Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Kommentar» med verdien «Moderlut må ikke nødvendigvis være [[Basisk løsning|basisk]].». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Femininitet  + (Kva for eigenskapar og handlingsmønster so
  Kva for eigenskapar og handlingsmønster som blir rekna som feminine i ei gitt kulturell og historisk kontekst, blir avgrensa i forhold til dei eigenskapar og handlingsmønster som blir rekna som maskuline. Nokre feministiske tenkjarar er skeptiske til å teoretisere «det feminine» fordi tradisjonelle førestillingar om femininitet kan vere delvise produkt av undertrykking. Sjå òg [[Maskulinitet|‘maskulinitet’]].
  g. Sjå òg [[Maskulinitet|‘maskulinitet’]].)
 • Elbilkontakt (type 2-kontakt)  + (Lading med elbilkontakt kalles normallading (lademodus 3/engelsk: Mode 3))
 • Gammaglimt  + (Langvarige gammaglimt blir sannsynligvis s
  Langvarige gammaglimt blir sannsynligvis sendt ut av [[Supernova|supernovaer]] hvor en massiv [[Stjerne|stjerne]] kollapser til å bli en [[Nøytronstjerne|nøytronstjerne]] eller et [[Svart hull|svart hull]]. Kortvarige gammaglimt ser ut til å stamme fra sammenslåingen av to nøytronstjerner.
  fra sammenslåingen av to nøytronstjerner.)
 • Basekonstant  + (Likevektsuttrykket er [HB][OH–]/[B–] = Kb)
 • Logg  + (Loggen kan være lagret på en fil eller skrives direkte til skjermen. Logg brukes også på andre fagområder.)
 • Ideell gasslov  + (Lova er PV=nRT. R er [[gasskonstant|gasskonstanten]].)
 • Antisyklon  + (Luftmassen roterer i retning med klokken på den nordlige halvkule og mot klokken på den sørlige halvkule. I midten av antisyklonen er det tørr luft som synker mot bakken. Termene [[Høytrykk|"høytrykk"]] og "antisyklon" brukes ofte om hverandre.)
 • Syklon  + (Luftmassen roterer mot klokken på nordlige halvkule og med klokken på sørlige halvkule.Termene [[Lavtrykk|lavtrykk]] og syklon brukes ofte om hverandre.)
 • Luftmasse  + (Luftmassens ensartede egenskaper blir dannet gjennom kontakt med et ensartet underlag, for eksempel fuktig, varmt hav eller kald, tørr landoverflate.)
 • Talegjenkjenning  + (Lyden av tale mottas av datamaskinen som analoge bølger som så blir analysert og brukt til å identifisere lydenheter (fonemer) som utgjør ord. Statistiske modeller av fonemer og ord blir brukt til å gjenkjenne diskrete eller kontinuerlige taledata.)
 • Ionisk forbindelse  + (Man skiller ofte mellom ioniske og [[molekylær forbindelse|molekylære forbindelser]].)
 • Molekylær forbindelse  + (Man skiller ofte mellom molekylære og [[ionisk forbindelse|ioniske forbindelser]].)
 • Hybrid åpen tilgang  + (Mange forskningsinstitusjoner og forskningsråd gir ikke økonomisk støtte til publisering i hybridtidsskrifter)
 • Mellomistid  + (Mellomistidene er ofte definert som de tidsepokene der havnivået var lik dagens havnivå. Overgangen til den siste istiden fant sted for omtrent 129 000–116 000 år siden.)
 • Menneskeskapt klimapådriv  + (Menneskeskapt klimapådriv kan for eksempel være økt CO<sub>2</sub> eller partikkelutstlipp eller endringer i arealbruk.)
 • Setning (Lingvistikk)  + (Mer presise definisjoner vil avhenge av språk og teoretiske grunnforutsetninger. På norsk inneholder en setning gjerne et finitt verb.)
 • Vegskulder  + (Merk at de engelske uttrykkene (shoulder og verge) ofte defineres annerledes enn på norsk, for eksempel ved å inkludere området umiddelbart "utenfor vegen")
 • Annotere  + (Merkingen kan være på ulike nivå. Det kan
  Merkingen kan være på ulike nivå. Det kan være et dokument, en setning eller et ord. Formålet er at komponenten som merkes seinere kan forstås og reproduseres av en gitt programvare. Det finnes verktøy som kan merke tekst og tale automatisk for på den måten tilrettelegge språkressurser for språkteknologisk bruk i applikasjoner eller i lingvistisk forskning.
  plikasjoner eller i lingvistisk forskning.)
 • Ionebinding  + (Merknad: I en ionisk forbindelse er elektr
  Merknad: I en ionisk forbindelse er elektroner fullstendig overført fra et atom til et annet slik at vi får ioner med motsatt ladning. Motstykket til dette er den [[Kovalent binding|kovalent binding]] der bindingselektronene deles mellom atomene. I tillegg finnes også [[Metallbinding|metallbinding]].
  nnes også [[Metallbinding|metallbinding]].)
