Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «et mål for uorden i et system». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Utførelsesentreprise  + (entrepriseform der byggherren planlegger og prosjekterer nøyaktig hva som skal gjøres og entreprenøren kun har ansvar for å utføre arbeidet)
 • Informasjonsbehov  + (er en betegnelse som beskriver at man ønsk
  er en betegnelse som beskriver at man ønsker [[informasjon|informasjon]] om noe, dette kan være knyttet til et skole- eller forskningsarbeid, men brukes også både i privat og profesjonell sammenheng, et [[informasjonssøking|informasjonssøk]] vil dekke dette behovet
  |informasjonssøk]] vil dekke dette behovet)
 • Sitering  + (er en henvisning til innførsel i [[referanseliste|referanseliste]], i de fleste tilfellene består denne av forfatter og utgivelsesår)
 • Situert kunnskap  + (erkjennelsesteoretisk rammeverk basert på innsikten om at kunnskap er innsvøpt i og reflekterer konteksten den produseres i, blant annet gjennom kunnskapssubjektets plassering i tid, rom og samfunnsmessige maktrelasjoner)
 • Optikerattest  + (erklæring fra optiker som angir synsstyrke og synsfelt i forhold til de helsekrav som foreligger i forbindelse med søknad om førerkort/kompetansebevis)
 • Seksualitet  + (erotisk og reproduktiv dimensjon ved menneskers liv som organiserer og gir retning til begjær)
 • Midlertidig kjøretillatelse  + (erstatning for mistet eller stjålet førerkort med gyldighet i inntil tre måneder, utstedt av politiet eller trafikkstasjon)
 • Diglyserid  + (ester dannet av glyserol og to fettsyrer)
 • Fosfolipid  + (ester, oftest avglyserol, med to fettsyremolekyler og ett fosforsyremolekyl, som igjen er forestret med en aminoalkohol, oftest kolin eller kolamin)
 • Reisetidsberegning  + (estimat av den tid et kjøretøy eller en person faktisk bruker for å reise mellom to punkter når eventuelle stans undervegs er medregnet)
 • Global overflatetemperatur  + (estimat av det globale gjennomsnittet av lufttemperaturen ved jordens overflate)
 • Klimaprediksjon  + (estimat av fremtidig klimautvikling for neste sesong, neste år eller de neste tiårene)
 • Strålingsbudsjett  + (estimat av total stråling som påvirker [[Klimasystem|klimasystemet]] basert på balansen mellom strålingen jorden mottar fra solen, [[Solinnstråling|solinnstrålingen]] som reflekteres ut igjen, og varmestråling fra jorden)
 • Kombidokument  + (et [[dokument|dokument]] som består av deler som tilhører to eller flere materialkategorier, for eksempel en bok med tilhørende CD-plate)
 • Indirekte søk  + (et [[informasjonsøk|informasjonssøking]] noen andre, for eksempel en bibliotekar, utfører for deg)
 • Reguleringsplan  + (et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser)
 • Dublin Core  + (et av flere dataformat eller standard brukt for å legge inn [[metadata|metadata]], stort sett knyttet til digitale objekter på [[World Wide Web|Weben]])
 • Arkitektur  + (et datasystems eller -komponents indre bygning, struktur og funksjon)
 • Psevdonym  + (et fiktivt navn som brukes av en forfatter eller en gruppe av forfattere i stedet for det virkelige navnet, når forfatteren av ulike årsaker ikke ønsker å stå fram med sitt egentlige navn)
 • Varige konstruksjoner  + (et fireårig (2012-2015) forsknings- og utviklingsprogram i Statens vegvesen)
 • Veggrep  + (et hjuls motstand mot glidning eller skrensing)
 • Bliss  + (et internasjonalt, grafisk system der ord og begreper representeres av logiske tegn i stedet for bokstaver)
 • Intranett  + (et internt datanettverk som bruker IP-teknologi til å dele informasjon, operasjonelle systemer eller datatjenester innenfor en organisasjon og til å hindre tilgang for eksterne)
 • Nukleofil  + (et ion eller et molekyls affinitet for kjerner)
 • Retningsstabilitet  + (et kjøretøys evne til å holde stø kurs, dvs stabilitet på en akse som står vinkelrett på kjøreretningen)
 • Entropi  + (et mål for uorden i et system)
 • Ordningsord  + (et navn, ord eller en forbindelse av ord eller tegn (et uttrykk) plassert i begynnelsen av [[kataloginnførsel|kataloginnførselen]], som gir søkemulighet i [[bibliotekkatalog|bibliotekkatalogen]])
 • Pregnant  + (et ord eller en formulering som er innholdsrik, fyndig og slående i forhold til det den skal beskrive)
 • Kvalifikator  + (et ord eller uttrykk benyttet som presisering til et oppslagsord i et indekseringsspråk eller gjenfinningssystem)
 • Vaskemiddel  + (et produkt som inneholder vaskeaktive stoffer, se [[tensid|tensid]].)
