Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «elektron som deltek i ei kjemisk binding». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 251 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Cytosol  + (den flytende delen av [[Cytoplasma|cytoplasma]])
 • Løpetittel  + (den fullstendige eller forkortede [[tittel|tittelen]] på boken som kan finnes øverst (eller nederst) på hver side eller på den ene siden av et oppslag)
 • Hovedinnførsel  + (den fullstendige innførselen for et dokume
  den fullstendige innførselen for et dokument; den standardformen som ønskes brukt ved beskrivelse av og henvisning til den aktuelle enheten, kan også omfatte en fortegnelse (tracing) over alle de andre ordningsordene som innførselen vil bli presentert under i katalogen
  selen vil bli presentert under i katalogen)
 • Daltons atomteori  + (den første anerkjente teori som beskriver materien som bygget opp av [[atom|atomer]].)
 • Pleistocen  + (den første av to perioder i epoken kvartær)
 • Relativ atommasse  + (den gjennomsnittlige massen av de stabile [[isotop|isotopene]] som forekommer i naturen av et [[grunnstoff|grunnstoff]])
 • World Wide Web  + (den grafiske delen av Internett hvor hypertekst er vanlig, og hvor filer i forskellige formater, produsert på forskjellige computere, kan utveksles)
 • Konstruktiv hastighet  + (den hastighet kjøretøyet er konstruert for av fabrikanten og som bare ved vesentlig konstruktiv forandring kan endres)
 • Fartsgrense  + (den høyeste tillatte hastighet for en, flere eller alle kategorier av kjøretøy på en vegstekning)
 • Vedlikeholdsetterslep  + (den innsats som kreves for å heve den tekniske tilstanden på veiene (veielementene) til et definert ambisjonsnivå)
 • Klageinstans  + (den instans som behandler klager på forvaltningsvedtak fattet av en underordnet instans)
 • Planmyndighet  + (den instans som har ansvaret for og ledelsen av planleggingsvirksomheten (på kommunalt, regionalt eller nasjonalt nivå))
 • Atomkjerne  + (den inste, sentrale positivt ladde delen av eit [[atom|atom]] som utgjer mesteparten av [[masse|massen]] til atomet.)
 • Absolutt nullpunkt  + (den laveste temperatur som i teorien kan oppnås)
 • Hovedspenn  + (den lengste av de horisontale avstandene mellom understøttelsene for en bygningskonstruksjon)
 • Byråd  + (den lokale «regjering» i en bykommune, som utgår fra flertallet i bystyret)
 • Kommuneråd  + (den lokale «regjering» i en kommune eller by, som utgår fra flertallet i kommunestyret og leder kommunalforvaltningen på tilsvarende måte som regjeringen leder statsforvaltningen)
 • Batterikapasitet  + (den maksimale elektrisitetsmengda som kan trekkjast frå eit fulladd batteri)
 • Største totalvekt  + (den maksimale totalvekt kjøretøyet er konstruert og garantert for av fabrikanten)
 • Tillatt totalvekt  + (den maksimale totalvekt kjøretøyet, inkludert last, er registrert for i vognkortet)
 • Holosen  + (den mellomistiden vi er inne i nå)
 • Prototype  + (den mest representative underkategorien i en kategori)
 • Fonem  + (den minste betydningsdifferensierende enheten i språk)
 • Aktiveringsenergi  + (den minste energi som må tilføres reaktanter for å danne produkter)
 • Elementærladning  + (den minste kjente elektriske ladningen)
 • Celle  + (den minste levende enhet, kjennetegnet av at den er omsluttet av en membran og inneholder organeller)
 • Atom  + (den minste nøytrale delen av eit [[Grunnstoff|grunnstoff]] som kan delta i ein kjemisk reaksjon)
 • Formelenhet  + (den minste repeterande eininga for ein ionisk forbindelse)
 • Absolutt konfigurasjon  + (den nøyaktige tredimensjonale strukturen til et [[Kiralt molekyl|kiralt molekyl]])
 • Redokspar  + (den oksiderte formen og den reduserte formen av et stoff)
 • Karboksygruppe  + (den organiske gruppa -COOH)
 • Komethode  + (den runde delen av en [[Komet|komet]] som [[Komethale|komethalen]] strømmer ut fra, og som består av [[Kometkjerne|kometkjernen]] og [[Koma|koma]])
 • Folkefinansiering  + (den samlede innsatsen til enkeltpersoner som danner et nettverk og bidrar med penger, vanligvis via [[Internett|Internett]], for å støtte tiltak som er startet av andre personer eller organisasjoner)
 • Utstyrspakke  + (den samlede mengde av en type utstyr som disponeres av et firma, en institusjon eller en organisasjon)
 • Utstyrspark  + (den samlede mengde tilgjengelig datautstyr hos et firma, en institusjon eller organisasjon)
 • Aksellast  + (den samlede tyngde som overføres til vegen fra alle hjul på samme aksel)
 • Boggilast  + (den samlede tyngde som overføres til vegen fra en [[boggi]])
 • Databehandler  + (den som behandlar [[Personopplysning|personopplysingar]] på oppdrag frå den [[Behandlingsansvarlig|behandlingsansvarlege]])
 • Behandlingsansvarlig  + (den som bestemmer føremålet med behandlinga av [[Personopplysning|personopplysingar]] og kva for nokre hjelpemiddel som skal nyttast)
 • Vevredaktør  + (den som er ansvarlig for innholdet på et nettsted på internett)
 • Byggeleder  + (den som etter oppdrag fra byggherren følger opp og kontrollerer arbeidet på en byggeplass)
 • Bremselengde  + (den strekning et kjøretøy tilbakelegger fra bremseanlegget betjenes til kjøretøyet er stanset)
 • Reaksjonslengde  + (den strekningen som tilbakelegges i løpet av den tiden det tar bilføreren å oppfatte situasjonen, vurdere den og ta en beslutning om å bremse ned)
 • Bæreevne  + (den største aksellast en veg kan ta over en tidsperiode uten at vegens kjørbarhet ved normalt vedlikehold faller under en nedre akseptabel grense)
 • Solrand  + (den tilsynelatende ytre randen av sola)
 • Gjennomsnittlig kjørehastighet  + (den totale distansen som alle betraktede kjøretøy beveger seg, dividert med summen av de individuelle kjøretidene, dvs. harmonisk middel av individuelle kjørehastigheter)
 • Luminositet  + (den totale energien i den [[Elektromagnetisk stråling|elektromagnetiske strålingen]] som et [[Himmellegeme|himmellegeme]] sender ut per tidsenhet)
 • Levetidskostnad  + (den totale kostnaden som påløper et produkt eller en komponent over levetiden)
 • Båndbredde  + (den totale overføringskapasiteten til en kommunikasjonslinje i en viss tidsperiode)
 • Tertiærstruktur  + (den tredimensjonale formen av et protein, dannet ved bindinger mellom R-gruppene i [[aminosyre|amino­syrene]].)
