Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Kommentar» med verdien «For eksempel mange adverbialer. Genus er intetkjønn». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 25 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Digital  + (Et digitalt signal er en binær størrelse - enten av eller på)
 • Genetisk variasjon  + (Et eksempel på slik variasjon er [[Enkeltnukleotidpolymorfi|enkeltnukleotidpolymorfi (snp)]].)
 • Leksikon (språkteknologi)  + (Et eller flere (elektroniske) leksikon er en forutsetning for de fleste språkteknologiske løsninger. De kan inneholde informasjon om morfologi, fonologi, semantikk. De kan også være termbaser, navnebaser og ordnett.)
 • Endosom  + (Et endosom oppstår ved endocytose.)
 • Lysår  + (Et lysår er 9461 milliarder kilometer.)
 • Oksoanion  + (Et oksoanion er den korresponderende basen til en [[oksosyre|oksosyre]].)
 • Defragmenteringsverktøy  + (Et slikt verktøy ligger i de fleste operativsystemer. Avanserte verktøy vil kunne defragmentere katalogstrukturen (mappene) på lageret og samle de mest brukte på den raskeste delen av lageret.)
 • Tidsutviklingseksperiment  + (Et typisk eksperiment vil være å øke konsentrasjonen av karbon i [[Atmosfære|atmosfæren]].)
 • Bibliotekmagasin  + (Et åpent magasin er tilgjengelig for publikum, mens et lukket magasin normalt bare er tilgjengelig for personalet.)
 • Evolusjonær avstand  + (Evolusjonær avstand kan også måles i tid, dersom en har et mål på hvor raskt sekvensforskjeller oppstår.)
 • Landoverflatemodell  + (F.eks. en modell av lauving av trær i tempererte og polare strøk.)
 • Argument  + (F.eks. objekt, subjekt, utfylling til en adposisjon.)
 • FTP-klient  + (FTP = File Transfer Protocol. De fleste operativsystem leveres med en FTP-klient som komprimerer filen før overføring for å redusere filstørrelsen og minske overføringstiden.)
 • Fallosentrisme  + (Fallos er ein eldgammal symbolsk representasjon som er inspirert av penis, men ikkje bunden av penisens fysiske avgrensingar. Sjå òg [[Androsentrisme|‘androsentrisme’]].)
 • Farlige svinger  + (Fareskilt 102.1 varsler om første sving til høyre,og fareskilt 102.2 varsler om første sving til venstre.)
 • Feminisme  + (Feministar har ulike syn på kva [[Sexisme|
  Feministar har ulike syn på kva [[Sexisme|sexisme]] er og korleis han bør bli nedkjempa. Døme på feministiske retningar er likskapsfeminisme, forskjellsfeminisme, liberalfeminisme, radikalfeminisme, sosialistisk feminisme, svart feminisme, postkolonial feminisme, økofeminisme, skeiv feminisme, postfeminisme, teknofeminisme, førstebølgjefeminisme, andrebølgjefeminisme og tredjebølgjefeminisme.
  ebølgjefeminisme og tredjebølgjefeminisme.)
 • Standpunktteori  + (Feministiske standpunktteorier har i særlig grad fokusert på hvordan kvinners underordning gir opphav til et erkjennelsesteoretisk privilegium. Den samme standpunktlogikken vil også kunne gjelde andre marginaliserte grupper.)
 • Fenotype  + (Fenotype er et resultat av samspill mellom [[Genotype|genotyper]] og miljø)
 • Fjernkobling  + (Fjernkoblinger skyldes ofte at store bølger i atmosfæren overfører energi fra en kilderegion.)
 • Kjønnsintegrering  + (Fleire ulike norske termar er i bruk for å
  Fleire ulike norske termar er i bruk for å gje språkleg form til dette omgrepet. Kortforma ‘kjønnsintegrering’ og fullforma ‘integrering av kjønnsperspektiv’ er tilrådd, sjølv om ‘kjønnsmainstreaming’ truleg er mest brukt. Sjå òg [[Kjønnsperspektiv|‘kjønnsperspektiv’]].
  g [[Kjønnsperspektiv|‘kjønnsperspektiv’]].)
 • Fonem  + (Fonem er en abstrakt enhet som kan betraktes gjennom sin lydlige realisasjon i form av foner)
 • Informasjon om egenskaper ved risikogods  + (For definisjon, se [[risikogods]])
 • Molart volum  + (For ein ideell gass er det molare volumet 22,4 L ved standard trykk og temperatur (STP).)
 • Serie  + (For eksempel bokserie, monografiserie.)
 • Invertering  + (For eksempel invertert personnavn: Ibsen, Henrik)
 (For eksempel mange adverbialer. Genus er intetkjønn)
 • Adjunkt  + (For eksempel mange adverbialer. Genus er intetkjønn.)
