Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Kommentar» med verdien «Denne skjermtypen vert nytta i svært liten grad». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Etsende væske  + (CCG 23.06.14)
 • Lossing  + (CCG 24.06.14)
 • Fundamentering  + (CCG 30.01)
 • Dyrepåkjørsel  + (CCG, NVDB 12.12.13)
 • CSS  + (CSS = Cascading Style Sheets flere HTML-sider kan endres ved å endre stilarket de er knyttet til.)
 • DAP  + (DAP = dataassistert produksjon)
 • DPI  + (DPI = dots per inch (punkter pr. tomme - ppt))
 • Vert  + (Datamaskinen kan være klient, server eller klient og server samtidig. Det engelske verbet ''to host'' kan oversettes med ''drifte'' i tillegg til fraser som "være vert for" eller "levere vertstjenester til".)
 • Flersignalastronomi  + (De fire ulike signaltypene som finnes, er: [[Elektromagnetisk stråling|elektromagnetisk stråling]], [[Gravitasjonsbølge|gravitasjonsbølger]], nøytrinoer og [[Kosmisk stråling|kosmisk stråling]].)
 • Karbohydrat  + (De fleste karbohydrater kan beskrives med den generelle formelen Cn(H<sub>2</sub>O)m.)
 • Steinplanet  + (De indre planetene i solsystemet – Merkur, Venus, jorda og Mars – er steinplaneter.)
 • Kjemisk forbindelse  + (De kjemiske forbindelsene kan deles i [[Molekylær forbindelse|molekylforbindelser]], [[Ioneforbindelse|ioneforbindelser]] og [[Nettverksforbindelse|nettverksforbindelser]].)
 • Representativ konsentrasjonsbane  + (De representative konsentrasjonsbanene har navn etter hvor stort [[Strålingspådriv|strålingspådriv]] de fører til i år 2100 (f.eks. RCP 2.6 og RCP 8.5) .)
 • Gassplanet  + (De ytre planetene i solsystemet – Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun – er gassplaneter.)
 • Endringsordre  + (Definert CCG 27.03 Det skilles mellom ordinær og irregulær endringsordre)
 • Dødsulykke  + (Definisjonen over gjelder det som regnes som dødsulykke i den offisielle statistikk over vegtrafikkulykker fra Statistisk Sentralbyrå.)
 • Helårsdekk  + (Dekk som markedsføres som helårsdekk er piggfrie dekk som er konstruert for et marked med mildere klima enn i Norge og er derfor ikke å regne som vinterdekk.)
 • Nova  + (Den drastiske økningen i lysstyrke gjør at det ser ut som en ny [[Stjerne|stjerne]] lyser på himmelen, derav navnet ''nova'' (latin, 'ny').)
 • Kundestyring  + (Den engelske forkortelsen CRM (Customer Relationship Management) brukes også om det samme)
 • Atomsymbol  + (Den første bokstaven er alltid stor, den andre liten)
 • Avhengighet  + (Den førstnemnde strukturen [[utdyping|utdjupar]] ein del av den siste.)
 • Kjønnsdiskriminering  + (Den generelle termen ‘diskriminering’ bruk
  Den generelle termen ‘diskriminering’ brukes også om andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn. I tillegg brukes termen ‘positiv særbehandling’ (eller ‘positiv diskriminering’) om særbehandling som har til formål å fremme kjønnsbalanse eller [[Likestilling|likestilling]].
  lanse eller [[Likestilling|likestilling]].)
 • Svart hull  + (Den klassiske modellen av et svart hull er at det består av en [[Singularitet|singularitet]] som er omgitt av en [[Hendelseshorisont| hendelseshorisont]].)
 • Ladningsbalanse (2)  + (Denne formen for ladningsbalanse kalles også elektronøytralitetsprinsippet. Se også [[Ladningsbalanse (1)|ladningsbalanse (2)]].)
 • Kjønnsmangfold  + (Denne modellen står i kontrast til ein bin
  Denne modellen står i kontrast til ein binær, [[Heteronormativitet|heteronormativ]] [[Kjønnsmodell|kjønnsmodell]] der kvinner og menn er definerte i motsetnad til kvarandre, men der det samstundes er forventa at dei skal bli tiltrekte av kvarandre. Diskusjonar om kjønnsmangfald kan overlappe med diskusjonar om seksuelt mangfald, som tematiserer eit mangfald av seksuelle uttrykk og identitetar. Termen kan ikkje setjast direkte om til engelsk. Begge dei engelske termane lista her, har visse andre konnotasjonar enn den norske termen.
  andre konnotasjonar enn den norske termen.)
 • Mål (generativ grammatikk)  + (Denne termposten gjeld mål som eit omgrep innanfor generativ grammatikk. Sjå òg [[Mål|mål]] som omgrep for ei semantisk rolle.)
 • Ablasjon  + (Denne termposten tar for seg ''ablasjon'' som en term innenfor faget [[Glasiologi|glasiologi]]. Ordet har andre bruksmåter innenfor andre fag.)
 • Minibærbar datamaskin  + (Denne typen berbar datamaskin har sjeldan CD-/DVD-spelar og har svært liten eller ingen lagringskapasitet. Han har vanlegvis eit forenkla operativsystem, eit lite tastatur og ein liten skjerm.)
 • Nedskalering  + (Der er to hovedmetoder for nedskalering i bruk: dynamisk nedskalering og empirisk/statistisk nedskalering.)