 • Hydroksyl  + (den uladede atomgruppen OH når den foreligger fritt som et radikal, eller når den er del av et molekyl som [[Substituent|substituent]] for hydrogen)
 • Fylkesordfører  + (den valgte leder av et [[fylkesting]])
 • Nyttelast  + (den vekt som fremkommer som differansen mellom totalvekt og summen av kjøretøyets [[egenvekt]] og vekten av eventuell fører (75 kg))
 • Kognitiv grammatikk  + (den versjonen av [[Kognitiv lingvistikk|kognitiv lingvistikk]] som fyrst blei fullstendig presentert i tobandsverket "Foundations of Cognitive Grammar" av Ronald Langacker)
 • Hovedtittel  + (den viktigste [[tittel|tittelen]] på et dokument, som også omfatter eventuelle alternative titler)
 • Vegdekke  + (den øverste delen av vegens overbygning)
 • Løsemiddel  + (det [[stoff|stoffet]] det er mest av i ei [[løsning|løysning]])
 • Betakarbon  + (det andre karbonatomet som er festet til en [[Funksjonell gruppe|funksjonell gruppe]])
 • Daglig kjøretid  + (det antall timer en kan føre gods- eller persontransport i henhold til [[kjøre- og hviletidsbestemmelsene]])
 • Trafikkarbeid  + (det arbeidet som blir utført av ett eller flere kjøretøy under en transport fra et sted til et annet)
 • Transportarbeid  + (det arbeidet som blir utført når et transportmiddel transporterer en viss godsmengde over en bestemt reiselengde)
 • Transportarbeid (person)  + (det arbeidet som blir utført når et transportmiddel transporterer et visst antall personer en bestemt reiselengde)
 • Kroppsforankring  + (det at [[Begrep|omgrep]] vert danna og forstått ut frå kroppslege erfaringar)
 • Matrikseffekt  + (det at [[Matriks|matriks]] påvirker analyseresultater)
 • Vannplaning  + (det at bilhjul mister veggrepet på vått vegdekke)
 • Rødforskyvning  + (det at bølgelengden til den [[Elektromagnetisk stråling|elektromagnetiske strålingen]] fra et objekt blir forskjøvet mot lengre (rødere) bølgelengder)
 • Blåforskyvning  + (det at bølgelengden til den [[Elektromagnetisk stråling|elektromagnetiske strålingen]] fra et objekt blir forskjøvet mot kortere (blåere) bølgelengder)
 • Massebalanse (kjemi)  + (det at det er like mye masse av et grunnstoff i et system før og etter en kjemisk reaksjon)
 • Punktering  + (det at det går hull på hjulets gummislange slik at luften strømmer ut)
 • Kødannelse  + (det at det oppstår rekker av ventende eller saktegående kjøretøyer)
 • Begrepsmetafor  + (det at ein forstår eitt domene med utgangspunkt i eit anna ved å nytte koplingar mellom dei)
 • Begrepsmetonymi  + (det at ein forstår eitt omgrep ved hjelp av eit anna omgrep frå det same [[Domene|domenet]])
 • Avhengighet  + (det at ein struktur i større eller mindre grad berre kan nyttast saman med ein annan struktur)
 • Uavhengighet (kognitiv lingvistikk)  + (det at ein struktur ikkje føreset ein annan struktur)
 • Denaturering  + (det at eit [[Protein|protein]] eller ei [[Nukleinsyre|nukleinsyre]] taper den opphavlege strukturen på grunn av vilkåra i omgjevnadane, til dømes varme, ekstrem pH-verdi eller høgt saltinnhald)
 • Avgrensning  + (det at en entitet oppfattes å ha grenser)
 • Surrogati  + (det at en kvinne bærer fram og føder et barn for en annen person eller et par)
 • Historieløs  + (det at en ny datamaskin eller et nytt program har brutt arven fra fortiden)
 • Sanksjonering  + (det at en ny struktur er fullt eller delvis motivert av konvensjonelle enheter gjennom [[Utbygging|utbygging]] eller [[Utdyping|utdyping]].)
 • Lagring  + (det at en substans blir lagret eller bundet i et reservoar (oppbevaringssted))
 • Formørkelse  + (det at et [[Himmellegeme|himmellegeme]] beveger seg inn i skyggen av et annet himmellegeme)
 • Okkultasjon  + (det at et [[Himmellegeme|himmellegeme]] dekker for et annet himmellegeme)
 • Passasje  + (det at et [[Himmellegeme|himmellegeme]] passerer foran et annet himmellegeme uten å dekke det til fullstendig)
 • Saliens  + (det at et fenomen er fremtredende)
 • Familielikhet  + (det at et medlem i en kategori deler egenskaper med andre medlemmer, men ikke alle)
 • Optisk aktivitet  + (det at et molekyl dreier i [[Planpolarisert lys|planpolarisert lys]])
 • Kiralitet  + (det at et molekyl kan opptre i to former som er hverandres speilbilde)
 • Ørkenspredning  + (det at et opprinnelig tørt, men fruktbart område blir til ørken)
 • Talesituasjonsforankring  + (det at et språklig element er knyttet til et element i [[Talesituasjon|talesituasjonen]])
 • Adsorbere  + (det at et stoff gjennomgår [[Adsorbsjon|adsorbsjon]])
 • Allotropi  + (det at grunnstoff kan eksistere i forskjellige former)
 • Utryddelse  + (det at hele arter av organismer dør ut)
 • Ullenhet  + (det at kategoriar har uklåre grenser)
 • Fellesioneffekt  + (det at løseligheten av et [[Salt|salt]] reduseres fordi ett eller flere av saltets [[Ion|ioner]] allerede er til stede i [[Løsning|løsningen]])
 • Framkommelighet  + (det at man kan komme seg fra A til B uten hindringer i trafikken)
 • Trafikkork  + (det at motorkjøretøyer blir hindret i å komme fram på grunn av opphopning av trafikken)
 • Dyp konveksjon  + (det at overflatevann synker ned og danner dype vannmasser og opprettholdeler sjikting i verdenshav)
 • Ladningsbalanse (2)  + (det at summen av alle positive ladninger er lik absoluttverdien av summen av de negative ladningene)
 • Teleløsning  + (det at telen går ut av bakken)
 • Synkretisme  + (det at to [[Morfosyntaktisk ord|morfosyntaktiske ord]] i eit paradigme er realisert med ei og same [[Ordform|ordform]])
 • Fletting  + (det at to eller flere trafikkstrømmer fletter sammen til én strøm)
 • Ladningsbalanse (1)  + (det at total ladning på begge sider av en [[Reaksjonsligning|reaksjonsligning]] er den samme)
 • Regioselektivitet  + (det at visse posisjonar i eit molekyl er favoriserte framfor andre i ein reaksjon)
 • Forsikringspremie  + (det beløp som forsikringstageren må betale for en forsikring; prisen på en forsikring)
 • Semantisk pol  + (det betydningsmessige aspektet av et språklig [[Tegn|tegn]])
 • Løst stoff  + (det eller dei [[stoff|stoffa]] det ikkje er mest av i ei [[løsning|løysning]])
 • Aboutness  + (det et dokument handler om)
 • Forstilling  + (det forreste hjulparet på et kjøretøy, med aksel og opphengning, styremekanisme, bremser og fjæring)
 • Skiltplate  + (det fysiske medium som skiltflaten ligger på)
 • Alfakarbon  + (det første karbonatomet som er festet til en [[Funksjonell gruppe|funksjonell gruppe]])
 • Atmosfæretrykk  + (det hydrostatiske trykket til lufta på ein gitt stad i jordatmosfæren. 1 atm = 100 kPa)
 • Lewis-symbol  + (det kjemiske symbolet til et grunnstoff omgitt av et antall prikker tilsvarende antall valenselektroner i atomet)
 • Primærdeltaker  + (det mest prominente elementet i en relasjon)
 • Sekundærdeltaker  + (det nest mest prominente elementet i en relasjon)
 • Menneskets genom  + (det samlede arvestoffet til mennesket)
 • Fonologisk pol  + (det sansbare aspektet av et språklige [[Tegn|tegn]])
 • Førersete  + (det setet i kjøretøyet som føreren av kjøretøyet sitter i)
 • Domenematrise  + (det settet av domener som er relevante for et begrep)
 • Tjenstlig behov  + (det som er nødvendig for at en ansatt skal utføre jobben sin)
 • Skjermbilde  + (det som vises på en skjerm på et tilfeldig tidspunkt)
 • Biodiversitet  + (det totale mangfoldet av livsformer, deres økologiske funksjoner og den genetiske variasjonen)
 • Gammakarbon  + (det tredje karbonatomet som er festet til en [[Funksjonell gruppe|funksjonell gruppe]])
 • Oppslagsform  + (det utheva ordet som innleier ein ordbokartikkel, og som artikkelen handlar om)
 • Slagvolum  + (det volumet som stempelet fortrenger mellom øvre og nedre dødpunkt i en stempelmotor)
