Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «vegens [[overbygning]] og den planerte delen av [[underbygning]]en». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Mellomistid  + (varm periode mellom to isitider)
 • Entalpiendring  + (varmeoverføring mellom system og omgivelser for prosesser som skjer ved konstant trykk)
 • Varsel om dimensjonsbegrensninger  + (varsel til føreren om at transporten har for stor lengde, bredde, høyde og/eller vekt med hensyn til en viss vegstrekning)
 • Farevarsel  + (varsling av førere om en detektert eller forventet fare på en spesiell del av vegnettet)
 • Forhåndsvarsling  + (varsling av part i forvaltningssak før vedtak treffes)
 • Arbeidsvarsling  + (varsling og sikring av arbeid på veg for å lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig veg)
 • Varsel om redusert framkommelighet  + (varsling om detekterte eller forventede avviklingsproblemer på en bestemt del av vegnettet)
 • Køvarsling  + (varsling om en detektert eller forventet kø på en bestemt del av vegnettet)
 • Radioinnsnakk  + (varslingssystem via DAB-radio som gjør det mulig å bryte inn i alle radiokanaler med melding til trafikantene)
 • Lut  + (vassløysing av ein [[Sterk base|sterk base]], vanlegvis NaOH (natronlut).)
 • Nettfletting  + (vebbapplikasjon som sammenstiller data fra flere forskjellige kilder og presenterer disse på en felles side)
 • Enkeltvedtak  + (vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer)
 • Veg med midtdeler  + (veg der kjøreretningene er atskilt av et areal som kan være opphøyd med kantstein eller utformet som for eksempel en jord- eller gressvoll)
 • Veg i dagen  + (veg eller vegstrekning som ikke går i tunnel)
 • Forkjørsveg  + (veg hvor kryssende eller innsvingende trafikk er pålagt vikeplikt ved trafikkskilt)
 • Forskjæring  + (veg i dagen som ikke har full tunnellprofil)
 • Grusveg  + (veg med dekke av grus)
 • Flerfeltsveg  + (veg med mer enn ett kjørefelt i hver retning)
 • Anleggsveg  + (veg som anlegges eller benyttes for anleggstrafikk i tilknytning til et byggprosjekt)
 • Sykkelveg med fortau  + (veg som består av består av kjørebane for syklister og fortau gående, der fortauet er skilt fra sykkelvegens kjørebane med kantstein)
 • Påkjøringsveg  + (veg som brukes for å kjøre inn på hovedveg)
 • Avkjøringsveg  + (veg som brukes for å ta av fra hovedveg)
 • Atkomstveg  + (veg som gir atkomst til boligområder, fritidsaktiviteter, industriområder eller lignende)
 • Trafikkmelding  + (veg-og trafikkinformasjon som formidles av Statens vegvesen)
 • Humpete veg  + (vegbane med ujevnheter)
 • Vegkropp  + (vegens [[overbygning]] og den planerte delen av [[underbygning]]en)
 • Fjellskjæring  + (vegg eller skråning skapt ved direkte fysiske inngrep i fjellet for framføring av for eksempel en veg)
 • Rundkjøring  + (vegkryss der forbindelsen mellom de kryssende vegene skjer ved envegskjøring rundt en sentral trafikkøy)
 • Bremsestrekning  + (veglengden et kjøretøy tilbakelegger fra bremsene blir satt på til kjøretøyet stopper)
 • Serviceveg  + (vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg e.l.)
 • Beredskapsveg  + (vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk men som åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges)
 • Strekning  + (vegstykke)
 • Opplysningsskilt  + (vegtrafikkskilt med opplysninger som gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling)
 • Motortrafikkveg  + (vegtype i Norge som ikke tilfredsstiller vegnormalenes krav til motorvegstandard men som har ingen direkte tilknytning til eiendommene langs vegen, er forbeholdt motorkjøretøy, nærmere spesifisert i trafikkreglene og angitt med skilt nr. 503)
 • Ruteveiledning  + (veiledning om valg av rute)
 • Analysevekt  + (vekt med høg presisjongrad, ned til minst 0,0001 g)
 • Egenvekt  + (vekten av kjøretøyet i full driftsferdig stand med nødvendig utstyr men uten [[nyttelast]])
 • Tonn (metrisk)  + (vektmål som tilsvarer 1000 kilogram (kg))
 • Verso  + (venstre side av oppslaget i en bok, vanligvis med likt sidetall)
 • Kopula  + (verb eller annet element som knytter et ikke-verbalt predikat til et [[Subjekt|subjekt]])
 • Intransitivt verb  + (verb som knytter seg til ett [[Argument|argument]], typisk et [[Subjekt|subjekt]])
 • Transitivt verb  + (verb som knytter seg til to [[Argument|argumenter]], typisk et [[Subjekt|subjekt]] og et [[Objekt|objekt]])
 • Ditransitivt verb  + (verb som knytter seg til tre [[Argument|argumenter]], typisk et [[Subjekt|subjekt]] og to [[Objekt|objekter]])
 • Applikativ  + (verbalavleiing der verbet tek eit ekstra objekt som typisk uttrykkjer den semantiske rolla benefaktiv)
 • Weben  + (verdensomspennende informasjonsnett bygget på [[Internett|Internett]] som består av [[Nettside|nettsider]] som bruker versjoner av html for å uttrykke og lenke sammen informasjon)
 • Internett  + (verdensomspennende nettverk av elektroniske kommunikasjonsnett som er knyttet sammen av et felles sett av grunnleggende kommunikasjonsprotokoller (TCP, UDP, IP mfl.))
 • Adgangskontroll  + (verifisering av personers eller kjøretøys adgang til områder med restriksjoner)
 • Anonymt verk  + (verk av ukjent forfatterskap)
 • Referanseverk  + (verk som gjennom ordning og emnebehandling er egnet til oppsporing av kortfattede, konsise opplysninger)
 • Fartsskriververksted  + (verksted som skal utføre arbeid med fartskrivere og tilhørende komponenter)
 • Kontrollpanel  + (verktøy med grafisk brukergrensesnitt som gir tilgang til å justere systemegenskaper for en datamaskin)