Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «punkt der beltet eller selen festes til det faste underlaget». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • DNA-profilering  + (prosess ved hvilken man kommer fram til en [[DNA-profil|DNA-profil]])
 • Oppstart  + (prosessen der datamaskinen starter, foretar selvtest og laster operativsystemet)
 • Referansearbeid  + (prosessen for å hjelpe bibliotekbrukere ti
  prosessen for å hjelpe bibliotekbrukere til å identifisere et [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]] og videre foreslå hvilken [[informasjonskilde|informasjonskilde]] som kan være relevant for å finne informasjon om et bestemt spørsmål, interesse, oppgave eller problem
  spørsmål, interesse, oppgave eller problem)
 • Utlån  + (prosessen med å låne ut dokumenter)
 • Katalogisering  + (prosessen med å registrere metadata om dokument i en [[Katalog|katalog]])
 • Kategorisering  + (prosessen som fører fram til at noe bestemmes hørende hjemme i en emnegruppe)
 • Innbinding  + (prosessen å samle et antal foldede eller ufoldede papirark til en bok som også involverer et omslag til de samlede ark)
 • Datalingvistikk  + (prosessering av naturlig språk ved hjelp av datamaskiner)
 • Informasjonsgjenfinning  + (prosessesen rundt søk og lokalisering av informasjon i ulike typer ressurser, samt forskning og utvikling for å optimalisere dette)
 • Mikroprosessor  + (prosessor som består av en enkelt integrert krets)
 • Rettskraft  + (prosessrettslig begrep som betegner at en rettslig avgjørelse (dom eller kjennelse) er endelig, dvs. at man ikke kan få avgjørelsen overprøvet av en annen rettsinstans ved hjelp av ordinære rettsmidler (anke eller kjæremål))
 • Synliggjøringsprosjekt  + (prosjekt for å synleggjere kvinners bidrag og innverknad på ei rekke arenaer, til dømes i historie og samfunn, tekst, vitskap og akademia i det heile)
 • Repressor  + (protein som hemmer uttrykket av gener ved å binde seg til en spesifikk sekvens i tilknytning til genene)
 • Denaturert protein  + (protein som ikkje lenger er i stand til å vise normal biologisk aktivitet)
 • Enzym  + (protein som katalyserer reaksjonar med ei høg grad av spesifisitet og effektivitet)
 • Innsigelse  + (protest, innvending)
 • WAP  + (protokoll for sikker adgang til e-post og hjemmesider via bærbare kommunikasjonsmedia)
 • Iskjerne  + (prøve av is tatt opp fra innlandsis, iskappe eller isbre ved kjerneboring)
 • Kjentmannsprøve  + (prøve som dokumenterer lokalkjennskap i gjeldende distrikt)
 • Kontrollprøve  + (prøve som har en eller flere kjente egenskaper (for eksempel konsentrasjon), og som brukes til internkontroll av metoder og instrumenter)
 • Blankprøve  + (prøve som ikkje inneheld [[Analytt|analytten]])
 • Referatorgan  + (publikasjon med [[Referat|referat]] innenfor et emneområde)
 • Småtrykk  + (publikasjon med et omfang på 5 til 49 sider, som ikke er innbundet, for eksempel ettbladstrykk, foldere og brosjyrer)
 • Konferanserapport  + (publikasjon som inneholder bidrag presentert på konferanse)
 • Offentlig publikasjon  + (publikasjon utgitt av et statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt organ)
 • Festepunkt  + (punkt der beltet eller selen festes til det faste underlaget)
 • Vippepunkt  + (punkt der en forandring i et system blir så stor at systemets likevektstilstand går forholdsvis ugjenkallelig og brått over til en annen likevektstilstand)
 • Trippelpunkt  + (punkt i temperatur og trykk når et stoffs tre faser (gass, væske og fast stoff) kan eksistere samtidig i termodynamisk likevekt)
 • Realiseringspunkt  + (punkt i den syntaktiske derivasjonen som dannar grensesnittet mellom syntaks og fonetisk form (og mellom syntaks og logisk form))
 • Bomstasjon  + (punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre)
 • Halvtitrerpunkt  + (punkt når det i en [[Titrering|titrering]] av en syre er tilsatt så mye base at halvparten av syren har reagert. Ved titrering av en [[Svak syre|svak syre]] med en [[Sterk base|sterk base]] er løsningen en buffer ved halvtitrerpunktet.)
 • Utsiktspunkt  + (punkt, ofte spesielt tilrettelagt for turister, der det kan oppnås god utsikt over landskapet)
 • Alkolås  + (pusteprøveapparat på tenningslåsen i et kjøretøy som hindrer sjåføren fra å kunne starte bilen når alkoholkonsentrasjonen i utåndingslufta er over en fastsatt terskelverdi)
 • Tverrgående  + (på tvers)
 • Regummiert  + (pålagt ny slitebane på slitte dekk)
 • Kjøre- og hviletid  + (pålagte pauser og maksimal tid til kjøring per døgn/uke for yrkessjåfører, iht. [[Kjøre- og hviletidsbestemmelsene]])
 • Purring  + (påminnelse om forfalte lån)
 • Identifisering og tilskriving  + (påvising av at et system har endret seg (identifisering) og påpekning av hva endringen skyldes (tilskriving))
 • Benzyl  + (radikal (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH<sub>2</sub>∙) som framkommer ved at et hydrogenatom fjernes fra [[Toluen|toluen]] (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH<sub>3</sub>))
 • Digital radiosending  + (radiosending som formidles via digitale signaler)
 • Atomradius  + (radius til et atom avhengig av hvordan det er bundet i forskjellige stoffer)
 • FNs klimakonvensjon  + (rammeavtale for internasjonalt samarbeid som har som formål å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som forhindrer en farlig og negativ, menneskeskapt påvirkning på klimasystemet)
 • Avviksmelding  + (rapporteringssystem som brukes for å melde fra om [[avvik]])
 • Jordskred  + (rask glidende bevegelse av vannmettede løsmasser i bratte skråninger, utenfor definerte vannveier)
 • Brå klimaendring  + (rask og omfattende [[Klimaendring|klimaendring]] som skjer over noen få tiår eller mindre slik at klimasystemet går over i en ny tilstand med betydelige konsekvenser for mennesker og natur)
 • Dra fort  + (rask rørsle med éin finger for å bla på ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]])
 • Pulsar  + (raskt roterende [[Nøytronstjerne|nøytronstjerne]] som sender ut radiostråler som rettes mot jorden for hver rotasjon, og som vi derfor mottar et pulserende signal fra)
 • Digitalt papir  + (rastra blank side som vert vist på ein skjerm, og som vert nytta saman med ein digital penn til å lage handskrivne, digitale dokument)
 • Oksymerkureringsreaksjon  + (reaksjon av alken med kvikksølvacetat i vandig løsning under dannelse av en acetoksykvikksølvgruppe og en hydroksygruppe over bindingen)
 • Substitusjonsreaksjon  + (reaksjon der eit atom eller ei atomgruppe i et molekyl vert bytt ut med eit annet atom eller ei anna atomgruppe)
 • Førsteordensreaksjon  + (reaksjon der reaksjonssnøggleiken er proporsjonal med konsentrasjonen til ein av reaktantane)