 • Attestere  + (det å bekrefte med stempel/underskrift at kopien av et originaldokument er riktig)
 • Vedlikehold  + (det å bevare, reparere eller holde noe i stand)
 • Hybridisering  + (det å blande [[Atomorbital|atomorbitaler]] til nye [[Hybridorbital|hybridorbitaler]])
 • Interferometri  + (det å bruke flere [[Teleskop|teleskoper]] sammen slik at de ved hjelp av interferens fungerer som ett stort teleskop)
 • Feltskifte  + (det å forflytte et kjøretøy i bevegelse fra et kjørefelt til et annet i samme retning)
 • Matrikulering  + (det å føre en ny [[matrikkelenhet]] inn i [[matrikkel]]en)
 • Resonanseffekt  + (det å gje fra seg eller trekkje til seg elektron gjennom orbitaloverlapp av nabo-pi-bindingar)
 • Ferdigstillelse  + (det å gjøre ferdig et produksjonsarbeid)
 • Avskoging  + (det å gjøre om et landområde fra skog til ikke-skog)
 • Overvåkning  + (det å ha oppsyn med eller holde vakt over et objekt)
 • Mangfold  + (det å inneholde stor variasjon)
 • Dokumentasjon  + (det å innhente og strukturere informasjon)
 • Kalibrering  + (det å justere eit måleinstrument slik at det syner rett verdi, eller det å finne samanhengen mellom ei måling (t.d. lysabsorbsjon) og ein eigenskap ved ein prøve (f.eks konsentrasjon av ein analytt))
 • Utrykningskjøring  + (det å kjøre et [[utrykningskjøretøy]])
 • Omlasting  + (det å laste om ved å fordele lasten annerledes)
 • Drenering  + (det å lede bort vann fra vegen og fra tilstøtende områder for å forhindre at vann skal påføre vegen eller vegtrafikken skader)
 • Tarering  + (det å nullstille vekten mens en beholder står på den)
 • Arealbruk  + (det å nytte areal til ulike formål)
 • Påskoging  + (det å plante ny skog på landområder der det ikke er skog)
 • Riving  + (det å rasere eller jevne med jorda)
 • Oppheving av reguleringsplan  + (det å sette tidligere [[reguleringsplan]] ut av kraft)
 • Separasjon av enantiomerer  + (det å spalte en [[Rasemisk blanding|rasemisk blanding]] i dens optisk aktive bestanddeler)
 • Håndheving  + (det å sørge for at en regel blir overholdt)
 • Prøvetaking  + (det å ta en prøve)
 • Fartstilpasning  + (det å tilpasse kjøretøyets fart til omgivelsene, trafikken og/eller gjeldende fartsgrense)
 • Dekantering  + (det å varsomt helle ut væske slik at botnfallet ligg igjen i behaldaren)
 • Amfoterisme  + (det å være både en [[Syre|syre]] og en [[Base (Kjemi)|base]])
 • Bærelag  + (det øverste laget i vegfundamentet)
 • Bibliotekstyre  + (det øverste organ for et bibliotek som fastsetter overordnede mål og angir prioriteringer og strategier for virksomheten)
 • Fylkesting  + (det øverste politisk valgte styret i en fylkeskommune)
 • Hendelseshåndtering  + (deteksjon av en hendelse, iverksetting av nødvendige tiltak samt regulering av trafikken inntil normale trafikkforhold er gjenskapt)
 • Hendelsesdetektering  + (detektering av en hendelse i trafikken, vanligvis ved hjelp av automatiske systemer som for eksempel sløyfedetektorer og algoritmer eller bildeanalyse)
 • Kulturformidling  + (dialog mellom formidler og bruker der målet er å vekke interesse for forskjellige kulturuttrykk, kan foregå på bibliotek, men også på museum, teater osv.)
 • Apertur  + (diameter på komponenten i et [[Teleskop|teleskop]] som har som funksjon å ta imot lys eller annen [[Elektromagnetisk stråling|elektromagnetisk stråling]])
 • Massebalanse  + (differanse mellom pålagring (akkumulasjon) og smelting ([[Ablasjon|ablasjon]]) på en isbre)
 • Kosmisk bakgrunnsstråling  + (diffus [[Elektromagnetisk stråling|elektro
  diffus [[Elektromagnetisk stråling|elektromagnetisk stråling]] i mikrobølgeområdet, observert i alle himmelretninger, som ble sendt ut da [[Universet|universet]] var rundt 380 000 år gammelt som konsekvens av [[Rekombinasjonsepoke|rekombinasjonsepoken]] og den påfølgende [[Frakoblingsepoke|frakoblingsepoken]]
  nde [[Frakoblingsepoke|frakoblingsepoken]])
 • E-bok  + (digital tekst som skal tilsvare en tradisjonell, trykt boktekst)
 • Nødnett  + (digitalt radiosamband for nød- og beredskapsaktører)
 • Ambassade  + (diplomatisk stasjon med en ambassadør som leder)
 • Justervesenet  + (direktorat for måleteknikk)
 • Boolsk algebra  + (disiplin innenfor matematikken)
 • Nyhetsgruppe  + (diskusjonsforum på USENET News)
 • Podkasting  + (distribusjon av [[Podkast|podkaster]])
 • Statens Vegvesen Utbygging  + (divisjon i Statens vegvesen fra 010120)
 • Transport og samfunn  + (divisjon i Statens vegvesen fra 010120)
 • Trafikant og kjøretøy  + (divisjon i Statens vegvesen fra 010120)
 • Fellesfunksjoner  + (divisjon i Statens vegvesen fra 010120)
 • Palindrom  + (dobbelttrådet [[DNA-segment|DNA-segment]] som har samme sekvens på de to trådene lest i 5'-3' retning)
 • Forsikringspolise  + (dokument der det er angitt vilkårene for en forsikringsavtale)
 • Regional planstrategi  + (dokument der det redegjøres for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, langsiktige utviklingsmuligheter og der det tas stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging)
 • Hefte  + (dokument festet i ryggen til et mykt omslag, ordet brukes også snevrere om en separat utgitt del av et periodikum)
 • Førerattest  + (dokument som bekrefter at en sjåfør er lovlig ansatt i et norsk foretak (gjelder sjåfører som ikke er statsborgere i et EØS-land))
 • Registreringsbevis for EU/EØS-borgere  + (dokument som bekrefter at politiet har registrert deg som EU/EØS-borger som bor i Norge)
 • Samsvarssertifikat  + (dokument som bekrefter typegodkjenningen til kjøretøyet)
 • Fylkesplan  + (dokument som består av mål og langsiktige retningslinjer for utviklingen i fylket og et samordnet handlingsprogram for de statlige og fylkeskommunale sektorers virksomhet som angir hvordan målene skal oppfylles)
 • Drosjeløyve  + (dokument som er en godkjenning av at løyvehaveren oppfyller kravene til å drive drosjetransport)
 • Turvognløyve  + (dokument som gir innehaveren rett til mot vederlag å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for over åtte personer i tillegg til førersete)
 • Løyve for godstransport  + (dokument som gir innehaveren rett til mot vederlag å drive godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg)
 • Kompetansebevis for utrykningsfører  + (dokument som gir rett til å føre utrykningskjøretøy)
 • Vertsdokument  + (dokument som inneholder flere deler, inkludert den delen det refereres til)
 • Vognkort  + (dokument som inneholder opplysninger om kjøretøyets og eierens identitet)
 • Årsberetning  + (dokument som redegjør for en virksomhets aktiviteter i det foregående år)
 • Kjøreseddel (ifbm prøvekjennemerke)  + (dokument som skal oppbevares i kjøretøyet ved bruk av prøvekjennemerke og som bekrefter at brukeren har behov for dette)
 • ADR transportdokument  + (dokument som spesifiserer og beskriver lasten under transport av farlig gods på veg)
 • Skifteattest  + (dokument som utstedes av tingretten ved dødsfall, og som viser hvem som er avdødes arvinger etter loven)
 • Bevis for fullført trafikalt grunnkurs  + (dokument som viser bestått trafikalt grunnkurs og som gir rett til å øvelseskjøre)
 • Legitimasjon  + (dokument som viser hvem en er, identitetspapir)
 • Standard  + (dokument til felles og gjentatt bruk, vedtatt av et anerkjent organ som gir regler, retningslinjer eller kjennetegn for aktiviteter eller resultatene av dem)
 • Faktura  + (dokument utstedt av selger til kjøper som angir varer eller tjenester som er levert og pris som skal betales)
 • Brukerveiledning  + (dokumentasjon av bruken av program- eller maskinvare)
 • Arkivmateriale  + (dokumenter og aktstykker som oppbevares i et arkiv, uavhengig av lagringsmedium (papir, mikrofilm, elektronisk m.m.))
 • Tingrett  + (domstol i første instans som behandler både sivile saker og straffesaker)
 • Skjønn  + (domstolsbehandling der erstatning for avstått eiendom blir fastsatt i retten)
 • Fasestyring  + (drift av signalanlegg basert på forhåndsdefinerte faser)
 • Webmaster  + (driftsansvarlig for et nettsted på internett)
 • Viftereim  + (drivreim for vifte)
 • Forhandle  + (drøfte innhold og vilkår i en eventuell avtale)
 • Dypvannsstrøm  + (dyp returstrøm fra høyere bredder i [[Meridional omveltningssirkulasjon|meridional omveltningssirkulasjon (MOC)]] som en [[vestlig grensestrøm|vestlig grensestrøm]])
 • Dypvann  + (dype vannmasser i havet definert ut fra karakteristisk temperatur og saltholdiget, oppstått ved [[Dypvanndannelse|dypvanndannelse]])
 • Betaeffekt  + (effekt av at coreoliskraften på grunn av jordens krumming varierer med breddegrad)
 • Synkroniseringseffekt  + (effekt av å låse seg til et gitt system, én type infrastruktur eller en spesifikk teknologi, og det blir store omkostninger ved å endre til et bedre alternativ)
 • Elektronisk effekt  + (effekt som gjør at [[Reaktivitet|reaktiviteten]] på én del av et molekyl påvirkes av elektrontiltrekning eller -frastøtning fra en annen del av molekylet)
 • Induktiv effekt  + (effekt som påvirker polariseringen av bindinger i et [[Molekyl|molekyl]])
 • Ioneradius  + (effektiv radius til et ion)
 • Ergonomi  + (effektiv utforming og bruk av arbeidsredskaper uten ubehag og yrkesskade)
 • Partikkelfilter  + (egen enhet i dieselbilers avgassystem, der enheten samler opp og uskadeliggjør partikler (sot) fra forbrenningen)
 • Maskinstøttet språklæring  + (egenlæring av språk ved hjelp av dataprogram)
 • Aromatisitet  + (egenskap som er karakteristisk for [[Aromatisk forbindelse|aromatiske forbindelser]])
 • Fysisk egenskap  + (egenskap ved et [[stoff|stoff]] som er målt eller observert uten at stoffets sammensetning eller identitet endres)
 • Fenotype  + (egenskapene hos et individ som man kan observere direkte)
 • Forestillingsskjema  + (ei abstrakt førestilling bygd på gjentatt kroppsleg erfaring)
 • Grunneier  + (eier av grunn)
 • Makroskopisk egenskap  + (eigenskap som beskriv framferda til eit objekt som er stort nok til å kunne bli sett, teke på eller handsama)
 • Mikroskopisk egenskap  + (eigenskap som beskriv framferda til et objekt som er for lite til å kunne bli sett, teke på eller handsama utan naudsynte måleinstrument)
 • Ekstensiv egenskap  + (eigenskap som er avhengig av mengda stoff)
 • Intensiv egenskap  + (eigenskap som er uavhengig av mengda stoff)
 • Reaktivitet  + (eigenskap ved stoff som gjev ein kjemisk reaksjon)
 • Databehandleravtale  + (ein avtale mellom [[Databehandler|databehandlar]] og [[Behandlingsansvarlig|behandlingsansvarleg]] om korleis [[Personopplysning|personopplysingar]] skal behandlast)
 • Atomsymbol  + (ein eller to bokstavar frå det latinske namnet på grunnstoffet)
 • Personvernombud  + (ein person som er utpeikt av ein [[Behandlingsansvarlig|behandlingsansvarleg]] og godkjent av Datatilsynet)
 • Newman-projeksjon  + (ein representasjon av ein molekylkonformosjon der observatøren ser langs ei karbon-karbon-binding)
 • Volt  + (eining for spenning)
 • Debye  + (eining i [[CGS-system|CGS-systemet]] for [[Dipolmoment|dipolmoment]])
 • SI-enhet  + (eining i det internasjonale einingssystemet (Système International d´Unités))
 • Kodon  + (eining på tre etterfølgjande [[Nukleotid|nukleotid]] i [[RNA|RNA]] som er ei kode anten for ei bestemt [[Aminosyre|aminosyre]] i [[Protein|proteinet]] som blir laga, eller for start eller stopp av [[Proteinsyntese|proteinsyntese]])
 • Repeterende enhet  + (eining som gjentek seg i strukturformelen til eit stort molekyl, ofte nytta i polymerkjemi)
 • Dataskjerm  + (eining som syner den visuelle delen av brukargrensesnittet på ein datamaskin)
 • Elektronnegativitet  + (eit atoms evne til å trekkje på elektrona i ei binding)
 • Elektrofil  + (eit ion eller eit molekyl som kan ta imot elektron)
 • Isbrem  + (eit tjukt lag med is som strøymer frå land og strekkjer seg ut i sjøen over kontinentalsokkelen)
 • Monolag  + (eitt enkelt lag av atom og molekyl på ei overflate)
 • Pliktavleveringseksemplar  + (eksemplar av dokument som kommer inn under loven for [[Pliktavlevering|pliktavlevering]])
 • Likevektseksperiment  + (eksperiment der man ved å [[Oppspinning|spinne opp]] [[Klimamodell|klimamodellen]] med forskjellige initialbetingelser kan studere forskjellige likevekstilstander som tilsvarer ulike klimasituasjoner.)
 • Tidsutviklingseksperiment  + (eksperiment der man ved å endre en av variablene som funksjon av tid i en [[Oppspinning|oppspunnet]] [[Klimamodell|klimamodell]], kan studere hvordan klimaet vil respondere på endringer i denne variabelen)
 • Ulykkesanalysegruppe  + (ekspertgruppe i Statens vegvesen som skal foreta dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge med tanke på forebyggende trafikksikkerhetsarbeid)
 • Mus  + (eksternt tilkoplet utstyr for å styre oppgavene datamaskinen skal utføre)
 • Inflasjonsepoke  + (ekstremt kort periode like etter [[Det store smellet|det store smellet]] da [[Universet|universet]] skal ha vokst eksponentielt i størrelse)
 • Hypernova  + (ekstremt kraftig [[Supernova|supernova]] som opptrer idet en massiv [[Stjerne|stjerne]] kollapser og blir til et [[Svart hull|svart hull]])
 • Fjæring  + (elastisitet eller svikt som demper bevegelsene som oppstår når bilen beveger seg på vegen)
 • Elbil  + (elektrisk drevet bil)
 • Kompleksion  + (elektrisk lada [[Metallkompleks|metallkompleks]])
 • Ion  + (elektrisk ladet atom eller atomgruppe)
 • Anode  + (elektrode i ei elektrokjemisk celle der det går for seg ein oksidasjon)
 • Halvcelle  + (elektrode i en ioneløsning eller i et fast stoff som inneholder bevegelige ioner)
 • Galvanisk celle  + (elektrokjemisk celle hvor kjemisk energi blir omgjort til elektrisk energi)
 • Korrosjon  + (elektrokjemisk prosess der metall blir oksidert i nærvær av luft og fukt)
 • Uparet elektron  + (elektron som er åleine i ein [[orbital|orbital]])
 • Indre elektron  + (elektron som har ein lågare energi enn valenselektron, og som ikkje er direkte involvert i kjemiske bindingar eller reaksjonar)
 • Valenselektron  + (elektron som kan involveres i kjemiske bindinger og reaksjoner)
 • Bombrikke  + (elektronisk brikke som registrerer passering av [[bomstasjon]], og som er knyttet til passeringsavtale med [[bompengeselskap]])
 • Integrert krets  + (elektronisk brikke til bruk i datamaskiner)
 • Lesebrett  + (elektronisk eining som er utvikla primært for lesing av digitale tekster, inntil no helst bøker og tidsskrift)
 • Hyperlenke  + (elektronisk henvisning fra en tekst til en annen tekst eller til et sted i en tekst)
 • Digital ressurs  + (elektronisk medium der informasjon er lagret i en binær kode)
 • Leksikon (språkteknologi)  + (elektronisk samling eller database med ord)
 • Ledig elektronpar  + (elektronpar som ikke inngår i en kovalent binding)
 • Polar binding  + (elektronparbinding med usymmetrisk ladningsfordeling)
 • Ionebinding  + (elektrostatisk tiltrekning mellom [[ion|ioner]])
 • Deaktiverende gruppe  + (elektrotiltrekkjande [[Substituent|substituent]] som reduserer reaktiviteten til ein [[Aromatisk ring|aromatisk ring]] i ein [[Elektrofil aromatisk substitusjon|elektrofil aromatisk substitusjon]])
 • Unimolekylær reaksjon  + (elementærreaksjon med eitt reagerande molekyl)
 • Bimolekylær reaksjon  + (elementærreaksjon med to reagerande molekyl)
 • Termolekylær reaksjon  + (elementærreaksjon med tre reagerande molekyl)
 • Hastighetsbegrensende reaksjonstrinn  + (elementærreaksjon som har lavest hastighet, og som dermed bestemmer hastigheten til totalreaksjonen)
 • Fødselsnummer (Statens vegvesen)  + (ellevesifret identifikasjonsnummer som alle som er folkeregistrert i Norge har)
 • Fødselsnummer (Datatilsynet)  + (ellevesifret identifikasjonsnummer som alle folkeregistrerte i Norge har)
 • Statsforvalter  + (embede som statens representant i fylket, med ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen)
 • Fylkesmann  + (embetsmann med øverste forvaltningsmakt i et fylke)
