Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «brukerhåndbok, brukerveiledning til dataprogram». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 126 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Kvalitativ analyse  + (bestemmelse av hvilke stoffer eller stoffgrupper som finnes i en prøve)
 • Kvantitativ analyse  + (bestemmelse av hvor stor mengde av et stoff stoffer eller en stoffgrupper som finnes i en prøve)
 • Analyse  + (bestemmelse av hvordan en prøve er sammensatt)
 • Sitatrett  + (bestemmelse i Åndsverkslovens §22 som tillater siteringer fra offentliggjorte verk i samsvar med "god skikk" og "i den utstrekning formålet betinger")
 • Periodisk egenskap  + (bestemt mønster i den periodiske tabellen som illustrerer ulike aspekter ved et visst grunnstoff, blant annet størrelse og elektroniske egenskaper)
 • Indre innskuddsmetall  + (består av [[lantanoider|lantanoider]] og [[actinoider|actinoider]], dvs. f-blokkgrunnstoffer)
 • Fortolling  + (betaling av merverdiavgift og eventuell klimagassavgift hosTollvesenet i forbindelse med innførsel av kjøretøy fra utlandet)
 • Elektronisk betalingsformidling  + (betaling av varer og/eller tjenester ved hjelp av "elektroniske" penger)
 • Vegprising  + (betaling for bruk av vegen, dvs. beskatning, trengselsavgift, bomringer, veg-, bru- eller tunnelavgifter m.m.)
 • Brukerbetaling  + (betaling knyttet til bruk av offentlige tjenester)
 • Debetkort  + (betalingskort hvor avregningen skjer fortløpende mot saldo på innehaverens bankkonto)
 • Bedriftskort (for betaling)  + (betalingskort som gir en bedrift kreditt ved kjøp av varer og tjenester)
 • Nano  + (betegnelse for en milliarddel)
 • Y2K  + (betegnelse for år 2000)
 • Creative commons  + (betegnelse på bruksrett til opphavsrettslig beskyttet materiale, når det er snakk om ikke-kommersiell bruk)
 • Fagreferent  + (betegnelse på en fagansvarlig som hovedsaklig arbeider i et [[universitetsbibliotek|universitetsbibliotek]],)
 • Forvaltningskontroll  + (betegnelse som brukes for kontroll i hall og som inkluderer alle vedtak som vi gjør,registrering og godkjenning av kjøretøy, ombygninger og oppbygginger.)
 • Referansebibliotekar  + (betegnelsen beskriver ei rolle eller spesi
  betegnelsen beskriver ei rolle eller spesialisering bibliotekar med ansvar for [[referansearbeid|referansearbeid]] har, er spesialist i å gjennomføre [[referanseintervju!referanseintervju]], avklare [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]] og har bred og dyp kunnskap til ulike [[informasjonskilder|informasjonskilde]] og informasjonsressurser
  formasjonskilde]] og informasjonsressurser)
 • Bibliotekvitenskap  + (betegnelser for forskningssområdet som har bibliotekfunksjoner, organisasjon og prosesser som studiefelt)
 • Skrifttype  + (betegner et bestemt utseende på bokstaver og tall)
 • Engelsk syke  + (betegner feilaktig bruk av engelske skriveregler og ordstillinger i norsk)
 • UMTS  + (betegner høyhastighets datatrafikk for mobiltelefoner og andre mobile enheter)
 • Bibliotekskranke  + (betjeningspunkt i bibliotek)
 • Relevans  + (betydning eller viktighet av noe i en gitt sammenheng)
 • Spindelapparat  + (bevegelig samling av [[Mikrotubuli|mikrotubuli]] som skiller kromosomer under [[Mitose|mitose]] og [[Meiose|meiose]])
 • Dataanimasjon  + (bevegelige ("levende") bilder laget ved hjelp av en datamaskin og tilhørende animasjonsprogram)
 • Atmosfærisk sirkulasjon  + (bevegelse av luft i [[Atmosfære|atmosfæren]] som fordeler varme på jordens overflate)
 • Havstrøm  + (bevegelse av sjøvann som en kontinuerlig strømning langs en gitt bane)
 • Tilbakeslag av røyk  + (bevegelse/spredning av røyk og varme gasser mot luftstrømmen)
