Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «forbindelseslinje mellom element i ulike [[Domene|domene]]». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Strekkstagplatform  + (flytende og vertikalt forankret plattform eller lastebøye)
 • Miniprogram  + (flyttbar kode som kan installeres og kjøres på en eller flere programvareplattformer)
 • Sigmatropisk omleiring  + (flytting av en sigmabinding)
 • Migrasjon  + (flytting av et [[Atom|atom]] eller en gruppe av atomer til en ny posisjon i et [[Molekyl|molekyl]])
 • Møteplass (bibliotekfag)  + (folkebiblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, tilbudet skal være gratis og tilgjengelig for alle som bor i landet)
 • Artikulatorisk fonologi  + (fonologisk modell som er brukt i kognitiv lingvistikk, med representasjoner basert på overlappende [[Artikulatorisk gest|artikulatoriske gester]])
 • Forkulling  + (forandring av en organisk forbindelse til karbon ved oppvarming eller å belegge noe med karbon på denne måten)
 • Regnbyge  + (forbigående nedbør i form av [[regn]])
 • Salt  + (forbindelse bygd opp av ioner)
 • Sekundær alkohol  + (forbindelse der −OH-gruppen i molekylene er bundet til et C-atom som selv er bundet til to C-atomer)
 • Tertiær alkohol  + (forbindelse der −OH-gruppen i mole­kylene er bundet til et C-atom som selv er bundet til tre C-atomer.)
 • Stereoisomer  + (forbindelse hvis molekylære oppbygging bare atskiller seg ved en forskjellig romlig anordning av atomene)
 • Keton  + (forbindelse hvor en [[karbonylgruppe|karbonylgruppe]] er bundet til to karbonatomer: R–CO–Rʹ)
 • Tensid  + (forbindelse med en hydrofob kjede (fettsyredel med lang karbonkjede) og en hydrofil ende)
 • Isomer  + (forbindelse med samme [[molekylformel|molekylformel]], men ulik molekylstruktur eller ulik romanordning av atomene)
 • Dikarboksylsyre  + (forbindelse med to −COOH-grupper i molekylet)
 • Oppringt forbindelse  + (forbindelse mellom en datamaskin og et datanettverk over telenettet via modem eller ISDN)
 • Syre  + (forbindelse som avgir et proton (hydrogenion, H<sup>+</sup>) til en annen forbindelse, ofte vann)
 • Molekylær forbindelse  + (forbindelse som består av individuelle molekyler av samme type)
 • Ionisk forbindelse  + (forbindelse som består av positive og negative ioner bundet sammen av elektrostatiske krefter)
 • Karbohydrat  + (forbindelse som enten er en sukkerart, bygd opp av sukkerarter eller har kjemisk likhet med sukker­arter)
 • Sekundært amin  + (forbindelse som formelt er avledet av ammoniakk og hvor to hydrogenatomer er erstattet med hydrokarbylgrupper (R2NH))
 • Tertiært amin  + (forbindelse som formelt er avledet av ammoniakk og hvor alle tre hydrogenatomene er erstattet med hydrokarbylgrupper (R3N))
 • Enantiomer  + (forbindelse som ikke er sammenfallende med sitt speilbilde)
 • Funksjonelle isomerer  + (forbindelser som har samme molekylformel, men forskjellige funksjonelle grupper)
 • Kobling  + (forbindelseslinje mellom element i ulike [[Domene|domene]])
 • Samleveg  + (forbindelsesveg med oppsamlings- og fordelingsfunksjon, mellom for eksempel boligområder eller bydeler, eller mellom atkomstveger og øvrige hovedveger)
 • Forbudt for gående  + (forbudsskilt 306.7)
 • Breddegrense  + (forbudsskilt 312 gjeldende for kjøretøy, medregnet gods, med større bredde enn angitt)
 • Høydegrense  + (forbudsskilt 314 som gjelder kjøretøy, medregnet last, med større høyde enn angitt)
 • Parkering forbudt  + (forbudsskilt 372 som angir forbud mot parkering på den siden av vegen hvor skiltet er satt opp)
 • Brukshendelse  + (forekomst av et [[Uttrykk|uttrykk]] i en bestemt situasjon)
 • Midlertidig feilretting  + (foreløpig retting av feil eller mangler i et dataprogram)
 • Lærde selskap  + (forening opprettet etter modell av antikkens akademier, f.eks. Det Trondhiemske Selskab som bl.a. var opptatt av å etablere boksamlinger)
 • Klimascenario  + (forenklet beskrivelse av et mulig framtidig klima)
 • Utslippsscenario  + (forenklet beskrivelse av mulige framtidige utslipp av et stoff, f.eks [[Klimagass|klimagasser]])
 • Bakoverkompatibel  + (forenlig med tidligere utgaver av det samme (programmet eller maskinvaren))
 • Omkatalogisering  + (foreta endringer i en katalogpost i tråd med ny eller endret standard)
 • Adveksjon  + (forflytning (særlig horisontalt) av væske, gass og sporstoff i hav og atmosfære)
 • OEM  + (forhandler av et produkt som kjøper produktet av produsenten og selger det i eget navn eller uten navn)
 • Reproduktiv isolasjon  + (forhold hvor en populasjon ikke bytter gener med en populasjon av samme art)
 • Formildende omstendigheter  + (forhold som stiller en straffbar handling i et mildere lys og derfor skal tas i betraktning ved utmålingen av straffen)
 • Isomeri  + (forholdet mellom [[isomer|isomerer]])
 • Presisjon  + (forholdet mellom antall relevante dokumenter funnet i et søk og det totale antall dokumenter som ble funnet)
 • Masseprosent  + (forholdet mellom massen i gram av et stoff i 100 g-blanding og denne blandingen multiplisert med 100 %.)
 • Fullstendighet  + (forholdet mellom relevante dokumenter funnet i et søk og det totale antall relevante [[Dokument_(bibliotekfag)|dokumenter]] som kunne ha blitt funnet)
 • Gir  + (forholdet mellom to tannhjul i en tannhjulsutveksling som overfører roterende bevegelser fra én veksel til en annen slik at motorens dreiemoment og turtall tilpasses fart og belastning)
 • Reaksjonskvotient  + (forholdstall avledet av forholdet mellom k
  forholdstall avledet av forholdet mellom konsentrasjonene til produktene og reaktantene: Hvis reaksjonskvotienten er større enn likevektskonstanten, vil det dannes mer reaktant for å oppnå likevekt, og hvis reaksjonskvotienten er mindre enn likevektskonstanten, vil det dannes mer produkt for å oppnå likevekt
  et dannes mer produkt for å oppnå likevekt)
 • Busk  + (forholdsvis lav flerårig vedplante som grener seg ut fra grunnen)
 • Fartshump  + (forhøyning i vegbanen konstruert for å få bilister til å senke farten)
 • Suffragette  + (forkjemper for kvinners stemmerett)