Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «som tåler temperaturer under frysepunktet». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 251 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Prosess  + (relasjon som er prosessert ved [[Sekvensiell skanning|sekvensiell skanning]])
 • Atemporal relasjon  + (relasjon som er prosessert ved [[Summarisk skanning|summarisk skanning]])
 • Komplementaritet  + (relasjonell [[Kjønnsmodell|kjønnsmodell]] der kjønna har forskjellige, men gjensidig utfyllande roller)
 • Utbygging  + (relasjonen mellom en [[Prototype|prototype]] og en mindre representativ underkategori)
 • Instansiering  + (relasjonen mellom et [[Skjema|skjema]] og dets [[Instans|instanser]])
 • Nakent DNA  + (rent [[DNA|DNA]] som er fritt for [[Protein|proteiner]] og andre [[Molekyl|molekyler]] som inngår i [[Kromatin|kromatin]])
 • Krystallgitter  + (repeterande, ordna mønster av atom, molekyl eller ion i ei fast sambinding)
 • Minneslagg  + (rester av program som blir liggende i minnet og oppta plass etter at det er avsluttet)
 • Interferens  + (resultat av at at en [[Interferent|interferent]] er til stede)
 • Replikat  + (resultat av gjentatte prøvetakinger, prøveopparbeidinger eller analyser)
 • DNA-profil  + (resultatet av en undersøkelse av deler av arvestoffet for å kartlegge slektskap eller identifisere individer)
 • WCAG  + (retningslinjer for tilgjengelighet ved utvikling av nettsider og brukergrensesnitt på internett)
 • Råderett  + (rett til å disponere over noe)
 • Forkjørsrett  + (rett til å kjøre før en annen, for eksempel i vegkryss)
 • Opphavsrett  + (retten opphavet til et kunstnerisk verk har til å omsette og mangfoldiggjøre verket)
 • Førerrett  + (retten til å føre et motorisert kjøretøy av en bestemt klasse, som angitt på førerkortet)
 • Behandlingsgrunnlag  + (rettslig grunnlag for å behandle [[Personopplysning|personopplysninger]])
 • Korallrev  + (rev eller grunner i havet som er bygget opp av kalkskjeletter, hovedsakelig fra koralldyr, men også fra andre organismer med kalkskall)
 • Glassovergang  + (reversibel overgang i amorfe materialar frå ein hard og relativt sprø (glasaktig) tilstand til ein viskøs eller gummiaktig tilstand når temperaturen aukar)
 • Sprekk  + (revne, skade i overflate)
 • Polyfoniske ringetoner  + (ringetoner som er sammensatt av flere toner som spiller samtidig)
 • Homosyklisk forbindelse  + (ringformet [[Kjemisk forbindelse |forbindelse ]]som består av like [[Atom|atomer]])
 • Heterosyklisk forbindelse  + (ringformet [[Kjemisk forbindelse|forbindelse]] som består av to eller flere ulike [[Atom|atomer]])
 • Svingkrans  + (ringformet maskindel som gjør at overvognen kan dreies på undervognen)
 • Benzen  + (ringstruktur med seks karbonatom)
 • Benzenring  + (ringstruktur med seks karbonatom som finst i benzen og i andre organiske sambindingar som vert danna frå benzen ved erstatning av eitt eller fleire hydrogenatom med andre atom)
 • Elgfare  + (risiko for elg i vegbanen)
 • Akseptkriterium  + (risikonivået som virksomheten kan akseptere i sitt informasjonssystem)
 • Ferist  + (rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over)
 • Førerhus  + (rom for føreren på lastebil eller lokomotiv)
 • Vakuum  + (rom hvor all materie og [[Energi|energi]] som kan fjernes, er borte)
 • Oksidasjonstall  + (romertall som kan angis for hvert atom i et molekyl eller ion når vi tenker oss bindingselektronene fordelt på atomene i molekylet eller ionet etter gitte regler)
 • Sekundær proteinstruktur  + (romlig anordning av aminosyrer lokalt i en proteinkjede)
 • Konformasjon  + (romlig anordning av et molekyl som skyldes rotasjon rundt en enkeltbinding)
 • Volum  + (rommet som stoff opptar)
 • Spinn  + (rotasjonsrørsle rundt ein partikkels eigen akse, anten med eller mot urvisaren sett langs rotasjonsaksen)
 • Grubbs katalysator  + (ruthenium-karbon-kompleks som blir brukt i [[Metatesereaksjon|metatesereaksjoner]])
 • Synsundersøkelse  + (rutinehandling for å avdekke synsfeil og øyesykdommer på et tidlig stadium)
 • Brøyte  + (rydde veg (særlig i snø))
 • Defragmentering  + (rydding i filene på en harddisk)
 • Bibliotekutvalg  + (rådgivende organ for bibliotekvirksomhet)
 • Artikkel 29-gruppen  + (rådgivende organ som tolker og konkretiserer personverndirektivets innhold for EU-kommisjonen)
 • Språkressurser  + (råvarer for utvikling av språkteknologiske programmer og tjenester)
 • Avløpsledning  + (rør med tette vegger som fører vann fra samlekummer for drensvann, overflatevann og spillvann til avløp)
 • Saltbro  + (rør o.l. med [[ion|ioner]] som leder elektrisk strøm i en indre krets mellom to halvceller i en [[galvanisk celle|galvanisk celle]])
 • Eksosrør  + (rør som leder avløpsgass fra en forbrenningsmotor)
 • Bremserør  + (rør som overfører trykket i bremsevæsken ut til hjulene, og fører den i retur etter bremsing)
 • Avløpsanlegg  + (rørledninger som transporterer spillvann, regnvann, fekalier m.m. fra bebodde steder)
 • Rulle  + (rørsle der ein beveger biletet på ein [[Dataskjerm|skjerm]] i ønskt retning med fingrar eller mus)
 • Dra  + (rørsle der ein beveger ein finger raskt over ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]])
 • Panorere  + (rørsle der ein drar éin finger frå side til side på ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]])
 • Spre  + (rørsle der ein plasserer to fingrar på ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]] og drar dei frå kvarandre)
 • Knipe  + (rørsle der ein plasserer to fingrar på ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]] og drar dei mot kvarandre)
 • Tappe  + (rørsle der éin finger blir pressa lett mot ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]] og så blir sloppe raskt opp)
 • Pipette  + (røyr som vert nytta til dosering av eit væskevolum)
 • Sensor  + (sakkyndig som bedømmer kandidatens prestasjoner ved oppkjøring til førerkort)
 • Konsulent  + (sakkyndig veileder)
 • Karbonat  + (salt av karbonsyre hvor begge hydrogenatomene i karbonsyre er erstattet med kationer)
 • Ioneforbindelse  + (salt bygd opp av [[ion|ioner]])
 • Vegsalt  + (salt til å strø på vegene for å binde vegstøvet (særlig magnesiumklorid) eller til å smelte veg-is (særlig kalsiumklorid))
 • Batteri  + (samankopling av to eller fleire galvaniske celler som kan levere straum)
 • Affiksoid  + (samansetjingsledd som har mykje til felles med eit avleiingsmorfem)
 • Bymiljøavtale  + (samarbeidsavtale mellom staten, fylkeskommunen og kommunen med målsetning om miljøvennlige transportløsninger i et byområde)
 • Kompleksforbindelse  + (sambinding med eit sentralt atom eller ion (vanlegvis metall) som har bunde til seg [[Ligand|ligandar]])
 • Tertiær forbindelse  + (sambinding som er danna av tre grunnstoff)
 • Metallkompleks  + (sambinding som er sett sammen av eit sentralt metallatom eller eit -ion omgjeve av to eller fleire [[Ligand|ligandar]])
 • Kationradikal  + (sambinding som har både ei positiv ladning og eit odde tal på elektron)
 • Diene  + (sambinding som inneheld to dobbelbindingar)
 • Økosystem  + (samfunn av organismer og de abiotiske faktorene i miljøet som omgir dem)
 • Vegredningstjenesten  + (samlebetegnelse for aktører som utfører [[veghjelp]])
 • Nettverksmaskinvare  + (samlebetegnelse for all maskinvare som brukes i nettverkssammenheng)
 • Nettverksmaskin  + (samlebetegnelse for all maskinvare som brukes i nettverkssammenheng)
 • Nettverkskomponent  + (samlebetegnelse for alle delene i et nettverk)
 • Anskaffelse  + (samlebetegnelse for kjøp av varer, tjenester, bygg- og anleggsarbeider)
 • Hurtigladekontakt  + (samlebetegnelse for ulike kontakter spesielt utviklet for hurtiglading, for eksempel Tesla, CHAdeMO og Combo)
 • Myke trafikanter  + (samlebetegnelse for umotoriserte trafikanter, dvs. fotgjengere, syklister, skigåere, barnevogn-, rullestol-, sparkbrukere osv.)