 • Reotaksis  + (bevegelsesrespons hos en organisme som lever i en strøm av luft eller vann)
 • Kompetansebevis for yrkessjåfører  + (bevis på at en person innehar kompetansen som gir rett til å utføre person- eller godstransport mot vederlag)
 • Universalbibliografi  + (bibliografi over litteratur som skal dekke alle kunnskapsfelt og fag)
 • Kryptobibliografi  + (bibliografi publisert som en del av et dokument, for eksempel i en biografi)
 • Retrospektiv bibliografi  + (bibliografi som er utgitt som et avsluttet verk, ikke som et periodikum, og som derfor registrerer litteratur fra en avgrenset tidsperiode)
 • Leiebibliotek  + (bibliotek der låneren må betale en vanligvis lav sum for å låne bøker)
 • Musikkbibliotek  + (bibliotek eller avdeling i et bibliotek med en samling av innspilt musikk, musikalier og litteratur om musikk)
 • Mobil bibliotektjeneste  + (bibliotek eller bibliotektjeneste plassert i eit flyttbart lokale eller kjøretøy)
 • Kunstbibliotek  + (bibliotek hvor samlingen er avgrenset til kunsfaglig litteratur og/eller kunstverk)
 • Folkebibliotek  + (bibliotek i ein kommune, drifta og finansiert av denne kummunen og med kommunen sine innbyggjarar som målgruppe)
 • Fengselsbibliotek  + (bibliotek i fengsel, med innsatte som målgruppe)
 • Pasientbibliotek  + (bibliotek knyttet til en helseinstitusjon, med pasienter og pårørende som målgruppe)
 • Forvaltningsbibliotek  + (bibliotek knyttet til en offentlig institusjon med overveiende forvaltningsmessige oppgaver, for eksempel et departement)
 • Sykehusbibliotek  + (bibliotek på sykehus, som regel brukt om bibliotek som kan benyttes av ansatte og pasienter)
 • Forskningsbibliotek  + (bibliotek som er en del av et universitet eller en høyskole, et forskningsinstitutt eller en annen offentlig eller privat institusjon der forskning er en primæraktivitet)
 • Meråpent bibliotek  + (bibliotek som er åpent for publikum utenom betjent åpningstid)
 • Nasjonalbibliotek  + (bibliotek som har som sin viktigste oppgave å samle inn, bevare og gjøre tilgjengelig den nasjonale litteraturen i et land)
 • Læringssenter  + (bibliotek som legger spesielt til rette for ulike læringsaktiviteter og læringsstiler)
 • Depotbibliotek  + (bibliotek som mottar dokumenter fra andre bibliotek med det formål å bevare og gjøre tilgjengelig materialet for ettertiden)
 • Museumsbibliotek  + (bibliotek som tilhører et museum og som inneholder dokumenter som er relevant for områder museet jobber med)
 • Parlamentarisk bibliotek  + (bibliotek tilknyttet en nasjons bibliotek, som støtter opp om den parlamentariske prosessen)
 • Undervisingsbibliotek  + (bibliotek tilknyttet en utdanningsinstitusjon)
 • Digitalt bibliotek  + (bibliotek, [[bibliotektjeneste|bibliotektjeneste]] eller bibliotekavdeling der samlingen består av [[digitale dokumenter|digital ressurs]])
 • Skolebibliotekar  + (bibliotekar som arbeider i bibliotek knyttet til grunnskole eller videregående skole)
 • Avdelingsbibliotekar  + (bibliotekar som er ansvarlig for en avdeling)
 • Hovedkatalog  + (bibliotekkatalog som dekker samlingen ved et biblioteks hovedavdeling)
 • Oppsøkende virksomhet  + (bibliotekstjeneste for barn eller voksne som av fysiske eller psykiske årsaker ikke kan besøke biblioteket)
 • Ladbar hybridbil  + (bil med både bensin/dieselmotor og elektrisk motor)
 • Brøytebil  + (bil med snøplog)
 • Bergingsbil  + (bil med spesialutstyr for berging og frakt av kjøretøyer)
 • Servicebil  + (bil med utstyr til tauing og enklere reparasjoner av andre biler)
 • Førerløs bil  + (bil som er automatisert slik at den kan operere på vegen uten sjåfør, ved hjelp av kameraer, sensorer osv.)
