Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «prosessor som består av en enkelt integrert krets». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Eksoterm reaksjon  + (prosess som avgir energi til omgivelsene, ∆H° < 0)
 • Samlingsutvikling  + (prosess som beskriver utvikling av bibliotekets samling, hvor analyse av behov, utvelgelse, tilvekst (bestilling og kjøp), tilgjengeliggjøring (klassifikasjon/katalogisering), formidling, kassasjon mm inngår)
 • Krakking  + (prosess som blir brukt til å bryte ned kjemiske sambindingar til enklare molekyl)
 • Blokkdanning  + (prosess som danner [[Blokk|blokker]])
 • Kosmisk nukleosyntese  + (prosess som fant sted i løpet av de første minuttene etter [[Det store smellet|det store smellet]], og som dannet de letteste [[Grunnstoff|grunnstoffene]] gjennom kjernereaksjoner)
 • Baseparing  + (prosess som fører til dannelse av [[Basepar|basepar]])
 • Miljøkartlegging  + (prosess som gjennomføres for å få oversikt over mengde og type farlige stoffer som brukes eller kan oppstå i forbindelse med byggeprosjekter, og effekten av disse på helse og miljø)
 • Proteinfolding  + (prosess som gjer at eit [[Protein|protein]] får ei spesifikk tredimensjonal form)
 • Radikalreaksjon  + (prosess som involverer symmetriske bindingsbrot og bindingsdanningar)
 • Polarreaksjon  + (prosess som involverer usymmetriske bindingsbrot og bindingsdanningar)
 • Aerob prosess  + (prosess som krever nærvær av oksygen)
 • Risikostyring  + (prosess som omfatter identifisering, vurdering og håndtering av risiko i et prosjekt eller en aktivitet)
 • Indeksere  + (prosess som ordner et sett med data slik at det blir mulig å gjenfinne dem, f.eks. ved hjelp av et sett av nøkkelord eller begreper)
 • Adiabatisk prosess  + (prosess som skjer i et termisk isolert system uten hverken tap eller tilføring av energi)
 • Informasjonsekstraksjon  + (prosess som trekker ut strukturert informasjon fra ustrukturerte eller bare delvis strukturerte data)
 • Anaerob prosess  + (prosess uten tilgang på oksygen)
 • DNA-profilering  + (prosess ved hvilken man kommer fram til en [[DNA-profil|DNA-profil]])
 • Oppstart  + (prosessen der datamaskinen starter, foretar selvtest og laster operativsystemet)
 • Referansearbeid  + (prosessen for å hjelpe bibliotekbrukere ti
  prosessen for å hjelpe bibliotekbrukere til å identifisere et [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]] og videre foreslå hvilken [[informasjonskilde|informasjonskilde]] som kan være relevant for å finne informasjon om et bestemt spørsmål, interesse, oppgave eller problem
  spørsmål, interesse, oppgave eller problem)
 • Utlån  + (prosessen med å låne ut dokumenter)
 • Katalogisering  + (prosessen med å registrere metadata om dokument i en [[Katalog|katalog]])
 • Kategorisering  + (prosessen som fører fram til at noe bestemmes hørende hjemme i en emnegruppe)
 • Innbinding  + (prosessen å samle et antal foldede eller ufoldede papirark til en bok som også involverer et omslag til de samlede ark)
 • Datalingvistikk  + (prosessering av naturlig språk ved hjelp av datamaskiner)
 • Informasjonsgjenfinning  + (prosessesen rundt søk og lokalisering av informasjon i ulike typer ressurser, samt forskning og utvikling for å optimalisere dette)
 • Rettskraft  + (prosessrettslig begrep som betegner at en rettslig avgjørelse (dom eller kjennelse) er endelig, dvs. at man ikke kan få avgjørelsen overprøvet av en annen rettsinstans ved hjelp av ordinære rettsmidler (anke eller kjæremål))
 • Synliggjøringsprosjekt  + (prosjekt for å synleggjere kvinners bidrag og innverknad på ei rekke arenaer, til dømes i historie og samfunn, tekst, vitskap og akademia i det heile)
 • Repressor  + (protein som hemmer uttrykket av gener ved å binde seg til en spesifikk sekvens i tilknytning til genene)
 • Denaturert protein  + (protein som ikkje lenger er i stand til å vise normal biologisk aktivitet)
 • Enzym  + (protein som katalyserer reaksjonar med ei høg grad av spesifisitet og effektivitet)
 • Innsigelse  + (protest, innvending)
 • WAP  + (protokoll for sikker adgang til e-post og hjemmesider via bærbare kommunikasjonsmedia)
 • Kjentmannsprøve  + (prøve som dokumenterer lokalkjennskap i gjeldende distrikt)
 • Kontrollprøve  + (prøve som har en eller flere kjente egenskaper (for eksempel konsentrasjon), og som brukes til internkontroll av metoder og instrumenter)
 • Blankprøve  + (prøve som ikkje inneheld [[Analytt|analytten]])
 • Referatorgan  + (publikasjon med [[Referat|referat]] innenfor et emneområde)
 • Småtrykk  + (publikasjon med et omfang på 5 til 49 sider, som ikke er innbundet, for eksempel ettbladstrykk, foldere og brosjyrer)
 • Konferanserapport  + (publikasjon som inneholder bidrag presentert på konferanse)
 • Offentlig publikasjon  + (publikasjon utgitt av et statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt organ)
 • Festepunkt  + (punkt der beltet eller selen festes til det faste underlaget)
 • Trippelpunkt  + (punkt i temperatur og trykk når et stoffs tre faser (gass, væske og fast stoff) kan eksistere samtidig i termodynamisk likevekt)
 • Bomstasjon  + (punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre)
 • Halvtitrerpunkt  + (punkt når det i en [[Titrering|titrering]] av en syre er tilsatt så mye base at halvparten av syren har reagert. Ved titrering av en [[Svak syre|svak syre]] med en [[Sterk base|sterk base]] er løsningen en buffer ved halvtitrerpunktet.)
 • Utsiktspunkt  + (punkt, ofte spesielt tilrettelagt for turister, der det kan oppnås god utsikt over landskapet)
 • Alkolås  + (pusteprøveapparat på tenningslåsen i et kjøretøy som hindrer sjåføren fra å kunne starte bilen når alkoholkonsentrasjonen i utåndingslufta er over en fastsatt terskelverdi)
 • Tverrgående  + (på tvers)
 • Regummiert  + (pålagt ny slitebane på slitte dekk)
 • Kjøre- og hviletid  + (pålagte pauser og maksimal tid til kjøring per døgn/uke for yrkessjåfører, iht. [[Kjøre- og hviletidsbestemmelsene]])
 • Purring  + (påminnelse om forfalte lån)
 • Identifisering og tilskriving  + (påvising av at et system har endret seg (identifisering) og påpekning av hva endringen skyldes (tilskriving))