Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Kommentar» med verdien «Kalles også basetriplett eller triplett». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 25 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Troposfære  + (I troposfæren finner skyer og prosesser som forbindes med vær, sted.)
 • IEEE  + (IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 • ISDN  + (ISDN = Integrated Services Digital Network)
 • ISO  + (ISO = International Organization for Standardization. Hovedsete i Sveits, Geneve. ISO utarbeider standarder for en rekke fagområder, ikke bare IKT.)
 • IT-pressen  + (IT- eller datapressen omfatter aviser, blader, tidsskrift og nettpublikasjoner)
 • IT-ansvarlig  + (IT-ansvarlig kan også være ansvarlig for opplæring og brukerstøtte for det utstyret han/hun er ansvarlig for.)
 • Addisjonsreaksjon  + (IUPAC Gold Book-referanse: http://goldbook.iupac.org/A00133.html)
 • Addisjonspolymer  + (IUPAC Gold Book-referanse: http://goldbook.iupac.org/C00950.html)
 • Spesifisitet  + (Ifølge IUPAC bør dette begrepet unngås i kjemien. Bruk heller [[Selektivitet|selektivitet]]. I statististikk angir spesifisitet risikoen for falske positive.)
 • Fotgjenger  + (Ifølge norske trafikkregler regnes man som fotgjenger også når man går på ski eller rulleski, fører rullestol eller sparkstøtting, aker kjelke, leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy.)
 • Digitalt papir  + (Ikkje det same som [[Elektronisk papir|elektronisk papir]].)
 • Telerestriksjoner  + (In Scandinavia, axle load restrictions are applied in some places during the thawing period.)
 • Informasjonskompetanse  + (Informasjonskompetanse er til en viss grad overlappende med digital komptense og mediakompetanse)
 • Infrastrukturforvalter  + (Infrastrukturforvalters oppgaver på et nett eller en del av et nett kan tildeles forskjellige organer eller foretak. På det nasjonale jernbanenettet er det Jernbaneverket som er infrastrukturforvalter.)
 • Resonnansstruktur  + (Ingen av enkeltstrukturene er en god representasjon av den virkelige strukturen, som ligger nærmere et gjennomsnitt av de enkelte strukturene.)
 • Standardbrev  + (Innen IKT brukes begrepet gjerne om brev som henter faste formuleringer fra et "bibliotek" og setter disse sammen for bestemte grupper mottakere. Termen kan også brukes generelt.)
 • Formålsbestemthet  + (Innsamla personopplysingar kan ein ikkje nytte seinare til andre føremål.)
 • Internasjonalisering  + (Internasjonalisering er synonymt med termen globalisering. Globalisering blir mindre og mindre brukt i språkteknologisk sammenheng.)
 • Felles gjennomføring (under Kyoto-avtalen)  + (Investorer kan i denne sammenhengen være myndigheter eller selskaper.)
 • Irregulær galakse  + (Irregulære galakser har en form som gjør at de ikke kan kategoriseres som [[Elliptisk galakse|elliptiske galakser]], [[Spiralgalakse|spiralgalakser]], eller [[Linseformet galakse|linseformede galakser]].)
 • Jernbaneverket  + (JBV ble opprettet i 1996 da den tidligere forvaltningsbedriften Norges Statsbaner (NSB) ble omorganisert. JBV ble avviklet 31. desember 2016 og oppgavene overført til Jernbanedirektoratet og Bane NOR.)
 • Sekundærdeltaker  + (Jamfør [[Primærdeltaker|primærdeltaker]].)
 • Jetstrøm  + (Jetstrømmer kan være sesongavhengige, glob
  Jetstrømmer kan være sesongavhengige, globale eller regionale og finne sted ved ulike vertikale nivåer i atmosfæren, men begrepet brukes ofte spesifikt om den [[Subtropisk jetstrøm|subtropiske jetstrømmen]] eller den [[Polar jetstrøm|polare jetstrømmen]] som begge finner sted i øvre del av troposfæren, mellom 5–15 km over havnivå
  troposfæren, mellom 5–15 km over havnivå)
 • Albedo  + (Jordoverflatens albedo varierer mye. Hav o
  Jordoverflatens albedo varierer mye. Hav og vegetasjon over land har lav albedo, mens snødekte flater har høy albedo. Planetarisk albedo for jordkloden varierer med skydekke, dekke av snø og is og graden av vegetasjon over land. Albedo er ofte gitt i prosent.
  over land. Albedo er ofte gitt i prosent.)
 • Stilledisk  + (Kalles også Flash-RAM eller fastminne)
 (Kalles også basetriplett eller triplett)
 • Kodon  + (Kalles også basetriplett eller triplett.)
 • Institusjonelt arkiv  + (Kan også brukes om arkiv til en institusjon eller organisasjon som er i daglig drift.)
 • Tavle-pc  + (Kan også ha fysisk tastatur og er ofte utstyrt med skjerm som kan snus og legges oppå tastaturet. iPad og HP Slate er eksempler på varianter av tavle-pc, men kalles i dagligtalen for ''nettbrett''.)
 • Nominativ/akkusativ argumentgruppering  + (Kasusen på subjektet til et intransitivt verb og subjektet til et transitivt verb kalles typisk nominativ, mens kasusen på objektet til et transitivt verb kalles akkusativ.)
