Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «bergartsfragmenter med kornstørrelse 2–60 mm». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Avbruddsfri strømforsyning  + (batteridrevet strømforsyning som sikrer strømtilførsel til en datamaskin hvis strømnettet svikter)
 • Prøvepreparering  + (bearbeiding av en prøve før den kan analyseres)
 • Verksted  + (bedrift eller bygning der kjøretøy blir reparert)
 • Diskoptimering  + (bedring av harddiskens ytelse)
 • Relikt  + (begrenset område eller særlig miljø ([[Refugium|refugium]]) hvor det lever en gjenværende art som tidligere har hatt større utbredelse)
 • Sosial dumping  + (begrep som brukes om konkurranse hvor arbeidstakeres arbeidskraft tilbys på vilkår som ligger langt under det som ellers gjelder)
 • Hyponymi  + (begrep som er mer spesifikt enn et annet)
 • Online-søking  + (begrepet ble brukt om [[informasjonssøking
  begrepet ble brukt om [[informasjonssøking|informasjonssøk]] i elektroniske kilder, spesielt [[database|databaser]], for å skille det fra søk i trykte kilder som for eksempel håndbøker og [[leksikon|leksikon (bibliotekfag)]] og andre [[referanseverk|referanseverk]]
  ] og andre [[referanseverk|referanseverk]])
 • Domene  + (begrepsfelt som språkbrukerne oppfatter som sammenhengende)
 • Elektronisk databehandling  + (behandling av data ved hjelp av elektronisk databehandlingsutstyr)
 • Forsegling  + (behandling av vegdekke hvor vegbanen først sprøytes med bindemiddel og deretter strøs med sand e.l.)
 • Biloppsamlingsplass  + (behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy)
 • Verktøykasse  + (beholder for håndredskaper som brukes ved utførelse av et arbeid)
 • Eksikator  + (beholder som kan lukkes tett, og som benyttes for å unngå opptak av fuktighet fra luften ved avkjøling eller lagring av gjenstander eller stoffer)
 • Ferdigattest  + (bekreftelse fra kommunen på at arbeid er utført i samsvar med byggetillatelsen og gjeldende bestemmelser)
 • Kjøreseddel  + (bekreftelse fra politiet på at fører av drosje, selskapsvogn, turvogn og rutevogn som utfører persontransport mot vederlag oppfyller bestemte krav til vandel og helse)
 • Bilbelte  + (belte for fastspenning av fører og passasjerer i bil)
 • Kostnadsramme  + (beløp som angir hvor mye beslutningstakerne har satt av for å finansiere et prosjekt)
 • Monosubstituert benzen  + (benzen hvor et hydrogenatom er erstattet med et annet atom eller en gruppe atomer)
 • Fenol  + (benzenring som har en OH-gruppe bundet direkte til ringen)
 • Klimaframskriving  + (beregnet respons til klimasystemet basert på på ulike utslippscenarier)
 • Ruteoptimalisering  + (beregning av den mest hensiktsmessige ruten basert på forhåndsbestemte kriterier)
 • Estimering av forsinkelse  + (beregning av forskjellen mellom forventet reisetid og reisetid ved liten trafikkbelastning)
 • Reanalyse  + (beregning av historiske meteorologiske og oseanografiske data som temperatur, vind, havstrømmer og lignende ved å assimilere andre historiske data i en værvarslingsmodell)
 • Referansebane  + (beregning av hvordan klimagassutslippene kan utvikle seg framover i tid, gitt videreføring av eksisterende politikk og uten nye tiltak)
 • Grus  + (bergartsfragmenter med kornstørrelse 2–60 mm)
 • Proposisjon  + (beskrevet saksforhold som man for eksempel kan bekrefte, benekte eller stille spørsmål ved)
 • Bibliotekhistorie  + (beskrivelse av bibliotekets utvikling over tid)
 • Grammatikk  + (beskrivelse av formelle strukturelle aspekter (syntaks) og mening (semantikk og diskurs))
 • Polaritet  + (beskrivelse av ladningsforskyvelse i en forbindelse)