 • Lenkeråte  + (en (hypertekst)lenke som slutter å fungere)
 • Notatblokk-PC  + (en PC der man kan skrive direkte på skjermen)
 • Formfaktor  + (en PC-komponents størrelse, utforming og evt. plassering av porter og utganger)
 • Cope-omleiring  + (en [3,3]-sigmatropisk omleiring av 1,5 diener)
 • Nominalkatalog  + (en [[kortkatalog|kortkatalog]] der inførslene er ordnet alfabetisk etter navn på personer og korporasjoner eller etter titler)
 • Plattform  + (en bestemt kombinasjon av maskinvare og operativsystem)
 • Slaps  + (en blanding av vann og is eller våt snø)
 • Interfoliert  + (en bok som er forsynt med blanke blad mellom de trykte)
 • Monografi  + (en bokutgivelse som vanligvis består av en sammenhengende tekst som kan ha en eller flere forfattere)
 • Bystyre  + (en bykommunes høyeste styreorgan)
 • Skript  + (en eller flere instruksjoner som styrer et program)
 • Prosessor  + (en eller flere integrerte kretser som kan utføre regneoperasjoner ved hjelp av Boolsk algebra)
 • Belysningspunkt  + (en eller flere lampearmaturer på lysmast etc. lokalisert i ett punkt, som del av belysningsanlegg)
 • Lagerpakke  + (en enkelt forekomst av et lagringsmedium)
 • Nettside  + (en enkelt ressurs som kan inneholde tekst, lyd, bilde, animasjon, film og annet, som har en unik adresse (URL), og som er tilgjengelig gjennom en nettleser)
 • Siteringsindeks  + (en form for [[bibliografisk database|bibliografisk database]] som inneholder referansene til de dokumentene som er registrert, gjør dem søkbare og identifiserer relasjonene mellom siterende og siterte dokumenter)
 • Arvefeste  + (en form for tomtefeste, jordleie, som var vanlig tidligere)
 • Samtykke  + (en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra [[Den registrerte|den registrerte]] om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv)
 • Personvernkonsekvens  + (en følge som en beslutning eller endring får for personvernet)
 • Konstruksjonsgrammatikk  + (en gruppe nært beslektede lingvistiske rammeverk som analyserer språk med utgangspunkt i grammatiske [[Konstruksjon|konstruksjoner]])
 • Kognitiv lingvistikk  + (en gruppe nært beslektede teorier innen språkvitenskapen som bygger på den grunnleggende tesen at språk og språkbruk må ses i lys av allmenne mentale prosesser som ikke bare gjelder språk, men også andre kognitive områder)
 • Fellestittel  + (en hovedtittel som er samletittel for et dokument som inneholder flere verk)
 • Internett Relay Chat  + (en klient-tjener-basert tjeneste som gjør mennesker fra hele verden i stand til å "snakke" sammen via datamaskiner ved å skrive tekstmeldinger)
 • Kommunestyre  + (en kommunes høyeste styreorgan, som består av minst 11 og høyst 85 medlemmer i forhold til kommunens folketall, og som velges i direkte valg for 4 år om gangen)
 • Utskrift  + (en kopi av tekst eller datagrafikk på et papir eller annet utskriftsmedium)
 • Forlag  + (en korporasjon eller person som har det økonomiske og praktiske ansvar for og den juridiske rett til utgivelsen av et dokument på grunnlag av en avtale med innehaveren av opphavsrettighetene)
 • Friedel-Crafts-reaksjon  + (en lewissyrekatalisert [[Substitusjonsreaksjon|substitusjonsreaksjon]] hvor en [[Alkylgruppe|alkylgruppe]] eller en [[Acylgruppe|acylgruppe]] erstatter et hydrogen i en [[aromatisk ring|aromatisk ring]])
 • Informasjonskapsel  + (en meget liten tekstfil som overføres fra en tjenermaskin på internett for å lagres på mottakerens datamaskin)
 • Fascikkel  + (en midlertidig oppdeling av et dokument som, av hensyn til trykkingen eller publiseringen, utgis i små porsjoner, ofte ufullstendige i seg selv.)
 • Gjennomgripende stilark  + (en måte å formatere HTML-sider på samme måte ved bare å endre stilarket de er knyttet til)
 • Periodesystemet  + (en ordning av grunnstoffene etter atomnummer i grupper og perioder slik at likheter og forskjeller mellom grunnstoffene kommer frem)
 • Sitat  + (en ordrett gjengivelse av en setning eller ytring fra en tekst, med angivelse av kilden)
 • Korporasjon  + (en organisasjon eller en gruppe personer som har et pregnant navn, og som opptrer eller kan opptre under dette navnet som en enhet)
 • Grensesnitt  + (en overgang som lar to systemer kommunisere med hverandre)
 • Kjønnsidentitet  + (en persons eller gruppes forestilte likhet med en kulturell eller sosial kategori som er definert ut fra kjønn)
 • Logg  + (en rapport som inneholder informasjon om resultatene av en eller flere oppgaver)
 • Ladestasjon  + (en samling av flere [[ladepunkt]] med installasjon for lading av ladbare biler)
 • Register  + (en samling filer med informasjon om hvordan maskinen er satt opp (konfigurert))
 • ISDN  + (en samling standarder (protokoller) for digital overføring av lyd, nettverkstjenester og bilder over kabel)
 • Krasj  + (en situasjon der et program, et operativsystem eller hele datamaskinen må restartes)
 • Bibliotekbruker  + (en som bruker bibliotekets tjenester, f.eks. låner bøker, eller søker i databaser)
 • Oversetter  + (en som overfører en tekst fra ett språk til et annet, eller fra en eldre form av et språk til en moderne form)
 • Pendler  + (en som regelmessig må reise langt mellom bosted og arbeidssted)
 • Medvirkende  + (en som samarbeider med en eller flere andre om utarbeidelsen av et verk,)
 • Referansestil  + (en standardisert måte å oppgi kilder på i [[henvisninger|kildehenvisning]] og litteraturliste, ulike fagområder har ulike standarder)
 • Komprimering  + (en teknikk som sparer lagerplass ved å kode om gjentakelser og overflødige data)
 • Filsluse  + (en teknisk løsning for overføring av filer mellom to separate [[Nettverkssone|nettverkssoner]])
 • Cyberspace  + (en tenkt (virtuell) verden som eksisterer i og mellom datamaskiner)
 • Nettjeneste  + (en tjeneste som kan benyttes når datamaskinen er koplet til et datanettverk)
 • Sjanger  + (en viss type tekster eller filmer basert på fellestrekk i form, innhold eller funksjon, f.eks. [[biografi|biografi]], [[bokanmeldelse|bokanmeldelse]] eller roman)
 • Arbeidsstasjon  + (enbrukerdatamaskin beregnet på profesjonell bruk med høye krav til ytelse og driftssikkerhet)
 • Filkonvertering  + (endre en fil fra et format til et annet)
 • Genmodifisering  + (endring av [[Gen|gener]] i virus og levende organismer ved bruk av [[Genteknologi|genteknologi]])
 • Krumning av tidrom  + (endring av [[Tidrom|tidrommets]] geometri på grunn av tilstedeværelsen av materie og [[Energi|energi]])
 • Bildemanipulasjon  + (endring eller forfalskning av bilde)
 • Mutasjon  + (endring i [[DNA-sekvens|DNA-sekvensen]])
 • Kromosomaberrasjon  + (endring i [[Kromosom|kromosomenes]] antall eller struktur)
 • Dopplereffekt  + (endring i bølgelengden og frekvensen til [[Elektromagnetisk stråling|elektromagnetisk stråling]] eller lydbølger som følge av den relative bevegelsen mellom objektet som sender ut stråling, og observatøren)
 • Klimaendring  + (endring i gjennomsnittsverdi eller variasjon til parametere i klimasystemet over en lengre periode, typisk over flere tiår eller lengre)
 • Havnivåendring  + (endring i havets gjennomsnittlige vannstand over tid)
 • Strålingspådriv  + (endring i netto stråling inn i atmosfæren)
 • Mutarotasjon  + (endring i optisk rotasjon som blir observert når en ren anomer av et sukker blir oppløst i vann)
 • Potensiell energi  + (energi som forklares av et legemes posisjon)
 • Eksitasjonsenergi  + (energi som må til for å overføre et elektron fra grunntilstanden til en eksitert tilstand (en høyere tilstand))
 • Kinetisk energi  + (energi som skyldes et legems bevegelser)
 • Dissosiasjonsenergi  + (energi som trengst for å spalte ei [[Kjemisk binding|kjemisk binding]])
 • Ioniseringsenergi  + (energien som trengs for å løsrive et elektron fra et isolert atom i grunntilstanden i gassfase)
 • Bindingsenergi  + (energien som trengst for å spalte ei kjemisk binding)
 • Varme  + (energioverføring som følgje av temperaturskilnad)
 • Registreringsavgift  + (engangsavgift for registrering av kjøretøy i det sentrale motorvognregisteret)
 • Anglisisme  + (engelske ord og uttrykk i andre språk)
 • Joule  + (enhet for energi: 1 J = 1 Nm.)
