Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «forholdsvis lav flerårig vedplante som grener seg ut fra grunnen». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Enantiomer  + (forbindelse som ikke er sammenfallende med sitt speilbilde)
 • Funksjonelle isomerer  + (forbindelser som har samme molekylformel, men forskjellige funksjonelle grupper)
 • Kobling  + (forbindelseslinje mellom element i ulike [[Domene|domene]])
 • Samleveg  + (forbindelsesveg med oppsamlings- og fordelingsfunksjon, mellom for eksempel boligområder eller bydeler, eller mellom atkomstveger og øvrige hovedveger)
 • Forbudt for gående  + (forbudsskilt 306.7)
 • Breddegrense  + (forbudsskilt 312 gjeldende for kjøretøy, medregnet gods, med større bredde enn angitt)
 • Høydegrense  + (forbudsskilt 314 som gjelder kjøretøy, medregnet last, med større høyde enn angitt)
 • Parkering forbudt  + (forbudsskilt 372 som angir forbud mot parkering på den siden av vegen hvor skiltet er satt opp)
 • Brukshendelse  + (forekomst av et [[Uttrykk|uttrykk]] i en bestemt situasjon)
 • Midlertidig feilretting  + (foreløpig retting av feil eller mangler i et dataprogram)
 • Lærde selskap  + (forening opprettet etter modell av antikkens akademier, f.eks. Det Trondhiemske Selskab som bl.a. var opptatt av å etablere boksamlinger)
 • Klimascenario  + (forenklet beskrivelse av et mulig framtidig klima)
 • Utslippsscenario  + (forenklet beskrivelse av mulige framtidige utslipp av et stoff, f.eks [[Klimagass|klimagasser]])
 • Bakoverkompatibel  + (forenlig med tidligere utgaver av det samme (programmet eller maskinvaren))
 • Omkatalogisering  + (foreta endringer i en katalogpost i tråd med ny eller endret standard)
 • Adveksjon  + (forflytning (særlig horisontalt) av væske, gass og sporstoff i hav og atmosfære)
 • OEM  + (forhandler av et produkt som kjøper produktet av produsenten og selger det i eget navn eller uten navn)
 • Reproduktiv isolasjon  + (forhold hvor en populasjon ikke bytter gener med en populasjon av samme art)
 • Formildende omstendigheter  + (forhold som stiller en straffbar handling i et mildere lys og derfor skal tas i betraktning ved utmålingen av straffen)
 • Isomeri  + (forholdet mellom [[isomer|isomerer]])
 • Presisjon  + (forholdet mellom antall relevante dokumenter funnet i et søk og det totale antall dokumenter som ble funnet)
 • Masseprosent  + (forholdet mellom massen i gram av et stoff i 100 g-blanding og denne blandingen multiplisert med 100 %.)
 • Fullstendighet  + (forholdet mellom relevante dokumenter funnet i et søk og det totale antall relevante [[Dokument_(bibliotekfag)|dokumenter]] som kunne ha blitt funnet)
 • Gir  + (forholdet mellom to tannhjul i en tannhjulsutveksling som overfører roterende bevegelser fra én veksel til en annen slik at motorens dreiemoment og turtall tilpasses fart og belastning)
 • Reaksjonskvotient  + (forholdstall avledet av forholdet mellom k
  forholdstall avledet av forholdet mellom konsentrasjonene til produktene og reaktantene: Hvis reaksjonskvotienten er større enn likevektskonstanten, vil det dannes mer reaktant for å oppnå likevekt, og hvis reaksjonskvotienten er mindre enn likevektskonstanten, vil det dannes mer produkt for å oppnå likevekt
  et dannes mer produkt for å oppnå likevekt)
 • Busk  + (forholdsvis lav flerårig vedplante som grener seg ut fra grunnen)
 • Fartshump  + (forhøyning i vegbanen konstruert for å få bilister til å senke farten)
 • Suffragette  + (forkjemper for kvinners stemmerett)
 • Akronym  + (forkortelse av sammensatt navn, dannet av initialer (initialforkortelse),)
 • Lenke  + (forkortelse for hyperlenke)
 • PMEST  + (forkortet huskeregel og liste over [[Begrep|begrep]]styper, som også gir siteringsorden for syntetiske relasjoner i et indekseringsspråk eller klassifikasjonsskjema)
 • Kondensert struktur  + (forkortet måte å skrive strukturer på hvor bindingene forstås snarere enn å være vist eksplisitt)
 • Kjemisk symbol  + (forkorting for namnet til eit [[grunnstoff|grunnstoff]] på ein eller to bokstavar frå det greske eller latinske namnet til grunnstoffet)
 • Nevneform  + (form av eit [[Leksem|leksem]] som vert nytta til å nemne ordet i ei framstilling)
 • Morfosyntaktisk ord  + (form av eit [[Leksem|leksem]] spesifisert for eventuelle morfosyntaktiske trekk)
 • Allotrop  + (form av et grunnstoff som viser [[Allotropi|allotropi]])
 • Kunnskapsformidling  + (form for [[Formidling|formidling]] der f.eks. en bibliotekar fungerer som bindeledd mellom brukeren og kunnskapen som gis)
 • Utdyping  + (form for [[Instansiering|instansiering]] der ein [[Komponentstruktur|komponentstruktur]] spesifiserer element i ein annan komponentstruktur)
 • Hyllevandring  + (form for [[formidling|formidling]] av bibliotekets samling, f.eks. knyttet til et bestemt tema)
 • Boken kommer-tjeneste  + (form for [[oppsøkende virksomhet|oppsøkende virksomhet]] hvor biblioteket bringer bøker hjem til brukere som ikke selv kan komme til biblioteket, som f eks eldre og funksjonhemmede)
 • Biblioteksamarbeid  + (formalisert samarbeid mellom bibliotek knyttet til ulike tjenester, f. eks. [[fjernlån|fjernlån]])
 • MARC  + (format for registrering og utveksling av [[bibliografiske data|bibliografiske data]])
 • Anbudskonkurranse  + (formbundet framgangsmåte ved tildeling av oppdrag om levering av varer, utførelse av en tjeneste eller entrepriseoppdrag)
 • Strukturformel  + (formel som viser korleis atoma er bundne til kvarandre i eit molekyl)
 • Bekreftelse på navneendring  + (formell bekreftelse på at navneendring er registrert i [[Folkeregisteret]])
 • Ontologi  + (formell oversikt over et kunnskapsfelt, representert ved begrep og relasjoner mellom dem, inneholder gjerne et sett med setninger med subjekt, predikat og objekt, som «Jorda har en måne».)
 • Interlingua  + (formell representasjon av naturlig språk, f.eks til bruk i maskinoversettelse)
 • Akseptansetest på stedet  + (formell test, som beskrevet i en kontrakt, utført på det aktuelle stedet der leverandøren viser kjøperen at et produkt, en prosess eller en tjeneste fungerer i forhold til definerte krav i et virkelig driftsmiljø)
 • Fødselsnummerbekreftelse  + (formell utskrift fra [[Skatteetaten]] som bekrefter et [[fødselsnummer]])
 • Programvaredistribusjon  + (formidling av programvare for salg eller utdeling)
 • Personvernforordningen  + (forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU))