Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «tilsetningsstoff som øker plastisiteten eller viskositeten til et stoff». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Utstyr  + (tilbehør, utrustning)
 • Byggeoppdrag  + (tildelt prosjekt som omfatter oppføring av bygning, veg eller annen konstruksjon)
 • Grunnerverv  + (tilegning av rettighetene til de arealer som skal tas i bruk, vanligvis gjennom avtale med grunneier om grunnavståelse mot erstatning)
 • Stikkprøve  + (tilfeldig valgt prøve tatt ved undersøkelse eller kontroll av et større kvantum eller antall)
 • Genterapi  + (tilførsel av genetisk materiale til celler for å behandle eller forebygge sykdom, eller for å endre cellens egenskaper)
 • Kabel-TV-internettilkopling  + (tilgang til internett via kabel-TV i stedet for ordinær telefonlinje)
 • Semitrailer  + (tilhenger med en eller flere aksler som er slik konstruert at en vesentlig del av tilhengerens vekt bæres av en svingskive montert på den trekkende motorvogn)
 • Konsesjon (Vegvesenet)  + (tillatelse fra offentlig myndighet til å gjøre noe)
 • Førerkort  + (tillatelse gitt av offentlig myndighet til å føre motorvogn i en eller flere bestemte motorvogngrupper)
 • Brukertilgang  + (tillatelse gitt til brukere som gir dem tilgang til ressurser (filer, programvare, printere o.l.) i et nettverk)
 • Rammetillatelse  + (tillatelse som angir de ytre rammene for et byggeprosjekt)
 • Konsesjon (Datatilsynet)  + (tillatelse som en virksomhet får fra Datatilsynet til å behandle [[Sensitiv personopplysning|sensitive personopplysninger]])
 • Utslippskvote  + (tillatelse som kan kjøpes eller selges fritt, og som gir rett til å slippe ut en gitt mengde av et stoff)
 • Byggetillatelse  + (tillatelse som må innhentes fra kommunen før nærmere fastsatte byggearbeider utføres, jfr.[[Plan- og bygningsloven]])
 • Transportløyve  + (tillatelse til mot vederlag å drive nasjonal eller internasjonal gods- eller persontransport med motorvogn)
 • Fullmakt  + (tillatelse til å handle i en annens sted)
 • Oppholdstillatelse  + (tillatelse til å oppholde seg og arbeide i landet)
 • Utslippstillatelse  + (tillatelse til å slippe ut en gitt mengde av et stoff)
 • Klimakvote  + (tillatelse til å slippe ut ett tonn karbondioksid)
 • Galakseutbuling  + (tilnærmet kuleformet fordeling av [[Stjerne|stjerner]] i den sentrale regionen av en [[Spiralgalakse|spiralgalakse]] som danner en utbuling i den ellers flate [[Galakseskive|galakseskiven]])
 • Galaksehalo  + (tilnærmet kuleformet region rundt en [[Galakse|galakse]] som består av spredte [[Stjerne|stjerner]], [[Kuleformet stjernehop|kuleformede stjernehoper]] og [[Mørk materie|mørk materie]] som strekker seg langt utenfor den synlige galaksen)
 • Prekoordinert indeksering  + (tilordne emneord, koordinert etter en gitt siteringsordning, f.eks. emneordsstreng)
 • Postkoordinert indeksering  + (tilordning av frittstående emneord)
 • Konfigurasjon (IKT)  + (tilpasning og innstilling av et datasystem eller programvare)
 • Brukermodellering  + (tilpassing av et dialogbasert system for [[Talegjenkjenning|talegjenkjenning]] til den enkelte brukeren)
 • Mykner  + (tilsetningsstoff som øker plastisiteten eller viskositeten til et stoff)
 • Dvalemodus  + (tilstand der datamaskinen i prinsippet er slått av)
 • Snøføre  + (tilstand der kjørebanen er dekket av snø)
 • Kiral  + (tilstand der to objekt ikkje er samanfallande med spegelbiletet sitt)
 • Tvetydighet  + (tilstand hvor et ord eller en setning kan forstås på forskjellige måter, eller strukturen i en setning kan analyseres på flere måter og dermed forstås ulikt)
 • Modus  + (tilstand, brukes ofte i IKT om maskinvare og programvare)
 • Grunntilstand  + (tilstanden til et atom eller et molekyl når det har lavest energi.)
 • Krystallinitet  + (tilstedeværelse av en tredimensjonell ordning på atomært nivå)
 • Kvalitetskontroll  + (tilsyn av kvaliteten på et produkt eller en tjeneste)
 • Brevlig kontroll  + (tilsyn der Datatilsynet ber om å få tilsendt dokumentasjon fra [[Databehandler|databehandler]] eller [[Behandlingsansvarlig|behandlingsansvarlig]] for å kontrollere etterlevelse av personvernbestemmelsene)
 • Stedlig kontroll  + (tilsyn der Datatilsynet møter opp hos [[Databehandler|databehandler]] eller [[Behandlingsansvarlig|behandlingsansvarlig]] for å kontrollere etterlevelse av personvernbestemmelsene)
 • Kontroll  + (tilsyn som Datatilsynet gjennomfører hos en virksomhet for å se om den etterlever personvernreglene)
 • Virtuell  + (tilsynelatende)
 • Trafikkregulering av vegarbeidsområder  + (tiltak for å sikre effektiv drift og sikker trafikk ved og i vegarbeidsområder)
 • Klimatilpasning  + (tiltak for å tilpasse seg dagens eller framtidas klima og de konsekvensene som følger med [[Klimaendring|klimaendringer]])
 • Bergsikring  + (tiltak i tunnel eller fjellskjæring i dagen som innebærer bruk av nett, bolter etc. for å hindre ras)
 • Kontrolltiltak  + (tiltak som arbeidsgiver setter i verk for å kontrollere de ansatte i arbeidssituasjonen)
 • Faunapassasje  + (tiltak som gjør det mulig for dyr å bevege seg på tvers av menneskeskapt barriere)
 • Grønn IKT  + (tiltak som kan redusere miljøbelastningen fra IKT-bransjen, samt alle bidrag fra IKT-bransjen til bedre helse og miljø generelt)
 • Utslippsreduksjon  + (tiltak som reduserer utslipp eller øker [[Karbonopptak|karbonopptak]])
 • Kohesjon  + (tiltrekkingskraft mellom to like molekyl)
 • Intramolekylær kraft  + (tiltrekkingskraft som verkar mellom atom i eit molekyl eller eit molekylion, til skilnad frå [[intermolekylær kraft|intermolekylær kraft]])
 • Intermolekylær kraft  + (tiltrekkingskraft som verkar mellom molekyl, til skilnad frå [[intramolekylær kraft|intramolekylær kraft]] (t.d. [[kovalent binding|kovalent binding]]))
 • Kjemisk binding  + (tiltrekningen mellom naboatomene i molekyler og mellom ioner i salter)
 • Proxy-tjener  + (tjenermaskin som mellomlagrer data i et nettverk slik at tilgangen til dataene blir raskere)
 • Vebbhotell  + (tjeneste hvor tjenestetilbyderen lagrer data (og ev. [[Programvare|programvare]]) på kundens vegne og gjør dette tilgjengelig på [[Internett|Internett]])