 • Nettsky  + (samlebetegnelse på datatjenester som ytes over Internett, og som er satt opp for å kunne samvirke med andre datatjenester)
 • Sakprosa  + (samlebetegnelse på ulike sjangre, der fellesnevneren er at de betraktes som ytringer om virkeligheten. Den litterære sakprosaen inkluderer reportasjer, essay, fagbok, [[biografi|biografi]] etc)
 • Årsdøgntrafikk  + (samlet antall kjøretøy som passerer et snitt av en veg i løpet av ett år, dividert med 365)
 • Bibliografisk post  + (samlet beskrivelse [[bibliografiske data|bibliografiske data]] om et dokument eller artefakt)
 • Genom  + (samlet mengde [[Arvestoff|arvestoff]] i en enkeltcelle eller organisme)
 • Kjønnsrolle  + (samlet sett av [[Kjønnsnorm|kjønnsnormer]] som inneholder forventninger til hvordan kjønn skal praktiseres, i en bestemt historisk og kulturell kontekst)
 • Biobank  + (samling av biologisk materiale)
 • Database  + (samling av data/informasjon som er organisert på en strukturert måte)
 • Håndskriftsamling  + (samling av dokumenter som er håndskrevet, for eksempel bøker, ruller, brev eller andre typer materialer)
 • Arkiv  + (samling av dokumenter, ting o l)
 • Reaksjonsmekanisme  + (samling av elementærreaksjoner som til sammen utgjør en totalreaksjon)
 • Makro  + (samling av flere programrutiner under en kommando)
 • Mediasenter  + (samling av materiale som foreligger i forskjellige medier som f.eks. bøker, tidsskrift, film (VHS, DVD), musikk (CD) og digitale dokumenter)
 • Resonnansstruktur  + (samling av mulige Lewis-strukturer for molekyler og ioner der en entydig Lewis-struktur ikke er mulig å fremstille grafisk)
 • TCP/IP  + (samling av nettverksprotokoller som utgjør kjernen i kommunikasjonen på internett eller andre nettverk)
 • Nettsted  + (samling av relaterte [[Nettside|nettsider]], bilder, videoer eller andre digitale ressurser som oppfattes som en naturlig enhet)
 • Bransjenorm  + (samling av retningslinjer som virksomheter innenfor en bransje er enige om å følge)
 • Korpus  + (samling av språklige data, f.eks. tekst eller tale)
 • Klipparkiv  + (samling av utklipte artikler og annen informasjon, ordnet etter emne eller person)
 • Lokalsamling  + (samling med dokumenter knyttet til et biblioteks geografiske nærområde)
 • Kontorpakke  + (samling med programvare for kontorbruk)
 • Mediatek  + (samling som ikke bare består av bøker, men også av andre medier)
 • Hensynssoner  + (samlinger av hensyn som er fastsatt gjennom [[kommuneplanens arealdel]], slik som hensyn til risiko for flom og ras, kulturminner, naturmangfold, landbruk og reindrift)
 • Parallelltittel  + (samme tittel på ett eller flere andre språk)
 • Kompleks  + (sammensetning av [[Makromolekyl|makromolekyler]] som holdes sammen av ikke-kovalente bindinger)
 • Bibliotekkonsortium  + (sammenslutning av flere bibliotek i forbindelse med avtaleinngåelse ved innkjøp/abonnement på f.eks. databaser, tidsskriftabonnement)
 • Klimamodellsammenstilling  + (sammenstilling av modellsimuleringer som brukes i [[Klimaframskriving|klimaframskrivinger]])
 • Klassifikasjon  + (sammenstilling av ting eller begrep i grupper eller klasser etter deres likhetsgrad, gjerne ved bruk av et [[Klassifikasjonsskjema|klassifikasjonsskjema]])
 • Setning (Statens vegvesen)  + (sammensynkning, forskyvning)
 • GPS  + (satelittbasert navigasjonssystem)
 • Smilefjes  + (sekvens av tegn som er satt sammen slik at de danner en form for bilde)
 • Repetert sekvens  + (sekvens som gjentas flere ganger i et DNA-molekyl eller [[Genom|genom]], og som kan foreligge etterfølgende og/eller spredt rundt i genomet)
 • Utsteder (AutoPASS-)  + (selskap som etter godkjenning inngår avtaler med bompengeoperatørene og brukerne for å tilby tjenester for betaling av bompasseringer (og ferjetransport))
 • Ståhjuling  + (selvbalanserende kjøretøy som holder seg stabilt på grunn av gyroteknikk)
 • Tidsskriftartikkel  + (selvstendig tekst, ofte vitenskaplig, publisert i et tidsskrift)
 • Automatgir  + (selvvirkende girsystem)
 • Subjektivisering  + (semantisk utbygging der en entitet som opphavlig var vinklet objektivt, får en mer subjektiv vinkling)
 • Tvitre  + (sende ei [[Twittermelding|twittermelding]])
 • Frysepunktnedsettelse  + (senkning av frysepunktet til en væske når et annet stoff blir oppløst i væsken)
 • Rød kjempestjerne  + (sent utviklingsstadium i en [[Stjerne|stjernes]] liv hvor stjernen blir stor, lyssterk, relativt kald og rødlig som følge av at stjernen er tom for hydrogen å fusjonere i kjernen)
 • Dokumentasjonssenter  + (senter som samler inn, oppbevarer og gjør tilgjengelig forskjellige dokumenttyper som skrift/trykte dokumenter, kart, lyd, film, eller en samling av objekter)
 • Tildelingsbrev  + (sentralt styringsverktøy fra et departement til en underliggende virksomhet, som skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomheten)
 • Særtrykk  + (separat opptrykk av en artikkel fra et periodikum eller en bok)
 • Elektrontransportkjede  + (serie av forbindelser som overfører elektr
  serie av forbindelser som overfører elektroner fra [[elektrondonor|elektrondonorer]] til [[Elektronakseptor|elektronakseptorer]] gjennom [[Redoksreaksjon|redoksreaksjoner]], og som kobler denne elektronoverføringen med overføring av protoner over en membran
  med overføring av protoner over en membran)
 • Kommunikasjonsport  + (seriell port (serieport) for tilkobling av ekstern maskinvare)
 • Forsete  + (sete foran i bilen)
 • Region  + (sett av [[Entitet|entitetar]] som er bundne saman med kvarandre)
 • Innførsel  + (sett av bibliografiske data i en katalog eller database, knyttet til et bestemt dokument)
 • Algoritme  + (sett av instruksjoner i et dataprogram for å løse en oppgave eller et sett med oppgaver)
 • Verktøylinje  + (sett av knapper med snarveier til viktige kommandoer i programmer som benytter grafisk brukergrensesnitt)
 • Tegnsett  + (sett av koder for alfabetiske og andre tegn som datamaskinen "forstår")
 • Oversetters arbeidsbenk  + (sett av programvare og verktøy som utgjør arbeidsredskapene til en oversetter)
 • Formalisme  + (sett av regler brukt til å etablere en modell for lingvistisk kunnskap)
 • Syntaks  + (sett av regler som beskriver hvordan ord lar seg kombinere i setninger)
 • Relasjon  + (sett av sambindingar mellom [[Entitet|entitetar]])
 • Embryoteknologi  + (sett av teknikker som brukes for å befrukte egg og behandle befruktede egg)
