Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «arrangement der man leser høyt for en gruppe personer». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 25 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Biologisk determinisme  + (antakelse om at kroppslig biologi er en determinerende faktor for sosiale, kulturelle og psykologiske identiteter og posisjoner i samfunnet)
 • Analytisk konsentrasjon  + (antall [[Mol|mol]] som skal løses, dividert på volumet av løsningen)
 • Kilometerstand  + (antall kjørte kilometer som [[kilometerteller]] viser)
 • Fraværsskadefrekvens  + (antall personskadeulykker med fravær utover ulykkesdagen per million arbeidstimer)
 • Molekylaritet  + (antall reaktantmolekyler som inngår i en elementærreaksjon)
 • Grad av umettethet  + (antall ringer og/eller multippelbindinger i et molekyl)
 • Parabolantenne  + (antenne for å ta i mot signaler sendt fra en satelitt)
 • Intelligente transportsystemer  + (anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og tjenester innen transport og tilhørende infrastruktur)
 • Kilometerteller  + (apparat (i speedometer) som viser [[kilometerstand]])
 • Brannslokningsapparat  + (apparat for å slokke brann)
 • Språkkyndig  + (applikasjoner som har fått bedre funksjonalitet, utførelse eller presentasjon ved hjelp av språkteknologi)
 • Telependling  + (arbeid utført ved hjelp av tele- og datateknologi der arbeidstaker og -giver har geografisk avstand)
 • Vegetasjonsrydding  + (arbeider med hogging, rydding og fjerning av buskas, trær og hogstavfall og fjerning av stubber og røtter)
 • Betongutstøpning  + (arbeidet som utføres for å få den ferske betongen på plass i sin forskalingsform)
 • Virkedag  + (arbeidsdag, dvs. mandag til fredag med unntak av offisielle fridager)
 • Regionalt planforum  + (arbeidsforum for gjensidig informasjon, drøfting og avklaring av planspørsmål og sektorinteresse mellom kommuner, fylker og sektormyndigheter)
 • Stuff  + (arbeidsfront i tunnel, sjakt, bergrom eller skjæring)
 • Klatreforskaling  + (arbeidsplattform som løftes oppover konstruksjonen etappevis etter hvert som byggearbeidene skrider fram)
 • Landbruksområde  + (areal avsatt til næringsgren(er) der dyrking av jord er grunnleggende for produksjonen)
 • Midtdeler  + (areal mellom kjøreretningene som kan være opphøyd med kantstein eller utformet som for eksempel en jord- eller gressvoll)
 • Planområde  + (areal som planen gjelder for)
 • Naturvernområde  + (areal som skal vernes for å sikre sårbare og truede naturtyper, hegne om steds- og regiontypiske naturområder og bevare områder med internasjonale og nasjonale verneverdier)
 • Holdeplass  + (areal, som oftest beliggende inntil kjørebanen, beregnet for av- og påstigning i forbindelse med kollektivtransport)
 • Tilhengerfeste  + (arm med krok, øye e.l. bak på kjøretøy til å feste tilhenger på)
 • Indol  + (aromatisk [[Heterosyklisk forbindelse|heterosyklisk]] organisk forbindelse)
 (arrangement der man leser høyt for en gruppe personer)
 • Asfaltbetong  + (asfaltdekke som består av tørket, oppvarmet steinmateriale og ca. 6 % bitumen)
 • Solvatisering  + (assosiering av løsemiddelmolekyler til løste atomer, molekyler eller ioner)
 • Parsec  + (astronomisk lengdeenhet lik avstanden hvor en lengde på én [[Astronomisk enhet|astronomisk enhet]] spenner en vinkel på ett buesekund)
 • Lysår  + (astronomisk lengdeenhet lik strekningen som lys tilbakelegger i løpet av ett år (i [[Vakuum|vakuum]]))
 • Svart hull  + (astronomisk objekt med så sterkt gravitasjonsfelt at ingen ting kan unnslippe)
 • Planet  + (astronomisk objekt som går i bane rundt sola eller en annen [[Stjerne|stjerne]], og som er massivt nok til å få en rund form og rydde banen sin for andre småobjekter, uten å være så massivt at det settes i gang kjernefysisk fusjon)
 • Substituent  + (atom eller funksjonell gruppe som er erstatta med eit anna atom eller ei anna gruppe i ein kjemisk struktur)
 • Sentralatom  + (atom i eller i nærleiken av senteret av eit molekyl eller eit ion)
 • Brohodeatom  + (atom som er felles for meir enn éin ring i eit polysyklisk molekyl)
 • Heteroatom  + (atom som ikke er hydrogen eller karbon)
 • Elektrondonor  + (atom, ion eller molekyl som leverer elektron til ei binding)
 • Protondonor  + (atom, ion eller molekyl som leverer proton til ei binding)
 • Elektronakseptor  + (atom, ion eller molekyl som mottek elektron)
 • Protonakseptor  + (atom, ion eller molekyl som mottek proton)
 • Kjemisk stoff  + (atomer, ioner, molekyler eller forbindelser satt sammen av disse)
 • Funksjonell gruppe  + (atomgruppe i eit organisk molekyl som gjev sambindinga karakteristiske kjemiske eigenskapar)
 • Alkylgruppe  + (atomgruppe som oppstår når et alkan mister et H-atom.)
 • Sidegruppe  + (atomgruppe, vanligvis [[alkylgruppe|alkylgruppe]] bundet til en sammenhengende [[hydrokarbon|hydrokarbon]]kjede)
 • ADR-attest for kjøretøy  + (attest for kjøretøy som frakter farlig gods i henhold til Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods)
 • Helseattest  + (attest fra lege om en persons helsetilstand)
 • Vandelsattest  + (attest utstedt av politiet som godtgjør at en person har ført en hederlig vandel og er ustraffet)
 • Matrikkelbrev  + (attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato)
 • Adaptiv optikk  + (automatisert mekanisk system som kontinuerlig deformerer et speil i et [[Teleskop|teleskop]] for å kompensere for effekten av dårlig [[Observasjonsskarphet|observasjonsskarphet]])
 • Aktiv optikk  + (automatisert mekanisk system som korrigerer deformasjoner og forskyvninger i speilet i en [[Reflektor|reflektor]] som oppstår som følge av tyngdekraftens virkning på speilet, temperaturendringer osv.)
 • Streknings-ATK  + (automatisk fartskontroll ved hjelp av snittmåling av fart mellom fotobokser)