 • Kalori  + (enhet for energi: 1 cal = 4,18 J.)
 • Bit  + (enhet for informasjonsmengde som inneholder en av verdiene 0 eller 1)
 • Kubikkmeter  + (enhet for måling av volum (hulmål) som tilsvarer 1000 liter, dvs. volumet av en kube hvor hver side er en meter lang)
 • Sverdrup  + (enhet for volumtransport i havet som tilsvarer 1 million kubikkmeter per sekund)
 • Byte  + (enhet som består av 8 [[Bit|biter]] (bits))
 • Basepar  + (enhet som består av to [[nukleotid|nukleotider]] som er bundet til hverandre ved hjelp av hydrogenbindinger, og som danner byggesteinene i en DNA-[[Dobbeltspiral|dobbeltspiral]] og bidrar til strukturen i [[DNA|DNA]] og [[RNA|RNA]])
 • Ruter  + (enhet som binder sammen to nettverk)
 • Svitsj  + (enhet som dirigerer datatrafikken dit den skal)
 • Krisestab  + (enhet som etableres ved behov for å utøve nødvendige aksjoner og forpliktelser på vegne av Statens vegvesen for å redusere skadevirkningene etter en hendelse)
 • Strømforsyning  + (enhet som fører elektrisk energi til en elektronisk enhet som en datamaskin)
 • Dokk  + (enhet som koples til en bærbar PC når den brukes stasjonært)
 • Påvisningstest  + (enkel kjemisk analysemetode der ein tilset eit reagens til eit stoff og får ein karakteristisk og venta reaksjon)
 • Nettdatamaskin  + (enkel og rimelig datamaskin som er koplet i nett og som er avhengig av en nettjener for å fungere)
 • Vannstrålepumpe  + (enkel sugepumpe som utnytter undertrykket i en vannstråle)
 • Deskriptor  + (enkeltelement i beskrivelsen av et dokument, for eksempel emnebeskrivelse)
 • Templat  + (enkelttrådet [[Polynukleotid|polynukleotid]] som tjener som mal for [[Syntese|syntesen]] av en ny [[Komplementær DNA-tråd|komplementær DNA-]] eller [[Komplementær RNA-tråd|RNA-tråd]])
 • Galaksefilament  + (enorm trådlignende struktur som består av [[Galakse|galakser]])
 • Luftmasse  + (ensartet del av luften i [[Atmosfære|atmosfæren]])
 • Utførelsesentreprise  + (entrepriseform der byggherren planlegger og prosjekterer nøyaktig hva som skal gjøres og entreprenøren kun har ansvar for å utføre arbeidet)
 • Informasjonsbehov  + (er en betegnelse som beskriver at man ønsk
  er en betegnelse som beskriver at man ønsker [[informasjon|informasjon]] om noe, dette kan være knyttet til et skole- eller forskningsarbeid, men brukes også både i privat og profesjonell sammenheng, et [[informasjonssøking|informasjonssøk]] vil dekke dette behovet
  |informasjonssøk]] vil dekke dette behovet)
 • Sitering  + (er en henvisning til innførsel i [[referanseliste|referanseliste]], i de fleste tilfellene består denne av forfatter og utgivelsesår)
 • Situert kunnskap  + (erkjennelsesteoretisk rammeverk basert på innsikten om at kunnskap er innsvøpt i og reflekterer konteksten den produseres i, blant annet gjennom kunnskapssubjektets plassering i tid, rom og samfunnsmessige maktrelasjoner)
 • Optikerattest  + (erklæring fra optiker som angir synsstyrke og synsfelt i forhold til de helsekrav som foreligger i forbindelse med søknad om førerkort/kompetansebevis)
 • Seksualitet  + (erotisk og reproduktiv dimensjon ved menneskers liv som organiserer og gir retning til begjær)
 • Midlertidig kjøretillatelse  + (erstatning for mistet eller stjålet førerkort med gyldighet i inntil tre måneder, utstedt av politiet eller trafikkstasjon)
 • Diglyserid  + (ester dannet av glyserol og to fettsyrer)
 • Fosfolipid  + (ester, oftest avglyserol, med to fettsyremolekyler og ett fosforsyremolekyl, som igjen er forestret med en aminoalkohol, oftest kolin eller kolamin)
 • Reisetidsberegning  + (estimat av den tid et kjøretøy eller en person faktisk bruker for å reise mellom to punkter når eventuelle stans undervegs er medregnet)
 • Global overflatetemperatur  + (estimat av det globale gjennomsnittet av lufttemperaturen ved jordens overflate)
 • Klimaprediksjon  + (estimat av fremtidig klimautvikling for neste sesong, neste år eller de neste tiårene)
 • Strålingsbudsjett  + (estimat av total stråling som påvirker [[Klimasystem|klimasystemet]] basert på balansen mellom strålingen jorden mottar fra solen, [[Solinnstråling|solinnstrålingen]] som reflekteres ut igjen, og varmestråling fra jorden)
 • Kombidokument  + (et [[dokument|dokument]] som består av deler som tilhører to eller flere materialkategorier, for eksempel en bok med tilhørende CD-plate)
 • Indirekte søk  + (et [[informasjonsøk|informasjonssøking]] noen andre, for eksempel en bibliotekar, utfører for deg)
 • Reguleringsplan  + (et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser)
 • Dublin Core  + (et av flere dataformat eller standard brukt for å legge inn [[metadata|metadata]], stort sett knyttet til digitale objekter på [[World Wide Web|Weben]])
 • Arkitektur  + (et datasystems eller -komponents indre bygning, struktur og funksjon)
 • Psevdonym  + (et fiktivt navn som brukes av en forfatter eller en gruppe av forfattere i stedet for det virkelige navnet, når forfatteren av ulike årsaker ikke ønsker å stå fram med sitt egentlige navn)
 • Varige konstruksjoner  + (et fireårig (2012-2015) forsknings- og utviklingsprogram i Statens vegvesen)
 • Veggrep  + (et hjuls motstand mot glidning eller skrensing)
 • Bliss  + (et internasjonalt, grafisk system der ord og begreper representeres av logiske tegn i stedet for bokstaver)
 • Intranett  + (et internt datanettverk som bruker IP-teknologi til å dele informasjon, operasjonelle systemer eller datatjenester innenfor en organisasjon og til å hindre tilgang for eksterne)
 • Nukleofil  + (et ion eller et molekyls affinitet for kjerner)
 • Retningsstabilitet  + (et kjøretøys evne til å holde stø kurs, dvs stabilitet på en akse som står vinkelrett på kjøreretningen)
 • Entropi  + (et mål for uorden i et system)
 • Ordningsord  + (et navn, ord eller en forbindelse av ord eller tegn (et uttrykk) plassert i begynnelsen av [[kataloginnførsel|kataloginnførselen]], som gir søkemulighet i [[bibliotekkatalog|bibliotekkatalogen]])
 • Pregnant  + (et ord eller en formulering som er innholdsrik, fyndig og slående i forhold til det den skal beskrive)
 • Kvalifikator  + (et ord eller uttrykk benyttet som presisering til et oppslagsord i et indekseringsspråk eller gjenfinningssystem)
 • Vaskemiddel  + (et produkt som inneholder vaskeaktive stoffer, se [[tensid|tensid]].)