 • Maskulinitet  + (sett med kulturelle, sosiale, psykologiske og kroppslege eigenskapar og handlingsmønster assosiert med hankjønn)
 • Femininitet  + (sett med kulturelle, sosiale, psykologiske og kroppslege eigenskapar og handlingsmønster assosiert med hokjønn)
 • Skrivebordssetting  + (sette sammen bilder og tekst til en trykksak på en datamaskin)
 • Kolofon  + (side eller felt i et dokument som inneholder opplysninger om dokumentet, som redaktør, trykkeri og lignende)
 • Vevside  + (side på verdensveven)
 • Tittelside  + (side, normalt i starten av et dokument, som inneholder de mest fullstendige opplysningene om [[Tittel|tittel]], ansvarshavende og ofte forlag og år)
 • Lukeparkering  + (sidelengs parkering ved rygging inn på en trang plass)
 • Baud  + (signaliseringshastigheten til en kommunikasjonsforbindelse)
 • Blinklys  + (signallys som lyser i blink for å indikere retningsskifte)
 • Bremselys  + (signallys som lyser ved bremsing)
 • Tidsstyrt signalregulering av kryss  + (signalregulering av kryss der en benytter en fast rekkefølge og fast varighet av tidsintervall)
 • Kjøretøystyrt signalregulering av kryss  + (signalregulering i kryss automatisk tilpasset til den aktuelle trafikketterspørsel som registreres av trafikkdetektorer)
 • Speiling  + (sikkerhetstiltak som innebærer at data blir lagret til to eller flere harddisker samtidig)
 • Informasjonssikkerhet  + (sikring av opplysninger ved å bruke prinsippene om [[Konfidensialitet|konfidensialitet]], [[Integritet|integritet]] og [[Tilgjengelighet|tilgjengelighet]])
 • Erosjonssikring  + (sikring mot naturens slitasje på en overflate)
 • Barnesete  + (sikringsutstyr for barn i bil)
 • Forbudsskilt  + (sirkelformet vegtrafikkskilt som angir et forbud)
 • Meridional sirkulasjon  + (sirkulasjon i havet eller [[Atmosfære|atmosfæren]] der den horisontale bevegelsen foregår hovedsakelig i nord–sør retning)
 • Sonal sirkulasjon  + (sirkulasjon i havet eller [[Atmosfære|atmosfæren]] der den horisontale bevegelsen foregår hovedsakelig i øst–vest retning)
 • Pliocen  + (siste epoke av perioden [[Neogen|neogen]])
 • Annethet  + (situasjon hvor en person eller gruppe forstås som annerledes, utenfor eller i motsetning til normen)
 • Makronivå  + (situasjon når vi har nok stoff til at vi kan observere stoffet med sansene våre)
 • Handlingsberedskap  + (situasjonsbestemt forberedelse til handling, for eksempel i form av å skjerpe oppmerksomheten, justere sittestilling, forbedre forankringen, innta bremseberedskap, eller fartstilpassing)
 • Cyberspråk  + (sjargongpreget språk i datamiljø)
 • Radikal  + (sjå [[Fritt radikal|fritt radikal]])
 • Personskade  + (skade påført et eller flere mennesker, til forskjell fra skade på materielle gjenstander)
 • Trojaner  + (skadelig programvare som følger med et tilsynelatende nyttig program)
 • Virus  + (skadelige programmer som kan kopiere seg selv)
 • Orm  + (skadeprogram som sprer kopier av seg selv i nettverk og via internett)
 • Rotparasitt  + (skadeprogram som tilriver seg administratorrettigheter på en datamaskin)
 • Simulering  + (skaffe informasjon om noe ved å benytte en modell av det man ønsker å finne ut noe om)
 • Paulings elektronegativitetsskala  + (skala for relativ [[Elektronegativitet|elektronegativitet]])
 • Front  + (skille mellom to [[Luftmasse|luftmasser]] med forskjellige fysiske egenskaper som temperatur og fuktighet)
 • Vikeplikt overfor møtende kjørende  + (skilt 212)
 • Bratt bakke  + (skilt nr. 104.1 og 104.2)
 • Ujevn veg  + (skilt nr. 108)
 • Rasfare  + (skilt nr. 114 som angir fare for [[steinras]] eller steiner i vegbanen)
 • Trafikklyssignal  + (skilt nr. 132)
 •   + (skilt nr. 149 som varsler om fare for kø)
 • Møtende kjørende har vikeplikt  + (skilt nr. 214)
 • Totalvektgrense  + (skilt nr. 318.1 og 318.2 som angir høyeste tillatte vekt for kjøretøyet/vogntoget)
 • Svingeforbud til høyre  + (skilt nr. 330.1 og 330.2)
 • Vendingsforbud  + (skilt nr. 332)
 • Stans forbudt  + (skilt nr. 370)
 • Påbudt kjøreretning  + (skilt nr. 402.1 - 402.8)
 • Påbudt kjørefelt til høyre/venstre  + (skilt nr. 404.1 og 404.2)
 • Sykkelveg  + (skilt nr. 520 som angir veg som er anlagt for syklende)
 • Sykkelfelt  + (skilt nr. 521 som angir eget kjørefelt i kjørebanen for syklende)
 • Møteplass (Vegvesenet)  + (skilt nr. 524)
 • Rasteplass  + (skilt nr. 631.1 og 613.2)
 • Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse  + (skilt nr. 792.30)
 • Vikeplikt  + (skilt som angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg)
 • Underskilt  + (skilt som brukes bare sammen med et hovedskilt og gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde)
 • Variabelt skilt  + (skilt som kan vise forhåndsbestemte eller fritt programmerbare meldinger)
 • Variabel vegvisning  + (skilting av alternative kjøreruter ved hjelp av skilt som er i stand til å vise ulike vegvisninger)
 • Sprengning pågår  + (skilttekst som blant annet kan benyttes på underskilt til skilt nr. 110 og 156)
 • Melding om eierskifte  + (skjema for omregistrering av kjøretøy på ny eier, som leveres ved oppmøte på trafikkstasjon eller ved innsending)
 • Matrise  + (skjema for systematisk framstilling av informasjon)
 • Tapsmelding  + (skjema som sendes Statens vegvesen for å få tilsendt ny kopi av vognkort)
 • Oppbygningsprinsippet  + (skjema som viser hvordan atomenes elektronkonfigurasjon bygges opp ved at elektronene plasseres etter tur i den tilgjengelige orbitalen med laveste energi)
 • Egenerklæring om helse  + (skjema(del) med spørsmål om egen helse som utfylles/besvares ifbm søknad om førerkort)
 • Utdypingssted  + (skjematisk element i ein [[Komponentstruktur|komponentstruktur]] som vert spesifisert av ein annan [[Komponentstruktur|komponentstruktur]])
 • Havets transportband  + (skjematisk modell av [[Termohalin sirkulasjon|termohalin sirkulasjon]] som en lukket sirkulasjon)
 • Rutetabell  + (skjematisk oversikt over kollektivruter)
 • Flytende krystallskjerm  + (skjerm der bildeflaten består av flytende krystaller mellom to glassplater)
 • Elektronisk papir  + (skjermteknologi som er utforma for å likne trykksverte på papir)
 • Ungdomslitteratur  + (skjønnlitteratur skrevet for målgruppen ungdom)
 • Trafikkskole  + (skole som tilbyr opplæring for kandidater som ønsker å ta førerprøve)
 • Sperreområde  + (skravert felt avgrenset av heltrukne sperrelinjer som ikke skal kjøres over)
