Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «å avskjerme eller dempe en lyskilde». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Fortidsklimatologi  + (vitenskap om de klimatiske forholdene i tidligere perioder av jordas historie)
 • Fenologi  + (vitenskapen om klimaets innflytelse på de periodiske forandringene hos planter og dyr)
 • Glasiologi  + (vitenskapen om isbreer og prosessene knyttet til dem)
 • Transkriptomikk  + (vitenskapsfelt som omfatter kartlegging og øvrige analyser av hele [[Transkriptom|transkriptomet]])
 • Genomikk  + (vitenskapsfelt som omfatter kartlegging, sekvensering og øvrig analyse av hele eller store deler av [[Genom|genomer]] samtidig)
 • Tilhenger  + (vogn (for transport av gods, personer el. væske) som blir dradd av en trekkvogn)
 • Sidevogn  + (vogn for passasjer til å feste på siden av motorsykkel)
 • Modulvogntog  + (vogntog som er satt sammen av kjøretøy som hver for seg oppfyller kravene i direktiv 96/53/EF og som kan være inntil 25,25 meter lang og veie inntil 60 tonn)
 • Uvær  + (voldsomt vær med kraftig vind og nedbør)
 • Molart volum  + (volumet av eit [[mol|mol]] stoff)
 • Bokanmeldelse  + (vurdering av en (ny) bok i en avis, et tidsskrift eller lignende)
 • Helhetsvurdering  + (vurdering av helheten uavhengig av enkeltkomponenter)
 • Trinnvurdering  + (vurderingstime der elev og lærer sammen vurderer i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig)
 • Klima  + (vær over tid, beskrevet ved normaler (gjennomsnittsverdier), variasjoner og ekstremverdier)
 • Supernatant  + (væske som befinner seg over et [[Bunnfall|bunnfall]])
 • Upolart løsemiddel  + (væske som består av upolare molekyler)
 • Kjølevæske  + (væske som skal sørge for at motoren ikke koker over)
 • Azeotrop  + (væskeblanding som kokar ved konstant temperatur)
 • DNA-replikasjonsgaffel  + (y-forma struktur som blir danna når [[DNA-tråd|DNA-trådar]] blir separerte under replikasjon)
 • Bibliotekrådgiver  + (yrkesbetegnelse for en person som arbeider med bibliotekrådgivning og -veiledning.)
 • Bibliotekar  + (yrkestittel for personer som arbeider med å samle, ordne og tilgjengeliggjøre dokumenter og informasjon, samt formidle dette til brukerne)
 • Yrkessjåfør  + (yrkesutøver som utfører transport av personer og varer, håndtering og sikring av last og personer, lasting og lossing, service og kundebehandling)
 • Overflate  + (ytterflate)
 • Karbonmonoksid  + (ytterst giftig gass uten farge og lukt)
 • Korona  + (ytterste gasslag i solas atmosfære som har ekstremt høy temperatur og lav tetthet, og som strekker seg langt utover)
 • Blende ned  + (å avskjerme eller dempe en lyskilde)
 • Prøvekjøre  + (å bruke et kjøretøy i den hensikt å vurdere eller gjøre seg kjent med det)
 • Nettprate  + (å delta i en synkron utveksling av kommentarer med en eller flere personer via et datanettverk)
 • Avregistrere  + (å endre et kjøretøys status i [[motorvognregisteret]] til avregistrert)
 • Informasjonsformidling  + (å gi informasjon til noen, overføring av informasjon)
 • Anmelde  + (å gi melding om noe (til en offentlig myndighet), kunngjøre)
 • Lemmatisere  + (å lemmatisere vil si å analysere bøyningsformer med hensyn til grunnform, bøyningsendelser og annotere informasjon om lemmatilhørighet og morfosyntaktisk klasse)
 • Blende (noen)  + (å nedsette (noens) synsevne ved sterk lyspåvirkning)
 • Fradele  + (å skille ut eller omklassifisere et areal)
 • Invertering  + (å snu om på en rekkefølgen av ord, brukes for eksempel ved en innførsel når omvendt ordstilling brukes for å få alfabetisk oppslag på ord eller deler av ord)
 • Annullere  + (å tilbakekalle, oppheve eller erklære ugyldig)
 • Gårdstun  + (åpent, sentralt samlingssted mellom bygningene på et gårdsbruk)
 • Gjenåpne  + (åpne noe som har vært stengt, f.eks. veg, tunnel, bru)
 • Luftuttak  + (åpning eller ventil som fører forurenset luft, røyk og varme gasser ut fra en tunnel eller nødutganger)
 • Luftinntak  + (åpning eller ventil som fører frisk luft inn i en tunnel eller i nødutganger)
 • Årsavgift  + (årlig avgift for kjøretøy registrert i motorvognregisteret)
 • Årring  + (årlig bånd (eller ring) som er synlig i trestamme)
 • ADR-kontroll  + (årlig kontroll av kjøretøy som skal frakte farlig gods i henhold til Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods)
 • Tusenårsmålene  + (åtte internasjonale mål for å bekjempe fattigdom, sult, sykdom, analfabetisme, kvinnediskriminering og miljøproblemer)
 • Planetsystem  + (én eller flere [[Planet|planeter]] som går i bane rundt en [[Stjerne|stjerne]] eller et [[Stjernesystem|stjernesystem]])
 • Planetarisk ringsystem  + (én eller flere flate ringer av småpartikler og smålegemer av is og stein som omgir et himmellegeme)
 • Global oppvarming  + (økning i global gjennomsnittlig [[Overflatetemperatur|overflatetemperatur]] i forhold til førindustrielt nivå)
 • Kokepunktsforhøyelse  + (økning i kokepunktet til en væske når et fast stoff blir oppløst i væsken)
 • Forsikring  + (økonomisk avtale som går ut på at en part overlater en risiko, for f eks brann, dødsfall, innbrudd, ulykker, til en annen mot å betale et statistisk utregnet vederlag)
 • Forsikringsselskap  + (økonomisk foretak som tilbyr forsikringstjenester, enten skadeforsikring eller livs- og pensjonsforsikring)
 • Felles gjennomføring (under Kyoto-avtalen)  + (økonomisk mekanisme som tillater investorer fra industriland å samarbeide om å redusere utslipp (eller øke opptak) av klimagasser)