Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «gjøre kjent, offentliggjøre». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Genredigering  + (genteknologisk metode som gjør det mulig å målrettet endre en celles DNA)
 • Genetisk selvtest  + (gentest som tilbys direkte til forbrukeren utenfor helsetjenesten)
 • Presymptomatisk gentesting  + (gentesting av friske personer for genvarianter som helt sikkert vil gi sykdom senere i livet)
 • Ingeniørgeolog  + (geolog som er spesialisert innen ingeniørgeologi, et fagfelt som er nært beslektet med geologi, geoteknikk, bergmekanikk og anleggsteknikk)
 • Kvartær  + (geologisk periode som har omfattet de siste 2,6 millioner år og fram til i dag)
 • Neogen  + (geologisk periode som sammen med periodene paleogen og [[Kvartær|kvartær]] utgjør jordens nytid)
 • Termokarst  + (geologisk prosess hvor isrik permafrost brytes ned som følge av at rennende vann trenger inn)
 • Antikonformasjon  + (geometriske ordning rundt en karbon-karbon-enkeltbinding hvor de to største [[Substituent|substituentene]] er 180 grader fra hverandre, som vist i en [[Newman-projeksjon|Newman-projeksjon]])
 • Kvele motoren  + (gi for mye gass slik at lufttilførselen til motoren hindres)
 • Manuelt gir  + (girsystem der føreren foretar girveksling for hånd ved hjelp av en girspak, i motsetning til [[automatgir]])
 • Rampekontroll  + (gjennomføring av tidsstyrt eller adaptiv signalregulering på en rampe med det formål å kontrollere trafikken som kjører inn på hovedvegen, for å bedre avviklingen på hovedvegen eller i vegnettet)
 • Strekningsregulering  + (gjennomføring av tiltak for å regulere trafikkavviklingen på en vegstrekning)
 • Kjørefeltregulering  + (gjennomføring av tiltak for å styre bruken av kjørefelt, f.eks. endre kjøreretning, stenge kjørefelt eller regulere hastighet i kjørefelt)
 • Trafikkregulering i by  + (gjennomføring av trafikkregulering i gatenett i byer og tettsteder)
 • Tunnelregulering  + (gjennomføring av trafikkreguleringstiltak i eller nær tunneler)
 • Bruregulering  + (gjennomføring av trafikkreguleringstiltak på eller nær bruer)
 • Sikkerhetsrevisjon  + (gjennomgang av et system for å stadfeste om det tilfredstiller de sikkerhetskrav som stilles til det)
 • CSS  + (gjennomgripende stilark til lik formatering av HTML-sider)
 • Atommasse  + (gjennomsnittleg masse av isotopar av grunnstoff)
 • Døgnekvivalent støynivå  + (gjennomsnittlig støynivå over 24 timer)
 • Utbyggingskontrakt  + (gjensidig bindende avtale mellom byggherre og entreprenør om vilkår for utførelse av utbyggingsprosjekt)
 • Refleks  + (gjenstand som reflekterer lys)
 • Kjønnsperformativitet  + (gjentaking av kjønna handlingar som over tid dannar faste mønster som blir oppfatta som naturgitte)
 • ISDN-kort  + (gjør at datamaskinen kan sende, motta og tolke ISDN-signaler sendt over en ISDN-linje)
 • Fildeling  + (gjøre datafiler tilgjengelige over et datanettverk)
 • Global tilbaketrekking av isbreer  + (global reduksjon av isbrevolum over tid)
 • Naturgode  + (gode som et økosystem skaper for mennesker)
 • Typegodkjenning  + (godkjenning av et bestemt fabrikkmerke eller en type kjøre­tøy på grunnlag av kontroll av ett eller flere eksemplarer av fabrikkmerket eller kjøre­tøytypen)
 • Enkeltgodkjenning  + (godkjenning enkeltvis av kjøretøy som ikke omfattes av [[typegodkjenning]]sordningen)
 • Avgiftsklassifisering  + (godkjenningsmyndighetens vurdering og avgjørelse av hvilken avgiftsgruppe motorvogner skal henføres under)
 • Farlig gods  + (gods som av natur er farlig (f.eks. sprengstoff, kjemikalier))
 • Risikogods  + (gods som av natur er farlig eller har for høy vekt eller for stor størrelse i transportsammenheng)
 • Last  + (gods som fraktes med transportmiddel)
 • Påhengsvogn  + (godstilhenger med en til tre aksler, hvor deler av vekten via tilhengerdraget hviler på lastebilens tilhengerkobling)
 • Vrakpant  + (godtgjøring som staten yter ved innlevering av brukte motorkjøretøyer ved opphogging på godkjent avfallsplass)
 • Byrette  + (gradert røyr som vert nytta til dosering av nøyaktige, men variarande væskevolum)
 • T-s-diagram  + (graf for identifikasjon av vannmasser som viser forholdet mellom temperatur og saltholdighet, som funksjon av dyp)
 • Kalibreringskurve  + (graf som viser hvordan et måleresultat (for eksempel [[Absorbans|absorbans]]) avhenger av en egenskap ved en prøve (for eksempel [[Konsentrasjon|konsentrasjon]]))
 • Vektorgrafikk  + (grafikk som består av vektorer som beskriver linjene mellom ulike punkter)
 • Diagram  + (grafisk framstilling av en serie resultater)
 • Organisasjonskart  + (grafisk framstilling av hvordan en organisasjon er oppbygd)
 • Kromatogram  + (grafisk framstilling som viser resultatet av [[Kromatografi|kromatografi]], der et signal som er proporsjonalt med konsentrasjon, er plottet mot [[Retensjonstid|retensjonstid]])
 • Lewis-struktur  + (grafisk fremstilling av et molekyl der atomene angis med atomsymboler, kovalente bindinger representeres med streker mellom atomsymboler, og et atoms ikke-bindende valenselektroner angis som prikker rundt disse atomsymbolene)
 • Bruksbasert grammatikk  + (grammatikk som legger til grunn at språklig organisering er basert på erfaring med språkbruk)
 • Diatese  + (grammatisk kategori som uttrykkjer forholdet mellom [[Semantisk rolle|semantiske roller]] og [[Syntaktisk funksjon|syntaktiske funksjonar]])
 • Evalueringsvare  + (gratis evalueringsutgave av et program)
 • Elektrokjemi  + (gren av kjemien som tar for seg sammenhengen mellom elektrisk strøm og kjemiske reaksjoner.)
 • Stratopause  + (grense i [[Atmosfære|atmosfære]] mellom [[Stratosfære|stratosfæren]] og [[Mesosfære|mesosfæren]] der temperaturen går fra å stige til å synke med høyden)
 • Mesopause  + (grense i [[Atmosfære|atmosfæren]] mellom [[Mesosfære|mesosfæren]] og [[Termosfære|termosfæren]] der temperaturen er på det laveste i atmosfæren)
 • Tropopause  + (grense i [[Atmosfære|atmosfæren]] mellom [[Troposfære|troposfæren]] og [[Stratosfære|stratosfæren]] der temperaturen går fra å synke til å stige med høyden)