Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «Jernbanespor for transport av gods til og fra industriområder.». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Fastlagt togvei  + (En fastlagt togvei er en sikret togvei hvor det er kontrollert at alle betingelser for sikker togframføring for den fastlagte togveien er tilstede.)
 • Balise  + (En innretning i sporet for punktvis overfø
  En innretning i sporet for punktvis overføring av informasjon til trekkraftkjøretøy. Baliser gir informasjon om hastighet, avstand og stigning/fall. De kan også gi informasjon til togradio, men denne funksjonen er ikke lenger i bruk. En balise kan være styrbar eller fast kodet.
  balise kan være styrbar eller fast kodet.)
 • Sikret togvei  + (En togvei er sikret når forriglingsutrustningen hindrer kjøretillatelser som er fiendtlige til den sikrede togveien.)
 • Jernbaneulykke  + (En uønsket eller utilsiktet plutselig hend
  En uønsket eller utilsiktet plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser som har skadelige følger, herunder som medfører at noen dør eller blir alvorlig skadet, som medfører betydelig skade på jernbanemateriell, på jernbaneinfrastruktur, på eiendom utenfor jernbanen eller på miljø, og alle andre lignende ulykker.
  på miljø, og alle andre lignende ulykker.)
 • Jernbanehendelse  + (Enhver annen uønsket hendelse enn en jernbaneulykke, som har sammenheng med jernbanedriften, og som innvirker på sikkerheten.)
 • Varsellampe (Jernbane)  + (Enkel hvit lampe som slukker når tog kommer.)
 • Løpesedler  + (Enkeltsidet trykksak med sterkt aktualitetspreget tekst beregnet på hastig spredning til offentligheten, ofte av politisk karakter. Se også: flygeblad.)
 • Oppgradering  + (Et hvert større modifikasjonsarbeid på et delsystem eller delvis undersystem som forbedrer den generelle ytelsen av delsystemet)
 • Le Châtelier-prinsipp  + (Et prinsipp som sier at når en dynamisk likevekt påvirkes utenfra, vil likevekten forskyves slik at effekten av påvirkningen blir mindre)
 • Infrastrukturforvalter  + (Ethvert organ eller foretak som er ansvarl
  Ethvert organ eller foretak som er ansvarlig særlig for å opprette og vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen eller deler av denne som angitt i direktiv 91/440/EØF artikkel 3; dette kan også omfatte forvaltning av kontroll- og sikkerhetssystemer for jernbaneinfrastrukturen.
  rhetssystemer for jernbaneinfrastrukturen.)
 • Skjønnsprosessloven  + (Full tittel: Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker)
 • Vinylgruppe  + (H2C=CH-gruppe)
 • Allylgruppe  + (H2C=CHCH2-gruppe)
 • Fjerdegenerasjonsspråk  + (Høynivå programmeringsspråk der en bruker instruksjoner nesten som i dagligtale)
 • Idealisert kognitiv modell  + (I George Lakoffs teori om kategorisering: stabil strukturert konseptuell representasjon som dannar utgangspunkt for å vurdere prototypeeffektar)
 • Kritisk masse  + (I IKT: det antall brukere et produkt må ha for at folk skal anskaffe produktet fordi mange andre bruker det)
 • Innholdskravet  + (I [[Kognitiv grammatikk|kognitiv grammatik
  I [[Kognitiv grammatikk|kognitiv grammatikk]]: krav om at dei einaste strukturane som eit lingvistisk system kan bestå av, er (1) semantiske, fonologiske og symbolske strukturar som førekjem i faktisk språkbruk, (2) skjema over strukturar som i 1 og (3) kategoriseringsrelasjonar mellom strukturar i 1 og 2
  ringsrelasjonar mellom strukturar i 1 og 2)
 • Detritus  + (Ikke-levende rester av planter og dyr som svever i form av partikler i vann, og som avsettes som gytje)
 • Klatrevern  + (Installasjon som hindrer uautorisert klatring i master.)
 • Industrispor  + (Jernbanespor for transport av gods til og fra industriområder.)
 • Trekkraftkjøretøy  + (Kjøretøy med trekkraft, herunder lokomotiv, motorvognsett, skinnetraktor og arbeidsmaskiner)
 • Dyrepåkjørsel  + (Kollisjon mellom kjøretøy og dyr)
 • Strekkodeleser  + (Maskin som kan lese inn strekkoder optisk)
 • Sikkerhetsavstand  + (Minste tillatte avstand mellom sluttpunkt for en kjøretillatelse og et sporområde sikret for annen aktivitet.)
 • Usikret område  + (Område hvor kjøretillatelser ikke kan sikres med tekniske barrierer.)
 • Signalgiver  + (Person som er opplært og godkjent til å forstå signaler, gi signaler, betjene sporveksler og iverksette skiftebevegelser.)
 • Togekspeditør  + (Person som har ansvaret for å overvåke og sikre togframføringen og annen virksomhet på egen stasjon og tilstøtende, ikke fjernstyrte blokkstrekninger.)
 • Systemdrift  + (Planlegging, drift og vedlikehold av et datasystem)
 • Plattformovergang  + (Planovergang mellom plattformer eller til plattform.)
 • Ribozym  + (RNA-molekyl med [[Katalytisk aktivitet|katalytisk aktivitet]])
 • Budbringer-RNA  + (RNA-molekyl som inneheld genetisk informasjon frå DNA-molekylet til bruk i [[Proteinsyntese|proteinsyntese]])
 • Ribosomalt RNA  + (RNA-molekyl som inngår i ribosoma (apparatet som syntetiserar protein) til ei celle)
 • Ampere  + (SI-grunnenhet for elektrisk strøm)
 • Høyt skiftesignal  + (Signal for å signalere for skiftebevegelser. Vanligvis plassert ved det indre hovedsignalet eller det utkjørhovedsignalet det tilhører. Signalene kan i tillegg plasseres på skifteområder.)
 • Dvergsignal  + (Signal, vanligvis plassert i lav høyde, for å signalere for skiftebevegelser. De inngår også i signalering for andre togbevegelser.)
 • Fjærspiker  + (Spiker som danner en fjærende direkte forbindelse mellom skinne og sville.)
 • Togvei  + (Spor som er bestemt for det enkelte togs kjøring på en stasjon og/eller på linjen)
 • ETCS  + (Standardisert europeisk togkontrollsystem. Eropean Train Control System)
 • ERTMS  + (Standardisert teknisk system for signalering og trafikkstyring som består av ETCS og GSM-R (klasse A-systemer). European Rail Traffic Management System)
 • Forbikjøringsstrekning  + (Strekning hvor det er forbikjøringsmulighet i henhold til krav)
 • Signalstrekning  + (Strekningen mellom to signaler for kjøring i samme retning.)
 • Krøllalfa  + (Tegnet @ brukes i e-postadresser til å skille den lokale adressen fra tjeneradressen)
 • Signalanlegg  + (Tekniske anlegg som blant annet kan inkludere sikringsanlegg, linjeblokk, fjernstyringsanlegg og automatisk hastighetsovervåkning.)
 • Minste tverrsnitt  + (Tverrsnitt av det rom til hver side av sporet, over sporet og mellom skinnene som skal være fritt for hindringer for å sikre den forutsatte klaring for framføring av tog.)
 • Gangveg  + (Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk, og som er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte)