Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «apparat for å slokke brann». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Gigabyte  + (angir hvor stor plass en viss mengde data fyller, eller hvilken kapasitet et lagringsmedium har)
 • Tracing  + (angivelse på hovedkortet av alle biinnførsler for samme dokument)
 • Karbanion  + (anion der karbon har eit udelt elektronpar og ei negativ ladning)
 • Tømmestasjon  + (anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler m.v.)
 • Observatorium  + (anlegg utstyrt med instrumenter for astronomiske observasjoner)
 • Innsynskrav  + (anmodning fra berørt part om tilgang til saksdokumenter, journaler o.l.)
 • Alternativ rute  + (annen rute som fører frem til samme destinasjon)
 • Galaksehop  + (ansamling av alt fra rundt 50 til tusenvis av [[Galakse|galakser]] som kan være bundet sammen av gjensidige gravitasjonskrefter)
 • Galaksegruppe  + (ansamling av opp mot 50 [[Galakse|galakser]] som er bundet sammen av gjensidige gravitasjonskrefter)
 • Åpen stjernehop  + (ansamling av opp til noen tusen [[Stjerne|stjerner]] som er dannet fra samme gassky, og som er svakt gravitasjonelt bundet til hverandre)
 • Arkivar  + (ansatt i arkiv, med ansvar for å f.eks forvalte og/eller tilgjengliggjøre [[arkivmateriale|arkivmateriale]])
 • Bibliotekpersonale  + (ansatte i et bibliotek)
 • Informasjonsvisualisering  + (anskueliggjørelse i grafisk form, f.eks. et bibliometrisk kort, diagram eller illustrasjon)
 • Forurensningsmyndighet  + (ansvarlig instans for oppfølging av saker vedrørende forurensning og avfall)
 • Fredningsmyndighet  + (ansvarlig instans som fatter beslutninger og vedtak for å sikre langsiktig vern av kulturminner)
 • Essensialisme  + (antakelse om at det finnes en eller flere egenskaper som medlemmene i en gruppe nødvendigvis må ha for å tilhøre gruppen)
 • Biologisk determinisme  + (antakelse om at kroppslig biologi er en determinerende faktor for sosiale, kulturelle og psykologiske identiteter og posisjoner i samfunnet)
 • Analytisk konsentrasjon  + (antall [[Mol|mol]] som skal løses, dividert på volumet av løsningen)
 • Kilometerstand  + (antall kjørte kilometer som [[kilometerteller]] viser)
 • Fraværsskadefrekvens  + (antall personskadeulykker med fravær utover ulykkesdagen per million arbeidstimer)
 • Molekylaritet  + (antall reaktantmolekyler som inngår i en elementærreaksjon)
 • Grad av umettethet  + (antall ringer og/eller multippelbindinger i et molekyl)
 • Parabolantenne  + (antenne for å ta i mot signaler sendt fra en satelitt)
 • Intelligente transportsystemer  + (anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og tjenester innen transport og tilhørende infrastruktur)
 • Kilometerteller  + (apparat (i speedometer) som viser [[kilometerstand]])
 • Utlånsautomat  + (apparat hvor lånerne selv kan foreta utlån og innlevering av bibliotekmateriale)
 • Språkkyndig  + (applikasjoner som har fått bedre funksjonalitet, utførelse eller presentasjon ved hjelp av språkteknologi)
 • Verk  + (arbeid som utgjør en sammenhengende avsluttet helhet, og som kan fremstilles fysisk som en [[Publikasjon|publikasjon]] eller et [[Dokument|dokument]])
 • Telependling  + (arbeid utført ved hjelp av tele- og datateknologi der arbeidstaker og -giver har geografisk avstand)
 • Vegetasjonsrydding  + (arbeider med hogging, rydding og fjerning av buskas, trær og hogstavfall og fjerning av stubber og røtter)
 • Betongutstøpning  + (arbeidet som utføres for å få den ferske betongen på plass i sin forskalingsform)
 • Virkedag  + (arbeidsdag, dvs. mandag til fredag med unntak av offisielle fridager)
 • Regionalt planforum  + (arbeidsforum for gjensidig informasjon, drøfting og avklaring av planspørsmål og sektorinteresse mellom kommuner, fylker og sektormyndigheter)
 • Stuff  + (arbeidsfront i tunnel, sjakt, bergrom eller skjæring)
 • Klatreforskaling  + (arbeidsplattform som løftes oppover konstruksjonen etappevis etter hvert som byggearbeidene skrider fram)
 • Landbruksområde  + (areal avsatt til næringsgren(er) der dyrking av jord er grunnleggende for produksjonen)
 • Midtdeler  + (areal mellom kjøreretningene som kan være opphøyd med kantstein eller utformet som for eksempel en jord- eller gressvoll)
 • Planområde  + (areal som planen gjelder for)
 • Naturvernområde  + (areal som skal vernes for å sikre sårbare og truede naturtyper, hegne om steds- og regiontypiske naturområder og bevare områder med internasjonale og nasjonale verneverdier)
 • Holdeplass  + (areal, som oftest beliggende inntil kjørebanen, beregnet for av- og påstigning i forbindelse med kollektivtransport)
 • Folkeverksted  + (arena - ofte i bibliotek - tilrettelagt for utveksling av praktisk kunnskap og skaperkraft, ved hjelp av digitale eller analoge verktøy, f.eks. 3D-printer, symaskin,)
 • Institusjonelt arkiv  + (arkiv der faglige og vitenskapelige arbeider lagres i fulltekst, kan inneholde studentarbeider på bachelor- og masternivå, avhandlinger, vitenskapelige artikler, forskningsrapporter og bidrag til konferanserapporter/antologier)
 • Digitalt arkiv  + (arkiv som oppbevarer og gi adgang til digitale dokumenter, som f.eks. [[institusjonelt arkiv|institusjonelt arkiv]])
 • Tilhengerfeste  + (arm med krok, øye e.l. bak på kjøretøy til å feste tilhenger på)
 • Indol  + (aromatisk [[Heterosyklisk forbindelse|heterosyklisk]] organisk forbindelse)
 • Lesestund  + (arrangement der man leser høyt for en gruppe personer)
 • Eventyrstund  + (arrangement for barn, der høytlesing, historiefortelling og sang ofte inngår)
 • Asfaltbetong  + (asfaltdekke som består av tørket, oppvarmet steinmateriale og ca. 6 % bitumen)
 • Solvatisering  + (assosiering av løsemiddelmolekyler til løste atomer, molekyler eller ioner)
 • Parsec  + (astronomisk lengdeenhet lik avstanden hvor en lengde på én [[Astronomisk enhet|astronomisk enhet]] spenner en vinkel på ett buesekund)