Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «kondensasjonsreaksjon av to estermolekyl som gjev ein β-ketoester». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Leire  + (kohesjonsjordart med over 30 masseprosent materiale med kornstørrelse i leirfraksjonen (mindre enn 0,002 mm).)
 • Målekolbe  + (kolbe som brukes til å lage løsninger med nøyaktig konsentrasjon)
 • Gruppe i periodesystemet  + (kolonne i periodesystemet)
 • Overflatetemperatur  + (kombinasjon av [[Havoverflatetemperatur|havoverflatetemperaturen]] og [[Bakketemperatur|bakketemperaturen]])
 • Boggi  + (kombinasjon av hjul med senter på to linjer (aksler) som står vinkelrett på kjøretøyets lengdeakse med innbyrdes avstand på 1,2 m eller mer, og som er slik konstruert at den vekten som belaster kombinasjonen fordeles mellom akslene)
 • Registreringsnummer  + (kombinasjon av sifre og eventuelt bokstaver som tjener til identifikasjon av et kjøretøy)
 • Passord  + (kombinasjon av tegn som gir tilgang til passordbeskyttet datamaskin, fil eller kryptert informasjon)
 • Stoffblanding  + (kombinasjon av to eller fleire [[stoff|stoff]])
 • Trafikkforvaltning  + (kombinasjonen av tiltak for å opprettholde kapasitet og forbedre sikkerhet og pålitelighet i det overordnede vegtransportsystemet)
 • Nærhetsoperator  + (kombinasjonsord for å angi at søkeord skal stå i en gitt avstand fra hverandre, avstanden angis i antall ord, og teknikker for dette varierer mellom søkesystemene)
 • OG  + (kombinasjonsord som brukes ved et [[systematisk søk|systematisk søk]] for å angi at alle termene skal være representert i resultatet, eksempel på [[søkestreng|søkestreng]] kan være 'markedsføring OG bibliotek OG arrangementer')
 • IKKE  + (kombinasjonsord som brukes ved et [[systematisk søk|systematisk søk]] for å angi at en termene ikke skal være representert i resultatet, eksempel på [[søkestreng|søkestreng]] kan være 'bibliotek IKKE kassasjon')
 • ELLER  + (kombinasjonsord som brukes ved et [[system
  kombinasjonsord som brukes ved et [[systematisk søk|systematisk søk]] der man ønsker å få treff på synonymer, eller ord som dekker noe av det sammen, for å få treff på ett eller flere av termene det søkes på, eksempel på [[søkestreng|søkestreng]] kan være 'kassering ELLER kassasjon'
  eng]] kan være 'kassering ELLER kassasjon')
 • Boolsk operator  + (kombinasjonsord som kan brukes for å utvide eller innskrenke et søk, for eksempel [[OG|OG]], [[ELLER|ELLER]] og [[IKKE|IKKE]])
 • Serieport  + (kommunikasjonsport på datamaskiner for seriell kommunikasjon)
 • Nøytronstjerne  + (kompakt objekt som for det meste består av [[Nøytron|nøytroner]] og som er et mulig sluttstadium i en massiv [[Stjerne|stjernes]] liv)
 • CD  + (kompaktplate, et standardisert optisk lagringsmedium, med digitalt lagret informasjon som ikke kan slettes)
 • ADR kompetansebevis for fører  + (kompetansebevis som utstedes til førere av farlig gods i henhold til Den europeiske avtale om transport av farlig gods på veg)
 • Ribosom  + (kompleks av proteiner og [[Ribosomalt RNA|ribosomalt RNA]] som syntetiserer proteiner)
 • Kromatin  + (kompleks bestående av [[DNA|DNA]] og [[Protein|proteiner]] som til sammen utgjør [[Kromosom|kromosomer]] i [[Eukaryot celle|eukaryote celler]])
 • Blokk  + (kompleks språklig struktur som består av mindre deler som ofte opptrer sammen i en rekke, og som derfor oppfattes som en [[enhet|enhet]])
