Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «kode som beskriver hvor fort dekket er konstruert for å kunne kjøres». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Rammebil  + (kjøretøy med separat ramme (understell) som karosseriet er festet på)
 • Sparkesykkel  + (kjøretøy som består av en plate til å stå på, hjul (som regel to), og et styre med håndtak)
 • Motorvogn  + (kjøretøy som blir drevet fram med motor)
 • Utrykningskjøretøy  + (kjøretøy som brukes under utrykning (politi, brann, helse))
 • Tilhengerredskap  + (kjøretøy som er innrettet til å trekkes av motorvogn og som ikke anses som tilhenger)
 • Terrengkjøretøy  + (kjøretøy som er konstruert eller modifisert for å brukes utenfor veg)
 • Ledebil  + (kjøretøy som leder en vognrekke ved [[kolonnekjøring]])
 • Delebil  + (kjøretøy som på grunn av mangler brukes som eller er tiltenkt å være deledonor for andre biler)
 • Førerkortklasse  + (kjøretøykategori som innehaver av [[førerkort]] har [[førerrett]] for)
 • Intelligent fartstilpasning  + (kjøretøyteknisk tiltak som har til formål å varsle føreren om gjeldende fartsgrense og å gjøre det vanskelig eller umulig å kjøre fortere enn fartsgrensen)
 • Vinterkjøring  + (kjøring på frossen mark el. snøføre)
 • Formatering  + (klargjøring av datamaskin for bruk)
 • Kjønn  + (klassifikasjonssystem som deler mennesker inn i kategorier, hovedsakelig hunkjønn og hankjønn, og forbinder disse kategoriene med ulike biologiske, sosiale, kulturelle og psykologiske egenskaper og handlingsmønstre)
 • Arkivnøkkel  + (klassifiseringssystem for materiale som skal arkiveres)
 • Klimavirkning  + (klimaendringers effekt på natur og mennesker)
 • Kantslått  + (klipping av vegetasjon/ugras langs veg)
 • Pukkstein  + (knust stein fremstilt av hard, seig naturstein ved knusing i steinknuser)
 • Finpukk  + (knust steinmateriale med sortering innenfor området 4-22 mm)
 • Steinmel  + (knust steinmateriale med øvre siktstørrelse mindre enn 4 mm)
 • Bibliotekfilial  + (knyttet til et hovedbibliotek, men fysisk adskilt, er ofte brukt for å beskrive en mindre avdeling i et folkebibliotek)
 • USB  + (kobling mellom en datamaskin og inn-/utenheter)
 • Fjernkobling  + (kobling mellom klimavariasjoner over deler av verden som ligger langt unna hverandre)
 • Tilhengerkopling  + (koblingsanordning til å feste tilhenger til trekkende kjøretøy)
 • Hub  + (koblingspunkt for datakabler i et nettverk)
 • ASCII  + (kode for å angi tegnsett for datamaskiner)
 • Hastighetskode  + (kode som beskriver hvor fort dekket er konstruert for å kunne kjøres)
 • Strekkode  + (kode som representerer tegn ved å bruke parallelle streker)
 • Klassekode  + (koden en klasse har i et klassifikasjonsskjema, som regel i form av tall og/eller bokstaver satt sammen etter gitte regler)
 • Notasjon  + (koder tilordnet til klasser i et [[klassifikasjonsskjema|klassifikasjonsskjema]], som består av tall, bokstaver eller andre tegn, og som skal sikre systematisk ordning)
 • Leire  + (kohesjonsjordart med over 30 masseprosent materiale med kornstørrelse i leirfraksjonen (mindre enn 0,002 mm).)
 • Målekolbe  + (kolbe som brukes til å lage løsninger med nøyaktig konsentrasjon)
 • Gruppe i periodesystemet  + (kolonne i periodesystemet)
 • Overflatetemperatur  + (kombinasjon av [[Havoverflatetemperatur|havoverflatetemperaturen]] og [[Bakketemperatur|bakketemperaturen]])
 • Boggi  + (kombinasjon av hjul med senter på to linjer (aksler) som står vinkelrett på kjøretøyets lengdeakse med innbyrdes avstand på 1,2 m eller mer, og som er slik konstruert at den vekten som belaster kombinasjonen fordeles mellom akslene)
 • Registreringsnummer  + (kombinasjon av sifre og eventuelt bokstaver som tjener til identifikasjon av et kjøretøy)
 • Passord  + (kombinasjon av tegn som gir tilgang til passordbeskyttet datamaskin, fil eller kryptert informasjon)
 • Stoffblanding  + (kombinasjon av to eller fleire [[stoff|stoff]])
 • Trafikkforvaltning  + (kombinasjonen av tiltak for å opprettholde kapasitet og forbedre sikkerhet og pålitelighet i det overordnede vegtransportsystemet)
 • Nærhetsoperator  + (kombinasjonsord for å angi at søkeord skal stå i en gitt avstand fra hverandre, avstanden angis i antall ord, og teknikker for dette varierer mellom søkesystemene)
 • OG  + (kombinasjonsord som brukes ved et [[systematisk søk|systematisk søk]] for å angi at alle termene skal være representert i resultatet, eksempel på [[søkestreng|søkestreng]] kan være 'markedsføring OG bibliotek OG arrangementer')
 • IKKE  + (kombinasjonsord som brukes ved et [[systematisk søk|systematisk søk]] for å angi at en termene ikke skal være representert i resultatet, eksempel på [[søkestreng|søkestreng]] kan være 'bibliotek IKKE kassasjon')
 • ELLER  + (kombinasjonsord som brukes ved et [[system
  kombinasjonsord som brukes ved et [[systematisk søk|systematisk søk]] der man ønsker å få treff på synonymer, eller ord som dekker noe av det sammen, for å få treff på ett eller flere av termene det søkes på, eksempel på [[søkestreng|søkestreng]] kan være 'kassering ELLER kassasjon'
  eng]] kan være 'kassering ELLER kassasjon')
 • Boolsk operator  + (kombinasjonsord som kan brukes for å utvide eller innskrenke et søk, for eksempel [[OG|OG]], [[ELLER|ELLER]] og [[IKKE|IKKE]])
 • Serieport  + (kommunikasjonsport på datamaskiner for seriell kommunikasjon)
 • Nøytronstjerne  + (kompakt objekt som for det meste består av [[Nøytron|nøytroner]] og som er et mulig sluttstadium i en massiv [[Stjerne|stjernes]] liv)
 • CD  + (kompaktplate, et standardisert optisk lagringsmedium, med digitalt lagret informasjon som ikke kan slettes)
 • ADR kompetansebevis for fører  + (kompetansebevis som utstedes til førere av farlig gods i henhold til Den europeiske avtale om transport av farlig gods på veg)
 • Ribosom  + (kompleks av proteiner og [[Ribosomalt RNA|ribosomalt RNA]] som syntetiserer proteiner)
 • Kromatin  + (kompleks bestående av [[DNA|DNA]] og [[Protein|proteiner]] som til sammen utgjør [[Kromosom|kromosomer]] i [[Eukaryot celle|eukaryote celler]])
 • Blokk  + (kompleks språklig struktur som består av mindre deler som ofte opptrer sammen i en rekke, og som derfor oppfattes som en [[enhet|enhet]])
 • Klimasystem  + (komplekst system som består av fem hovedkomponenter: [[Atmosfære|atmosfæren]], [[Hydrosfære|hydrosfæren]], [[Kryosfære|kryosfæren]], [[Landoverflate|landoverflaten]] og [[Biosfære|biosfæren]])