Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «Jernbanespor for transport av gods til og fra industriområder.». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 56 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 100 | neste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

  • Industrispor  + (Jernbanespor for transport av gods til og fra industriområder.)
  • Trekkraftkjøretøy  + (Kjøretøy med trekkraft, herunder lokomotiv, motorvognsett, skinnetraktor og arbeidsmaskiner)
  • Dyrepåkjørsel  + (Kollisjon mellom kjøretøy og dyr)
  • Strekkodeleser  + (Maskin som kan lese inn strekkoder optisk)
  • Sikkerhetsavstand  + (Minste tillatte avstand mellom sluttpunkt for en kjøretillatelse og et sporområde sikret for annen aktivitet.)
  • Usikret område  + (Område hvor kjøretillatelser ikke kan sikres med tekniske barrierer.)
  • Signalgiver  + (Person som er opplært og godkjent til å forstå signaler, gi signaler, betjene sporveksler og iverksette skiftebevegelser.)
  • Togekspeditør  + (Person som har ansvaret for å overvåke og sikre togframføringen og annen virksomhet på egen stasjon og tilstøtende, ikke fjernstyrte blokkstrekninger.)
  • Systemdrift  + (Planlegging, drift og vedlikehold av et datasystem)
  • Plattformovergang  + (Planovergang mellom plattformer eller til plattform.)
  • Ribozym  + (RNA-molekyl med [[Katalytisk aktivitet|katalytisk aktivitet]])
  • Budbringer-RNA  + (RNA-molekyl som inneheld genetisk informasjon frå DNA-molekylet til bruk i [[Proteinsyntese|proteinsyntese]])
  • Ribosomalt RNA  + (RNA-molekyl som inngår i ribosoma (apparatet som syntetiserar protein) til ei celle)
  • Ampere  + (SI-grunnenhet for elektrisk strøm)
  • Høyt skiftesignal  + (Signal for å signalere for skiftebevegelser. Vanligvis plassert ved det indre hovedsignalet eller det utkjørhovedsignalet det tilhører. Signalene kan i tillegg plasseres på skifteområder.)
  • Dvergsignal  + (Signal, vanligvis plassert i lav høyde, for å signalere for skiftebevegelser. De inngår også i signalering for andre togbevegelser.)
  • Fjærspiker  + (Spiker som danner en fjærende direkte forbindelse mellom skinne og sville.)
  • Togvei  + (Spor som er bestemt for det enkelte togs kjøring på en stasjon og/eller på linjen)
  • ETCS  + (Standardisert europeisk togkontrollsystem. Eropean Train Control System)
  • ERTMS  + (Standardisert teknisk system for signalering og trafikkstyring som består av ETCS og GSM-R (klasse A-systemer). European Rail Traffic Management System)
  • Forbikjøringsstrekning  + (Strekning hvor det er forbikjøringsmulighet i henhold til krav)
  • Signalstrekning  + (Strekningen mellom to signaler for kjøring i samme retning.)
  • Krøllalfa  + (Tegnet @ brukes i e-postadresser til å skille den lokale adressen fra tjeneradressen)
  • Signalanlegg  + (Tekniske anlegg som blant annet kan inkludere sikringsanlegg, linjeblokk, fjernstyringsanlegg og automatisk hastighetsovervåkning.)
  • Minste tverrsnitt  + (Tverrsnitt av det rom til hver side av sporet, over sporet og mellom skinnene som skal være fritt for hindringer for å sikre den forutsatte klaring for framføring av tog.)