 • Referansehåndteringsprogram  + (et program som lar deg organisere [[referanse|referanser]] digitalt)
 • Autoritetsregister  + (et register som inneholder vedtatte navnef
  et register som inneholder vedtatte navneformer og varianter for personnavn, organisasjonsnavn, serietitler og emneord, som først og fremst skal sikre konsekvent bruk av navneformer og emneord i forbindelse med [[katalogisering|katalogisering]] og [[indeksering|indeksering]]
  ogisering]] og [[indeksering|indeksering]])
 • Bibliografisk beskrivelse  + (et sett [[bibliografiske data|bibliografiske data]] som beskriver og identifiserer et dokument)
 • Naturlig språk  + (et språk som snakkes, skrives eller uttrykkes med tegn for å kommunisere med andre mennesker)
 • Impact factor  + (et statistisk mål for bl.a. tidsskrifters gjennomslagskraft i form av antall siteringer i andre tidsskrifter, det er omdiskutert i hvilken grad IF gir et riktig bilde av tidsskrifters gjennomslagskraft)
 • Programtillegg  + (et tillegg til et annet program)
 • Mapping  + (etablering av relasjon mellom [[Begrep|omgrep]] i ulike [[Kontrollert_vokabular|vokabular]])
 • Kartverket  + (etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med ansvar for den geografiske infrastrukturen og offentlig eiendomsinformasjon, samt tinglysingsmyndighet for hele landet)
 • Statens kartverk  + (etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med ansvar for den geografiske infrastrukturen og offentlig eiendomsinformasjon)
 • Stjernebilde  + (ett av de 88 områdene som stjernehimmelen er delt inn i)
 • Piksel  + (ett av de små punktene som utgjør et bilde på en dataskjerm eller skjermen på et digitalt kamera)
 • Kunstig intelligens  + (etterligning av menneskelig intelligens i et datamaskinsystem)
 • Kjøretøykontroll  + (ettersyn med kjøretøy som utføres for å tilse at det er i forsvarlig og forskriftsmessig stand)
 • Risikovurdering  + (evaluering av type og nivå på de risiki et prosjekt eller en aktivitet innebærer)
 • Kjemisk egenskap  + (evna eit stoff har til å gjennomgå ein [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]])
 • Elektronegativitet  + (evne eit atom har til å trekkje til seg elektron i ei kjemisk binding)
 • Oppløsningsevne  + (evne et [[Teleskop|teleskop]] har til å skjelne små detaljer)
 • Elektronaffinitet  + (evne et atom i gassfase har til trekke til seg elektroner og danne negative ioner)
 • Affinitet  + (evne som eit [[Kjemisk stoff|kjemisk stoff]] har til å reagere med eller binde seg til eit anna kjemisk stoff)
 • Driftsikker stand  + (evne til å fungere i henhold til funksjonsmessige krav)
 • Tilpasningsevne  + (evne til å redusere de negative konsekvensene av [[Klimaendring|klimaendringer]] og utnytte mulighetene som de gir)
 • Energi  + (evne til å utføre [[arbeid|arbeid]] eller overføre [[varme|varme]])
 • Oktantall  + (evnen bensin har til å motstå selvantenning i sylinderen i en motor.)
 • Bufferkapasitet  + (evnen en [[Bufferløsning|bufferløsning]] har til å motsette seg endringer i pH som følge av tilsetning av [[Syre|syre]] eller [[base|base]])
 • Dokumentasjonsvitenskap  + (fag opprettet ved Universitetet i Tromsø i 1996 som bygger på et utvidet [[Dokument_(bibliotekfag)|dokumentbegrep]], behandler alle typer objekter som kan gi oss kunnskap ved at de studeres)
 • Bilmekaniker  + (fagarbeider som driver med reparasjoner av bilmotorer og bilunderstell)
 • Spesialbibliotek  + (fagbibliotek der tilbudet begrenses til dokumentform, emne, målgruppe, tilknytning til en institusjon, eller en kombinasjon av disse)
 • Skolebibliotek  + (fagbibliotek knyttet til en skole, som regel grunnskole eller videregående skole, med elever og ansatte som primær målgruppe)
 • Høyskolebibliotek  + (fagbibliotek tilknyttet en høyskole, med studenter og ansatte som primær målgruppe)
 • Medisinsk bibliotek  + (fagbibliotek ved en helseinstitusjon med samling preget av medisinsk faglitteratur og helsefaglig personell som målgruppe)
 • Akademisk bibliotek  + (fagbibliotek, som regel knyttet til et universitet, en høgskole eller en forskningsinstitusjon)
 • Kunnskapsorganisasjon  + (fagfelt knyttet til å beskrive, ordne og systematisere dokument, emne og begrep)
 • Konseptvalgutredning  + (faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for transportsystem i byområder)
 • Drift og vedlikehold  + (fagområde som består av oppgaver og rutiner som er nødvendig ute på vegnettet for at vegene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk, samt innsats og aktiviteter som ivaretar den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv)
 • Vegetasjonskontroll  + (fagområde som inkluderer tilsyn, vedlikehold og [[rydding av vegetasjon]] innen et område)
 • Bibliometri  + (fagområde som utvikler og anvender metoder for å analysere litteratur og forfatterskap ut fra statistiske kriterier, der [[siteringsanalyse|siteringsanalyse]] er en sentral metode)
 • Informasjonsviter  + (fagperson innen [[informasjonsvitenskap|informasjonsvitenskap]])
 • Informatikk  + (fagretning innenfor teknologi og vitenskap som studerer behandling av informasjon ved bruk av datamaskiner)
 • Mekaniker  + (fagutdannet person som passer og reparerer maskiner, instrumenter o.l.)