 • Mesosfære  + (Mesosfæren som ligger over [[Stratosfære|stratosfæren]] og under [[Termosfære|termosfæren]]. Temperaturen faller med høyden i mesosfæren.)
 • Meteorsverm  + (Meteorsvermer opptrer på samme tid hvert år når jorda passerer gjennom en strøm av [[Meteoroide|meteoroider]] på faste punkter i jordas baneomløp rundt sola.)
 • Wizard of Oz-testing  + (Metoden er brukt i evalueringsprosesser, spesielt for å verifisere effektiviteten av dialogbaserte systemer. Det er avgjørende at brukeren av testen ikke er oppmerksom på erstatningen.)
 • Genredigering  + (Metoden kan også brukes til å fjerne eller legge til genetisk materiale på bestemte steder i DNA-et. Den mest kjente metoden kalles [[CRISPR-metoden|CRISPR-metoden]].)
 • Ultrabærbar datamaskin  + (Mindre enn en bærbar datamaskin, større enn en håndholdt datamaskin.)
 • Bit  + (Minste lagringsenhet i en datamaskin. Kortform av 'binary digit')
 • Moderlut  + (Moderlut må ikke nødvendigvis være [[Basisk løsning|basisk]].)
 • Horisontal konvergens  + (Motsatt av [[Horisontal divergens|horisontal divergens]].)
 • Horisontal divergens  + (Motsatt av [[Horisontal konvergens|horisontal konvergens]].)
 • Emnesøk  + (Motsatt: [[Entitetssøk|entitetssøk]])
 • Multipotent stamcelle  + (Multipotente stamceller finnes i individer etter fødselen.)
 • Myntapparat  + (Myntapparater til andre formål oversettes ulikt avhengig av konteksten.)
 • Adsorbere  + (Må ikke forveksles med [[Absorbere|absorbere]]: trekke inn, suge opp stoff eller energi IUPAC Gold Book: http://goldbook.iupac.org/A00152.html:)
 • Adsorbsjon  + (Må ikke forveksles med [[Absorpsjon|absorpsjon]].)
 • Absorbere  + (Må ikke forveksles med [[Adsorbere|adsorbere]].)
 • Absorpsjon  + (Må ikke forveksles med [[Adsorbsjon|adsorbsjon]])
 • Forestillingsskjema  + (Må ikkje forvekslast med "skjema".)
 • Tusenårsmålene  + (Målene ble vedtatt på FNs tusenårsmøte i år 2000 sammen med en handlingsplan for å nå målene. I 2015 ble tusenårsmålene erstattet av 17 bærekraftsmål for år 2030.)
 • Vogntog  + (NB! ''Trailer'' brukes uformelt på norsk om vogntog, mens ''trailer'' på engelsk refererer kun til tilhengeren.)
 • Moped  + (NB! Definisjonen av ''moped'' (engelsk) varierer fra land til land fordi kjøretøy klassifiseres forskjellig.)
 • Motorsykkel  + (NB! Definisjonen av ''motorcycle'' varierer fra land til land fordi kjøretøy klassifiseres forskjellig.)
 • Virkedag  + (NB! Ferieloven definerer også lørdager som virkedager. I en kontekst der frister eller saksbehandlingstid oppgis i virkedager, holdes likevel lørdager utenfor.)
 • Påregistrere  + (NB! Ikke det samme som '''omregistrere''', se [[omregistrering]].)
 • Konsulent  + (NB! Når det gjelder '''administrative stillingsbetegnelser''', gjelder egne oversettelser, og begrepene "konsulent" og "rådgiver" er da '''ikke''' synonyme. Stillingsbetegnelsen "konsulent" i Statens vegvesen oversettes med ''executive officer''.)
 • Passeringslomme  + (NB! Retningsangivelsene i definisjonen blir omvendt i land med venstrekjøring.)
 • Forsvarlig  + (NB! Se også [[forsvarlig stand]].)
 • Trafikkgebyr  + (NB! Skillet mellom "gebyr" og "bot" er ikke identisk med skillet mellom ''fee'' og ''fine''. ''Fee'' brukes sjelden ifbm straffereaksjon.)
 • Naturlig klimapådriv  + (Naturlig klimapådriv kan for eksempel være vulkanutbrudd eller endringer i solens innstråling på jorden på grunn av variasjoner i jordens rotasjonsakse og bane rundt solen.)
 • Termokarst  + (Nedbrytingen resulterer i utslipp av organisk karbon.)
 • Nekrose  + (Nekrose skadar vevet som følgje av lekkasje av celleinnhaldet, til skilnad frå [[programmert celledød|apoptose]].)
 • Neogen  + (Neogen dekker tiden fra 20,45–2,58 millioner år før nå. Den neogene perioden deles inn i miocen og [[Pliocen|pliocen]], der [[Pliocen|pliocen]] er fra 5,333–2,58 millioner år før nåtid.)
 • Organisk forbindelse  + (Noen få karbonholdige forbindelser er klassifisert som uorganiske: karbider, karbonater og cyanider)