litterære tekster)
 • Hypertekst  + (tekst som inneholder en eller flere [[Hyperlenke|hyperlenker]] til andre tekster eller del av tekst)
 • Preprint  + (tekst til foredrag eller artikel, eventuelt kun et [[Referat|referat]], som trykkes før foredraget holdes på en konferanse eller artikkelen trykkes i et tidsskrift)
 • Mobiltelefon  + (telefon som kan sende og motta telesignaler uten å være knyttet til en fast telefonlinje)
 • Nødanrop  + (telefonanrop til [[nødsentral]])
 • Nødsentral  + (telefonmottak av [[nødanrop]] (politi, brann, helse))
 • Glassomvandlingstemperatur  + (temperatur der ein [[Polymer|polymer]] ved sakte nedkjøling går over i ein glasaktig tilstand)
 • Bakketemperatur  + (temperatur i luften 1,5 meter over bakken over landområder)
 • Normalkokepunkt  + (temperaturen der [[damptrykk|damptrykket]] av en væske er lik 1 [[atmosfæretrykk|atm]])
 • Frysepunkt  + (temperaturen der en væske går over til fast stoff)
 • Kokepunkt  + (temperaturen der en væskes [[damptrykk|damptrykk]] er lik det ytre trykket (f.eks. lufttrykk))
 • Smeltepunkt  + (temperaturen der et fast stoff går over til væske)
 • Vertikal temperaturgradient  + (temperaturendring med høgda)
 • Kosmisk varmedød  + (tenkt skjebne for [[Universet|universet]] hvor all materie etter hvert vil oppnå termodynamisk likevekt og ikke lenger kan sørge for videre aktivitet dersom universet fortsetter å ekspandere for alltid)
 • Kosmisk kollaps  + (tenkt skjebne for [[Universet|universet]] hvor universet vil kollapse til en [[Singularitet|singularitet]] dersom det med tiden slutter å ekspandere)
 • Bruksbasert tilnærming  + (teoretisk og metodisk tilnærming som legger til grunn at språklig organisering er basert på erfaring med språkbruk)
 • Ormehull  + (teoretisk tunnellignende struktur som kobler sammen to punkter i [[Tidrom|tidrommet]])
 • Standpunktteori  + (teori om at en underordnet samfunnsposisjon gir opphav til et mer fullstendig verdensbilde enn en dominant posisjon, begrunnet med ideen om et dobbelt blikk: en evne til å se verden både nedenfra og ovenfra)
 • Kinetisk gassteori  + (teori som forklarer egenskaper som trykk, temperatur og volum til en gass ut fra gasspartiklenes hastighets- og energifordeling)
 • Knuteterm  + (term som angir et hierarkisk nivå i en tesaurus uten å være et emneord)
 • Materialbetegnelse  + (term som angir hvilken type materiale et dokument tilhører)
 • Testterm (Testvesenet 1)  + (test)
 • Tollens test  + (test for å påvise aldehyd der Ag+(aq) reduseres til Ag(s))
 • Biurettest  + (test med Cu<sup>2</sup><sup>+</sup>(aq) i [[Basisk løsning|basisk løsning]] der fiolett farge påviser [[Protein|protein]])
 • Felttest  + (test som inkluderer et relativt stort antall objekter som testes i et virkelig trafikkmiljø over en lengre tidsperiode)
 • Wizard of Oz-testing  + (testing der den automatiske maskinkomponenten er erstattet av en eller annen form for menneskelig innblanding)
 • Prediktiv gentesting  + (testing for genvarianter som disponerer for sykdom, men som ikke nødvendigvis vil gi sykdom)
 • Sigma-t  + (tetthet brukt i oseanografi definert som kilo per kubikkmeter (tetthet av sjøvann ved atomsfærisk trykk -1000))
 • Massetetthet  + (tettheten av et [[stoff|stoff]] oppgitt i g/cm³ = g/mL)
 • Tilbringertid  + (tiden det tar den reisende å forflytte seg fra reisens utgangspunkt til nærmeste holdeplass)
 • Halveringstid  + (tiden det tar før en konsentrasjon er halvparten av utgangskonsentrasjonen)
 • Førstehjelp  + (tidlig, foreløpig hjelp som en gir en skadet eller syk)
 • Biltilsynet  + (tidligere offentlig organ i Statens vegvesen (eldre navn var Statens bilsakkyndige) som oppstod etter 1. verdenskrig og i 1995 fikk navnet Trafikkstasjon)
 • Lesekampanje  + (tidsbegrenset tiltak for å stimulere til økt lesning)
 • Yngre dryas  + (tidsperiode som fant sted for 12 850–11 650 år før nåtid)
 • Klagefrist  + (tidspunkt der retten til å klage på et vedtak opphører)
 • Albedotilbakekobling  + (tilbakekoblingsmekanisme som omfatter endringer i jordens [[Albedo|albedo]])
 • Utstyr  + (tilbehør, utrustning)
 • Byggeoppdrag  + (tildelt prosjekt som omfatter oppføring av bygning, veg eller annen konstruksjon)
 • Grunnerverv  + (tilegning av rettighetene til de arealer som skal tas i bruk, vanligvis gjennom avtale med grunneier om grunnavståelse mot erstatning)
 • Stikkprøve  + (tilfeldig valgt prøve tatt ved undersøkelse eller kontroll av et større kvantum eller antall)
 • Genterapi  + (tilførsel av genetisk materiale til celler for å behandle eller forebygge sykdom, eller for å endre cellens egenskaper)
 • Kabel-TV-internettilkopling  + (tilgang til internett via kabel-TV i stedet for ordinær telefonlinje)
 • Semitrailer  + (tilhenger med en eller flere aksler som er slik konstruert at en vesentlig del av tilhengerens vekt bæres av en svingskive montert på den trekkende motorvogn)
 • Konsesjon (Vegvesenet)  + (tillatelse fra offentlig myndighet til å gjøre noe)
 • Førerkort  + (tillatelse gitt av offentlig myndighet til å føre motorvogn i en eller flere bestemte motorvogngrupper)
 • Brukertilgang  + (tillatelse gitt til brukere som gir dem tilgang til ressurser (filer, programvare, printere o.l.) i et nettverk)
 • Rammetillatelse  + (tillatelse som angir de ytre rammene for et byggeprosjekt)
 • Konsesjon (Datatilsynet)  + (tillatelse som en virksomhet får fra Datatilsynet til å behandle [[Sensitiv personopplysning|sensitive personopplysninger]])
 • Utslippskvote  + (tillatelse som kan kjøpes eller selges fritt, og som gir rett til å slippe ut en gitt mengde av et stoff)
 • Byggetillatelse  + (tillatelse som må innhentes fra kommunen før nærmere fastsatte byggearbeider utføres, jfr.[[Plan- og bygningsloven]])
 • Transportløyve  + (tillatelse til mot vederlag å drive nasjonal eller internasjonal gods- eller persontransport med motorvogn)
 • Fullmakt  + (tillatelse til å handle i en annens sted)
 • Oppholdstillatelse  + (tillatelse til å oppholde seg og arbeide i landet)
 • Utslippstillatelse  + (tillatelse til å slippe ut en gitt mengde av et stoff)
 • Klimakvote  + (tillatelse til å slippe ut ett tonn karbondioksid)
 • Galakseutbuling  + (tilnærmet kuleformet fordeling av [[Stjerne|stjerner]] i den sentrale regionen av [[Spiralgalakse|spiralgalakser]] som danner en utbuling i den ellers flate [[Galakseskive|galakseskiven]])