 • Snøskred  + (skred bestående av snømasser som beveger seg raskt nedover en fjellside)
 • Fangmur  + (skredsikringstiltak i form av en mur som brukes for å stoppe et skred)
 • Skredmur  + (skredsikringstiltak i form av en mur som brukes for å stoppe eller avlede et skred)
 • Ledemur  + (skredsikringstiltak i form av en mur som brukes for å lede skred bort fra det som ligger utsatt, for eksempel et hus, en kraftmast eller lignende)
 • Ledevoll  + (skredsikringstiltak i form av en voll som brukes for å lede skred bort fra det som ligger utsatt, for eksempel et hus, en kraftmast eller lignende)
 • Skredvoll  + (skredsikringstiltak i form av en voll som brukes for å stoppe eller avlede et skred)
 • Fangvoll  + (skredsikringstiltak i form av en voll som brukes for å stoppe et skred)
 • Periodikum  + (skrift som kommer ut minst to ganger i året og som ofte behandler mer enn et enkelt emne)
 • Avhandling  + (skriftlig arbeid som behandler et emne vitenskapelig)
 • Salgskontrakt  + (skriftlig avtale om salg av en gjenstand)
 • Utskrift av registrerte opplysninger  + (skriftlig bekrefte på opplysningene som er registrerte på deg i [[Folkeregisteret]])
 • Kvittering  + (skriftlig erklæring om at noe er mottatt)
 • Bostedsattest  + (skriftlig erklæring som inneholder opplysninger om en persons bostedsadresse og hvor lenge vedkommende har vært bosatt der)
 • Fødselsattest  + (skriftlig erklæring som inneholder opplysninger om en persons navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre)
 • Arbeidstillatelse  + (skriftlig godkjennelse som utlendinger må ha for å kunne arbeide i Norge)
 • Anbudsinnbydelse  + (skriftlig oppfordring/invitasjon til en bestemt eller ubestemt krets av potensielle tilbydere å gi [[anbud]] på en spesifisert vare eller tjeneste)
 • Anbud  + (skriftlig tilbud om å utføre et visst arbeid for en viss betaling)
 • ADR transportuhellskort  + (skriftlige instruksjoner som oppbevares lett tilgjengelig i førerhytten som en forholdsregel mot uhell eller nødsituasjoner som kan oppstå under en transport av farlig gods)
 • Styrt utskrift  + (skrivarfunksjon der utskriftsjobben til ein brukar blir værande på skrivaren til brukaren frigir den med kode, kort e.l)
 • Stilledisk  + (skrivbart, ikkeflyktig minne med funksjonalitet som en harddisk)
 • Utstede  + (skrive ut på juridisk korrekt vis)
 • Fargeskriver  + (skriver som kan skrive ut tekst og/eller bilder i farger)
 • Laserskriver  + (skriver tegn og bilder på papir ved hjelp av laserstråler og elektromagnetisme)
 • Programmering  + (skriving eller endring av programkode for et dataprogram i et bestemt programmeringsspråk)
 • Påkjøringsrampe  + (skrånende forbindelsesveg mellom kryssende veger i toplankryss, for trafikk til en hovedveg)
 • Avkjøringsrampe  + (skrånende forbindelsesveg mellom kryssende veger i toplankryss, for trafikk fra en hovedveg)
 • Vannbasert filmdannende skum  + (skum som danner en tynn film over brennende væsker for å hindre flyktige materialer fra å spre seg og brenne)
 • Bremseslange  + (slange som overfører trykket i bremsevæsken ut til hjulene og fører den i retur etter bremsing)
 • Hvit dvergstjerne  + (sluttstadium i en [[Stjerne|stjernes]] liv der stjernen ikke lenger produserer [[Energi|energi]] gjennom fusjon, og hvor kun den lille, tette kjernen til den opprinnelige stjernen gjenstår)
 • Gangveg  + (smal veg forbeholdt fotgjengere)
 • Sjåførkort  + (smartkort som brukes i digital [[fartsskriver]] for å registrere kjøretid og pause- eller hviletid m.m.)
 • Fartsskriverkort  + (smartkort som brukes i fartsskriveren for registrering av sjåførens aktiviteter, arbeid som utføres på fartsskriveren, for å kontrollere eller laste ned aktiviteter fra fartsskriveren)
 • Ikon  + (små bilder som representerer objekter i et grafisk brukergrensesnitt)
 • Tåke  + (små svevende vanndråper (eventuelt iskrystaller eller skydråper) som gjør at sikten i horisontal retning ved bakken reduseres til under 1 km)
 • Pamflett  + (småtrykk, småskrift eller hefte som er mindre enn 49 sider)
 • Interstellar  + (som befinner seg eller foregår i [[Verdensrom|verdensrommet]] mellom [[Stjerne|stjernene]] innad i en [[Galakse|galakse]])
 • Brukervennlig  + (som er lett å bruke og forstå)
 • Vannfri  + (som er utan vatn)
 • Viral  + (som er veldig populær og som spreier seg raskt, særleg på [[Internett|Internett]])
 • Unipolar  + (som gjeld anten uttrykkssida eller innhaldssida)
 • Bipolar  + (som gjeld både uttrykkssida og innhaldssida)
 • Aksial  + (som gjelder eller har å gjøre med en akse)
 • Elektronegativ  + (som har en tendens til å trekke til seg elektroner og danne negative ioner)
 • Skeiv  + (som har perspektiv og praksis som utfordrar, problematiserer og overskrid normer for kjønn og seksualitet generelt, [[Heteronormativitet|heteronormativitet]] spesielt)
 • Bisyklisk  + (som har ringer som er knyttet sammen side mot side)
 • Adiabatisk  + (som ikke utveksler varme med omgivelsene)
 • Giftig  + (som inneholder stoff som kan skade eller drepe levende organismer)
 • Smittefarlig  + (som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer)
 • Hygroskopisk  + (som tiltrekkjer seg fukt frå atmosfæren)
 • Frostsikker  + (som tåler temperaturer under frysepunktet)
 • Diabatisk  + (som utveksler varme med omgivelsene)
 • Likevektslinje  + (sone på isbre der tilføring av masse er lik avsmeltingen)
 • Asfalt  + (sort, seig masse som enten forekommer i naturlig form eller fremstilles av råolje)
 • Sexisme  + (sosiale institusjoner, ordninger og praksiser som uttrykker en systematisk hierarkisering av kjønn og seksualitet, særlig på måter som tar kvinners underlegenhet for gitt)
 • Patriarkat  + (sosialt system der sosiale, politiske og økonomiske institusjonar fremjar maskulin dominans)
 • Hydrolyse  + (spalting av en kjemisk binding med vann)
 • Bakspeil  + (speil som gjør det mulig for fører å se trafikken bak seg)
 • Databriller  + (spesialbriller beregnet på og tilpasset brukere av datamaskiner)
 • Datahanske  + (spesialhanske for å kontrollere bevegelser i en kunstig virkelighet)
 • Avskjæringsledd  + (spesialkonstruert ledd ved fundamentet eller en svekket konstruksjon nederst på stolpe eller mast som knekker eller bøyes ved påkjørsel)
 • Datamaskinassistert konstruksjon  + (spesiallaget programvare som brukes til å lage modeller av hus, biler, fly, kjøkkenutstyr osv.)