 • Debattarena  + (beskriver bibliotekets funksjon som tilrettelegger for samtale og debatt enten i det fysiske bibliotek eller i sosiale medier)
 • Meningskaping  + (beskriver det å skape mening eller lære noe i [[informasjonssøkeprosessen|informasjonssøking]] og oppstår gjennom å redusere [[informasjonskløft|informsjonskløften]], eller avstanden mellom informasjonsbehov og resultat)
 • Bærplukking  + (beskriver en ikke-lineær [[informasjonssøking|informasjonsøkeprosess]] og dynamisk [[søkestrategi|søkestrategi]] der man kommer mer tilfeldig over relevant informasjon, eller ved [[serendipitet|serendipitet]])
 • Direkte søk  + (beskriver et [[informasjonssøking|informasjonssøk]] du foretar selv)
 • Foliert  + (beskriver et dokument forsynt med bladtall, slik at bare hver annen side er nummerert)
 • Søkespråk  + (beskriver for eksempel en metode for [[informasjonssøk|informasjonssøking]] som var kommandobasert, det vil si at man må angi hvilke [[søkefelt|søkefelt]] man søkte i)
 • Informasjonskløft  + (beskriver gapet mellom det å ha et [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]] og det å utføre handlinger, som for eksempel et [[informasjonssøk|informasjonssøk]] for å redusere avstanden mellom behov og handling)
 • Siteringspraksis  + (beskriver hvilke metode man bruker for å lage [[sitering|siteringer]], eller henvisninger i en akademisk tekst)
 • Informasjonssøkeadferd  + (beskriver hvordan for man konkret søker etter informasjon for å tilfredsstille et [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]])
 • Bibliotekdidaktikk  + (beskriver hvordan undervisning, veiledning og formidling kan tilrettelegges for å oppnå størst mulig læringsutbytte, det spesielle for denne sektoren er at skilting, formidling og veiledning også inngår i bibliotekets pedagogisk oppdrag)
 • Informasjonspraksis  + (beskriver hvordan vi finner og bruker informasjon for å dekke et [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]] og er inspirert av sosialkonstruktivistiske teorier, f.eks [[informasjonssøking|informasjonssøking]] som sosial praksis)
 • Informasjonssøkepraksis  + (beskriver hvordan vi konkret finner og søk
  beskriver hvordan vi konkret finner og søker etter [[informasjon|informasjon]], samt hvilke [[kilder|informasjonskilder]] man tar i bruk, er inspirert av sosialkonstruktivistiske teorier, for eksempel [[informasjonssøking|informasjonssøk]] som sosial praksis
  øking|informasjonssøk]] som sosial praksis)
 • Informasjonsadferd  + (beskriver menneskets adferd knyttet til hvilke kilder og kanaler brukt for å dekke et [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]], dekker både aktiv og passiv [[informasjonssøking|informasjonssøking]])
 • Skjult Markovmodell  + (beskriver realiseringen av en konkatenering av elementære prosesser som representerer sekvensen av akustiske parametre ekstrahert fra en menneskelig ytring)
 • Omslag  + (beskyttende blad rundt en bokblokk eller et falset legg, det kan være et løst omslag på en innbundet bok eller ytterste blad (på et annet papir enn tittelblad og tekst) på en heftet publikasjon)
 • Verneutstyr  + (beskyttende utrustning)
 • Reguleringsvedtak  + (beslutning som fattes i tråd med [[reguleringsplan]])
 • Forvaltningsvedtak  + (beslutning truffet av et forvaltningsorgan)
 • Bilpark  + (bestand av personbiler)
 • Kvalitativ analyse  + (bestemmelse av hvilke stoffer eller stoffgrupper som finnes i en prøve)
 • Kvantitativ analyse  + (bestemmelse av hvor stor mengde av et stoff stoffer eller en stoffgrupper som finnes i en prøve)