Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «atom som ikke er hydrogen eller karbon». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Betongutstøpning  + (arbeidet som utføres for å få den ferske betongen på plass i sin forskalingsform)
 • Virkedag  + (arbeidsdag, dvs. mandag til fredag med unntak av offisielle fridager)
 • Regionalt planforum  + (arbeidsforum for gjensidig informasjon, drøfting og avklaring av planspørsmål og sektorinteresse mellom kommuner, fylker og sektormyndigheter)
 • Stuff  + (arbeidsfront i tunnel, sjakt, bergrom eller skjæring)
 • Klatreforskaling  + (arbeidsplattform som løftes oppover konstruksjonen etappevis etter hvert som byggearbeidene skrider fram)
 • Landbruksområde  + (areal avsatt til næringsgren(er) der dyrking av jord er grunnleggende for produksjonen)
 • Midtdeler  + (areal mellom kjøreretningene som kan være opphøyd med kantstein eller utformet som for eksempel en jord- eller gressvoll)
 • Planområde  + (areal som planen gjelder for)
 • Naturvernområde  + (areal som skal vernes for å sikre sårbare og truede naturtyper, hegne om steds- og regiontypiske naturområder og bevare områder med internasjonale og nasjonale verneverdier)
 • Holdeplass  + (areal, som oftest beliggende inntil kjørebanen, beregnet for av- og påstigning i forbindelse med kollektivtransport)
 • Folkeverksted  + (arena - ofte i bibliotek - tilrettelagt for utveksling av praktisk kunnskap og skaperkraft, ved hjelp av digitale eller analoge verktøy, f.eks. 3D-printer, symaskin,)
 • Institusjonelt arkiv  + (arkiv der faglige og vitenskapelige arbeider lagres i fulltekst, kan inneholde studentarbeider på bachelor- og masternivå, avhandlinger, vitenskapelige artikler, forskningsrapporter og bidrag til konferanserapporter/antologier)
 • Digitalt arkiv  + (arkiv som oppbevarer og gi adgang til digitale dokumenter, som f.eks. [[institusjonelt arkiv|institusjonelt arkiv]])
 • Tilhengerfeste  + (arm med krok, øye e.l. bak på kjøretøy til å feste tilhenger på)
 • Indol  + (aromatisk [[Heterosyklisk forbindelse|heterosyklisk]] organisk forbindelse)
 • Lesestund  + (arrangement der man leser høyt for en gruppe personer)
 • Eventyrstund  + (arrangement for barn, der høytlesing, historiefortelling og sang ofte inngår)
 • Asfaltbetong  + (asfaltdekke som består av tørket, oppvarmet steinmateriale og ca. 6 % bitumen)
 • Solvatisering  + (assosiering av løsemiddelmolekyler til løste atomer, molekyler eller ioner)
 • Lysår  + (astronomisk lengdeenhet lik strekningen som lys tilbakelegger i løpet av ett år (i [[Vakuum|vakuum]]))
 • Sort hull  + (astronomisk objekt med så sterkt gravitasjonsfelt at ingen ting kan unnslippe)
 • Planet  + (astronomisk objekt som går i bane rundt solen eller en annen [[Stjerne|stjerne]], og som er massivt nok til å få en rund form og rydde banen sin for andre småobjekter, uten å være så massivt at det settes i gang kjernefysisk fusjon)
 • Substituent  + (atom eller funksjonell gruppe som er erstatta med eit anna atom eller ei anna gruppe i ein kjemisk struktur)
 • Sentralatom  + (atom i eller i nærleiken av senteret av eit molekyl eller eit ion)
 • Brohodeatom  + (atom som er felles for meir enn éin ring i eit polysyklisk molekyl)
 • Heteroatom  + (atom som ikke er hydrogen eller karbon)
 • Elektrondonor  + (atom, ion eller molekyl som leverer elektron til ei binding)
 • Protondonor  + (atom, ion eller molekyl som leverer proton til ei binding)
 • Elektronakseptor  + (atom, ion eller molekyl som mottek elektron)
 • Protonakseptor  + (atom, ion eller molekyl som mottek proton)
 • Kjemisk stoff  + (atomer, ioner, molekyler eller forbindelser satt sammen av disse)
 • Funksjonell gruppe  + (atomgruppe i eit organisk molekyl som gjev sambindinga karakteristiske kjemiske eigenskapar)
 • Alkylgruppe  + (atomgruppe som oppstår når et alkan mister et H-atom.)
 • Sidegruppe  + (atomgruppe, vanligvis [[alkylgruppe|alkylgruppe]] bundet til en sammenhengende [[hydrokarbon|hydrokarbon]]kjede)
 • ADR-attest for kjøretøy  + (attest for kjøretøy som frakter farlig gods i henhold til Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods)
 • Helseattest  + (attest fra lege om en persons helsetilstand)
 • Vandelsattest  + (attest utstedt av politiet som godtgjør at en person har ført en hederlig vandel og er ustraffet)
 • Matrikkelbrev  + (attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato)
 • Streknings-ATK  + (automatisk fartskontroll ved hjelp av snittmåling av fart mellom fotobokser)
 • Nyhetsvarsling  + (automatisk nettjeneste som overvåker forva
  automatisk nettjeneste som overvåker forvalgte nettsider og registrerer nytt stoff som blir publisert der, og som varsler om det nye stoffet i en kortform som inneholder noen tekstrader og en tilhørende klikkbar lenke til fullversjonen av det aktuelle stoffet
  til fullversjonen av det aktuelle stoffet)
 • Cruisekontroll  + (automatisk regulering av farten til det nivå som er bestemt av føreren)
 • Automatisering  + (automatisk utføring av en prosess ved hjelp av en eller annen form for teknisk innretning)
 • Fletteutskrift  + (automatisk utskrift med variabler hentet fra en eller flere datafiler)
 • Maskinoversettelse  + (automatisk, datamaskinell oversettelse fra et språk til et annet)
 • Nettverkstilgang  + (autorisert tilgang for bruker til et datanettverk slik at han/hun kan logge seg inn og bruke de tjenestene som tilbys)
 • Kunstig virkelighet  + (avansert, tredimensjonal grafikk som gir brukeren mulighet til å delta og påvirke en simulering)
 • Barneavdeling  + (avdeling eller sone i [[folkebibliotek|folkebibliotek]] spesielt tilrettelagt for barn både m.h.t møblering og innhold)
 • Ungdomsavdeling  + (avdeling i et folkebibliotek med samlinger for ungdom, ofte mellom 10 og 15 år)
 • Gjenvinning  + (avfall brukt i produksjon av nye materialer eller som energikilde eller til å lage nye kjemiske forbindelser.)
 • Omregistreringsavgift  + (avgift du må betale til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier i det sentrale motorvognregisteret)
 • Bompenger  + (avgift for passering av bomstasjon)