 • Brannbil  + (spesialutstyrt bil for brannslokking)
 • Tåkelys  + (spesielle lykter som monteres lavt og har stor sidespredning)
 • Antistoff  + (spesielt [[Protein|protein]] som dannes av immunceller når [[Antigen|antigener]] kommer inn i en organisme, og som er i stand til å binde [[Antigen|antigenet]])
 • Kjernelegeme  + (spesielt område i [[Cellekjerne|cellekjernen]] hvor det lages ribosomalt RNA, og subenhetene i ribosomene settes sammen)
 • Tekstformatering  + (spesifisering av utseendet en tekst skal ha)
 • Modellspredning  + (spredning av resultater blant ulike [[Klimamodell|klimamodeller]] og [[Jordsystemmodell|jordsystemmodeller]] i de samme [[Likevektseksperiment| likevektseksperimentene]] og [[Tidsutviklingseksperiment|tidsutviklingseksperimentene]])
 • Delokalisering  + (spredning av valenselektroner over to eller flere bindinger i en kjemisk forbindelse)
 • Diaspor  + (spredningsenhet som løsner fra morplanten)
 • Tegnspråk  + (språk som artikuleres ved hjelp av håndgester, mimikk og kroppsholdning, og oppfattes gjennom synet)
 • HTML  + (språk som beskriver dokumenter for presentasjon på internett på en slik måte at de kan leses med en nettleser)
 • Obligatorifisering  + (språkendring der ein struktur vert ein gradvis meir fast del av ein konstruksjon)
 • Univerbering  + (språkendring der fleire ord vert til eitt)
 • Sammenvoksing  + (språkendring der syntagmatiske einingar i ein konstruksjon vert tettare knytte til kvarandre)
 • Semantisk bleking  + (språkendring der uttrykk får meir skjematisk innhald)
 • Forvitring  + (språkendring som inneber fonologisk reduksjon eller bortfall)
 • Fiksering  + (språkendringder rekkjefølgja av element vert fastare)
 • Paradigmatisering  + (språkendringer der ein struktur vert ein del av eit [[Paradigme|paradigme]])
 • Metonymisk uttrykk  + (språkleg realisering av [[Begrepsmetonymi|omgrepsmetonymi]])
 • Metaforisk uttrykk  + (språkleg realisering av ein [[Begrepsmetafor|omgrepsmetafor]])
 • Rombygger  + (språkleg uttrykk som aktiverer eit [[Mentalt rom|mentalt rom]])
 • Konstruksjon  + (språklig mønster som utgjør en enhet fordi det er frekvent eller har uforutsigelig form eller betydning)
 • Uttrykk  + (språklig ytring eller struktur som har betydning og fonologi, og som svarer til et enkelt eller komplekst [[Tegn|tegn]])
 • Diakinese  + (stadium i [[Meiose|meiose]] hvor [[Kjernelegeme|kjernelegemet]] (nukleol) og [[Kjernemembran|kjernemembranen]] oppløses)
 • Metafase  + (stadium i [[Mitose|mitose]] der [[Kromosom|kromosom]] blir ordna symmetrisk midt i ei [[celle|celle]])
 • Anafase  + (stadium i [[Mitose|mitose]] der dei to kromatidene i eit [[Kromosom|kromosom]] skil lag)
 • Ikke på plass  + (standard betegnelse for materiale som ikke er på plass på hylla)
 • Sikker elektronisk betalingsformidling  + (standard for elektronisk betalingsformidling)
 • Firewire  + (standard for høyhastighets dataoverføring)
 • GPRS  + (standard for trådløs dataoverføring med mobiltelefon over GSM-nettet)
 • Bluetooth  + (standard for trådløs dataoverføring over kortere avstander)
 • URL  + (standard for å angi adressen til en fil på internett)
 • Telnet  + (standard internettprotokoll for ekstern pålogging og terminalemulering)
 • Industristandard  + (standard som alle eller mange i en bransje forsøker å tilpasse seg)
 • Utstyrsstandard  + (standarden på en bestemt type utstyr)
 • ANSI  + (standardiseringsorgan med hovedkvarter i USA)
 • STP  + (standardiserte betingelser for temperatur og trykk)
 • Elbilkontakt (type 2-kontakt)  + (standardkontakt for lading av ladbar bil)
 • Girstang  + (stang til å gire med)
 • Bakkestart  + (start av motorkjøretøy i motbakke)
 • Kaldstart  + (start eller omstart av datamaskinen ved å skru strømtilførselen av og på)
 • Glykolyse  + (starten på nedbrytningen av glukose i kroppen (skjer uten at oksygen blir brukt))
 • Skrivebord  + (startskjermen på en PC)
 • Kollektivknutepunkt  + (stasjon eller stoppested der de reisende har mulighet for overgang mellom ulike kollektive transportmidler)
 • Kontrollstasjon  + (stasjon som setter Statens vegvesen i stand til å kontrollere tungtrafikken som passerer, med tanke på bremseprøver, vekt, lastsikring osv.)
