Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «årlig avgift for kjøretøy registrert i motorvognregisteret». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 19 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Bibliotekar  + (yrkestittel for personer som arbeider med å samle, ordne og tilgjengeliggjøre dokumenter og informasjon, samt formidle dette til brukerne)
 • Yrkessjåfør  + (yrkesutøver som utfører transport av personer og varer, håndtering og sikring av last og personer, lasting og lossing, service og kundebehandling)
 • Overflate  + (ytterflate)
 • Karbonmonoksid  + (ytterst giftig gass uten farge og lukt)
 • Blende ned  + (å avskjerme eller dempe en lyskilde)
 • Prøvekjøre  + (å bruke et kjøretøy i den hensikt å vurdere eller gjøre seg kjent med det)
 • Nettprate  + (å delta i en synkron utveksling av kommentarer med en eller flere personer via et datanettverk)
 • Informasjonsformidling  + (å gi informasjon til noen, overføring av informasjon)
 • Anmelde  + (å gi melding om noe (til en offentlig myndighet), kunngjøre)
 • Lemmatisere  + (å lemmatisere vil si å analysere bøyningsformer med hensyn til grunnform, bøyningsendelser og annotere informasjon om lemmatilhørighet og morfosyntaktisk klasse)
 • Blende (noen)  + (å nedsette (noens) synsevne ved sterk lyspåvirkning)
 • Fradele  + (å skille ut eller omklassifisere et areal)
 • Invertering  + (å snu om på en rekkefølgen av ord, brukes for eksempel ved en innførsel når omvendt ordstilling brukes for å få alfabetisk oppslag på ord eller deler av ord)
 • Avregistrere  + (å stryke et kjøretøy fra [[motorvognregisteret]], slik at alle bruksrettigheter faller bort)
 • Annullere  + (å tilbakekalle, oppheve eller erklære ugyldig)
 • Gårdstun  + (åpent, sentralt samlingssted mellom bygningene på et gårdsbruk)
 • Gjenåpne  + (åpne noe som har vært stengt, f.eks. veg, tunnel, bru)
 • Luftuttak  + (åpning eller ventil som fører forurenset luft, røyk og varme gasser ut fra en tunnel eller nødutganger)
 • Luftinntak  + (åpning eller ventil som fører frisk luft inn i en tunnel eller i nødutganger)
 • Årsavgift  + (årlig avgift for kjøretøy registrert i motorvognregisteret)
 • Årring  + (årlig bånd (eller ring) som er synlig i trestamme)
 • ADR-kontroll  + (årlig kontroll av kjøretøy som skal frakte farlig gods i henhold til Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods)
 • Tusenårsmålene  + (åtte internasjonale mål for å bekjempe fattigdom, sult, sykdom, analfabetisme, kvinnediskriminering og miljøproblemer)
 • Planetsystem  + (én eller flere [[Planet|planeter]] som går i bane rundt en [[Stjerne|stjerne]] eller et [[Stjernesystem|stjernesystem]])
 • Planetarisk ringsystem  + (én eller flere flate ringer av småpartikler og smålegemer av is og stein som omgir et himmellegeme)
 • Kokepunktsforhøyelse  + (økning i kokepunktet til en væske når et fast stoff blir oppløst i væsken)
 • Forsikring  + (økonomisk avtale som går ut på at en part overlater en risiko, for f eks brann, dødsfall, innbrudd, ulykker, til en annen mot å betale et statistisk utregnet vederlag)
 • Forsikringsselskap  + (økonomisk foretak som tilbyr forsikringstjenester, enten skadeforsikring eller livs- og pensjonsforsikring)
 • Felles gjennomføring (under Kyoto-avtalen)  + (økonomisk mekanisme som tillater investorer fra industriland å samarbeide om å redusere utslipp (eller øke opptak) av klimagasser)
 • Den grønne utviklingsmekanismen  + (økonomisk mekanisme som tillater investorer fra industriland å finansiere utslippsreduserende tiltak i utviklingsland)
 • Trafikkgebyr  + (økonomisk sanksjon for mindre overtredelse av vegtrafikklovgivningen)
 • Akklimatisering  + (økt stresstoleranse for planter som tidligere har vært utsatt for stress)
 • Termosfære  + (øverste del av [[Atmosfære|atmosfæren]] som strekker seg fra omtrent 85 km opp til 500 km over havet)
 • Slitelag  + (øverste lag i et [[vegdekke]])
 • Partskonferanse (under FNs klimakonvensjon)  + (øverste organ i FNs klimakonvensjon som omfatter landene som har ratifisert eller samtykket til konvensjonen)
 • Aksellastgrense  + (øvre grense for den samlede tyngde som overføres til vegen fra alle hjul på samme aksel)
 • Påtalemyndighet  + (øvrighetsperson med rett til å reise tiltale i straffesak)
 • Aminogruppe  + (−NH2-gruppe)