Hjelp:Hjelp

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Her finner du informasjon vi mener er nødvendig for å komme i gang med arbeidet.

En veldig kort innføring i terminologiarbeid

Terminologiarbeid er begrepsbasert, det vil si at man tar utgangspunkt i et begrep (en mental forestilling, altså meningsinnholdet til en term), definerer det og finner/danner en passende term. En termpost tar dermed for seg et begrep og tilhørende definisjon og term. Noen ganger brukes samme term om flere begrep, hane kan for eksempel både være en fugl, del av en kran og del av et skytevåpen. Siden termposten tar utgangspunkt i begrepet, må termen hane registreres i tre ulike termposter, én for hvert begrep. Sagt på en annen måte: Det skal bare være én definisjon per termpost. Trenger du flere ulike definisjoner for å forklare en term, handler det om flere begreper, og da må de registreres i flere ulike termposter.

Hvis du er usikker på hvordan noe skal registreres, kan du kontakte Språkrådets terminologitjeneste på term@sprakradet.no.

Språkrådets termwiki

Tilgang til termwikien

I Språkrådets termwiki er det ikke åpnet for autoregistrering av brukere, det vil si at du må sende en kontoforespørsel som skal godkjennes av Språkrådets terminologitjeneste. Hvis du vil ha tilgang til å registrere innhold i termwikien, følger du retningslinjene for enkeltpersoner eller fagmiljø nedenfor, avhengig av om du søker tilgang som enkeltperson eller for et større fagmiljø.

Enkeltpersoner

Trykk på «Logg inn eller opprett en konto» øverst til høyre på siden. Her blir du bedt om å logge inn eller be om en konto. Trykk på lenken «be om en» og fyll ut registreringsskjemaet. Hvis du ikke har vært i kontakt med Språkrådet tidligere, bruk da gjerne feltene under personlig informasjon til å presentere deg og si litt om hvorfor du ønsker tilgang. Når skjemaet er sendt, får du en e-post der du må bekrefte forespørselen. Når du har bekreftet, vil terminologitjenesten i Språkrådet behandle forespørselen. Dette er en manuell godkjenning, så det kan kanskje ta litt tid før du får en tilbakemelding.

Fagmiljø

Ta kontakt med terminologitjenesten i Språkrådet på term@sprakradet.no for å få informasjon om hvordan tjenesten fungerer, og for å bli veiledet videre.

Nivåer for brukerrettigheter

Du vil bli tildelt brukerrettigheter på ett av to nivåer: prosjektleder eller bruker. Du finner informasjon om hvilke rettigheter de ulike nivåene gir, på siden Grupperettigheter. Når du får brukerkonto, får du automatisk rettighetene til nivået «(alle)» i tillegg til de rettighetene som er listet opp for det tildelte rettighetsnivået.

Oppretting av termposter

I termwikien tilsvarer en termpost en side eller en artikkel hvis vi sammenligner med Wikipedia. Hvis du ønsker å legge til en term i termwikien, går du fram på følgende måte:

 • Sjekk først om termen du ønsker å opprette, finnes fra før ved å bruke søkefeltet oppe til høyre.
  • Søk på termer skiller ikke mellom store og små bokstaver, så et søk på «hus» vil gi treff på både «hus» og «Hus».
  • Det er mulig å søke med jokertegn, så søk på for eksempel «form*» vil gi treff på både «form» og «formel».
 • Hvis termen ikke finnes fra før, vil du få beskjed om dette i søketreffet.
 • Opprett termen ved hjelp av menypunktet «Opprett ny termpost» under «Termregistrering» i venstremenyen eller med lenken på siden med søkeresultatet.