 • Zipfs lov  + (statistisk fordeling med tydelig skjevhet hvor noen få størrelser er svært hyppige, mens det finnes mange størrelser med lav hyppighet)
 • Skatteetaten  + (statlig bedrift som er underlagt Finansdepartementet, og som har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte)
 • Brønnøysundregistrene  + (statlig forvaltningsetat som utvikler og driver Norges viktigste registre og elektroniske løsninger)
 • Miljødirektoratet  + (statlig forvaltningsorgan med hovedoppgavene bevaring av naturen, redusert forurensning og utvikling av norsk miljøpolitikk)
 • Brøytestikk  + (stav av tre eller plast plassert for å markere vegkanten for snøbrøyting)
 • Nødstasjon  + (sted der det er plassert brannslokkere, nødtelefon og ev. annet nødutstyr)
 • Sprengningsområde  + (sted der det utføres kontrollerte eksplosjoner i forbindelse med anleggsarbeid)
 • Avkjøring  + (sted der en kan kjøre av fra en (hoved)veg)
 • Jernbaneundergang  + (sted der jernbanelinje føres på bru over veg)
 • Drosjeholdeplass  + (sted der ledige drosjer stanser og kan leies)
 • Vegkryss  + (sted der to eller flere veger krysser hverandre)
 • Kontrollplass  + (sted eller område benyttet til inspeksjon av kjøretøy)
 • Planovergang  + (sted hvor en jernbane eller sporvei krysser en offentlig eller privat vei i plan)
 • Vrakplass  + (sted hvor kjøretøy kan leveres for vraking)
 • Omslagspunkt  + (steg i [[Titrering|titrering]] der en indikator har et fargeomslag)
 • Endepunkt  + (steg i [[Titrering|titrering]] der volumet av [[Standardløsning|titranten]] leses av slik at man kan regne ut ukjent konsentrasjon)
 • Ekvivalenspunkt  + (steg i [[Titrering|titrering]] der volumet av tilsatt [[Standardløsning|titrant]] er akkurat nok til at alt av den andre løsningen reagerer)
 • Antiperiplanar  + (steoreokjemisk forhold der to bindinger på nabokarbonatomer ligger i samme plan i en vinkel på 180 grader)
 • Cis-transisomeri  + (stereoisomeri i [[alken|alkener]] eller [[syklisk hydrokarbon|syklisk hydrokarboner]])
 • Synperiplanar  + (stereokjemisk forhold der to bindinger på nabokarbonatomer ligger i samme plan og er eklipse)
 • Geminal  + (stereokjemisk forhold der to grupper sitter på samme atom)
 • Metallbinding  + (sterk binding mellom positive metallioner i en «sjø» av bindingselektroner)
 • Vestlig grensestrøm  + (sterk og smal [[Grensestrøm|grensestrøm]] langs vestlige grenser i havet på grunn av romlig variasjon av [[Corioliskraft|corioliskraften]], for eksempel Golfstrømmen)
 • Jetstrøm  + (sterk vind som er konsentrert innenfor en smal strøm)
 • Hovedveg  + (sterkt trafikkert veg)
 • Ladekontakt  + (stikkontakt på [[ladestasjon]] der støpselet på ladekabelen stikkes inn)
 • Høytrykksblokkering  + (stillestående [[Høytrykk|høytrykk]] som omdirigerer [[Stormbane|stormbaner]])
 • Bibliotekassistent  + (stillingsbetegnelse brukt for bibliotekansatte uten bibliotekfaglig utdanning)
 • Høyskolebibliotekar  + (stillingsbetegnelse brukt i høyskolebibliotek for ansatte med høyere grads eksamen fra universitet, eller høyskole)
 • Universitetsbibliotekar  + (stillingsbetegnelse brukt primært om ansatte i universitetsbibliotek, med høyere grads eksamen fra universitet eller høyskole)
 • Bibliotekdirektør  + (stillingsbetegnelse brukt på øverste leder i et større bibliotek, som f.eks. universitetsbibliotek)
 • Avdelingsdirektør  + (stillingsbetegnelse for leder av vegavdeling i regionene)
 • Primærstandard  + (stoff av kjend høg reinleiksgrad)
 • Kjemisk forbindelse  + (stoff bygd opp av to eller flere grunnstoffer i et bestemt forhold)
 • Polymer  + (stoff dannet av en eller flere monomerer som bindes sammen med kovalente bindinger i lange kjeder)
 • Kjedebærer  + (stoff der ein [[Kjedereaksjon|kjedereaksjon]] skjer)
 • Ikke-ionisk tensid  + (stoff der hver partikkel har en upolar (hydrofob) [[hydrokarbon|hydrokarbonkjede]] og en polar (hydrofil) gruppe)
 • Referansestandard  + (stoff eller blanding av stoff med kjend sambinding og éin eller fleire eigenskapar som er godt nok bestemde til at materialet eller standarden kan nyttast til kalibrering av eit instrument eller evaluering av ein metode)
 • Sterk elektrolytt  + (stoff som [[dissosiasjon|dissosierer]] fullstendig til [[ion|ion]] og dimed leiar straum godt)
 • Interferent  + (stoff som befinner seg i en prøve og som forstyrrer analysen)
 • Reagens  + (stoff som brukes til påvisning av andre stoffer)
 • Kelat  + (stoff som dannar kompleksion med metallion i løysning)
 • Svak elektrolytt  + (stoff som delsvis [[dissosiasjon|dissosierer]] til [[ion|ion]] og dimed leiar straum til ei viss grad)
 • Kjedeoverfører  + (stoff som er i stand til å reagere med ein [[kjedebærer|kjedeberar]], og som gjer at den opphavlege kjedeberaren vert deaktivert og ei ny kjede vert danna)
 • Antigen  + (stoff som fører til aktivering av immunforsvaret og dannelse av [[Antistoff|antistoffer]] når de kommer inn i en organisme)
 • Brønstedsyre  + (stoff som gir fra seg et [[Proton|proton]])
 • Benzosyre  + (stoff som har formelen C7H6O2)
 • Anilin  + (stoff som har formelen C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NH<sub>2</sub>)
 • Maskeringsmiddel  + (stoff som hindrer at et annet stoff påvirker en analyse)
 • Tilsetningsstoff  + (stoff som i små mengder tilsettes et produkt for å gi produktet spesielle egenskaper)
 • Ikke-elektrolytt  + (stoff som ikkje [[dissosiasjon|dissosierer]] til [[ion|ion]] og dermed ikkje leiar elektrisk straum)
 • Oksidasjonsmiddel  + (stoff som kan oksidere et annet og derved selv bli redusert.)
 • Elektrolytt  + (stoff som leier elektrisk straum når det er [[dissosiasjon|dissosiert]] til [[ion|ion]])
 • Reduksjonsmiddel  + (stoff som oksiderer når det reduserer eit anna stoff)
 • Utgangsstoff  + (stoff som reagerer i ein [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]])
 • Inhibitor  + (stoff som reduserer hastigheten på en kjemisk reaksjon)
 • Indikator  + (stoff som skifter farge i en kjemisk reaksjon, oftest brukt til å bestemme [[Endepunkt|endepunktet]] i [[Titrering|titrering]])
 • Initiator  + (stoff som starter en kjedereaksjon)
 • Produkt  + (stoff som vert danna i ein [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]])
 • Fellingsreagens  + (stoff som vert tilsett ei løysning for å skape eit [[Bunnfall|botnfall]])
 • Analytt (kjemi)  + (stoffet som er av interesse i analysen)
 • Fenoler  + (stoffgruppe med molekyler der en eller flere –OH-grupper er bundet direkte til en benzenring eller andre arener, f. eks. naftalen)
 • Skiltmast  + (stolpe for bæring av trafikkskilt)
 • Bussholdeplass  + (stoppested for buss hvor passasjerer kan stige på og/eller gå av)
 • Superhop  + (stor ansamling av [[Galaksegruppe|galaksegrupper]] og [[Galaksehop|galaksehoper]] som ofte ikke er bundet sammen av gjensidige gravitasjonskrefter)
 • Buss  + (stor lukket motorvogn til persontrafikk)
 • Big data  + (store mengder digitale data, strukturerte og ustrukturerte, som blir analysert for å identifisere trender og sammenhenger)
 • Termohalin sirkulasjon  + (storskala tetthetsdrevet sirkulasjon i havet, som er drevet av forskjeller i temperatur og saltholdighet)
 • Subtropisk havvirvel  + (storskala, antisyklonisk [[Havvirvel|havvirvel]] drevet av horisontal variasjon i sonal vind mellom passatvind og vestlig vind)
 • Havvirvel  + (storskala, planetær [[Havsirkulasjon|havsirkulasjon]] som er drevet av globale vindsystemer, og forårsaket av [[Corioliskraft|corioliskraften]].)