 • Bruktbil  + (bil som har hatt minst én tidligere eier)
 • Lastebil  + (bil som hovedsaklig er innrettet for transport av gods, har tillatt totalvekt 3 500 kg eller mer og ikke har mer enn en seterad)
 • Leiebil  + (bil som man leier)
 • Strøbil  + (bil som strør sand på glatte veger for å oppnå bedre veggrep)
 • Varebil  + (bil til varetransport)
 • Lysbilde  + (bilde avsatt på fotografisk film eller annet transparent materale som vises fram ved å sende lys igjennom filmen i en framviser)
 • Tegneserie  + (bilder, satt i en rekkefølge, som forteller en historie, ofte med en ledsagende tekst eller med figurenes tale skrevet i bobler)
 • Bilist  + (bilfører)
 • Pekebok  + (billedbok uten tekst)
 • Skillingstrykk  + (billige småtrykk med folkelige viser o.l. som var utbredt over hele Europa fra slutten av 1500-tallet til slutten av 1800-tallet)
 • Organometallisk binding  + (binding mellom karbon og metall)
 • Sigmabinding  + (binding som dannes ved frontoverlapping av to atomorbitaler langs en linje trukket mellom kjernene)
 • Kovalent binding  + (binding som er danna ved at elektron er delte mellom atom)
 • Aksialbinding  + (binding som er parallell med aksen til en ring, f.eks. sykloheksan)
 • Ekvatorialbinding  + (binding som har en liten vinkel i forhold til gjennomsnittsplanet av en ring)
 • Digital  + (binær koding av informasjon)
 • Fettstoff  + (biologisk materiale som omfatter triglyserider, [[fettsyre|fettsyrer]], fosfolipider og steroider.)
 • Polynukleotid  + (biopolymer som består av ca. 20 eller flere nukleotidmonomerer bundet sammen i en kjede)
 • Platebærer  + (bjelke satt sammen av stålplater)
 • Avstivningsbærer  + (bjelke som har som funksjon å bære trafikklasten samt å avstive brukonstruksjonen)
 • Tittelblad  + (blad som inneholder et dokuments [[Tittelside|tittelside]])
 • Legering  + (blanding av metall og et eller flere andre grunnstoffer med egenskaper som et metall)
 • Rasemisk blanding  + (blanding med lik mengde av to [[enantiomer|enantiomerer]])
 • Speil  + (blank plate av metall el. glass (med belegg på baksiden) som reflekterer lysstråler og dermed gir bilder)
 • Skjema (Statens vegvesen)  + (blankett med rubrikker til å fylle ut)
 • Rakle  + (blomsterstand sammensatt av vindpollinerte enkjønnete, små blomster innenfor hvert sitt rakleskjell, f.eks. osp, bjerk, or osv.)