 • Det antropiske prinsipp  + (Dersom [[Universet|universet]] vårt er ett av mange [[Parallelt univers|parallelle univers]] i et [[Multivers|multivers]], kan andre parallelle univers ha fysiske lover og konstanter som ikke gjør det mulig for liv å oppstå.)
 • Galaksegruppe  + (Dersom ansamlingen består av flere enn 50 galakser, brukes gjerne termen [[Galaksehop|galaksehop]].)
 • Galaksehop  + (Dersom ansamlingen består av færre enn 50 galakser, brukes gjerne termen [[Galaksegruppe|galaksegruppe]].)
 • Multivers  + (Dersom det viser seg at vi lever i et multivers, utgjør [[Universet|universet]] vårt bare en brøkdel av alt som eksisterer.)
 • Primærstandard  + (Dersom ein primærstandard vert løyst i eit kjent volum av løysingsmiddel, får ein ein primær standardløysning)
 • Absolutt nullpunkt  + (Det absolutte nullpunkt er ved -273,15 celsiusgrader eller ved 0 grader kelvin.)
 • Overgangstilstand  + (Det aktiverte komplekset med høgast energistruktur involvert i ein reaksjon.)
 • Informasjonskapsel  + (Det engelske ordet, cookie, er også brukt om dette)
 • Oksoniumion  + (Det enkleste oksoniumionet er H3O+.)
 • Nettsky  + (Det er ikke i bruk noe verbalsubstantiv so
  Det er ikke i bruk noe verbalsubstantiv som svarer til det engelske "computing", men ''nettsky'' kombineres med ulike verb, for eksempel "lagre i nettskyen", "legge på nettskyen", "arbeide i nettskyen" o.l. Etterleddet "sky" i det sammensatte ordet sikter til hvordan Internett blir tegnet som en sky i diagrammer og illustrasjoner. Tjenesten omfatter fjernlagring av data og fjernbruk av dataprogrammer. Nettskyen kjennetegnes ved at den er skalerbar etter behov. Brukeren betaler for bruken, og tjenesten administreres fullt ut av tjenesteyteren. Rent fysisk består nettskyen av datatjenere hos ulike tjenesteytere som brukere kan leie lagringsplass av. Nettskyen vil kunne erstatte lokal lagring av programmer og data, i stedet får man tilgang til alt over Internett.
  et får man tilgang til alt over Internett.)
 • Kontroll (lingvistikk)  + (Det er kontroll i en setning som "Jeg lover å gjøre det". Her kontrollerer subjektet "Jeg" det underforståtte subjektet for infinitiven. Termen er ofte brukt i sammensetninger som "løftingsverb", "løftingsinfinitiv" o.l.)
 • Løfting  + (Det er løfting i en setning som "Ideen synes å være god". Subjektet "Ideen" er løftet. Termen er ofte brukt i sammensetninger som "løftingsverb", "løftingsinfinitiv" o.l.)
 • Førerrett  + (Det er mulig å ha førerrett i flere kategorier på samme førerkort. Ofte brukes førerkort om førerrett)
 • Bedriftsbibliotek  + (Det er svært få bedriftsbibliotek igjen, termen kan virke noe gammelmodig.)
 • Trykkskjerm  + (Det er to hovudtypar trykkskjermar: resist
  Det er to hovudtypar trykkskjermar: resistive og kapasitive. Resistive trykkskjermar inneheld to lag straumførande materiale med eit ørlite mellomrom. Når ein finger trykkjer på eit punkt på skjermen, møtest dei to laga og dannar ein krets akkurat ved det punktet. Informasjonen frå denne kretsen går så til prosessoren. Kapasitive trykkskjermar er som regel samansette av eit lag glas belagt med ein gjennomsiktig elektrisk leiar. Menneskekroppen leier også elektrisitet, slik at når ein finger kjem i kontakt med belegget på glaset skjer det ei forstyrring i det elektrostatiske feltet på skjermen. Prosessoren registrerer nøyaktig kor på skjermen denne forstyrringa skjer. ''Berøringsskjerm'' er også i bruk.
  kjer. ''Berøringsskjerm'' er også i bruk.)
 • Repetert sekvens  + (Det er to typer av repeterte sekvenser av DNA: [[Tandemrepetert sekvens|tandemrepeterte sekvenser]] og [[Invertert repetert sekvens|inverterte repeterte sekvenser]].)
 • Havvirvel  + (Det finnes [[Subtropisk havvirvel|subtropisk havvirvel]] og [[Subpolar havvirvel|subpolar havvirvel]].)
 • Grensestrøm  + (Det finnes [[Vestlig grensestrøm|vestlig grensestrøm]] og [[Østlig grensestrøm|østlig grensestrøm]].)
 • STP  + (Det finnes flere standarder i bruk. Ifølge IUPACs standard for kjemi, er standard temperatur 273,15 K og standard trykk 100,00 kPa, som tilsvarer henholdsvis 0 grader celsius og 0,987 atm.)
 • Ligand  + (Det finnes like typer ligander, bl.a. [[Mo
  Det finnes like typer ligander, bl.a. [[Monodentat ligand|monodentat ligand]], [[Polydentat ligand|polydentat ligand]], [[Bidentat ligand|bidentat ligand]], [[Tridentat ligand|tridentat ligand]], [[Tetradentat ligand|tetradentat ligand]], [[Pentadentat ligand|pentadentat ligand]] og [[Heksadentat ligand|heksadentat ligand]].
  [[Heksadentat ligand|heksadentat ligand]].)
 • Mus  + (Det finnes mange typer mus)