 • Subpolar havvirvel  + (storskala, syklonsk [[Havsirkulasjon|havsirkulasjon]] mellom vestavindsbeltet og høyere breddegrader, som er drevet av bl.a. [[Ekmanpumping|ekmanpumping]])
 • Walkersirkulasjon  + (storstilt [[Sonal sirkulasjon|sonal sirkul
  storstilt [[Sonal sirkulasjon|sonal sirkulasjon]] ved tropiske breddegrader der luften stiger over kontinentene og over det vestlige Stillehavet, og strømmer østover eller vestover når luften når [[Tropopause|tropopausen]], og synker ned igjen over Atlanterhavet, Det indiske hav og det østlige Stillehavet
  Det indiske hav og det østlige Stillehavet)
 • Makromolekyl  + (stort molekyl som består av tusenvis av atomer bundet sammen med kovalente bindinger)
 • Bot  + (straff i form av pengesum som må betales for lovbrudd)
 • Kjønnsintegrering  + (strategi for å sikre at [[Kjønnsperspektiv|kjønnsperspektiv]] og mål om [[Likestilling|jamstilling]] er sentralt forankra i alle aktivitetane til ei verksemd)
 • Effusjon  + (straum av gass gjennom ei lita opning)
 • Motorveg  + (strekning som har vedtatt status motorveg, med tilhørende egenskapstyper og styringsparametere)
 • Brøyterode  + (strekninger som inngår i et gitt ansvarsområde for [[brøytebil]])
 • Komposittstruktur  + (struktur som er danna ved integrering av to eller fleire [[Komponentstruktur|komponentstrukturar]])
 • Skjema (Kognitiv lingvistikk)  + (struktur som er ei generalisering over meir spesifikke mentale strukturar)
 • Instans  + (struktur som er en spesifisering av et [[Skjema|skjema]])
 • Komponentstruktur  + (struktur som er integrert med ein eller fleire andre strukturar og dannar ein [[Komposittstruktur|komposittstruktur]])
 • Avhengig struktur  + (struktur som føreset ein annan struktur)
 • Uavhengig struktur  + (struktur som ikkje føreset ein annan struktur)
 • Organell  + (strukturell enhet i [[Cytoplasma|cytoplasma]] med en bestemt fysiologisk funksjon)
 • SQL  + (strukturert spørrespråk)
 • Elektromagnetisk stråling  + (strålingsenergi som ifølge klassisk fysikk forplanter seg som bølger av elektriske og magnetiske felt)
 • Uorganisk kjemi  + (studiet av alle stoffer som ikke hører til organisk kjemi)
 • Onomatologi  + (studiet av egennavn og deres opprinnelse)
 • Bibliotek- og informasjonsvitenskap  + (studiet av samfunnets kunnskapsproduksjon, og de institusjonene og kanalene som organiserer, formidler og evaluerer denne kunnskapen)
 • Organisk kjemi  + (studiet av struktur, syntese, egenskaper og reaksjoner av karbonforbindelser)
 • Informasjonsvitenskap  + (studiet knyttet til det å finne, formidle og utnytte informasjon)
 • Fortidsmagnetisme  + (studium av endringer i fortidens magnetisme)
 • Paleobotanikk  + (studium av fortidens planter)
 • Astronomi  + (studium av objekter og fenomener utenfor jordens atmosfære)
 • Ekstragalaktisk astronomi  + (studium av objekter og fenomener utenfor vår [[Galakse|galakse]])
 • Kosmologi  + (studium av opprinnelsen, utviklingen og skjebnen til [[Universet|universet]] som helhet)
 • Biogeokjemi  + (studium av prosessene som styrer grunnstoffenes kretsløp på jorden)
 • Årringsanalyse  + (studium av årringer hos trær og vedaktige planter for å bestemme alder eller miljøforhold under veksten)
 • Slepvogn  + (styrbar godstilhenger med to til fire aksler, der kun vekten av tilhengerdraget hviler på trekkvognens tilhengerkobling)
 • Regulere trafikkavviklingen  + (styre flyten av kjøretøy på vegnettet)
 • Ratt  + (styrehjul på kjøretøy)
 • Driver  + (styreprogram for en intern eller ekstern enhet eller komponent)
 • Enhetsdriver  + (styreprogram, programvare som kontrollerer kommunikasjonen mellom maskinvare og operativsystem)
 • Hovedprosessor  + (styrer datamaskinen og de fleste utrekningene)
 • Servostyring  + (styresystem med innebygd hjelpekraftinnretning, som virker på styresnekken eller tannstangen i samme retning som rattet dreies)
 • Styring og regulering av trafikk  + (styring av trafikkstrømmer (personer, kjøretøy og gods) gjennom etterspørselsstyring, trafikkinformasjon, trafikkregulering og andre tiltak)
 • Operativsystem  + (styringsprogram for maskin- og programvare)
 • Bindingsstyrke  + (styrke som holder atomer sammen i en kjemisk binding)
 • Kjettinger  + (stålkjede til montering på bildekk i vinterperioden for å oppnå bedre veggrep)
 • Rusttregt stål  + (stållegering med korresjonsbestandig rustoverflate)
 • Armeringsnett  + (stålnett til armering av betong som benyttes særlig i forbindelse med asfaltdekker, også i forbindelse med terrengforsterkning/murer)
 • Plaststøping  + (støpemetode hvor en form fylles med flytende syntetisk harpiks som så herder)
 • Glidestøp  + (støpemetode hvor forskalingen jekkes opp mens det støpes slik at man får en kontinuerlig støp uten støpeskjøter)
 • Kum for avløp  + (større beholder eller samlerom for væske, gass o a til å renne unna)
 • Steinras  + (større eller mindre gravitasjonsbetinget masseforflytning av stein)
 • Masteroppgave  + (større selvstendig arbeid som avslutter mastergraden)
 • Fjord  + (større, forgrenet innskjæring av havet, oftest lang og smal og omgitt av fjellsider)
 • Elektrodepotensial  + (størrelse med enheten volt som angir hvor lett et stoff lar seg redusere eller oksidere)
 • Dekkskjell  + (støtteblad i en blomst)
 • Svevestøv  + (støvpartikler som holder seg svevende i lufta en viss tid)
 • Alkoksygruppe  + (substituent som inneholder en alkylgruppe knyttet til et oksygen)
 • Deoksysukker  + (sukker hvor OH-grupper er erstattet med hydrogen)
 • Formelmasse  + (sum av [[Atommasse|atommasse]] som utgjer éi [[Formelenhet|formeleining]])
 • Molekylmasse  + (sum av [[Atommasse|atommasse]] som utgjer eit molekyl)
 • Reaksjonsorden  + (sum av eksponentene i hastighetsloven)
 • Evapotranspirasjon  + (sum av fordamping frå jordoverflata og transpirasjon frå vegetasjonen)
 • Oppdrift  + (sum av trykkrefter som verkar mot overflata av ein lekam når han er heilt eller delvis nedsøkt i væske eller gass)
 • Massetall  + (summen av [[nøytron|nøytron]] og [[proton|proton]] i ein [[atomkjerne|atomkjerne]])
 • Totale eierkostnader  + (summen av alle kostnader knyttet til bruken av en datamaskin)
 • Nukleontall  + (summen av antall protoner og nøytroner i en atomkjerne.)