 • Billedbok  + (bok der bilder er det primære uttrykket)
 • Innbundet bok  + (bok med stive permer, hardt omslag)
 • Lettlest bok  + (bok som er tilrettelagt med korte setninger, et ikke for vanskelig ordvalg og en samlet tekstlengde som er mye kortere enn i andre bøker)
 • Inkunabel  + (bok trykt før 1501 i Europa)
 • Tilstandssymbol  + (bokstav i en parentes som viser aggregattilstanden til et stoff, f.eks. (g))
 • Understellsnummer  + (bokstav- og tallkode vanligvis preget i kjøretøyets ramme/karosseri, som angir kjøretøyets identitet)
 • Antologi  + (bokutgivelse som består av flere artikler/bidrag skrevet av forskjellige forfattere, vanligvis redigert av en eller flere personer, der bidragene som oftest har en tematisk fellesnevner)
 • Gatetun  + (boliggate primært for gangtrafikk til og fra tilgrensende boliger, og med avgrensede arealer for grøntanlegg, trær og plass for opphold og lek)
 • Østlig grensestrøm  + (bred og svak [[Grensestrøm|grensestrøm]] langs østlige grenser i havet)
 • Passeringslomme  + (breddeutvidelse på høyre side av vegen for at trafikk som skal rett fram kan passere på høyre side av biler som venter på å svinge til venstre)
 • Bærekraftig transport  + (bredt begrep som betegner et overordnet prinsipp i transportpolitikk, herunder miljøvennlighet, rettferdighet etc.)
 • Kvinnebevegelse  + (brei rørsle som kjempar for kvinners frigjering og rettar)
 • Påløpsbrems  + (brems på tilhenger eller tilhengerutstyr som aktiveres av tilhengerens skyvekraft mot den trekkende motorvogn)
 • Drivstoff  + (brennstoff der energien blir brukt til framdrift av biler, fly, skip o.l.)
 • Standardbrev  + (brev med likt innhold som sendes til en gruppe personer)
 • Minnekort  + (brikke med fastminne)
 • Vernebriller  + (briller beregnet for mekanisk beskyttelse av øynene)
 • Skjermbriller  + (briller med en liten innebygget skjerm som viser et bilde tilsvarende det en ser på datamaskinens skjerm)
 • Kassebru  + (bro hvor hovedbjelkene er formet som en hul kasse innvendig)
 • Gangbru  + (bro utformet for fotgjengere)
 • Fagverksbru  + (bru hvor brubanen bæres av et fagverk)
 • Fritt frambygg-bru  + (bru som bygges ved utkraging fra en fast ende)
 • Hengebru  + (bru som er opphengt i kjettinger eller kabler som er utspent mellom høye pilarer eller tårn på hver side)
 • Flytebru  + (bru som hviler på vannet, oftest ved hjelp av pontonger)
 • Svingbru  + (bru som svinges av den midterste pillaren når et skip skal passere)
 • Overtredelse  + (brudd på lov, forskrift e.l.)
 • Grignardsyntese  + (bruk av [[Grignardreagens|grignardreagens]] i en [[Kjemisk reaksjon|reaksjon]])
 • Salting av veger  + (bruk av [[vegsalt]] for å oppnå eller opprettholde bar veg)
 • Bioteknologi  + (bruk av biologiske systemer, levende organismer, celler eller deler av disse til å utvikle og framstille produkter)
 • Bioinformatikk  + (bruk av datateknologi til å organisere eller tolke biologisk informasjon, for eksempel for å kartlegge og forstå geners funksjon)
 • Multimedium  + (bruk av flere medier (bilde, lyd, video) samtidig for å skape en situasjon der brukeren kan velge presentasjonsmåte for informasjonen han/hun er interessert i)
 • Syntetisk biologi  + (bruk av genteknologiske metoder for å designe og fremstille kunstige biologiske systemer med nye egenskaper, fra enkeltmolekyler til hele organismer)
 • Parametrisering  + (bruk av parametre som verktøy for å beskrive prosesser som ikke kommer eksplisitt til uttrykk i [[Klimamodell|klimamodeller]])
 • Nødsignallys  + (bruk av samtlige retningslys på bilen til å varsle en nødsituasjon)
 • Informetri  + (bruk av statistiske modeller til å undersøke informasjonsaktivitet)
 • Trunkering  + (bruke trunkeringstegn (jokertegn) for å erstatte ett eller flere tegn i et søk, og dermed søke på en del av et ord eller en frase)
 • Kraftbruker  + (bruker som kan utnytte de avanserte funksjonene i et program)
 • Lån  + (brukerens midlertidige hjemtagelse av et dokument fra et bibliotek eller en samling)
 • Manual  + (brukerhåndbok, brukerveiledning til dataprogram)
 • Kode  + (brukes i IKT om programkode eller programmering)
 • Falt i det fri  + (brukes i avtalesammenheng om åndsverk som ikke lenger er beskyttet av opphavsrett, i Norge inntreffer det vanligvis 70 år etter rettighetshaverens død)
 • Multimediemelding  + (brukes mellom mobiltelefoner og omfatter tekst og fargebilder)
 • Fakultetsbibliotekar  + (brukes om leder av et fakultetsbibliotek)
 • Parafiner  + (brukt i oljebransjen om alkaner.)
