Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «grensesnitt mot en database». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Risikogods  + (gods som av natur er farlig eller har for høy vekt eller for stor størrelse i transportsammenheng)
 • Last  + (gods som fraktes med transportmiddel)
 • Påhengsvogn  + (godstilhenger med en til tre aksler, hvor deler av vekten via tilhengerdraget hviler på lastebilens tilhengerkobling)
 • Vrakpant  + (godtgjøring som staten yter ved innlevering av brukte motorkjøretøyer ved opphogging på godkjent avfallsplass)
 • Byrette  + (gradert røyr som vert nytta til dosering av nøyaktige, men variarande væskevolum)
 • T-s-diagram  + (graf for identifikasjon av vannmasser som viser forholdet mellom temperatur og saltholdighet, som funksjon av dyp)
 • Kalibreringskurve  + (graf som viser hvordan et måleresultat (for eksempel [[Absorbans|absorbans]]) avhenger av en egenskap ved en prøve (for eksempel [[Konsentrasjon|konsentrasjon]]))
 • Vektorgrafikk  + (grafikk som består av vektorer som beskriver linjene mellom ulike punkter)
 • Diagram  + (grafisk framstilling av en serie resultater)
 • Organisasjonskart  + (grafisk framstilling av hvordan en organisasjon er oppbygd)
 • Kromatogram  + (grafisk framstilling som viser resultatet av [[Kromatografi|kromatografi]], der et signal som er proporsjonalt med konsentrasjon, er plottet mot [[Retensjonstid|retensjonstid]])
 • Lewis-struktur  + (grafisk fremstilling av et molekyl der atomene angis med atomsymboler, kovalente bindinger representeres med streker mellom atomsymboler, og et atoms ikke-bindende valenselektroner angis som prikker rundt disse atomsymbolene)
 • Bruksbasert grammatikk  + (grammatikk som legger til grunn at språklig organisering er basert på erfaring med språkbruk)
 • Diatese  + (grammatisk kategori som uttrykkjer forholdet mellom [[Semantisk rolle|semantiske roller]] og [[Syntaktisk funksjon|syntaktiske funksjonar]])
 • Evalueringsvare  + (gratis evalueringsutgave av et program)
 • Elektrokjemi  + (gren av kjemien som tar for seg sammenhengen mellom elektrisk strøm og kjemiske reaksjoner.)
 • Stratopause  + (grense i [[Atmosfære|atmosfære]] mellom [[Stratosfære|stratosfæren]] og [[Mesosfære|mesosfæren]] der temperaturen går fra å stige til å synke med høyden)
 • Mesopause  + (grense i [[Atmosfære|atmosfæren]] mellom [[Mesosfære|mesosfæren]] og [[Termosfære|termosfæren]] der temperaturen er på det laveste i atmosfæren)
 • Tropopause  + (grense i [[Atmosfære|atmosfæren]] mellom [[Troposfære|troposfæren]] og [[Stratosfære|stratosfæren]] der temperaturen går fra å synke til å stige med høyden)
 • Hendelseshorisont  + (grense i [[Tidrom|tidrommet]] mellom området som vi vil kunne motta lys fra i fremtiden og området som vi aldri vil kunne motta lys fra)
 • Brukergrensesnitt  + (grenseflata eller kommunikasjonen mellom brukar og datamaskin)
 • Pyknoklin  + (grenselag i sjø- og ferskvann med maksimum i tetthetsforskjell)
 • Haloklin  + (grenselag i havet med et saltholdighetssprang ved maksimum vertikal saltholdighetsgradient)
 • SATA  + (grensesnitt for harddisker og optiske enheter i PC-er)
 • Optisk fiber grensesnitt  + (grensesnitt for overføring av digitale data over fiberoptisk kabel)
 • Økoton  + (grensesone mellom to ulike vegetasjonstyper)
 • Bruddsgrensetilstand  + (grensetilstand som svarer til en definert
  grensetilstand som svarer til en definert kapasitet til hele konstruksjonen eller et konstruksjonselement, hvor denne kapasiteten er bestemt av faren for brudd eller av store uelastiske forskyvninger eller tøyninger som kan sammenlignes med brudd, fri avdrift, kantring eller synking
  brudd, fri avdrift, kantring eller synking)
 • Hull i vegen  + (grop eller fordypning i vegbanen)
 • Offentlig besiktigelse  + (grundig undersøkelse utført av offentlig myndighet for å påse at fastsatte krav er oppfylt)
 • Boligtomt  + (grunn hvor det skal bygges hus)
 • Ubebygd tomt  + (grunn som det ikke er bygd på)
 • Kelvin  + (grunneining for temperatur. 0 K = –273,16 oC)
 • Enhetscelle  + (grunnleggende gjentakende enhet av atomer, molekyler eller ioner i et krystallinsk stoff)
 • Halogen  + (grunnstoff i gruppe 17: F, Cl, Br, I og At)
 • Overgangsmetall  + (grunnstoff i gruppene 3–12 i periodesystemet)
 • Ikke-metall  + (grunnstoff som ikke har metallkarakter)
 • P-blokk  + (grunnstoffene i de seks siste kolonnene i periodesystemet (13.til 18.))
 • S-blokk  + (grunnstoffene i første og andre gruppe i periodesystemet)
 • Edelgass  + (grunnstoffene i gruppe 18: He, Ne, Ar, Kr, Xe og Rn.)
 • Jordalkalimetall  + (grunnstoffene i gruppe 2: Be, Mg, Ca, Sr, Ba og Ra.)
 • D-blokk  + (grunnstoffenen i 3. til 12. kolonne i periodesystemet)
 • Polykarbonat  + (gruppe av [[Termoplastiske polymer|termoplastiske polymerer]] som inneholder karbonatgrupper)
 • Poredyr  + (gruppe av eincella organismar)
 • Ordklasse  + (gruppe av ord som hører sammen på grunnlag av felles morfologiske og syntaktiske trekk)
 • Lantanoid  + (gruppe med grunnstoffene fra 57La til 71Lu i periode­systemet.)
 • Utgående gruppe  + (gruppe som blir erstattet i en [[Substitusjonsreaksjon|substitusjonsreaksjon]])
 • Actinoider  + (gruppe som er sett saman av actinium og dei 14 påfølgjande grunnstoffa i periodesystemet, og som utgjer f-blokka Ac til Lr)
 • Kjøretøyklasse  + (gruppe som motorkjøretøy inndeles i etter tekniske kriterier ifbm godkjenning og kontroll)
 • Lesesirkel  + (gruppe som møtes jevnlig, fysisk eller online, for å diskutere bøker de har lest)
 • Fasett  + (gruppe termar eller underklassar innanfor eit avgrensa emne- eller fagfelt, som kjem fram gjennom bruk av eitt inndelingskriterium)