Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «kjemisk reaksjon der eit molekyl vert spalta frå eit større molekyl». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Informasjonsressurs  + (kan for eksempel være en database, eller en søkemotor som inneholder flere ulike [[informasjonskilde|informasjonskilder]])
 • Aktuell tilstand  + (karakteristika ved både vegbanen (friksjon, jevnhet), vegens drift og trafikkmengde)
 • Fettsyre  + (karboksylsyre med mer enn tre C-atomer, ofte mange. Mettet fettsyre har bare enkeltbindinger i molekylene, umettet fettsyre har en eller flere dobbeltbindinger mellom C-atomer.)
 • Aminosyre  + (karboksylsyre som har en aminogruppe på karbonatom nr. 2)
 • Organometallisk forbindelse  + (karbon-metall-sambinding)
 • Asymmetrisk karbonatom  + (karbonatom som er bundet til fire forskjellige atomer eller grupper av atomer)
 • Sekundært karbonatom  + (karbonatom som er festa til to andre karbonatom)
 • Tertiært karbonatom  + (karbonatom som er festa til tre andre karbonatom)
 • Primært karbonatom  + (karbonatom som er festa til éit anna karbonatom eller til ingen andre)
 • Kommuneplanens arealdel  + (kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen)
 • Brukerundersøkelse  + (kartlegger brukernes vurdering av bibliotekets tjenestetilbud)
 • Bioprospektering  + (kartlegging og undersøkelse av det biologiske mangfoldet for å finne bestanddeler som kan brukes industrielt, for eksempel til å utvikle medisiner)
 • Hovedkort  + (katalogkort der hovedinnførselen finnes)
 • Katalytisk aktivitet  + (katalysatordrevet aktivitet der hastigheten på en kjemisk reaksjon økes)
 • Ullen kategori  + (kategori med uklåre grenser)
 • Trafikk-kjegle  + (kjegle som enten angir at trafikantene skal holde seg innenfor det felt som de er ledet inn i eller angir andre forhold trafikantene må være oppmerksom på)
 • Indikatorfeil  + (kjelde til [[Titrerfeil|titrerfeil]] som skuldast ein [[Indikator|indikator]] med [[Omslagspunkt|omslagspunkt]] som ikkje samsvarer med [[Ekvivalenspunkt|ekvivalenspunktet]] til [[Titrering|titreringa]])
 • Sporstoff  + (kjemisk eller biologisk substans som spores igjennom jordsystemet)
 • Konjugert forbindelse  + (kjemisk forbindelse som inneholder to eller flere dobbeltbindinger, og som er separert fra hverandre med en enkeltbinding)
 • Homolog  + (kjemisk forbindelse som tilhører en sekvens av forbindelser som skilles fra hverandre med en gjentakende enhet)
 • Dynamisk likevekt  + (kjemisk likevekt på mikronivå mellom to motsatte reaksjoner.)
 • Ostwaldprosess  + (kjemisk prosess for framstilling av salpetersyre frå ammoniak)
 • Redoksreaksjon  + (kjemisk reaksjon der det føregår både ein [[Oksidasjon|oksidasjon]] og ein [[Reduksjon|reduksjon]])
 • Startreaksjon  + (kjemisk reaksjon der det startande molekylet legg til monomermolekyl for å danne [[kjedebærer|kjedeberarar]])
 • Wittig-reaksjon  + (kjemisk reaksjon der eit [[Aldehyd|aldehyd]] vert omforma til eit [[Alken|alken]])
 • Endoterm reaksjon  + (kjemisk reaksjon der energi tas opp, ∆H° > 0)
 • Halogenering  + (kjemisk reaksjon der et halogenatom blir lagt til en forbindelse)
 • Eksergon reaksjon  + (kjemisk reaksjon der forandringa i fri energi er negativ)
 • Endergon reaksjon  + (kjemisk reaksjon der forandringa i fri energi er positiv)
 • Hydratisering  + (kjemisk reaksjon hvor et stoff kombineres med vann)
 • Syre-base-reaksjon  + (kjemisk reaksjon mellom en [[Syre|syre]] og en [[Base|base]])
 • Perisyklisk reaksjon  + (kjemisk reaksjon som går via en syklisk overgangstilstand)
 • Reduksjon  + (kjemisk reaksjon som innebærer opptak av et eller flere elektroner av et av atomene som er involvert i reaksjonen)
 • Homologiseringsreaksjon  + (kjemisk reaksjon som omdannar ein reaktant til den neste medlemmen av ein homolog serie)
 • Monomer  + (kjemisk sambinding der molekyla under eigna vilkår reagerer innbyrdes og med det blir bundne saman til større molekyl)
 • Derivat  + (kjemisk sambinding som er avleidd av ei anna sambinding gjennom ein kjemisk reaksjon)
 • Epoksid  + (kjemisk sambinding som inneheld eit oksygenatom i ein treledda ring)
 • Fehlings test  + (kjemisk test med Cu2+ i basisk løsning påvises et aldehyd eller en reduserende sukkerart hvis det blir rødt bunnfall.)
 • Karbonoksid  + (kjemiske forbindelse mellom karbon og oksygen)
 • Organisk forbindelse  + (kjemiske forbindelser hvor ett eller flere karbonatomer er kovalent bundet til andre atomer, vanligvis hydrogen, oksygen eller nitrogen)
 • Karbider  + (kjemiske forbindelser med karbon der karbon er det mest elektronegative grunnstoffet)
 • Nuklide  + (kjerne med eit bestemt tal på [[nøytron|nøytron]] og eit bestemt tal på [[proton|proton]].)
 • Androgyni  + (kjønnskategori som kombinerer hunkjønn og hankjønn, kvinne og mann, [[Femininitet|feminin]] og [[Maskulinitet|maskulin]], slik at kjønn i sum blir nøytralisert, gjort tvetydig, forsterket eller duplisert)
 • Transkjønn  + (kjønnskategori som overskrid eller rører seg imellom hokjønn og hankjønn, kvinne og mann, [[Femininitet|feminin]] og [[Maskulinitet|maskulin]])
 • Hen  + (kjønnsnøytralt pronomen som brukes i stedet for ‘han’ og ‘hun’, og i kjønnsforskning særlig brukt kritisk for å signalisere at binære kjønnskategorier ikke er dekkende eller relevante i den aktuelle sammenhengen)
 • Homososialitet  + (kjønnsordnende prosess som styrker sosiale bånd mellom personer av samme kjønn, og som dermed gjensidig bekrefter deres sosiale tilhørighet og posisjon)
 • Kvotehandel  + (kjøp og salg av utslippskvoter for karbondioksid)
 • Trafikklomme  + (kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt)
 • Tungtrafikkfelt  + (kjørefelt for motorvogn med tillatt totalvekt høyere enn angitt (på skilt))
 • Motgående kjørefelt  + (kjørefelt for trafikk i motsatt retning)