 • Dansgaard-Oeschger-hendelse  + (brå hendelse der en kald fase (istid) etterfølges av en rask overgang til en varm fase og en sakte overgang tilbake til kaldt klima (istid))
 • Karbonatsystem  + (buffersystem der molekylene/ionene CO2, H2CO3, HCO3– og CO32– utgjør flere syre-base-par som vekselvirker)
 • Affiks  + (bunden [[Morf|morf]] som vert nytta til bøying og avleiing)
 • Matebuss  + (buss som kjører trafikanter til og fra en T-banestasjon eller en jernbanestasjon)
 • Nettbutikk  + (butikk som driver salg via internett)
 • Internettbutikk  + (butikk som selger varer eller tjenester på internett)
 • Totalentreprise  + (bygge- eller anleggsarbeid der entreprenøren i sin avtale med byggherren påtar seg både prosjektering og utførelse)
 • Betong  + (byggemateriale som lages ved å blande sement og vann med tilslag av sand- og steinmaterialer)
 • Fundamentering  + (byggingen av den delen av et byggverk som overfører vekten av bygget og annen belastning, ned til grunnen)
 • Tunnel  + (byggverk som fører vegen i en underjordisk eller undersjøisk passasje)
 • Bærende konstruksjon  + (bygningskonstruksjon som har evnen til å bære eller overføre belastninger og lede krefter til grunnen)
 • Oppgradere  + (bytte ut eller installere nye komponenter i en datamaskin)
 • Bru  + (bærende konstruksjon for kjørende og gående med spennvidde større enn eller lik 2,5 meter og som skal bære trafikklaster)
 • Forenklet forelegg  + (bøteleggelse etter faste satser for visse trafikkforseelser og mindre overtredelser av tollovgivningen, som ikke føres i straffe- eller bøteregisteret)
 • Modifikasjon  + (bøying eller avleiing gjennom endring i rot eller stamme)
 • Indre bøying  + (bøying gjennom [[Modifikasjon|modifikasjon]])
 • Bobil  + (campingbil/spesialbil innredet for ferie- og fritidsbruk, med køyeplasser, sittegruppe, kjøkken, WC osv.)
 • Homozygot  + (celle eller organisme hvor de to [[Allel|allelene]] i et bestemt genpar er like)
 • Heterozygot  + (celle eller organisme hvor de to [[Allel|allelene]] i et bestemt genpar er ulike)
 • Hemizygot  + (celle eller organisme hvor et bestemt [[Gen|gen]] kun foreligger i én kopi, mens cellen eller organismen for øvrig er [[Diploid|diploid]])
 • Stamcelle  + (celle som kan gjennomgå selvfornyende [[Celledeling|celledeling]] og gi opphav til andre celletyper i kroppen)
 • Nekrose  + (celledød forårsaka av skadelege endringar i miljøet rundt ei [[Celle|celle]])
 • Strukturdannelse  + (dannelse av [[Galakse|galakser]], [[Galaksehop|galaksehoper]] og større strukturer fra små fluktuasjoner i [[Universet|universets]] [[Massetetthet|massetetthet]])
 • Dypvanndannelse  + (dannelse av dypvann ved at relativt kaldt og salt vann i overflatelaget kjøles ned og synker ned til 2000-4000 meter dyp)
 • DNA-replikasjon  + (dannelse av to identiske kopier (dattermolekyler) fra ett forelder-DNA-molekyl, hvor hver kopi dannes ved at en tråd fra foreldermolekylet brukes som mal for den komplementære tråden i dattermolekylet.)