Skjemaet «Termpost»

Når du klikker på «Opprett ny termpost», kommer du til skjemaet «Termpost». Der skriver du først inn termen du vil opprette i skrivefeltet, før du klikker på knappen «Opprett eller rediger». I skjemaet som åpnes, er det fire faner. Fanene «bokmål», «nynorsk» og «engelsk» skal inneholde informasjon om termen på det respektive språket. Fanen «felles» skal inneholde informasjon som gjelder begrepet, altså hele termposten.

Hva skal fylles ut?

Det er ikke alltid nødvendig eller mulig å fylle ut alle feltene i en termpost. I denne termwikien må du imidlertid minst fylle ut følgende felter:
«anbefalt/tilrådd term» i fanen «bokmål» eller «nynorsk»
«godkjent» i samme fane(r) som du har lagt inn termer
«definisjon», «bruksområde», «ansvarlig» og «inndato» i fanen «felles»
Jo mer informasjon termposten inneholder, jo bedre er det for brukerne.

Hvis du er del av et prosjekt som er tildelt en kategori, krysser du av for riktig kategori i «felles»-fanen.

Alle feltene i en termpost er søkbare.

Nedenfor følger en kort beskrivelse av / forklaring til feltene.

Fanene for språk («bokmål», «nynorsk», «engelsk» osv.)

anbefalt/tilrådd term

Hovedtermen på angitt språk. Her skal det bare stå én term. Termen bør skrives med liten forbokstav med mindre det alltid skal være stor forbokstav i termen.

referanse

Henvisning til hvor termen er hentet fra. Det kan for eksempel være et internt dokument i et prosjekt, en lovtekst e.l. Hvis termen er en oversettelse som er hentet fra en ordbok, er ordboken referansen.

kontekst

Utdrag av tekst der termen brukes. Det kan ofte være nyttig å se termen brukt i kontekst.

referanse

Henvisning til hvor konteksten er hentet fra.

kortform

Lange termer kan ha kortformer, for eksempel brukes som regel bare datamaskin for personlig datamaskin. Datamaskin er da kortformen av termen personlig datamaskin.

referanse

Henvisning til hvor kortformen er hentet fra.

forkorting

Eventuell forkortelse for termen, for eksempel pc (= personal computer = personlig datamaskin).

referanse

Henvisning til hvor forkortelsen er hentet fra.

symbol

I noen fagområder kan termer også ha symboler. Det er vanlig innen for eksempel matematikk og kjemi.

referanse

Henvisning til hvor symbolet er hentet fra.

synonym term

Ideelt sett bør ett begrep bare ha én term. Slik er det imidlertid ikke alltid, og synonymer oppstår. Hvis flere termer brukes for ett begrep, bør det velges én hovedterm som står under «anbefalt/tilrådd term», og synonymene settes under «synonym term». Hvis en term har flere synonymer, skrives alle synonymene inn i dette feltet og skilles med komma.

referanse

Henvisning til hvor den synonyme termen er hentet fra.

frarådet/frårådd term

I terminologiprosjekter er målet ofte å enes om én term for hvert begrep og dermed i praksis fraråde de andre termene som er i bruk. Det kan likevel være lurt at frårådet term er søkbar, slik at et søk på en frarådet term fører søkeren til den anbefalte termen.

referanse

Henvisning til hvor frarådet term er hentet fra.

merknad

Her kan du skrive inn merknader til selve termen, for eksempel kjønn på ordet eller bøyningsmønster.

referanse

Henvisning til hvor informasjonen i merknaden kommer fra.

godkjent

Forkortelsen for ev. institusjon og initialene til personen der som kontrollerer og godkjenner termen, eller bare en enkeltpersons navn eller initialer, samt dato for når termen er godkjent (for eksempel: SR-MAA 22.4.2013). Hvis du registrerer termer der det er uklart når termen ble godkjent, kan gjerne inndato og dato for godkjenning være den samme.

I grupper som har en prosjektleder, vil det ofte være prosjektlederen som godkjenner en term. Enkeltpersoner må godkjenne termen selv. Det er uansett viktig at dette feltet fylles ut slik at en ser termens status ved søk.