  • Gangveg  + (Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk, og som er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte)
  • Vegloggen  + (Vegtrafikksentralenes elektroniske system for å logge hendelser på veg)
  • Terrestrisk miljø  + ([[Abiotisk|abiotiske]] og [[biotisk|biotiske]] forhold for økosystem på land)
  • Elektrofil addisjon  + ([[Addisjonsreaksjon|addisjonsreaksjon]] der ein [[Elektrofil|elektrofil]] går til åtak på ein elektronrik del av molekylet i løpet av det første steget)
  • Friradikaladdisjon  + ([[Addisjonsreaksjon|addisjonsreaksjon]] i organisk kjemi som involverer [[Fritt radikal|frie radikalar]])
  • Adjunkt  + ([[Adledd|adledd]] som ikke er obligatorisk i en [[Setning|setning]] eller [[Frase|frase]])
  • Argument  + ([[Adledd|adledd]] som kreves av et verb eller en annen [[Kjerne (lingvistikk)|kjerne]])
  • Kjemisorpsjon  + ([[Adsorpsjon|adsorpsjon]] der det vert danna kjemiske bindingar mellom ei overflate og eit adsorbert stoff)
  • Sirkumfiks  + ([[Affiks|affiks]] som står dels framfor, dels etter stamma)
  • Suffiks  + ([[Affiks|affiks]] som står etter rota eller stamma)
  • Prefiks  + ([[Affiks|affiks]] som står framfor rota eller stamma)
  • Infiks  + ([[Affiks|affiks]] som står inne i rota)
  • Mesoforbindelse  + ([[Akiralt molekyl|akiralt molekyl]] som har [[Kiral|kirale]] sentra)
  • Kvasar  + ([[Aktiv galaksekjerne|aktiv galaksekjerne]] som er så lyssterk at det er vanskelig å se den omkringliggende [[Galakse|galaksen]])
  • Sekundært halogenid  + ([[Alkylhalid|alkylhalogen]] der halogenatomet er festa til eit [[Sekundært karbonatom|sekundært karbonatom]])
  • Tertiært halogenid  + ([[Alkylhalid|alkylhalogen]] der halogenatomet er festa til eit [[Tertiært karbonatom|tertiært karbonatom]])
  • Primært halogenid  + ([[Alkylhalid|alkylhalogenid]] der halogenatomet er festa til eit [[Primært karbonatom|primært karbonatom]])
  • Dominant allel  + ([[Allel|allel]] med en [[Fenotype|fenotypeeffekt]] som kommer til uttrykk uavhengig av hvilken variant det andre allelet er)
  • Recessivt allel  + ([[Allel|allel]] med en [[Fenotype|fenotypeeffekt]] som ikke kommer til uttrykk med mindre det andre allelet er identisk)
  • Diamin  + ([[Amin|amin]] med to aminogrupper)
  • Plattformavhengig app  + ([[Applikasjon|applikasjon]] som bare kan kjøres på den teknologiske plattformen den ble laget for)
  • App  + ([[Applikasjon|applikasjon]] som er spesialskrevet for mobile enheter)
  • Ergativ/absolutiv argumentgruppering  + ([[Argumentgruppering|argumentgruppering]] hvor subjektet til et intransitivt verb markeres på samme måte som objektet til et transitivt verb, mens subjektet til et transitivt verb får en annen markering)
  • Nominativ/akkusativ argumentgruppering  + ([[Argumentgruppering|argumentgruppering]] hvor subjektet til et intransitivt verb markeres på samme måte som subjektet til et transitivt verb, mens objektet til et transitivt verb får en annen markering)
  • Nitrogendonor  + ([[Atom|atom]], [[Ion|ion]] eller [[Molekyl|molekyl]] som leverer nitrogen til ei [[Kjemisk binding|binding]])
  • Hard base  + ([[Base (Kjemi)|lewisbase]] med liten [[Ioneradius|ioneradius]], høy [[Elektronegativitet|elektronegativitet]], og som er vanskelig å polarisere)
  • Bløt base  + ([[Base (Kjemi)|lewisbase]] med stor [[Ioneradius|ioneradius]], relativt lav [[Elektronegativitet|elektronegativitet]], og som er lett å polarisere)
  • Mål  + ([[Begrep|omgrep]] i [[Begrepsmetonymi|omgrepsmetonymi]] som vert forstått ut frå [[Kilde|kjelda]])
  • Kilde  + ([[Begrep|omgrep]] som dannar utgangspunktet for å forstå eit anna omgrep i [[Begrepsmetonymi|omgrepsmetonymi]])
  • Semantisk enhet  + ([[Begrep|omgrep]] som har fått status som [[Enhet|eining]])
  • Dewar-struktur  + ([[Bisyklisk|bisyklisk]] [[Isomer|isomer]] av [[Benzen|benzen]])