 • Referansehåndteringsprogram  + (et program som lar deg organisere [[referanse|referanser]] digitalt)
 • Autoritetsregister  + (et register som inneholder vedtatte navnef
  et register som inneholder vedtatte navneformer og varianter for personnavn, organisasjonsnavn, serietitler og emneord, som først og fremst skal sikre konsekvent bruk av navneformer og emneord i forbindelse med [[katalogisering|katalogisering]] og [[indeksering|indeksering]]
  ogisering]] og [[indeksering|indeksering]])
 • Bibliografisk beskrivelse  + (et sett [[bibliografiske data|bibliografiske data]] som beskriver og identifiserer et dokument)
 • Naturlig språk  + (et språk som snakkes, skrives eller uttrykkes med tegn for å kommunisere med andre mennesker)
 • Impact factor  + (et statistisk mål for bl.a. tidsskrifters gjennomslagskraft i form av antall siteringer i andre tidsskrifter, det er omdiskutert i hvilken grad IF gir et riktig bilde av tidsskrifters gjennomslagskraft)
 • Programtillegg  + (et tillegg til et annet program)
 • Mapping  + (etablering av relasjon mellom [[Begrep|omgrep]] i ulike [[Kontrollert_vokabular|vokabular]])
 • Kartverket  + (etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med ansvar for den geografiske infrastrukturen og offentlig eiendomsinformasjon, samt tinglysingsmyndighet for hele landet)
 • Statens kartverk  + (etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med ansvar for den geografiske infrastrukturen og offentlig eiendomsinformasjon)
 • Stjernebilde  + (ett av de 88 områdene som stjernehimmelen er delt inn i)
 • Piksel  + (ett av de små punktene som utgjør et bilde på en dataskjerm eller skjermen på et digitalt kamera)
 • Kunstig intelligens  + (etterligning av menneskelig intelligens i et datamaskinsystem)
 • Kjøretøykontroll  + (ettersyn med kjøretøy som utføres for å tilse at det er i forsvarlig og forskriftsmessig stand)
 • Risikovurdering  + (evaluering av type og nivå på de risiki et prosjekt eller en aktivitet innebærer)
 • Kjemisk egenskap  + (evna eit stoff har til å gjennomgå ein [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]])
 • Elektronegativitet  + (evne eit atom har til å trekkje til seg elektron i ei kjemisk binding)
 • Oppløsningsevne  + (evne et [[Teleskop|teleskop]] har til å skjelne små detaljer)
 • Elektronaffinitet  + (evne et atom i gassfase har til trekke til seg elektroner og danne negative ioner)
 • Affinitet  + (evne som eit [[Kjemisk stoff|kjemisk stoff]] har til å reagere med eller binde seg til eit anna kjemisk stoff)
 • Driftsikker stand  + (evne til å fungere i henhold til funksjonsmessige krav)
 • Tilpasningsevne  + (evne til å redusere de negative konsekvensene av [[Klimaendring|klimaendringer]] og utnytte mulighetene som de gir)