 • Vegmelding  + (faktaopplysning om et forhold eller en tilstand på vegnettet som påvirker trafikantenes framkommelighet og trafikksikkerhet)
 • Klimapådriv  + (faktor som bidrar til å endre [[Klimasystem|klimasystemet]])
 • Juksevirus  + (falske meldinger om skadeprogrammer)
 • Farlig sving  + (fareskilt 100.1 som varsler farlig sving til høyre og fareskilt 100.2 som varsler farlig sving til venstre)
 • Farlige svinger  + (fareskilt 102 som varsler om to farlige svinger etter hverandre)
 • Smalere veg  + (fareskilt 106 som varsler om innsnevring av kjørebanen)
 • Glatt kjørebane  + (fareskilt 116 som varsler om fare for glatt kjørebane)
 • Kai, strand eller ferjeleie  + (fareskilt 120)
 • Farlig vegkryss  + (fareskilt 124 som varsler om farlig vegkryss)
 • Vegbanereflektor  + (fargede glasselementer som settes ned i asfalten og reflekterer lys fra billykter)
 • 2-metylpropan  + (fargelaus gass med formelen C4H10)
 • Karbondioksid  + (fargeløs gass med svak syrlig lukt og smak ved alminnelig temperatur og trykk)
 • Reaksjonsfart  + (farten på en kjemisk reaksjon oppgitt i konsentrasjonsendring per tidsenhet)
 • Hurtigbåt  + (fartøy med lettbygget skrog, som kan operere på eller over vann, som har passasjer- eller lasteskipssertifikat og oppnår en hastighet på over 20 knop)
 • Romfartøy  + (fartøy som er konstruert for å fly i [[Verdensrom|verdensrommet]])
 • Colon Classification  + (fasettert [[klassifikasjonssystem|klassifikasjonssystem]] utviklet av den indiske matematiker og bibliotekar Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972), utgitt første gang i 1933)
 • Harpiks  + (fast eller veldig viskøs substans av plantar eller syntetisk opphav som kan omdannast til [[Polymer|polymerar]])
 • Nødtelefon  + (fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall)
 • Bopel  + (fast oppholdssted, bosted)
 • Takst  + (fast pris for reise eller transport)
 • Krystall  + (fast stoff der byggjesteinane er ordna i eit krystallgitter)
 • Materiale  + (fast stoff som det kan lagast noko nyttig av)
 • Ionebytte  + (fast stoff som kan bytte ut ioner med ioner fra en vannløsning)
 • Bussrute  + (fast strekning som buss skal tilbakelegge, normalt til fastsatte avgangstider)
 • ADSL  + (fast tilkopling til internett via telefonkabel med raskere nedlasting enn opplasting)
 • Kometkjerne  + (fast, sentral del av en [[Komet|komet]])
 • Oppslemming  + (faste partikler som er spredd i en væske (oftest vann))
 • Byggegrense  + (fastlagt grense for tillatt bebyggelse etter reguleringsplan eller vegloven)
 • Kalibrere  + (fastlegge skalaen på et måleinstrument)
 • Titrerfeil  + (feil som oppstår når [[Endepunkt|endepunktet]] i ei [[Titrering|titrering]] er ulik [[Ekvivalenspunkt|ekvivalenspunktet]])
 • Uopprettelig programfeil  + (feilsituasjon som oppstår når et program slutter å fungere)
 • Regel–liste-feilslutning  + (feilslutning som innebærer at en enhet utelukkende kan opptre i en liste eller være beskrevet ved en regel)
 • Utelukkingsfeilslutning  + (feilslutning som innebærer at én analyse, forklaring, motivering eller kategorisering av et språklig fenomen utelukker alle andre)
 • Formidling  + (fellesbegrep for aktiviteter rettet mot po
  fellesbegrep for aktiviteter rettet mot potensielle lesere som lesesirkler, eventyrstund, utstillinger, bokprat, forfatterbesøk, anbefalinger/omtaler, konkurranser m.m.; kan være muntlig eller skriftlig med formålet om å vekke interesse og leselyst hos publikum
  å vekke interesse og leselyst hos publikum)
 • Vegdirektoratet  + (fellesbetegnelse for Vegdirektørens avdelinger og Myndighet og regelverk)
 • Makroform  + (fellesbetegnelse for [[dokument|dokument]] som normalt kan leses med det blotte øyet)
 • Jordskifte  + (fellesbetegnelse for en rekke avgjørelser som treffes av jordskifteretten om eiendommer som det er vanskelig å bruke på en hensiktsmessig måte)
 • Understell  + (fellesbetegnelse for kjøretøyets ramme, fjærer, hjulaksler, evt. hjelperammer og hjul, motor og drivverk, samt styring og bremser)
 • Kollektivtrafikk  + (fellesbetegnelse for rute- og drosjetrafikk, til forskjell fra privatbilisme)
 • Klimatiltak  + (fellesbetegnelse for tiltak for [[Utslippsreduksjon|utslippsreduksjoner]] og [[Klimatilpasning|klimatilpasning]])
 • Bilorganisasjon  + (fellesbetegnelse for ulike interesseorganisasjoner for bileiere)
 • Skadevare  + (fellesbetegnelse på [[Programvare|programvare]] som er laget for å ødelegge eller avbryte datasystemer, hente ut informasjon uten brukers samtykke eller få tilgang til private datasystemer)
 • Fenolharpiks  + (fellesbetegnelse på en gruppe herdbare [[Harpiks|harpikser]] som fremstilles ved [[Polykondensasjon|polykondensasjon]] av fenoler med aldehyder, hovedsakelig formaldehyd)
 • Polykarbonatharpiks  + (fellesbetegnelse på harpikser som er [[Polyester|polyestere]] av karbonsyre med to- eller flerverdige alkoholer eller fenoler)
 • Polyamidharpiks  + (fellesbetegnelse på harpikser som kjemisk sett er [[Polymer|polymerer]] med amidbindinger i hovedkjeden, oftest [[Peptidbinding|peptidbindinger]])
 • Epoksyharpiks  + (fellesbetegnelse på herdbare harpikser som er karakterisert kjemisk ved at de inneholder epoksygrupper som deltar i herdereaksjonen)
 • Tilslag  + (fellesbetegnelse på steinmaterialer brukt i [[asfalt]], [[betong]] og sementstabiliserte materialer)
 • Nukleon  + (fellesnavn for nøytron og proton.)
 • Serietittel  + (fellestittel for en rekke bøker som utgis selvstendig med egne titler)
 • Boolsk  + (felt eller variabel som kan ha verdien sann (1) eller usann (0))
 • Note  + (felt for forklarende tekst)
 • Akselerasjonsfelt  + (felt langs kjørebanen der kjøretøy som skal inn på vegen, tilpasser seg farten i trafikken)
 • Søkefelt  + (felt til å skrive inn et nøkkelord eller søkestreng når man skal utføre søk etter data)
 • Pyrrol  + (femkantet heterosyklisk [[Aromatisk forbindelse|aromatisk forbindelse]] med [[Kjemisk formel|kjemisk formel]] C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>N)
 • Gendriver  + (fenomen der et eller flere [[Allel|alleler]] arves med større sannsynlighet enn forventet)
 • Meteorsverm  + (fenomen hvor flere [[Meteor|meteorer]] tilsynelatende kommer fra samme område på himmelen i flere timer eller dager)
 • La niña  + (fenomen i Stillehavet der det tropiske Stillehavet er kaldere enn normalt i sentrale og østlige strøk, og passatvindene er sterkere enn normalt)
 • El niño  + (fenomen i Stillehavet der det tropiske Stillehavet er varmere enn normalt i det sentrale Stillehavet, og østlige strøk og passatvindene er svekket)
 • El niño-sørlig svingning  + (fenomen i det tropiske Stillehavet som fører til veksling mellom kald og varm fase i havet og atmosfæren basert på [[Sørlig svingning|den sørlige svingningen]] i atmosfæren, [[La niña|La niña]] og [[El niño|El niño]])
 • Elektronisk alzheimer  + (fenomen som innebærer at moderne datamaskiner ikke lenger kan lese data som er lagret på eldre lagringsmedier)
 • Reaksjonsnorm  + (fenotyputtrykk for en genotyp som endres systematisk som respons på systematisk endring av omgivelsene)
 • Tungtrafikk  + (ferdsel av [[tunge kjøretøy]])
 • Fjellovergang  + (ferdselsveg over fjell, som regel lagt til en kløft eller lavtliggende område)
 • Gjæring  + (fermenteringsprosess der bakterier uten oksygen omdanner karbohydrater til andre stoffer, blant annet etanol.)
 • Lipid  + (fettstoff som finnes naturlig)
 • Corioliskraft  + (fiktiv kraft som virker på bevegelsen på en roterende jord, og som gir en avbøyning til høyre på den nordlige halvkule og til venstre på den sørlige halvkule)
 • Binær fil  + (fil bestående av [[Binære data|binære data]])
 • Plug-in  + (fil med en eller flere komponenter som kan forandre eller utvide bruksmåten til et program)
 • Satsfil  + (fil med en serie instruksjoner eller kommandoer som utføres fortløpende)
 • Vekslefil  + (fil på harddisken som brukes til mellomlagring av data fra hovedminnet (RAM))