Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «Brønnøysundregister over norske og utenlandske foretak i Norge». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 34 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

  • Enhetsregisteret  + (Brønnøysundregister som har som oppgave å samordne opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre, og som er gjengangere på spørreskjemaer)
  • Dobbelttrådet DNA-molekyl  + (DNA-molekyl med to trådar tvinna sammen i ein spiral og som vert haldne saman av hydrogenbindingar)
  • Enkelttrådet DNA-molekyl  + (DNA-molekyl med éin tråd)
  • Veisikringsanlegg  + (Del av signalanlegget som viser signal «Planovergangen kan passeres» mot tog og skift når planovergangen er sperret for veitrafikk.)
  • Automatisk hastighetsovervåkning  + (Den del av signalanlegget som overvåker togets hastighet og aktiverer togets bremser dersom hastigheten overstiges.)
  • Linjeblokk  + (Den delen av signalanlegget som på strekning med fjernstyring sikrer at det bare kan vises kjørsignal til en blokkstrekning for ett tog om gangen. Linjeblokken kan være integrert i sikringsanlegget.)
  • Sikringsanlegg  + (Den delen av signalanlegget som sikrer at
   Den delen av signalanlegget som sikrer at det bare kan vises kjørsignal til en togvei for ett tog om gangen. Sikringsanlegget registrerer om det er kontroll på sporvekslene, om det er kjøretøy i sporet og i sikringssonene for tog i motsatt kjøreretning m.m. Anlegget registrerer ikke om det er kjøretøy på blokkstrekningen på strekning uten fjernstyring.
   trekningen på strekning uten fjernstyring.)
  • Skiftevei  + (Det eller de spor eller den delen av spor som er bestemt for det enkelte skifts kjøring.)
  • Sporets middel  + (Det punkt hvor avstanden mellom to spor er så stor at det mellom lasteprofilet anbrakt på det ene spor og minste tverrsnitt på det andre spor skal være 100 mm klaring, kurveutslag for begge medregnet.)
  • Datalagringsdirektivet  + (EU-direktiv som regulerer lagring av data som genereres ved bruk av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester)
  • Peptidbinding  + (En amidbinding (–CO–NH–) mellom to aminosyrer)
  • Fastlagt togvei  + (En fastlagt togvei er en sikret togvei hvor det er kontrollert at alle betingelser for sikker togframføring for den fastlagte togveien er tilstede.)
  • Balise  + (En innretning i sporet for punktvis overfø
   En innretning i sporet for punktvis overføring av informasjon til trekkraftkjøretøy. Baliser gir informasjon om hastighet, avstand og stigning/fall. De kan også gi informasjon til togradio, men denne funksjonen er ikke lenger i bruk. En balise kan være styrbar eller fast kodet.
   balise kan være styrbar eller fast kodet.)
  • Sikret togvei  + (En togvei er sikret når forriglingsutrustningen hindrer kjøretillatelser som er fiendtlige til den sikrede togveien.)
  • Jernbaneulykke  + (En uønsket eller utilsiktet plutselig hend
   En uønsket eller utilsiktet plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser som har skadelige følger, herunder som medfører at noen dør eller blir alvorlig skadet, som medfører betydelig skade på jernbanemateriell, på jernbaneinfrastruktur, på eiendom utenfor jernbanen eller på miljø, og alle andre lignende ulykker.
   på miljø, og alle andre lignende ulykker.)
  • Jernbanehendelse  + (Enhver annen uønsket hendelse enn en jernbaneulykke, som har sammenheng med jernbanedriften, og som innvirker på sikkerheten.)
  • Varsellampe (Jernbane)  + (Enkel hvit lampe som slukker når tog kommer.)
  • Løpesedler  + (Enkeltsidet trykksak med sterkt aktualitetspreget tekst beregnet på hastig spredning til offentligheten, ofte av politisk karakter. Se også: flygeblad.)
  • Oppgradering  + (Et hvert større modifikasjonsarbeid på et delsystem eller delvis undersystem som forbedrer den generelle ytelsen av delsystemet)
  • Le Châtelier-prinsipp  + (Et prinsipp som sier at når en dynamisk likevekt påvirkes utenfra, vil likevekten forskyves slik at effekten av påvirkningen blir mindre)
  • Infrastrukturforvalter  + (Ethvert organ eller foretak som er ansvarl
   Ethvert organ eller foretak som er ansvarlig særlig for å opprette og vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen eller deler av denne som angitt i direktiv 91/440/EØF artikkel 3; dette kan også omfatte forvaltning av kontroll- og sikkerhetssystemer for jernbaneinfrastrukturen.
   rhetssystemer for jernbaneinfrastrukturen.)
  • Skjønnsprosessloven  + (Full tittel: Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker)
  • Vinylgruppe  + (H2C=CH-gruppe)
  • Allylgruppe  + (H2C=CHCH2-gruppe)
  • Fjerdegenerasjonsspråk  + (Høynivå programmeringsspråk der en bruker instruksjoner nesten som i dagligtale)
  • Idealisert kognitiv modell  + (I George Lakoffs teori om kategorisering: stabil strukturert konseptuell representasjon som dannar utgangspunkt for å vurdere prototypeeffektar)
  • Kritisk masse  + (I IKT: det antall brukere et produkt må ha for at folk skal anskaffe produktet fordi mange andre bruker det)
  • Innholdskravet  + (I [[Kognitiv grammatikk|kognitiv grammatik
   I [[Kognitiv grammatikk|kognitiv grammatikk]]: krav om at dei einaste strukturane som eit lingvistisk system kan bestå av, er (1) semantiske, fonologiske og symbolske strukturar som førekjem i faktisk språkbruk, (2) skjema over strukturar som i 1 og (3) kategoriseringsrelasjonar mellom strukturar i 1 og 2
   ringsrelasjonar mellom strukturar i 1 og 2)
  • Informasjonskilde  + (Identifiserbar opprinnelse til informasjon som gir brukerne opplysningene de etterspør, for eksempel et leksikon, en database, eller en person)
  • Detritus  + (Ikke-levende rester av planter og dyr som svever i form av partikler i vann, og som avsettes som gytje)
  • Klatrevern  + (Installasjon som hindrer uautorisert klatring i master.)
  • Industrispor  + (Jernbanespor for transport av gods til og fra industriområder.)
  • Trekkraftkjøretøy  + (Kjøretøy med trekkraft, herunder lokomotiv, motorvognsett, skinnetraktor og arbeidsmaskiner)