Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «endring i [[DNA-sekvens|DNA-sekvensen]]». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Periodesystemet  + (en ordning av grunnstoffene etter atomnummer i grupper og perioder slik at likheter og forskjeller mellom grunnstoffene kommer frem)
 • Sitat  + (en ordrett gjengivelse av en setning eller ytring fra en tekst, med angivelse av kilden)
 • Korporasjon  + (en organisasjon eller en gruppe personer som har et pregnant navn, og som opptrer eller kan opptre under dette navnet som en enhet)
 • Grensesnitt  + (en overgang som lar to systemer kommunisere med hverandre)
 • Kjønnsidentitet  + (en persons eller gruppes forestilte likhet med en kulturell eller sosial kategori som er definert ut fra kjønn)
 • Logg  + (en rapport som inneholder informasjon om resultatene av en eller flere oppgaver)
 • Ladestasjon  + (en samling av flere [[ladepunkt]] med installasjon for lading av ladbare biler)
 • Register  + (en samling filer med informasjon om hvordan maskinen er satt opp (konfigurert))
 • ISDN  + (en samling standarder (protokoller) for digital overføring av lyd, nettverkstjenester og bilder over kabel)
 • Krasj  + (en situasjon der et program, et operativsystem eller hele datamaskinen må restartes)
 • Bibliotekbruker  + (en som bruker bibliotekets tjenester, f.eks. låner bøker, eller søker i databaser)
 • Oversetter  + (en som overfører en tekst fra ett språk til et annet, eller fra en eldre form av et språk til en moderne form)
 • Pendler  + (en som regelmessig må reise langt mellom bosted og arbeidssted)
 • Medvirkende  + (en som samarbeider med en eller flere andre om utarbeidelsen av et verk,)
 • Referansestil  + (en standardisert måte å oppgi kilder på i [[henvisninger|kildehenvisning]] og litteraturliste, ulike fagområder har ulike standarder)
 • Komprimering  + (en teknikk som sparer lagerplass ved å kode om gjentakelser og overflødige data)
 • Filsluse  + (en teknisk løsning for overføring av filer mellom to separate [[Nettverkssone|nettverkssoner]])
 • Cyberspace  + (en tenkt (virtuell) verden som eksisterer i og mellom datamaskiner)
 • Nettjeneste  + (en tjeneste som kan benyttes når datamaskinen er koplet til et datanettverk)
 • Sjanger  + (en viss type tekster eller filmer basert på fellestrekk i form, innhold eller funksjon, f.eks. [[biografi|biografi]], [[bokanmeldelse|bokanmeldelse]] eller roman)
 • Arbeidsstasjon  + (enbrukerdatamaskin beregnet på profesjonell bruk med høye krav til ytelse og driftssikkerhet)
 • Filkonvertering  + (endre en fil fra et format til et annet)
 • Genmodifisering  + (endring av [[Gen|gener]] i virus og levende organismer ved bruk av [[Genteknologi|genteknologi]])
 • Krumning av tidrom  + (endring av [[Tidrom|tidrommets]] geometri på grunn av tilstedeværelsen av materie og [[Energi|energi]])
 • Bildemanipulasjon  + (endring eller forfalskning av bilde)
 • Mutasjon  + (endring i [[DNA-sekvens|DNA-sekvensen]])
 • Kromosomaberrasjon  + (endring i [[Kromosom|kromosomenes]] antall eller struktur)
 • Klimaendring  + (endring i gjennomsnittsverdi eller variasjon til parametere i klimasystemet over en lengre periode, typisk over flere tiår eller lengre)
 • Havnivåendring  + (endring i havets gjennomsnittlige vannstand over tid)
 • Strålingspådriv  + (endring i netto vertikal (nedover minus oppover) solstråling inn i troposfæren på grunn av [[Ytre strålingspådriv|ytre strålingspådriv]], for eksempel vulkanutbrudd eller andre former for endringer i CO<sub>2</sub>-konsentrasjonen i atmosfæren)
 • Mutarotasjon  + (endring i optisk rotasjon som blir observert når en ren anomer av et sukker blir oppløst i vann)
 • Potensiell energi  + (energi som forklares av et legemes posisjon)
 • Kinetisk energi  + (energi som skyldes et legems bevegelser)
 • Dissosiasjonsenergi  + (energi som trengst for å spalte ei [[Kjemisk binding|kjemisk binding]])
 • Ioniseringsenergi  + (energien som trengs for å løsrive et elektron fra et isolert atom i grunntilstanden i gassfase)
 • Bindingsenergi  + (energien som trengst for å spalte ei kjemisk binding)
 • Varme  + (energioverføring som følgje av temperaturskilnad)
 • Registreringsavgift  + (engangsavgift for registrering av kjøretøy i det sentrale motorvognregisteret)
 • Anglisisme  + (engelske ord og uttrykk i andre språk)
 • Joule  + (enhet for energi: 1 J = 1 Nm.)
 • Kalori  + (enhet for energi: 1 cal = 4,18 J.)
 • Bit  + (enhet for informasjonsmengde som inneholder en av verdiene 0 eller 1)
 • Kubikkmeter  + (enhet for måling av volum (hulmål) som tilsvarer 1000 liter, dvs. volumet av en kube hvor hver side er en meter lang)
 • Sverdrup  + (enhet for volumtransport i havet som tilsvarer 1 million kubikkmeter per sekund)
 • Byte  + (enhet som består av 8 [[Bit|biter]] (bits))
 • Basepar  + (enhet som består av to [[nukleotid|nukleotider]] som er bundet til hverandre ved hjelp av hydrogenbindinger, og som danner byggesteinene i en DNA-[[Dobbeltspiral|dobbeltspiral]] og bidrar til strukturen i [[DNA|DNA]] og [[RNA|RNA]])
 • Ruter  + (enhet som binder sammen to nettverk)
 • Svitsj  + (enhet som dirigerer datatrafikken dit den skal)
 • Krisestab  + (enhet som etableres ved behov for å utøve nødvendige aksjoner og forpliktelser på vegne av Statens vegvesen for å redusere skadevirkningene etter en hendelse)
 • Strømforsyning  + (enhet som fører elektrisk energi til en elektronisk enhet som en datamaskin)
 • Dokk  + (enhet som koples til en bærbar PC når den brukes stasjonært)