Fanen «felles»

definisjon

Definisjonen er en beskrivelse av begrepet som avgrenser det mot beslektede begreper, med andre ord er definisjonen begrepet forklart med ord. Definisjonen bør være på maks. én setning og kun inneholde de viktigste opplysningene som skiller begrepet som defineres, fra andre begreper. Tradisjonelt skal definisjonen skrives uten stor forbokstav i første ord og uten punktum til slutt.

referanse

Henvisning til hvor definisjonen er hentet fra. Hvis en termprosjektgruppe har blitt enige om en definisjon i sitt arbeid, er prosjektgruppen referansen.

kommentar

Kommentaren inneholder tilleggsinformasjon om begrepet eller termene i en termpost.

referanse

Henvisning til hvor informasjonen i kommentaren er hentet fra. Her kan det også henvises til en prosjektgruppe e.l.

bruksområde

Angivelse av hvilket fagområde termen tilhører. Klikk på knappen «Legg til bruksområde», og velg bruksområde i nedtrekkslisten. Hvis termen har flere bruksområder på ulike nivåer, velger du først bruksområde på det øverste nivået. Klikk deretter på knappen «Legg til bruksområde» igjen. Da vises en ny nedtrekksliste der du kan velge bruksområde på neste nivå.

ansvarlig/ansvarleg

Hvem som er ansvarlig for termposten, enten et prosjekt eller en enkeltperson.

inndato

Dato for når termposten ble opprettet og termen lagt inn.

Kategori

Her krysser du av for den kategorien termen tilhører, altså hvilket prosjekt termen tilhører. Du finner mer informasjon om kategorier i neste punkt.

Kategorier

En termpost kan knyttes til en kategori. Kategorien angir hvilket prosjekt termen tilhører. Alle termene i et termprosjekt bør være tilknyttet samme kategori. Da blir det enklere å få oversikt over hvilke termposter som hører sammen, både for de som er involvert i prosjektet, og ikke minst for brukere som leter etter temer innenfor et bestemt område.

Under Kategorier i venstremenyen er en oversikt over kategoriene som er i bruk i termwikien. Under Prosjektportal finner du en oversikt over de ulike prosjektene og hvilken kategori de er knyttet til. Språkrådets terminologitjeneste bidrar med kategorinavn.

Termen finnes allerede

Noen ganger har ulike begreper samme term. Hvis termen du vil registrere, allerede finnes i termwikien, kan du opprette termposten etter mønsteret «term (kategori)». Ta også kontakt med Språkrådets terminologitjeneste på term@sprakradet.no og gi beskjed om dette, slik at vi kan lage en disambigueringsside for termene det gjelder. Ikke endre på den eksisterende termposten!

Redigering av eksisterende termposter

Hvis termen du søker på, allerede er registrert, åpnes siden med termposten direkte.

Hvis en term er registrert flere ganger (ulike bruksområder, ulike begreper), vises en liste over alle termpostene.

Hvis termen allerede finnes, kan du redigere den, forutsatt at du er del av det prosjektet som har lagt inn termen. Ikke rediger termer som andre har lagt inn, med mindre dette er avtalt med den som er ansvarlig for termen.

Låste (beskyttede) sider

Prosjektledere vil ha tilgang til å låse (beskytte) artikkelsider, slik at de kan låse termposter med godkjente termer i sitt prosjekt. Klikk på pilen til venstre for søkefeltet, og velg «Beskytt». Velg så beskyttelsesnivå på siden som vises. Prosjektleder kan når som helst endre beskyttelsen av siden.

Skjulte sider

Når en termpost registreres, blir ikke siden umiddelbart synlig i termwikien. En prosjektleder må godkjenne sidene før de vises for alle. Dette gjøres ved å gå til termpostsiden og velge «Vis den nyeste revisjonen» og deretter klikke på «Godkjenn denne revisjonen». En revisjon kan også godkjennes via «Vis historikk». Du kan endre hvilken revisjon som skal vises, men du kan ikke skjule en side igjen.