 • Konseptuell integrasjon  + (danning av [[Integrasjonsnettverk|integrasjonsnettverk]])
 • Kjemisk syntese  + (danning av ei kjemisk sambinding frå andre kjemiske sambindingar)
 • Diastereoselektivitet  + (danning av ein [[Diastereomer|diastereomer]] som er føretrekt framfor ein annan, i ein kjemisk reaksjon)
 • Enantioselektivitet  + (danning av ein [[Enantiomer|enantiomer]] som er føretrekt framfor ein annan, i ein kjemisk reaksjon)
 • Wolff-omleiring  + (danning av eit [[Keten|keten]] frå eit alfa-diazoketon)
 • Massedata  + (data i så store mengder at tradisjonelle database- og behandlingsteknikker ikke makter å analysere dem på en formålstjenlig måte)
 • Metadata  + (data om data eller dokument, ofte brukt om bibliografisk beskrivelse som er integrert i et digitalt objekt for å gjøre søking etter data eller dokument mer presis)
 • Binære data  + (data representert i binær form som 0 og 1)
 • E-post  + (data sendt fra en datamaskin(adresse) til en annen datamaskin(adresse) lokalt eller via internett)
 • Informasjon  + (data som er forståelig for mennesker)
 • Indirekte indikator  + (data, bevis eller arkiv som er relatert til en miljøvariabel som brukes som et mål eller bevis for det som ikke kan måles eller observeres direkte)
 • Nasjonal vegdatabank  + (database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger)
 • Bibliografisk database  + (database over bibliografiske poster, [[bibliografisk post|bibliografisk post]], se også [[bibliografiske data|bibliografiske data]])
 • Ordnett  + (database over ord som er ordnet i et semantisk nettverk, f.eks. synonymer, antonymer, hyponymer)
 • Fulltekstdatabase  + (database som inneholder dokumenter i fulltekst i tillegg til bibliografiske opplysninger)
 • Folkeregisteret  + (database som inneholder nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge)
 • Klippkunst  + (datagrafikk for bruk i dokumenter)
 • Tilstandsovervåkning av vegnett  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av den aktuelle trafikksituasjonen og oppdatering av status for nettverksdatabase)
 • Overvåkning av omgivelsene  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelt vær og andre forhold ved omgivelsene som er aktuelt for vegtransport)
 • Overvåkning av vegtilstand  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuell vegtilstand inkludert utstyr langs vegen)
 • Overvåkning av siktforhold  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelle siktforhold)
 • Trafikkovervåkning  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelle trafikkforhold)
 • Miljøovervåkning  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelle miljøparametere som er påvirket av vegtrafikk)
 • Overvåkning av forurensning  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelle forurensningsparametere som påvirkes av vegtrafikk)
 • Overvåkning av signalanlegg  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av forhold knyttet til signalregulering)
 • Overvåkning av vegdekke  + (datainnsamling og vurdering av aktuell tilstand på vegens overflate, som f.eks. friksjon og jevnhet)
