Egenskap:Kommentar

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en egenskap av type Text.

Sider som bruker egenskapen «Kommentar»

Viser 25 sider som bruker denne egenskapen.

(forrige 25) (neste 25)

A

Alkalinitet +Alkaliniteten beskriver vannets evne til å nøytralisere [[Sterk syre|sterk syre]] ved en bestemt pH-verdi.  +
Alkylgruppe +Alkylgruppe betegnes ofte med R i strukturformler.  +
Allel +Se [[Dominant allel|dominant allel]] og [[Recessivt allel|recessivt allel]].  +
Allmenn ferdsel +Plan- og bygningslovens § 30-5: "Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg må ikke plasseres slik at de hindrer '''allmenn ferdsel''' eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene."  +
Allomorf +Til dømes er -te, -de og -a allomorfar av morfemet "preterium".  +
Altmetri +for eksempel omtale av forskning i sosiale medier  +
Amid +Amid kan også forklares som forbindelser som er avledet av ammoniakk eller et [[Amin|amin]] ved å erstatte ett hydrogen med et metall.  +
Analyse +Vi skiller mellom [[Kvantitativ analyse|kvantitativ analyse]] og [[Kvalitativ analyse|kvalitativ analyse]]  +
Analysevekt +Det finst ulike typar analysevekter som har ulik kapasitet og presisjon: mikrovekt (minst kapasitet og høgst presisjon), semimikrovekt og makrovekt (høgst kapasitet og minst presisjon).  +
Analytisk konsentrasjon +Når et stoff løses i et løsemiddel, kan det reagere (f.eks. en syre protolyserer) eller spaltes (et salt spaltes til sine ioner). Hvis dette skjer, vil de faktiske molare konsentrasjonene være forskjellige fra den analytiske konsentrasjonen. Den analytiske konsentrasjonen kan ses på som startkonsentrasjonen av stoffet som skal løses.  +
Analytisk relasjon +se også [[Syntetisk_relasjon|syntetisk relasjon]]  +
Analytt (bibliotekfag) +se også [[hovedinnførsel|hovedinnførsel]]  +
Anbud +"Anbud brukes i praksis ofte synonymt med '''tilbud'''. Den viktigste forskjellen er at ved anbud er det forbudt å føre forhandlinger med noen av anbyderne før kontrakt er inngått, mens ved tilbud er forhandlinger tillatt."  +
Anbyder +Anbud brukes i praksis ofte synonymt med tilbud. Den viktigste forskjellen er at ved anbud er det forbudt å føre forhandlinger med noen av anbyderne før kontrakt er inngått, mens ved tilbud er forhandlinger tillatt.  +
Andreordensreaksjon +Sjå også [[Førsteordensreaksjon|førsteordensreaksjon]] og [[Nullteordensreaksjon|nullteordensreaksjon]]  +
Androgyni +Kategorien har vært viktig for å tenke kritisk om kjønn i flere tusen år, og termen er i seg selv en kombinasjon av de greske termene for mann og kvinne, ‘anér’ og ‘gyné’. I nyere tid har kategorien særlig vært produktiv innenfor andrebølgefeminismen, men også innenfor feminismer som ønsker å se hankjønn og hunkjønn som separate spektrum som kan kombineres i en uendelig rekke uavhengige konstellasjoner. ‘Androgyn’ kan beskrive intersex-personer (som har både mannlige og kvinnelige reproduktive organer), eller personer som kombinerer maskuline og feminine handlingsmønstre og egenskaper.  +
Anglisisme +mye brukt på IKT-området  +
Annethet +Simone de Beauvoirs begrep om kvinnen som ‘den andre’ har stått sentralt i feministers kritikk av vestlig tenknings [[Androsentrisme|androsentrisme]]. I senere feministisk forskjellstenkning har ‘annethet’ i større grad blitt positivt mobilisert og omfavnet. Den prosessuelle termen ‘annetgjøring’ har en viktig rolle i nåtidig feministisk og postkolonial tenkning og kritikk.  +
Annotere +Merkingen kan være på ulike nivå. Det kan være et dokument, en setning eller et ord. Formålet er at komponenten som merkes seinere kan forstås og reproduseres av en gitt programvare. Det finnes verktøy som kan merke tekst og tale automatisk for på den måten tilrettelegge språkressurser for språkteknologisk bruk i applikasjoner eller i lingvistisk forskning.  +
Ansvarsangivelse +Se også [[Forfatter|forfatter]] og [[Korporativ_forfatter|korporativ forfatter]]  +
Antigen +Slike stoffer kan være molekyler, strukturdeler på bakterier, virus osv.  +
Antistoff +Tidligere ble disse proteinene også kalt eggehvitestoffer.  +
Antisyklon +Luftmassen roterer i retning med klokken på den nordlige halvkule og mot klokken på den sørlige halvkule. I midten av antisyklonen er det tørr luft som synker mot bakken. Termene [[Høytrykk|"høytrykk"]] og "antisyklon" brukes ofte om hverandre.  +
Applikativ +Døme frå fulfulde: Debbo ɗon wamana laamiiɗo  +
Arbeid +I kjemien forholder vi oss til arbeid som utføres pga. volum- og trykkendringer (ekspanderende gasser) og elektrisk arbeid (f.eks. batteri, elektrolyse)  +
(forrige 25) (neste 25)