 • Syntaktisk funksjon  + (For eksempel subjekt, objekt, adverbial, utfylling til en adposisjon.)
 • Bibliotekarutdanning  + (For eksempel utdannet ved OsloMet - Storbyuniversitetet og UiT - Norges arktiske universitet)
 • Hendelse  + (For ikke-planlagte hendelser som ulykker o.l., se [[trafikkhendelse]])
 • Tilsetningsstoff  + (For mat har tilsetningsstoffene et E-nummer.)
 • Kjønnsidentitet  + (For noen kan kjønnsidentitet oppleves som
  For noen kan kjønnsidentitet oppleves som en essensiell del av ens psykologiske selv, og på gruppenivå kan kjønnsidentitet fungere som et grunnlag for politisk mobilisering. Mange kjønnsforskere har likevel betont hvordan kjønnsidentiteter sjelden er selvvalgte, og at identiteter også kan ha begrensende og normaliserende funksjoner. Se også [[Identitetspolitikk|‘identitetspolitikk’]].
  Identitetspolitikk|‘identitetspolitikk’]].)
 • Kontrollplass  + (For permanent lokalitet for kontroll av tunge kjøretøy se [[kontrollstasjon]].)
 • Trafikkhendelse  + (For planlagte hendelser som sportsarrangement, demonstrasjon o.l., se [[hendelse]])
 • Leddsetning  + (For å inkludere relativsetninger etc.)
 • Sosialt medium  + (Forekommer oftest som fellesbetegnelse i f
  Forekommer oftest som fellesbetegnelse i flertall: ''sosiale medier'' (nynorsk: ''sosiale medium'', engelsk: ''social media''). Noen systemer er åpne i den forstand at ethvert medlem kan ta initiativet til en diskusjon om et tema (diskusjonslister med e-post). I andre systemer bestemmes tema av en eier, mens andre deltakere kan kommentere (blogger). Enkelte systemer karakteriseres som ''nettsamfunn'' og er som regel åpne for alle (for eksempel Facebook, Twitter, LinkedIn). Innenfor nettsamfunnene kan medlemmene danne venne- og interessegrupper. Sosiale medier er en videreføring eller presisering av web 2.0, som er en populærbetegnelse på ulike typer ny funksjonalitet i vebben med deltakerdrevne interaktive tjenester.
  med deltakerdrevne interaktive tjenester.)
 • Business Software Alliance  + (Forkortes til BSA, arbeider over hele verden)
 • Leiebibliotek  + (Forløper til folkebibliotek, vanlig i Europa på 1700-tallet.)
 • Absorbans  + (Formelen er A = log(I0/I1).)
 • Stamveg  + (Fram til forvaltningsreformen i 2010 var s
  Fram til forvaltningsreformen i 2010 var stamveg en formell klassifisering for veger av høy standard som omfattet Europaveger samt riksveger som var hovedtransportruter til og fra utlandet, eller gjennomgående ruter med stor betydning for transport mellom landsdeler. Etter at reformen omgjorde øvrige riksveger til fylkesveger, dekkes nå begrepet av ''Europaveg'' og ''riksveg''. Begrepet stamveg blir likevel stadig brukt i betydningen "hovedfartsåre for vegtrafikk".
  etydningen "hovedfartsåre for vegtrafikk".)
 • Naturlig utvalg  + (Fremgangsrike varianter og deres avkom blir selektert på bekostning av mindre tilpasningsdyktige varianter.)
 • EØS  + (Full tittel: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet = ''the European Economic Area'')
 • Fødselsnummer (Datatilsynet)  + (Fødselsnummeret består av fødselsdato (6 siffer) og [[Personnummer|personnummer]] (5 siffer).)
 • GPRS  + (GPRS = General Packet Radio Service)
 • GPS  + (GPS = Global Positioning System)
 • Galakseskive  + (Galakseskiven utgjør den største strukturelle komponenten i [[Spiralgalakse |spiralgalakser]] og [[Linseformet galakse|linseformede galakser]].)
 • Genotype  + (Genotyper vil sammen med miljøet bestemme individets [[Fenotype|fenotype]].)
 • Harskning  + (Gir illeluktende stoffer)
 • Prokaryot celle  + (Gjelder bakterie- og arkeceller. Se [[Eukaryot celle|eukaryot celle]])
 • Eukaryot celle  + (Gjelder dyre- og planteceller. Se [[Prokaryot celle|prokaryot celle]])
 • Klimafølsomhet  + (Gjennomsnittstemperaturen på jorda vil stige ved ei fordobling av CO<sub>2</sub>-mengda sammenlikna med førindustriell tid.)