 • Ekstern datakommunikasjon  + (datakommunikasjon som foregår i kommunikasjonskanaler utenfor virksomhetens kontroll)
 • Direkteminne  + (datalager som prosessoren i datamaskinen kan lese fra og skrive til)
 • SSD-disk  + (datalagringsenhet som bruker integrerte kretskort som minne til varig lagring av data)
 • Elektronisk oppslagstavle  + (datamaskin med en eller flere modemer som kjører programmer som lager en elektronisk oppslagstavle for beskjeder og evt. datafiler)
 • Bulletin board system  + (datamaskin med en eller flere modemer som kjører programmer som lager en elektronisk oppslagstavle for beskjeder og ev. datafiler)
 • PC  + (datamaskin som brukes av en enkelt bruker)
 • Vert  + (datamaskin som er koblet til et nettverk og som gir et tilgangspunkt til nettverket)
 • Bærbar datamaskin  + (datamaskin som er konstruert for mobil bruk, er liten og lett nok til å ha på fanget, har integrert skjerm og kan ha integrert fysisk eller virtuelt tastatur og pekeenhet)
 • Håndholdt datamaskin  + (datamaskin som er liten nok til å holdes i hånden)
 • Talerverifisering  + (datamaskinell analyse av menneskelig tale for å identifisere taleren)
 • Talegjenkjenning  + (datamaskinell analyse som gjenkjenner menneskelig tale og gjør den om til tekst)
 • Prosessering av naturlig språk  + (datamaskinell behandling av naturlige språkdata)
 • Talesyntese  + (datamaskinell generering av tale fra tekst)
 • Overklokking  + (datamaskinen gir høyere ytelse enn det produsentens spesifikasjoner tilsier)
 • Funksjonskrav til bibliografiske poster  + (datamodell for [[Bibliografiske_data|bibliografiske opplysninger]] og relasjoner mellom dem)
 • Funksjonskrav for emneautoriteter  + (datamodell for beskriving av dokumenters emne i bibliografiske poster, modellen utgjør en del av [[Funksjonskrav_for_bibliografiske_poster|FRBR]])
 • Flerbrukersystem  + (datanettverk med flere brukerkontoer)
 • Flysimulator  + (dataprogram eller datasystem som simulerer flyging)
 • Dataspill  + (dataprogram for en eller flere brukere, primært brukt til underholdning)
 • Posttjener  + (dataprogram som distribuerer elektronisk post)
 • Parser  + (dataprogram som utfører [[Parse|parsing]])
 • Kontaktfølsom skjerm  + (dataskjerm som kan styres ved å trykke på punkter på skjermen)
 • Eventyrspill  + (dataspill der du styrer en eller flere personer som beveger seg i en eventyrverden)
 • Konferansesystem  + (datasystem som setter en gruppe mennesker i stand til å kommunisere over lange avstander ved hjelp av et datanettverk)
 • Språkteknologi  + (datasystemer som kan gjenkjenne, forstå, tolke og generere menneskelig språk i alle dets former)
 • Smartklær  + (datautstyr i form av klesplagg som en bruker kan ha på seg)
 • Smarttilbehør  + (datautstyr som en bruker kan ha på seg, i form av tilbehør som for eksempel klokker, briller og armbånd)
 • Makrovirus  + (datavirus som legger seg i makrofiler)
 • Systemvirus  + (datavirus som ligger på startsektoren til en harddisk)
 • Personnummer  + (de fem siste sifrene i [[Fødselsnummer|fødselsnummeret]])
 • Lantanoider  + (dei 14 grunnstoffa som kjem etter lantan i periodesystemet. Dei tilhøyrer f-blokka.)