Prosjektledere kan finne en liste over sine ikke-godkjente sider under «Spesialsider» -> «Godkjente revisjoner» og der velge «Ikke-godkjente sider». Øverst på siden som da vises, kan du velge å vise bare sidene som tilhører en bestemt kategori.

Nyttige wikikoder

Når du legger inn tekst i termwikien, må du bruke koder for å få til ulik formatering, for eksempel kursiv og fet skrift. Her er noen av de vanligste kodene du vil få bruk for:

Kursiv: Sett '' før og etter ordet. Merk: Dette er ikke et anførselstegn, men to apostrofer. Skrivemåten ''kursiv'' i skjemaet, vises som kursiv på siden.

Fet skrift: Sett ''' før og etter ordet (tre apostrofer). Skrivemåten '''fet skrift''' i skjemaet, vises som fet skrift på siden.

Senket skrift: Bruk <sub>-taggen. Skrivemåten CO<sub>2</sub> i skjemaet, vises som CO2 på siden.

Hevet skrift: Bruk <sup>-taggen. Skrivemåten E=mc<sup>2</sup> i skjemaet, vises som E=mc2 på siden.

Lenker: Hvis du definerer et begrep ved hjelp av et annet begrep som også ligger inne i termwikien, bør du lenke til det andre begrepet. Slike lenker følger denne formelen: [[Sidens navn|tekst som skal vises]], for eksempel [[Dataskjerm|skjerm]] som i teksten vises som skjerm.

Du finner en mer omfattende oversikt over de mest brukte kodene her :

Om wikisystemet

Wikibegrepet brukes hovedsaklig om to ting:

 • en samling dokumenter på nettet
 • programvaren som brukes for å gjøre dokumentsamlingen nevnt over tilgjengelig på nettet

Tanken bak wikikonseptet er å gjøre publisering av sider og artikler på nettet enklere – og dessuten å lage et system der alle kan bidra med sine egne artikler og redigere eksisterende artikler. Fordelene med et slikt system er mange:

 • Brukere uten erfaring med vebbpublisering kan bidra, uten å måtte lære seg et komplisert kodespråk.
 • Når mange frivillige bidrar med innhold, vil nettstedet kunne vokse mye raskere enn det som ville vært mulig ellers.
 • Wikisystemet åpner for toveiskommunikasjon og samarbeid på nettet.

Det er selvsagt noen ulemper ved et slikt system også:

 • Ved å slippe til alle som forfattere kan man risikere å få inn en mengde artikler som er
  • irrelevante
  • av for dårlig kvalitet
  • direkte feilaktige
 • Artikler om omstridte emner vil være i konstant endring.

For å sikre kvaliteten på postene i termwikien og for å minske mengden korrektur og kontroll vil det i denne termwikien ikke være mulighet for autoregistrering av brukerkontoer. En kontoforespørsmål må godkjennes av Språkrådet før man får mulighet til å logge seg inn og bidra med artikler. Du finner ytterligere informasjon om registrering på siden om bruksvilkår og under punkt 2.1 på denne hjelpesiden.

Om termwikien og MediaWiki

Språkrådets termwiki er basert på programvaren MediaWiki, som er en gratis programvarepakke for wikiløsninger. Det finnes mange andre programvarepakker for akkurat dette, men vi har valgt å bruke MediaWiki fordi den dekker våre behov, og fordi det er denne programvaren som ligger i bunnen av Wikipedia. Det vil i praksis si at programvaren vil bli vedlikeholdt i uoverskuelig fremtid, og at den er godt dokumentert. Du finner flere opplysninger om MediaWiki på http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki

For administratorer av Språkrådets termwiki

En del informasjon om rutiner og administrasjon av termwiki finnes her.