 • Kontrollsum  + (summen av de verdier som er samlet i en dataenhet)
 • Totalreaksjon  + (summen av delreaksjonane i ein kjemisk prosess)
 • Genotype  + (summen av genvariantene en organisme inneholder)
 • Stopplengde  + (summen av reaksjonslengde + bremselengde)
 • Hydrogenbinding  + (svak [[Kjemisk binding|kjemisk binding]] mellom et hydrogenatom som er bundet sammen med et elektronegativt atom i et [[Molekyl|molekyl]], og et annet elektronegativt [[Atom|atom]] i et annet molekyl)
 • Polarcelle  + (svak [[Meridional sirkulasjon|meridional sirkulasjon]] ved høye breddegrader karakterisert ved stigende luft ved subpolare bredder (omtrent 60°), synkende bevegelse over polene, vind i retning mot ekvator nær bakken og vind mot polene i høyden)
 • Van der Waals-binding  + (svak binding mellom molekyl)
 • Dipol–dipol-binding  + (svak binding som skyldes elektrisk tiltrekning mellom to [[dipol|dipoler]])
 • Trafikverket (i Sverige)  + (svensk etat med ansvar for den langsiktige ifrastrukturpanleggingen fir vegtrafikk, jernbanetrafikk, sjøfart og luftfart samt for bygging og drift av statlige veger og jernbaner)
 • Ultrabærbar datamaskin  + (svært liten [[Bærbar datamaskin|bærbar datamaskin]] med få porter eller avtakbar diskstasjon)
 • Svevepartikkel  + (svært liten partikkel (fra noen få nanometer til 10 mikrometer) som blir værende noen timer i atmosfæren i fast eller flytende form)
 • Pulsar  + (svært raskt roterende og magnetisert [[Nøytronstjerne|nøytronstjerne]] som sender ut radiostråling fra de magnetiske polene som vi kan observere som et pulserende signal hver gang pulsaren roterer slik at strålen peker mot oss)
 • Aktivert kompleks  + (svært ustabil tilstand som oppstår i overgangen frå reaktant til produkt)
 • Polysyklisk atom  + (syklisk sambinding med meir enn éin ringstruktur)
 • Hyllesignatur  + (symbol påført et dokument for å angi dets fysiske plassering i et bibliotek)
 • Isotopsymbol  + (symbol som er sammensett av [[kjemisk symbol|kjemisk symbol]], <sup>[[massetall|massetal]] (heva skrift)</sup> og <sub>[[atomnummer|atomnummer]] (senka skrift)</sub>)
 • Fallosentrisme  + (symbolsk orden der penis er etablert som eit nøkkelsymbol og dermed set menn i sentrum for forståinga av verda)
 • Androsentrisme  + (syn og praksis der menn settes i sentrum for forståelsen av verden)
 • Nettprat  + (synkron utveksling av kommentarer via et datanettverk)
 • Markør  + (synlig, bevegelig og oftest blinkende merke på dataskjermen som viser hvor neste operasjon vil bli utført)
 • Plast  + (syntetisk materiale som er samansett av ein eller fleire polymerar og ofte tilsetjingsstoff)
 • Fiberstropper  + (syntetisk tauverk til sikring av last)
 • Svak syre  + (syre som berre er delvis dissosiert i ei vasshaldig løysning)
 • Sterk syre  + (syre som er fullstendig dissosiert i ei vasshaldig løysning)
 • Enprotisk syre  + (syre som har bare ett ioniserbart hydrogenatom i hvert molekyl)
 • Toprotisk syre  + (syre som har bare to ioniserbare hydrogenatomer i hvert molekyl)
 • Treprotisk syre  + (syre som har bare tre ionsierbare hydrogenatomer i hvert molekyl)
 • Disyre  + (syre som har to sure hydrogenatom, for eksempel oksalsyre)
 • Flerprotisk syre  + (syre som kan spalte av to eller fleire proton)
 • Lakmus  + (syre-base-[[indikator|indikator]] med omslagsområde (rød–blå) pH 5,0–8,0.)
 • Beckmann-omleiring  + (syrekatalysert [[Omleiringsreaksjon|omleiringsreaksjon]] av et [[Oksim|oksim]] til et [[Amid|amid]])
 • Integrasjonsnettverk  + (system av [[Innputtrom|innputtrom]], [[Generisk rom|generisk rom]] og [[Blandingsrom|blandingsrom]])
 • Galakse  + (system av [[Stjerne|stjerner]], gass, støv og [[Mørk materie|mørk materie]] som er bundet sammen gjennom gravitasjonskrefter)
 • Dekkmønster  + (system av blokker, spor, lamellmønster og kanaler som er formet i dekkets slitebane for å gi dekket bedre grep)
 • Transkripsjon (bibliotekfag)  + (system av tegn til skriftlig gjengivelse for uttalen av et ord, kan også være overføring fra et alfabet til et annet)
 • Belysningsanlegg  + (system bestående av belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter etc.)
 • Kolonnekjøring  + (system der flere kjøretøyer kjører sammen under felles ledelse, f.eks. samlet kjøring over fjelloverganger under vanskelige kjøreforhold)
 • Kvotehandelsystem  + (system for [[Kvotehandel|kvotehandel]])
 • Brannslokningsanlegg  + (system for automatisk brannslokning)
 • Brannvarslingsanlegg  + (system for automatisk varsling av brann)
 • Genetisk kode  + (system for hvordan informasjonen i DNA oversettes til [[Protein|proteiner]])
 • Folksonomi  + (system for klassifisering eller kategorisering av nettbaserte informasjonsressurser der brukere merker informasjonen på en måte som faller naturlig uten å bruke noe formelt klassifikasjonssystem)
 • Datanettverk  + (system for kommunikasjon mellom to eller flere datamaskiner)
 • Fjernvarme  + (system for oppvarming der varmt vann fra en varmesentral overføres i rør til boliger og andre bygninger innenfor et større område)
 • Diskadressering  + (system for å finne fram til lagrede data på en harddisk)
 • Kjølesystem  + (system for å holde temperaturen nede på komponentene i en datamaskin)
 • RGB  + (system for å vise farger på skjerm)
 • Tellekantsystemet  + (system med kvantitative (bibliometriske) mål på [[vitenskapelig publisering|vitenskapelig publisering]], som ble innført for universitets- og høyskolesektoren i 2006)
 • Schengen informasjonssystem  + (system med opplysninger om personer som er ettersøkt, savnet, nektet innreise til Schengen-området eller er straffedømt i et av medlemslandene)
 • Sosialt medium  + (system på vebben som tillater kommunikasjon eller samhandling mellom to eller flere personer)
 • Isolert system  + (system som ikke kan utveksle [[Energi|energi]] eller stoff med omgivelsene)
 • Multimediesystem  + (system som inneholder materiale som benytter seg av forskjellige uttrykksformer som tekst, video, animasjon, grafikk og lyd)
 • Lukket system  + (system som kan utveksle energi med omgjevnadane, men ikkje stoff)
 • Eksosanlegg  + (system som leder avgasser fra en forbrenningsmotor)
 • ABS-bremser  + (system som skal hindre at noen av kjøretøyets hjul låses og sklir på underlaget når føreren bremser)
 • Bibliografi  + (systematisk fortegnelse over dokumenter ordnet etter bestemte prinsipper)
 • Referanseintervju  + (systematisk intervju der bibliotekaren prøver å avdekke brukerens informasjonsbehov)
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse  + (systematisk kartlegging av risiko og sårbarhet (som legges til grunn for både forebygging av uønskede hendelser og forberedelser for håndtering av uønskede hendelser))
 • Paradigme  + (systematisk ordning av dei [[Morfosyntaktisk ord|morfosyntaktiske orda]] til eit [[Leksem|leksem]])
 • Klassifikasjonsskjema  + (systematisk organisering av emner, begrep eller gjenstander etter et system som også angir relasjoner)
 • Bibliobibliografi  + (systematisk oversikt over bibliografier [[bibliografi|bibliografi]])
 • Personregister  + (systematisk samling av [[Personopplysning|personopplysninger]])
 • Internkontroll (Statens vegvesen)  + (systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lover og forskrifter)
 • Hylleoppstilling  + (systemet et bibliotek bruker for plassering av materialet i samlingen)