 • Programvare  + (dei binære filene med instruksjonar som gjer det mogleg å bruke ein datamaskin eller annan elektronikk)
 • Maskinvare  + (dei fysiske delane ein datamaskin eller anna teknologisk innretning består av)
 • Vinterdekk  + (dekk for vinterkjøring som har mønsterdybde 3 mm eller mer, som er særskilt fremstilt for vinterkjøring, og som er merket med M+S, MS, M&S, M-S eller "Mud and Snow")
 • Helårsdekk  + (dekk som i følge produsenten er laget for å kunne brukes året rundt)
 • Piggdekk  + (dekk til kjøretøy som har pigger av metall i slitebanen, beregnet på kjøreforhold med is- og snødekte veier)
 • Dekkdimensjon  + (dekkets størrelse)
 • Panser  + (deksel over motoren på en bil)
 • Flersignalastronomi  + (del av [[Astronomi|astronomien]] der man kombinerer observasjoner av forskjellige typer signaler fra samme astronomiske hendelse)
 • Astrofysikk  + (del av [[Astronomi|astronomien]] som bruker fysikk og kjemi til å forstå egenskapene, oppbygningen og utviklingen til astronomiske objekter og fenomener)
 • Artikulatorisk sjikt  + (del av [[Gestpartitur|gestpartituret]] som representerer én artikulators bidrag)
 • Kryosfære  + (del av [[Klimasystem|klimasystemet]] som består av all snø, is og fryst grunn, inkludert permafrost, som befinner seg på bakken, under bakken og i havet)
 • Atmosfære  + (del av [[Klimasystem|klimasystemet]] som består av et luftlag som omgir jorda)
 • Hydrosfære  + (del av [[Klimasystem|klimasystemet]] som består av alt flytende vann ved og under jordoverflaten)
 • Verdensrom  + (del av [[Universet|universet]] som er utenfor jordas [[Atmosfære|atmosfære]])
 • Solfysikk  + (del av [[astrofysikk|astrofysikken]] som innebærer å studere sola)
 • Kommunedelplan  + (del av [[kommuneplan]] som kan utarbeides for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder)
 • Diagramskive  + (del av analog [[fartsskriver]] der kjøretid blir registrert)
 • Fri atmosfære  + (del av atmosfæren som ikke er påvirket av friksjon fra jordoverflaten, og som ligger over atmosfærens grenselag)
 • Pollen  + (del av de hannlige reproduksjonsenhetene til en plante)
 • Bibliotekmagasin  + (del av den fysiske biblioteksamlingen som er skilt ut fra den ordinære samlinga, som regel fordi det er forventet at dokumentene det gjelder er lite etterspurt)
 • Vinddrevet havsirkulasjon  + (del av den storstilte [[Havsirkulasjon|havsirkulasjonen]] som drives av vindpådrag på havoverflaten)
 • Cellekjerne  + (del av en [[Eukaryot celle|eukaryot celle]] som inneholder arvestoffet (DNA-et))
 • Spesialsamling  + (del av en dokumentsamling som fysisk og administrativt holdes for seg selv i kraft av opprinnelse, sjeldenhet, emneområde, fysisk form eller andre forhold)
 • DNA-segment  + (del av et [[DNA-molekyl|DNA-molekyl]])
 • Nettverkssone  + (del av et [[Datanettverk|datanettverk]])
 • Ekson  + (del av et [[Gen|gen]] som koder for en [[RNA-sekvens|RNA-sekvens]], og som inngår i RNA-molekylet etter at eventuelle [[intron|introner]] er fjernet)
 • Intron  + (del av et [[Gen|gen]] som koder for en [[RNA-sekvens|RNA-sekvens]], og som blir fjernet under modningen av det endelige RNA-produktet)
 • Sentromer  + (del av et [[Kromosom|kromosom]] som festes til [[Spindelapparat|spindelapparatet]] under [[Mitose|mitose]] og [[Meiose|meiose]])
 • Arealbruk og arealbruksendring  + (del av et lands utslippsregnskap som beskriver hvordan landet utnytter landarealene og slik påvirker opptak og utslipp av [[Klimagass|klimagasser]])
 • Oksidert form  + (del av et redokspar som har høyest oksidasjonstall)
 • Reaksjonskinetikk  + (del av kjemifaget som handlar om reaksjonssnøggleik - mekanismar)
 • Organometallisk kjemi  + (del av kjemifaget som studerer kjemiske sambindingar som inneheld bindingar mellom karbon og metall)
 • Defragmenteringsverktøy  + (del av operativsystemet som utfører defragmentering)
 • Albedo  + (del av solens stråling som reflekteres av en overflate eller et objekt)
 • Deltittel  + (del av tittelen som får egen [[biinnførsel|biinnførsel]], f.eks. [[alternativ tittel|alternativ tittel]])
 • Fortau  + (del av veg reservert for gående som ligger høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (kan også benyttes av syklende))
 • Klientdel  + (delen av eit klient-/tenarprogram som køyrer på klienten)
 • Tjenerdel  + (delen av eit klient-/tenarprogram som køyrer på tenaren)