 • Ergativ/absolutiv argumentgruppering  + (Kasusen på subjektet til et intransitivt verb og objektet til et transitivt verb kalles typisk absolutiv, mens kasusen på subjektet til et transitivt verb kalles ergativ.)
 • Undertittel  + (Katalogiseringsreglene definerer undertittel sammen med andre tittelvarianter, under termen "Annen tittelinformasjon". Definisjonen omfatter da også overtitler. Se også [[Overtittel|overtittel]] og [[Tittel|tittel]].)
 • Androgyni  + (Kategorien har vært viktig for å tenke kri
  Kategorien har vært viktig for å tenke kritisk om kjønn i flere tusen år, og termen er i seg selv en kombinasjon av de greske termene for mann og kvinne, ‘anér’ og ‘gyné’. I nyere tid har kategorien særlig vært produktiv innenfor andrebølgefeminismen, men også innenfor feminismer som ønsker å se hankjønn og hunkjønn som separate spektrum som kan kombineres i en uendelig rekke uavhengige konstellasjoner. ‘Androgyn’ kan beskrive intersex-personer (som har både mannlige og kvinnelige reproduktive organer), eller personer som kombinerer maskuline og feminine handlingsmønstre og egenskaper.
  g feminine handlingsmønstre og egenskaper.)
 • Halon  + (Kjemisk formel for halon er CBrF<sub>3</sub>.)
 • Acetyl  + (Kjemisk struktur (O er bundet med en dobbeltbinding til C).)
 • Elementærreaksjon  + (Kjemiske reaksjoner består vanligvis av mange elementærtrinn. Summen av disse beskrives i den totale reaksjonsligningen.)
 • Atomkjerne  + (Kjernen er samansett av [[proton|proton]] og [[nøytron|nøytron]].)
 • Kjønnsnorm  + (Kjønnsnormer kan være begrunnet i ulike sosiale, kulturelle eller religiøse systemer. Se også [[Kjønnsrolle|‘kjønnsrolle’]].)
 • Bremselengde  + (Kjøretøyforskriften bruker "stopplengde" om dette begrepet ifbm kjøretøyets tekniske egenskaper men definisjonen samsvarer bedre med begrepet "bremselengde" innenfor føreropplæring.)
 • Klimaframskriving  + (Klimaframskrivninger er stort sett basert på [[Klimamodell|klimamodeller]] og blir ofte brukt videre som råmateriale for å konstruere [[Klimascenario|klimascenarioer]].)
 • Sårbarhet for klimaendring  + (Klimarisiko beregnes ut fra sårbarhet for klimaendring, eksponering og graden av fare.)
 • Kode  + (Kode kan ha mange betydninger og brukes også på mange andre områder)
 • Notasjon  + (Koden til en klasse blir kalt klassesymbol, [[Klassekode|klassekode]] eller klassenummer.)
 • Komet  + (Kometer kommer fra den ytre delen av solsystemet.)
 • Komplementaritet  + (Komplementaritet kjem gjerne til uttrykk i
  Komplementaritet kjem gjerne til uttrykk i ulike former for likeverdstenking om kjønn. I ein komplementær [[Kjønnsmodell|kjønnsmodell]] er ikkje kjønna – eller rollene som er knytte til dei – nødvendigvis rangerte, men slike system kan danne utgangspunkt for eller implisere makthierarki. Sjå òg [[Likeverd|‘likeverd’]] og [[Kjønnsrolle|‘kjønnsrolle’]].
  everd’]] og [[Kjønnsrolle|‘kjønnsrolle’]].)
 • Korpus  + (Korpus kan være samlet inn og annotert til generelle eller spesifikke formål. Et korpus kan brukes til å trene språkteknologiske løsninger som f.eks. talegjenkjennere og tekst-til-tale-systemer.)
 • Profilering  + (Kortform av personprofilering.)
 • Kosmisk stråling  + (Kosmisk stråling kommer fra sola eller fra et ukjent sted utenfor solsystemet.)
 • Kryosfære  + (Kryosfæren er en av de fem delene som omfatter klimasystemet sammen med [[Atmosfære|atmosfæren]], [[Biosfære|biosfæren]], [[Hydrosfære|hydrosfæren]] og [[Landoverflate|landoverflaten]].)
 • Vippepunkt  + (Kryssingen av denne terskelen kan være irreversibel. Et vippepunkt i naturen kan gjelde hvilken som helst hendelse der et system går fra en stabil fase til en annen stabil fase.)
 • Maskulinitet  + (Kva for eigenskapar og handlingsmønster so
  Kva for eigenskapar og handlingsmønster som blir rekna som maskuline i ei gitt kulturell og historisk kontekst, blir avgrensa i forhold til dei eigenskapar og handlingsmønster som blir rekna som feminine. I maskulinitetsforskinga blir termen ofte brukt i fleirtal, dvs. at ein insisterer på å lage analytiske skilje mellom ulike typar maskulinitet som er i funksjon samtidig – i ulike samfunn eller innanfor eitt og same samfunn. Sjå òg [[Femininitet|‘femininitet’]].
  unn. Sjå òg [[Femininitet|‘femininitet’]].)