 • Klimasystem  + (komplekst system som består av fem hovedkomponenter: [[Atmosfære|atmosfæren]], [[Hydrosfære|hydrosfæren]], [[Kryosfære|kryosfæren]], [[Landoverflate|landoverflaten]] og [[Biosfære|biosfæren]])
 • Landoverflatemodell  + (komponent av [[Jordsystemmodell|jordsystemmodell]] som bruker diskrete matematiske ligninger for å beskrive, simulere og analysere biokjemiske, hydrologiske og energisykluser på landjorden og mindre ferskvannsjøer)
 • Profilbestemmer  + (komponentstruktur som har felles profil med [[Komposittstruktur|komposittstrukturen]])
 • MP3  + (komprimeringsteknologi for lyd)
 • Inndragelse  + (konfiskering eller beslaglegging (av førerkort/kjennemerke))
 • Åndsverk  + (konkret [[verk|verk]] av litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig art som er et resultat av individuell og skapende innsats og som kan oppleves av andre)
 • Klimanytte  + (konsekvens (av tiltak eller lignende) i form av reduserte klimautslipp)
 • Titer  + (konsentrasjon av eit stoff i ei løysning bestemt ved [[Titrering|titrering]])
 • Reaksjonshastighet  + (konsentrasjonsendring per tidsenhet, nærmere bestemt mål på hvor raskt konsentrasjonen til en reaktant avtar, eller hvor raskt et produkt dannes)
 • Frekvensfaktor  + (konstant i Arrhenius-likninga som uttrykkjer i kor stor grad [[Hastighetskonstant|snøggleiksskonstanten]] til ein reaksjon vert påverka av temperaturen)
 • Hastighetskonstant  + (konstant som inngår i snøggleikslova, og som relaterer reaksjonssnøggleik til reaktantkonsentrasjon)
 • Halvportal  + (konstruksjon bestående av en mast, normalt bestående av stål eller aluminium, med en utliggerarm for bæring av trafikkskilt eller lyssignaler over kjørebanen)
 • Helportal  + (konstruksjon bestående av to ben montert på hver side av kjørebanen med en mellomliggende tverrligger over kjørebanen for bæring av trafikkskilt eller lyssignaler)
 • Hjuloppheng  + (konstruksjon under kjøretøyet som holder hjulene på plass)
 • Bjelke  + (konstruksjonsdel av tømmer, jern, stål el. betong som bærer et golv og/el. tjener som feste for et tak)
 • Tilkoblingspunkt  + (kontaktuttak i en ladeinstallasjon for lading av ladbar bil)
 • Tastatur  + (kontrollenhet for datamaskin med taster for bokstaver, tall og tegn)
 • Styrespake  + (kontrollenhet for datamaskiner bestående av en spake man holder i hånda og en eller flere trykknapper)
 • Styrekule  + (kontrollenhet for datamaskiner med fastmontert kule og trykknapper)
 • Tesaurus  + (kontrollert emnespråk hvor begreper er representert ved organiserte termer og hvor relasjonene mellom termene uttrykker blant annet hierarkiske relasjoner mellom begreper, og synonymi)
 • Feltforsøk  + (kontrollerte forsøk ute i naturen, f.eks utsetting av genmodifiserte organismer på avgrenset område i forskningsøyemed)
 • Oblat  + (kontrollmerke som viser at avgift er betalt)
 • Sikkerhetskopi  + (kopi av en fil eller et filsystem)
 • Attestert kopi  + (kopi av originaldokument med gyldig stempel/underskrift som bekrefter at kopien er riktig)
 • Sikkerhetskopiering  + (kopiering av informasjon lagret i et informasjonssystem for at den ikke skal gå tapt)
 • Filoverføring  + (kopiering eller flytting av datafiler mellom to datamaskiner eller -systemer)
 • Tegn  + (kopling mellom eit [[Sansebegrep|sanseomgrep]] og eit anna [[Begrep|omgrep]])
 • Profilbestemming  + (korrespondanse mellom profilane i ein [[Komposittstruktur|komposittstruktur]] og ein [[Komponentstruktur|komponentstruktur]])
 • Tverrforbindelse  + (korridor mellom to tunnelløp utstyrt med branndører)