Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «[[Væske|væske]] som har gått igjennom eit filter». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Nukleofil aromatisk substitusjon  + ([[Substitusjonsreaksjon|substitusjonsreaksjon]] i organisk kjemi der ein [[Nukleofil|nukleofil]] erstattar ei utgåande gruppe på ein aromatisk ring)
 • Nukleofil acylsubstitusjon  + ([[Substitusjonsreaksjon|substitusjonsreaksjon]] som involverer nukleofiler og acylforbindelser.)
 • Radikal substitusjonsreaksjon  + ([[Substitusjonsreaksjon|substitusjonsreaksjon]] som involverer [[Fritt radikal|frie radikaler]] som et reaktivt [[Mellomprodukt|mellomprodukt]])
 • Tropisk syklon  + ([[Syklon|syklon]] som dannes i tropiske strøk)
 • Ekstratropisk syklon  + ([[Syklon|syklon]] som dannes på midlere breddegrader)
 • Symbolsk enhet  + ([[Tegn|teikn]] som har fått status som [[Enhet|eining]])
 • Meridional omveltningssirkulasjon  + ([[Termohalin sirkulasjon|termohalin sirkulasjon]] der varmt vann i et øvre lag strømmer nordover, avkjøles og synker ned som kaldt dypvann, og deretter strømmer sørover som dype [[Vestlig grensestrøm|vestlige grensestrømmer]])
 • Sesongtermoklin  + ([[Termoklin|termoklin]] som etableres årlig ved oppvarming i overflatelaget, og som brytes ned igjen ved avkjøling påfølgende vinter)
 • Polystyren  + ([[Termoplast|termoplast]] som blir dannet ved [[Polymerisering|polymerisering]] av styren)
 • Polyeten  + ([[Termoplast|termoplast]] som vert danna ved [[Polymerisering|polymerisering]] av [[Eten|eten]])
 • Tilbakekobling fra skyer  + ([[Tilbakekoblingsmekanisme|tilbakekoblingsmekanisme]] som omfatter endringer i skyenes egenskaper som en respons til andre endringer i [[Atmosfære|atmosfæren]])
 • Avgrenset individ  + ([[Ting|ting]] som er forstått som et avgrenset eksemplar, og som dermed kan telles)
 • Blanktitrering  + ([[Titrering|titrering]] av ein [[Blankprøve|blankprøve]])
 • Fellingstitrering  + ([[Titrering|titrering]] der [[Ekvivalenspunkt|ekvivalenspunktet]] vert fastsett ved hjelp av ein [[Fellingsreaksjon|fellingsreaksjon]])
 • Kompleksometrisk titrering  + ([[Titrering|titrering]] der ein fastset [[Endepunkt|endepunktet]] ved hjelp av ei fargeendring som kjem av danning av eit [[Metallkompleks|metallkompleks]])
 • Tilbaketitrering  + ([[Titrering|titrering]] der ein set til eit overskot av ein [[Standardløsning|titrant]] for deretter å titrere denne overskottitranten med ein ny titrant eller med ei [[Standardløsning|standardløysning]] av [[Analytt|analytten]])
 • Syre-base-titrering  + ([[Titrering|titrering]] der en syre med kjent konsentrasjon tilsettes en base med ukjent konsentrasjon, eller omvendt, for å bestemme den ukjente konsentrasjonen)
 • Redokstitrering  + ([[Titrering|titrering]] der man bestemmer [[Endepunkt|endepunktet]])
 • Argentometri  + ([[Titrering|titrering]] med Ag+-ion)
 • Standardtittel  + ([[Tittel|tittel]] for et verk som er utkommet under forskjellige titler)
 • Undertittel  + ([[Tittel|tittel]] på et dokument som ikke er hovedtittel, men som framstår sammen med og i forlengelsen av hovedtittelen)
 • Enkelttrykksskjerm  + ([[Trykkskjerm|trykkskjerm]] der ein kan nytte berre ein peikereiskap om gongen)
 • Flertrykksskjerm  + ([[Trykkskjerm|trykkskjerm]] der ein kan nytte fleire fingrar eller peikereiskapar på skjermen samtidig)
 • Tymin  + ([[Uracil|uracil]] med en metylgruppe i 5-posisjon)
 • Ikke-bindende elektron  + ([[Valenselektron|valenselektron]] som ikke inngår i en binding)
 • Filtrat  + ([[Væske|væske]] som har gått igjennom eit filter)
 • Menneskeskapt klimapådriv  + ([[Ytre klimapådriv|ytre klimapådriv]] fra menneskelig aktivitet)
 • Naturlig klimapådriv  + ([[Ytre klimapådriv|ytre klimapådriv]] fra naturlige faktorer)
 • Hydrogenering  + ([[addisjonsreaksjon|addisjon]] av molekylært hydrogen til forbindelser som inneholder C=C eller C≡C-bindinger)
 • Væske  + ([[aggregattilstand|aggregattilstanden]] der materien har et bestemt volum, men varierende form)
 • Fast stoff  + ([[aggregattilstand|aggregattilstanden]] der materien har en bestemt form og et bestemt volum)
 • Gass  + ([[aggregattilstand|aggregattilstanden]] der materien har hverken [[fast stoff|fast form]] eller fast volum)
 • MUSTIE  + ([[akronym|akronym]] der bokstavene står for seks negative faktorer som påvirker nytten og verdien av en bok eller annet materiale og gjør det aktuelt for [[kassering|kassering]]: misleading, ugly, superseded, trivial, irrelevant, elsewhere)
 • Anbudsdokumenter  + ([[anbudsinnbydelse]]n og de dokumenter som angir leveransens omfang og spesifikasjoner, vilkår for [[anbudskonkurranse]] og [[kontraktsvilkår]])
 • Oksoanion  + ([[anion|anion]] som inneholder ett eller flere oksygenatomer bundet til ett eller flere atomer av en annen type)
 • Trafikkforsikring  + ([[ansvarsforsikring]] som er påbudt ved lov og som alle eiere av biler, motorsykler, traktorer, m.m. plikter å tegne i et godkjent [[forsikringsselskap]])
 • Isotop  + ([[atom|atom]] med eit bestemt tal på [[nøytron|nøytron]] og eit bestemt tal på [[proton|proton]].)
 • Barnebibliotekar  + ([[bibliotekar|bibliotekar]] som har ansvar for bibliotekets tilbud til barn)
 • Fagbibliotek  + ([[bibliotek|bibliotek]] tilknyttet en institusjon eller virksomhet, for eksempel et universitet, skole, sykehus eller bedrift)
 • Heterogen blanding  + ([[blanding|blanding]] der sammensetningen varierer)
 • Homogen blanding  + ([[blanding|blanding]] som har lik sammensetning)
 • Orbital  + ([[bølgefunksjon|bølgefunksjon]] som gir elektronets energinivå og området der det er overveiende sannsynlig å finne elektronet)
 • Geometrisk isomeri  + ([[cis-transisomeri|cis-transisomeri]] der isomerane har ulike posisjonar av grupper med omsyn til ei [[dobbeltbinding|dobbeltbinding]] eller ein ring)
 • Biodrivstoff  + ([[drivstoff]] framstilt av biologisk materiale)
 • Katode  + ([[elektrode|elektrode]] i en elektrokjemisk celle hvor det foregår en [[Reduksjon|reduksjon]])
 • Emneord i streng  + ([[emneord|emneord]] som er strukturert etter hvilke aspekter som inngår i ett sammensatt emne, som dette: Meieridrift – Norge – Historie, som betegner en historisk fremstilling av meieridrift, avgrenset til hvordan dette er gjort i Norge.)
 • Frie emneord  + ([[emneord|emneord]] som ikke hentes fra et [[kontrollert vokabular|kontrollert vokabular]])
 • Bedriftsbibliotek  + ([[fagbibliotek|fagbibliotek]] knyttet til bedrifter eller virksomheter)
 • Universitetsbibliotek  + ([[fagbibliotek|fagbibliotek]] tilknyttet et universitet, med studenter og ansatte som primær målruppe)
 • Dobbelt blind fagfellevurdering  + ([[fagfellevurdering|fagfellevurdering]] der verken forfatteren eller den som skal vurdere dokumentet kjenner hverandres identitet)
 • Blind fagfellevurdering  + ([[fagfellevurdering|fagfellevurdering]] der forfatteren ikke kjenner identiteten til den som skal vurdere dokumentet, men den som skal vurdere kjenner forfatterens identitet)